ฟังก์ชั่น (Function)

ฟังก์ชันในการนับจำนวน

          เราจะใช้ฟังก์ชันในกลุ่มนนี้เมื่อต้องการนับจำนวนข้อมูลหรือจำนวนประชากรหรือชุด
ข้อมูลที่มีการอ้างอิงถึง

ฟังก์ชัน COUNT
           ฟังก์ชัน COUNT   ใช้ในการนับจำนวนเซลล์ที่มีตัวเลข  รวมทั้งตัวเลขที่มีอยู่ภายในรายการ
อาร์กิวเมนต์ต่าง ๆ ด้วย ซึ่งจะนับเฉพาะเซลล์ที่มีค่าเป็นตัวเลขเท่านั้น

หน้าที่
นับจำนวนที่อยู่ในรายการของอาร์กิวเมนต์
รูปแบบ
COUNT(value1,value2...)
value1 ตัวเลข  หรือการอ้างอิงไปยังช่วงเซลล์
value2.. ตัวเลขลำดับถัดไปจนถึงลำดับที่....

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน

ก่อน

หลัง

          จากตัวอย่างจะสังเกตเห็นว่าฟังก์ชัน COUNT  จะไม่นับรายการที่ไม่ใช่ตัวเลข ส่วนค่าอื่น ๆ ที่อยู่ในรูปแบบวันที่จะถือว่าเป็นตัวเลขเช่นเดียวกับตัวเลขปกติ

ฟังก์ชัน COUNTIF
           ฟังก์ชัน COUNTIF   ใช้ในการนับจำนวนเซลล์ตามที่เราระบุ

หน้าที่
นับจำนวนของช่วงภายในช่วงที่ตรงตามเงื่อนไขที่เราระบุ
รูปแบบ
COUNTIF(range,criteria)
range เป็นช่วงของเซลล์ที่เราต้องการนับเซลล์ที่ไม่ว่างและตรงตามเงื่อนไข
criteria เป็นเงื่อนไขซึ่งอยู่ในรูปแบบตัวเลข  นิพจน์  หรือข้อความ  ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดว่าเซลล์ใดจะถูกนับ

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน

ก่อน

หลัง

 


HOME          PARTNERS      
Copyright 2009 Permsak. All rights reserved.