เริ่มต้นการสร้างเว็บ

วิธีการเข้าสู่โปรแกม

ส่วนประกอบของโปรแกรม

หน้าจอการทำงานหลัก

การสร้างข้อความ

การสร้างข้อความ

การเปลี่นรูปแบบอักษร

วิธีการเปลี่ยนสีตัวอักษร

การจัดเรียงข้อความ

การสร้างตาราง

การสร้างตาราง

การปรับแต่งตาราง

การจัดการเกี่ยวกับตาราง

การเปลี่ยนสีตาราง

การทำเส้นขั้นหน้า

การสร้างเฟรม

รูปแบบของเฟรม

วิธีการออกแบบเฟรม

วิธีการสร้างเฟรมเพิ่ม

การกำหนดคุณสมบัติเฟรม

วิธีีการบันทึกเฟรม

การสร้างเลเยอร์

ส่วนประกอบของเลเยอร์

วิธีการสร้างเลเยอร์

วิธีการนำรูปมาใส่ในเว็บเพจ

การนำรูปมาใส่ในเว็บ

วิธีการจัดรูปแบบทั่วไป

การทำ Tracing Image

การสร้างลิงค์

การลิงค์จากข้อความ

การลิงค์อีเมลล์

การนำไฟล์ Flash มาใช้งาน

การนำไฟล์ Flash มาใช้

การทำปุ่ม Flash

 

การสร้างลิงค์จากข้อความ

      ลิงค์ (Link) หรือจุดเชื่อมโยงเว็บเพจ มีหลายรูปแบบดังนี้

การทำลิงค์แบบข้อความ


การทำลิงค์ไปยัง E-mail

การทำลิงคืไปยัง Named Anchor

การทำลิงค์แบบ Rollover Image


       การทำลิงค์ใน Dreamweaver 8 ส่วนสำคัญจะอยุ่ตรงที่แถบ Properties
ซึ่งจะมีอยู่2 ส่วนด้วยกัน ได้แก1.Link คือ แถบสำหรับเลือกไฟล?ที่ต้องการจะลิงค์ไปถึง

2.Target คือ แถบสำหรับเลือกรูปแบบของปลายทาง ซึ่งได้แก่
  
_blank คือ การแสดงเว็บเพจปลายทางในหน้าต่างใหม่
  
_parent คือ การแสดงเว็บเพจที่หน้าต่างเดี่ยว แต่อยู่ในเฟรมหลัก
  
_self คือ การแสดงเว็บเพจในเฟรมเดียวกับต้นทาง

_top คือการแสดงผลเว็บเพจ โดยจะไม่มีเฟรม


     วิธีสร้างลิงค์จากข้อความ

1.พิมพ์ข้อความลงไป

2.ลากเม้าส์ทีบข้อความที่ต้องการ

3.คลิกที่ ในแถบ properties เพื่อเลือกไฟล์ที่จะลิงค์

4.เมื่อเลือกได้แล้ว ให้คลิกปุ่ม

5.ข้อความกลายเป็นลิงค์เรียบร้อยแล้ว