กลุ่มสาระการเรียนรู้

 
 
 
 
 
 
 
 
 


การงานอาชีพฯ

เอกสารประกอบการเรียน วิชา งานธุรกิจ ง 30202
โดยครูณภัทร์พรรณ์ ภูมิเรศทศสุนทร

สื่อการเรียน บัญชีเบื้องต้น1
โดยครูณภัทร์พรรณ์ ภูมิเรศทศสุนทร

สื่อการเรียนวิชา ร้อยลูกปัด
โดยครูบุญย์เรือง เกตุอุไรพัชร์

สื่อการเรียนเรื่องการเขียนแบบเบื้องต้น
โดยครูมนัส จันทรัพย์

สื่อเอกสารประกอบการเรียนรู้สาระเพิ่มเติม ง 41207 ช่างเครื่องเสียง 1
โดยครูการันต์ จันทา


สื่อเอกสารประกอบการเรียนรู้รายวิชา ง 32202 งานประดิษฐ์เพื่ออาชีพ
โดยครูวรรณา กันตะโสพัตร์