ฟังก์ชั่น (Function)

ฟังก์ชันทางด้านตรรกศาสตร

ฟังก์ชัน IF
           ฟังก์ชัน IF    เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ผู้ใช้ Excel  นิยมกันมากเนื่องจากสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เพราะบางครั้งในการคำนวณหนึ่ง ๆ อาจจะต้องใช้การตรวจสอบว่าตรงกับเงื่อนไขที่เราจะให้สูตรคำนวณให้หรือไม่

หน้าที่
คำนวณค่าเมื่อถูกทดสอบตามเงื่อนไขที่กำหนด
รูปแบบ
ฺIF(logical_test,value_if_true,value_if_false)
logical_test
ข้อมูลที่ใช้ทดสอบเงื่อนไข
value_if_true
การคำนวณหรือค่าเมื่อทดสอบตามเงื่อนไขแล้วว่าเป็นจริง
value_if_false

การคำนวณหรือค่าเมื่อทดสอบตามเงื่อนไขแล้ว
ว่าไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน

ก่อน

หลัง

          เราสามารถใช้ IF  ทดสอบมากกว่า 1  เงื่อนไขได้ แต่ต้องไม่เกิน  7  เงื่อนไข
เช่น IF คำนวณเกรดของนักเรียนดังนี้
=IF(L4<=49,"0",IF(L4<=54,"1",IF(L4<=59,"1.5",IF(L4<=64,"2",IF(L4<=69,"2.5",
IF(L4<=74,"3",IF(L4<=79,"3.5","4")))))))

 


HOME          PARTNERS    
Copyright 2009 Permsak. All rights reserved.