ฟังก์ชั่น (Function)

ฟังก์ชันข้อความและตัวอักษร

          เราจะใช้ฟังก์ชันในกลุ่มนนี้ในการจัดการกับตัวเลขให้เป็นข้อความ  หรือการแปลงตัวอักษรให้เป็นตัวพิพม์ใหญ่หรือพิมพ์เล็ก  เป็นต้น

ฟังก์ชัน BAHTTEXT
           ฟังก์ชัน BAHTTEXT   ถือเป็นฟังก์ชันยอดนิยมฟังก์ชันหนึ่ง  เพราะสามารถแปลงจำนวนเงินที่เป็นตัวเลขให้เป็นตัวอักษรได้อย่างง่าย ๆ   ผู้ใช้หลาย ๆ คนที่สร้างบิลส่งของหรือบิลเงินสดด้วย Excel  มักติดปัญหาในการพิมพ์จำนวนเงินที่เป็นตัวอักษรลงไปในบิล  ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการพิมพ์ผิดหรือเมื่อมีการแก้ไขตัวเลขแต่ไม่ได้ไปแก้ไขจำนวนเงินที่เป็นตัวอักษร  เพราะฉะนั้นการนำฟังก์ชัน BAHTTEXT มาใช้จะช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น

หน้าที่
แปลงตัวเลขเป็นจำนวนเงินภาษาไทย (บาท)
รูปแบบ
ฺBAHTTEXT(number)
number
ตัวเลขที่ต้องการแปลงเป็นจำนวนเงินบาท

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน

ก่อน

หลัง

          รูปแบบในการใช้จำนวนเงินที่เป็นตัวอักษรของบางลักษระงาน  อาจต้องการให้ตัวอักษรอยู่ในวงเล็บคู่ เช่น (สามสิบบาทถ้วน)  ซึ่งถ้าเป็นลักษณะนี้เราสามารถประยุกต์ใช้หลักการรวมข้อความไปไว้ในฟังก์ชันได้

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน

ก่อน

หลัง

ฟังก์ชัน LOWER
           ฟังก์ชัน LOWER  ใช้ในการแปลงข้อความที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่  ไม่ว่าจะเป็นแค่บางตัวอักษรหรือทั้งข้อความ  ให้เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด

หน้าที่
แปลงข้อความให้เป็นตัวพิมพ์เล็ก
รูปแบบ
ฺLOWER(text)
text
ข้อความที่ต้องการแปลงเป็นตัวพิมพ์เล็ก ซึ่งต้องเป็นตัวอักษรเท่านั้น

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน

ก่อน

หลัง

ฟังก์ชัน UPPER
           ฟังก์ชัน UPPER   จะตรงข้ามกับฟังก์ชัน LOWER โดยฟังก์ชั่น UPPER จะแปลงข้อความทั้งหมดให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ

หน้าที่
แปลงข้อความให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่
รูปแบบ
ฺUPPER(text)
text
ข้อความที่ต้องการแปลงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ซึ่งต้องเป็นตัวอักษรเท่านั้น

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน

ก่อน

หลัง

ฟังก์ชัน PROPER
           ฟังก์ชัน PROPER   เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการเปลี่ยนตัวอักษรแรกในแต่ละคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ซึ่งจะมีประโยชน์ทำให้เราไม่ต้องเข้าไปพิมพ์แก้ไขข้อความด้วยตนเอง

หน้าที่
เปลี่ยนตัวอักษรแรกในแต่ละคำในข้อความให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่
รูปแบบ
ฺPROPER(text)
text
ข้อความที่ต้องการเปลี่ยนตัวอักษรตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน

ก่อน

หลัง

ฟังก์ชัน TEXT
           ฟังก์ชัน TEXT   ใช้ในการจัดรูปแบบตัวเลขและแปลงตัวเลขให้อยู่ในรูปแบบของข้อความ  โดยที่ฟังก์ชันนี้สามารถนำไปประยุกต์ด้วยการรวมข้อความอื่น ๆ กับตัวเลขที่เรา
ต้องการจัดรูปแบบได้

หน้าที่
จัดรูปแบบตัวเลขและแปลงตัวเลขเป็นข้อความ
รูปแบบ
ฺTEXT(value,format_text)
text
ตัวเลข หรือสูตรที่สามารถหาค่าเป็นตัวเลข หรือการอ้างอิงไปยังเซลล์ที่มีค่าตัวเลข
format_text

รูปแบบตัวเลขที่อยู่ในรูปของข้อความโดยดูได้จาก
การจัดรูปแบบเซลล์ (format cell)

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน

ก่อน

หลัง

ฟังก์ชัน CONCATENATE
           นอกจากเราจะสามารถใช้เครื่องหมาย & ในสูตรเพื่อการรวมข้อความได้แล้ว  เราสามารถใช้ฟังก์ชัน CONCATENATE ในการรวมข้อความต่าง ๆ เข้าด้วยกัน  หรือเราอาจจะใช้ทั้งเครื่องหมาย & และฟังก์ชัน CONCATENATE ร่วมกันได้

หน้าที่
รวมหลายข้อความเป็นข้อความเดียว
รูปแบบ
ฺCONCATENATE(text1,text2,..)
text
ข้อความแรกที่ต้องการรวม
text2,..
ข้อความที่ 2 ถึงข้อความที่ ..  ตามลำดับ ที่ต้องการรวม

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน

ก่อน

หลัง

          จากผลลัพธ์ที่ได้  ทำให้นามสกุลติดกับชื่อเวลาที่เราต้องการให้ห่างประมาณ 2 ตัวอักษรหรือมากกว่านี้วิธีทำคือ ให้เพิ่ม  "  "  เข้าไปด้วย

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน

ก่อน

หลัง

 

 


HOME          PARTNERS       
Copyright 2009 Permsak. All rights reserved.