ยินดีต้อนรับสู่ชมรม อย. น้อย ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ตามที่โรงเรียนกำหนดให้้มีการจัดกิจกรรมผู้เรียนด้วยการจัดตั้งชุมนุม/ชมรม เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงานวิชาการ

ของกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือนักเรียนอาจรวมตัวกันการจัดตั้งชุมนุม/ชมรมเพื่อพัฒนาความสามารถและได้ทำงานที่สนใจ

ใฝ่รู้ การจัดตั้งชุมนุม อย. น้อย ในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ก่อตั้งโดย คุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

การงานอาชีพและเทคโนโลยีสืบเนื่องมาจากเป็น ครูที่สอนวิชาการทำอาหารจึงเล็งเห็นว่าถ้ารวมนักเรียนจัดตั้งชุมนุม

อย. น้อย จะก่อประโยชน์ต่อ โรงเรียน เป็นอย่างมาก การจัดตั้งชุมนุม อย.น้อย จึงสอดคล้อง กับหลักการสำคัญของ

คณะกรรมการอาหารและยาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับ ความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยให้ความสำคัญต่อเด็กและ

เยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนซึ่งเป็นผู้ที่กระตือรือร้นในการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ สามารถให้ข้อมูลกับเพื่อน

ผู้ปกครองหรือให้ข้อมูลด้านอาหารและยาต่อชุมชนได้เป็น อย่างดี โครงการ อย. น้อย ในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จึงเริ่มจาก

นักเรียนกลุ่มหนึ่ง ที่รวมตัวเป็นชุมนุม แล้วพัฒนาไปสู่การเรียนรู้เชิงบูรณาการ ทุกกลุ่มสาระการเรียน

สาระน่ารู้

ข่าวสารจาก อย. แผ่นพับด้านหน้า
ข่าว อย. (ข่าวเด่นประเด็นร้อน) แผ่นพับด้านหลัง