กลุ่มบริหารงานวิชาการ

 

tr> tr>

งานจัดการเรียนการสอน

วช-ร 01 โครงสร้างรายวิชา
วช-ร 02 ข้อมูลการจัดตารางสอนจำแนกตามครู
วช-ร 03 ข้อมูลการจัดตารางสอนจำแนกตามรายวิชา
วช-ร 06 มอบหมายหน้าที่สอน
วช-ร 07 แบบขอนำนักเรียนไปทำกิจกรรม   
วช-ร 08 ใบแจ้งการขาดเรียน
วช-ร 09 แบบขออนุญาตหยุดเรียน
วช-ร 010 แบบวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานนักเรียนเป็นรายบุคคล
วช-ร 011 แบบประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคล

งานทะเบียนนักเรียน

วช-ท 01 คำร้องทั่วไป (สำหรับผู้ปกครอง)
วช-ท 02 คำร้องทั่วไป (สำหรับนักเรียน)
วช-ท 03 คำร้องขอย้ายเข้าระหว่างภาคเรียน
วช-ท 04 คำร้องขอย้ายออกระหว่างภาคเรียน
วช-ท 05 แบบฟอร์มลงทะเบียน
วช-ท 06 ขอใบรับรองผลการเรียน
วช-ท 07 ขอเปลี่ยนชื่อ สกุล
วช-ท 08 คำร้องขอระเบียนแสดงผลการเรียน(รบ.1 หรือ ปพ.1)
วช-ท 09 ขอระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ (Transcript)
วช-ท 10 ขอลาออก

งานวัดผลประเมินผล

วช-ว 01 ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง60%และ80%
วช-ว 02 ขอมีสิทธิ์สอบ
วช-ว 03 ขอเลื่อนสอบ
วช-ว 04.1 รูปแบบการพิมพ์ข้อสอบกลางภาค
วช-ว 04.2 รูปแบบการพิมพ์ข้อสอบปลายภาค
วช-ว 05 แบบส่งรายชื่อนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน
วช-ว 06 รายงานผลการเรียนของครูเป็นรายบุคคล
วช-ว 07 แบบสรุปผลการเรียนนักเรียน จำแนกตามครูประจำวิชา
วช-ว 08 แบบสรุปผลการเรียนนักเรียน จำแนกเป็นรายวิชา
วช-ว 09 แบบสรุปผลการเรียนนักเรียน จำแนกเป็นระดับชั้น
วช-ว10 รายงานผลการจัดทำสมุด ปพ.5
วช-ว 11 แบบรายงานการปฏิบัติหน้าที่การสอบ
วช-ว 12 แบบรับข้อสอบนักเรียนที่ขาดสอบ
วช-ว 13 แบบรายงานจำนวนนักเรียนที่ขาดสอบ
วช-ว 14.1 รายงานทุจริตการสอบ
วช-ว 14.2 รายงานสอบสวนทุจริตการสอบ
วช-ว 15.1 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำไม่เสียเงิน
วช-ว15.2 แบบบันทึกการเรียนซ้ำ
วช-ว15.3 แบบประเมินผลการเรียนซ้ำ
วช-ว 16 รายงานผลการตรวจสอบข้อสอบ
วช-ว 17 รายงานผลการสอบแก้ตัว

งานแผนงานและประกันคุณภาพฝ่ายวิชาการ

วช-ป 01 Gantt Chart
วช-ป 02 SAR รายบุคคล
วช-ป 03 รายงานการประเมินคุณลักษณะตามมาตรฐาน
วช-ป 04 มาตรฐานการปฏิบัติงาน

งานสารสนเทศวิชาการ

วช-ส 01 ทะเบียนสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน
วช-ส 02 สรุปการปฏิบัติราชการ
วช-ส 03 รายงานการไปอบรม วิทยากร รับรางวัล
วช-ส 04 แบบสรุปผลการแข่งขัน

งานพัฒนาการเรียนการสอน

วช-พ 01 เครื่องมือนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้
วช-พ 02 แบบรายงานการไปราชการ
วช-พ 03 แบบฟอร์มการนิเทศการเรียนการสอน
วช-พ 04 แบบบูรณาการชิ้นงานนักเรียนระดับชั้น
วช-พ 04 แบบบูรณาการชิ้นงานนักเรียนระดับชั้น
วช-พ 05 แบบประเมินครู
วช-พ 06 เค้าโครงงานวิจัย
วช-พ 07 แบบฟอร์มงานวิจัยในชั้นเรียน
วช-พ 08 แบบฟอร์มงานวิจัย 5 บท
วช-พ 09 ตัวอย่างการทำหน่วยการเรียนรู้
วช-พ 10 ตัวอย่างการแผนการเรียนรู้
วช-พ 11 แบบรายงานการนิเทศการเรียนการสอน
ext ตัวอย่างงานวิจัยอย่างย่อและการเขียนบรรณานุกรม
ext แฟ้มสะสมงาน(Portfolio)ของครู
ext แผนพัฒนาสมรรถนะตนเอง (INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN)
ext แฟ้มสะสมงาน(Portfolio)ของนักเรียน