การใช้ฟังก์ชั่น (Function)

          ฟังก์ชันคล้าย ๆ เป็นสูตรสำเร็จของการคำนวณในรูปแบบของการใช้งานต่าง ๆ เช่น ฟังก์ชัน SUM คือการหาผลรวม  ซึ่งโปรแกรม Excel  ได้จัดสูตรเหล่านี้ไว้เป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกต่อผู้ใช้งาน

โครงสร้างของฟังก์ชัน
           โครงสร้างของฟังก์ชันทุกฟังก์ชันจะเหมือนกันคือ มีชื่อฟังก์ชันตามด้วยอาร์กิวเมนต์ในวงเล็บปิด  ซึ่งอาร์กิวเมนต์นี้สามารถเป็นได้ทั้งตัวเลข การอ้างอิงเซลล์ หรือฟังก์ชันอื่น ซึ่งเราเรียกว่าการใช้ฟังก์ชันซ้อนกัน  แต่ละตัวจะมีเครื่องหมายจุลภาค (,) เป็นตัวคั่น ซึ่งสามารถแสดงเป็นโครงสร้างได้ดังนี้

          เราสามารถใช้สูตรฟังก์ชันด้วยการพิมพ์ฟังก์ชันนั้น ๆ ด้วยตนเอง หรือในกรณีที่ต้องการหาฟังก์ชันต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้งานและสะดวก เราสามารถเรียกใช้งานฟังก์ชันบนแถบสูตรได้

เรียกใช้ฟังก์ชันด้วย 1
           เราสามารถเลือกใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ที่ต้องการด้วยการคลิกปุ่ม 1 (ฟังก์ชัน)  บนแถบสูตร

 


HOME          PARTNERS    
Copyright 2009 Permsak. All rights reserved.