ฟังก์ชั่น (Function)

ฟังก์ชันทางด้านจัดลำดับข้อมูล

          เราจะใช้ฟังก์ชันในกลุ่มนนี้เมื่อต้องการจัดลำดับข้อมูลต่าง ๆ เช่นค่าที่มากที่สุด  หรือน้อยที่สุด  ค่าเฉลี่ยของข้อมูล หรือการใช้เพื่อจัดลำดับของข้อมูลต่าง ๆ เป็นต้น

ฟังก์ชัน AVERAGE
           ฟังก์ชัน AVERAGE  ใช้ในการหาค่าเฉลี่ยของข้อมูล อาจมาจากตัวเลขที่ระบุลงไปในฟังก์ชัน  หรือการอ้างอิงไปยังช่วงเซลล์ที่มีตัวเลขนั้น ๆ อยู่ เราสามารถใช้ฟังก์ชันนั้ในการหาค่าเฉลี่ยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นยอดขาย  คะแนน หรือรายได้เฉลี่ยของพนักงาน  เป็นต้น

หน้าที่
ส่งกลับค่าเฉลี่ยของจำนวนทั้งหมด
รูปแบบ
AVERAGE(number1,number2...)
number 1 ตัวเลข  หรือการอ้างอิงไปที่ช่วงเซลล์ที่มีตัวเลข  ที่ต้องการหาค่าเฉลี่ย
number 2.. ตัวเลขลำดับถัดไปที่ต้องการหาค่าเฉลี่ย

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน

ก่อน

หลัง

          ดังนั้น  การใช้งานฟังก์ชันนี้จึงควรระวังในเรื่องของการอ้างอิงไปในช่วงข้อมูลที่ต้องการ
หาค่าเฉลี่ย  โดยเซลล์ที่อยู่ในช่วงข้อมูลนั้น ๆ จะต้องไม่เป็นเซลล์ว่างหรือใส่ข้อความไว ้ 
และ อย่างน้อยถ้าต้องการให้เซลล์นั้นถูกนำไปหาค่าเฉลี่ยด้วย  ก็ควรจะใส่ค่าศูนย์ (0)

ฟังก์ชัน MAX
           ฟังก์ชัน MAX  ใช้ในการหาค่าจำนวนที่มีค่ามากที่สุดจากจำนวนทั้งหมดที่ระบุหรือ
จำนวนที่มีอยู่ในช่วงเซลล์ทั้งหมดที่อ้างอิง โดยผลลัพธ์จะถูกส่งกลับมา เป็นตัวเลขที่ค่ามากที่สุด
ในชุดข้อมูลนั้น ๆ

หน้าที่
ส่งกลับค่าที่มากที่สุดในจำนวนทั้งหมด
รูปแบบ
MAX(number1,number2...)
number 1 ตัวเลข  หรือการอ้างอิงไปที่ช่วงเซลล์ที่มีตัวเลข  ที่ต้องการหาค่า
number 2.. ตัวเลขลำดับถัดไปที่ต้องการหาค่า

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน

ก่อน

หลัง

ฟังก์ชัน MIN

          ฟังก์ชัน MIN จะใช้งานตรงกันข้ามกับฟังก์ชัน MAX โดยฟังก์ชัน MIN จะหาจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุด  แล้วส่งกลับมาเป็นตัวเลขนั้น ๆ

หน้าที่
ส่งกลับค่าที่น้อยที่สุดในจำนวนทั้งหมด
รูปแบบ
MIN(number1,number2...)
number 1 ตัวเลข  หรือการอ้างอิงไปที่ช่วงเซลล์ที่มีตัวเลขที่ต้องการหาค่า
number 2.. ตัวเลขลำดับถัดไปที่ต้องการหาค่า

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน

ก่อน

หลัง

ฟังก์ชัน LARGE

         ฟังก์ชัน LARGE  จะคล้าย ๆ กับฟังก์ชัน MAX  แต่จะต่างกันตรงที่ฟังก์ชัน MAX จะส่งค่ากลับค่าที่มากที่สุดเป็นลำดับแรกในข้อมูลนั้น ๆ แต่ฟังก์ชัน LARGE จะให้เราเลือกลำดับได้ เช่น ต้องการหาค่าที่มากที่สุดในลำดับที่ 2 เป็นต้น

หน้าที่
ส่งกลับค่าที่มากที่สุดลำดับที่ระบุ (a) ในชุดข้อมูล
รูปแบบ
LARGE(array,a.)
array
อาร์เรย์หรือการอ้างอิงไปยังช่วงเซลล์ที่มีข้อมูล
a
ลำดับที่ต้องการให้ส่งกลับค่าที่มากที่สุดในลำดับนั้น

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน

ก่อน

หลัง

ฟังก์ชัน SMALL

         ฟังก์ชัน SMALL จะใช้งานตรงกันข้ามกับฟังก์ชัน LARGE  โดยฟังก์ชัน SMALL จะส่งกลับค่าที่น้อยที่สุดตามลำดับที่ระบุ

หน้าที่
ส่งกลับค่าที่น้อยที่สุดของลำดับที่ระบุ (a) ในชุดข้อมูล
รูปแบบ
SMALL(array,a.)
array
อาร์เรย์หรือการอ้างอิงไปยังช่วงเซลล์ที่มีข้อมูล
a
ลำดับที่ต้องการให้ส่งกลับค่าที่น้อยที่สุดในลำดับนั้น

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน

ก่อน

หลัง

          จากตัวอย่าง  ผู้เขียนใช้ฟังก์ชัน SMALL เพื่อหาค่าที่น้อยที่สุดในลำดับที่ 1  ซึ่งการเปลี่ยนเลขลำดับ  ใช้หลักการเดียวกันกับฟังก์ชัน LARGE คือ ต้องไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ (0) และต้องไม่เกินจำนวนชุดข้อมูลที่มีอยู่


HOME          PARTNERS       
Copyright 2009 Permsak. All rights reserved.