กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

 

งานการเงิน
งปม.ง01 ขออนุมัติใช้เงินค่าตอบแทน/ใช้สอย
งปม.ง02 ขออนุมัติเงิน
งปม.ง03 ใบสำคัญรับเงิน
งปม.ง04 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
งปม.ง05 เอกสารประกอบการเบิกค่าอาหาร(พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม)
งานพัสดุ
งปม.พ01 บันทึกขอซื้อขอจ้าง
งปม.พ02 รายงานขอซื้อ(ชุดเบิก)
งปม.พ03 รายงานขอจ้าง(ชุดเบิก)
งปม.พ04 ใบสั่งซื้อ
งปม.พ05 ใบสั่งจ้าง
งปม.พ06 ใบตรวจรับพัสดุ
งปม.พ07 ใบเบิกพัสดุ
งปม.พ08 บัญชีวัสดุ
งปม.พ09 ทะเบียนคุมทรัพย์สิน/ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์
งานสวัสดิการ
งปม.ส01 ขอเบิกค่าการศึกษาบุตร
งปม.ส02 ขอเบิกค่ารักษาพยาบาล
งปม.ส03 ขอเบิกค่าเช่าบ้าน
งปม.ส04 ใบแนบใบเสร็จขอเบิก สำหรับค่ารักษาพยาบาล
งปม.ส05 ใบแนบใบเสร็จขอเบิก สำหรับค่าการศึกษาบุตร