โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

Suankularbwittayalai Rangsit School.

รายงานการวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

     ประจำปีการศึกษา 2550 - 2551
เรื่อง ผู้วิจัย
- ผลการใช้แบบฝึกทักษะเรื่องจำนวนเชิงซ้อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางจินตนา  ดวงอาทิตย์
- รายงานผลการประเมินหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
- รายงานการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ด้วยชุดกิจกรรมบูรณาการ
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นางสาวเฉลิมศรี  ผ่องใส
- ชุดการเรียนวิชาออกแบบ  ศ4204 นายชวรินทร์  เชิดชัย
- การศึกษาผลสัมฤทธิ์โดยการใช้แบบฝึกเสริมทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
  เรื่องการใช้กริยาวิเศษณ์บอกกริยาอาการ (Adverbs of Manner)
นางสาวชูจิตร  เนื่องโนราช
นางสาวบุญละออ  อัตถาวงศ์
- การศึกษาผลสัมฤทธิ์และเจตคติทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี นางโชตนา เพชรศิริ
- รายงานการใช้บทเรียนออนไลน์ วิชาบัญชีเบื้องต้น 1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต นางณภัทร์พรรณ์ ภูมิเรศทศสุนทร
- การใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเร็วของผู้เรียน นายณัฐพงศ์  อ้นน้อย
- การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ 
  เรื่องเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ
นางเทพนรินทร์   ลาพาสระน้อย 
- รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์และวิธีการทางประวัติศาสตร์ นายนันทพงศ์  พฤกษชาติรัตน์
- การรายงานผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้สาระเพิ่มเติม อ43205ประเพณี 
  วัฒนธรรมไทย-เทศ
นายนิวัฒน์   เสนาะ
- อุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกการส่งลูกตะกร้อ ว่าที่ร.ต.ประเชิญ   รอดบ้านเกาะ
- การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม นางพิมชญา   บุตรวงษ์
- รายงานผลการพัฒนาชุดการเรียน รายวิชา ง 40223 บุหงาพาเพลิน ช่วงชั้นที่  4  ปีที่ 1 นางมณฑา  นิลหยก
- รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนหน่วยพระสงฆ์โดยใช้การสอนแนวพุทธ
  วิธีเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นางลักขณา   นิยม
- ชุดการสอนแบบสื่อประสมเรื่อง “กลไกของชีวิต” ว32101วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางสาววัชวัลย์  ครุฑไชยันต์
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเคมี โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่องพอลิเมอร์ นางศตพร  ชาญชัยสิทธิ์
- บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง คำในภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางสุกัลยา  จิตมานะ
- ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศาสนาสากล ของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบอริยสัจสี่ นางสุรภา กรุดอินทร์
- การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาตามระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน นางสุวภรณ์  ตั้งธนศิริกุล
- รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป  โดยวิธีการสอนแบบร่วมมือเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
  ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องทศนิยมและเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นางสาวอารี  ปิยะวัชร์์
- การพัฒนาสื่อการสอนเรื่องวงกลม โดยใช้โปรแกรมThe Geometer’s Sketchpad(GSP) นางอำไพ  ตันติกุล