การสร้างรูปวงกลม

                    เราจะมาเรียนรู้การสร้างวงกลมซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างรูปเรขาคณิต พร้อมทั้งลงสีให้กับวงกลม
                ในที่นี้จะสร้างวงกลม 2 วิธี เมื่อจะนำไปใช้หรือสร้าง ให้เลือกเอาตามเห็นสมควรของลักษณะงานนั้น ๆ

        วงกลมจากเครื่องมือวงเวียนในกล่องเครื่องมือ

          1) เปิดโปรแกรม GSP ขึ้นมา หรือ ถ้าเปิดอยู่แล้วให้สร้างแฟ้มใหม่ โดยไปที่แถบเมนูคำสั่งเลือก แฟ้ม / แฟ้มใหม่ หรือ         
          อาจจะเพิ่มหน้าเอกสารก็ได้ (ดูการเพิ่มหน้าเอกสารของ "เส้นในแนวตรง")
          2) บนกล่องเครื่องมือ คลิกที่เครื่องมือวงเวียน
              - เลื่อนเมาส์ไปที่พื้นที่ว่าง ๆ คลิก 1 ครั้ง แล้วเลื่อนเมาส์ไปตำแหน่งอื่น คลิกอีก 1 ครั้ง
              หรือ คลิกซ้ายค้างแล้วลากปล่อยซึ่ง ทั้ง 2 วิธีนี้ ให้ผลที่เหมือนกัน จะได้ดังภาพล่างนี้


จะสังเกตเห็นว่า มีวัตถุอยู่ทั้งหมด 3 ชิ้น ด้วยกัน คือ
1.)จุดศูนย์กลาง 2.)จุดบนเส้นรอบวง
3.)เส้นรอบวง
ทดลองเคลื่อนย้ายวัตถุแต่ละชิ้น โดย
คลิกที่ นำไปคลิกซ้ายที่วัตถุค้างไว้แล้วเลื่อนเมาส์ไปมาหรือคลิกเลือกวัตถุ แล้วบนแป้มพิมพ์ กดปุ่มลูกศร บน-ล่าง-ซ้าย-ขวา แล้วสังเกตถึงผลที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไร เมื่อทดลองดูแล้ว
คงทราบว่าการเคลื่อนย้ายของวัตถุแต่ละชิ้นให้ผลที่แตกต่างกัน
แล้วถ้าเคลื่อนย้ายวัตถุมากกว่า 1 ชิ้นพร้อมกัน ผลจะเป็นอย่างไร
***วัตถุที่ถูกเลือกจะมีสีแดงเรือง ๆ***

                        
          3) ตั้งชื่อจุด
              - ที่กล่องเครื่องมือ คลิก นำไปคลิกที่จุด ทั้ง 2 จุด เปลี่ยนชื่อจุดถ้าต้องการ( ดูการจัดการป้ายชื่อวัตถุ ข้อ3)
             ใน "การเขียนเส้นในแนวตรงจากเมนูสร้าง" )

          4) เปลี่ยนลักษณะ ขนาด สี ของเส้นรอบวง ตามต้องการ
              - ที่กล่องเครื่องมือ คลิก นำไปคลิกเลือกวัตถุ(เส้นรอบวง) แล้วไปที่แถบเมนูคำสั่ง เลือก แสดงผล / (เส้น หรือ สี )
           ( ดูการเปลี่ยนลักษณะของเส้น ข้อ4) และการเปลี่ยนสีของวัตถุ ข้อ5) ใน "การเขียนเส้นในแนวตรงจากเมนูสร้าง" )

          5) สร้างบริเวณภายใน (ใส่สีให้กับวงกลม)
              - ที่กล่องเครื่องมือ คลิก นำไปคลิกเลือกวัตถุ(เส้นรอบวง) แล้วไปที่แถบเมนูคำสั่ง เลือก สร้าง / บริเวณภายในวงกลม             หรือ หลังจากคลิกเลือกเส้นรอบวงแล้วให้ กดปุ่ม Ctrlและ P บนแป้นพิมพ์ จะได้ดังรูปล่างนี้
                                             
                               ***การใส่สีให้กับรูปปิดใด ๆ จำเป็นต้องสร้างบริเวณรูปภายในของรูปนั้น ๆ เสียก่อน***
          6) เปลี่ยนสีบริเวณภายในวงกลม
              - ที่กล่องเครื่องมือ คลิก นำไปคลิกเลือกวัตถุ (บริเวณภายใน) แล้วไปที่แถบเมนูคำสั่ง เลือก แสดงผล / สี หรือ
              - นำเมาส์ไปคลิกขวาที่บริเวณภายใน จะปรากฏดังภาพล่างนี้ แล้วเลือกสีตามใจชอบ
                                                                    

          7) บันทึกแฟ้มเอกสาร
              - ที่แถบเมนูคำสั่ง เลือก แฟ้ม / บันทึกเป็น ( ดูการบันทึกที่ แนะนำโปรแกรม / การบันทึก )
              ควรตั้งชื่อให้สอดคล้องกับแฟ้มเอกสารที่เก็บ และอย่าลืมว่าเก็บไว้ที่ใด ในที่นี้จะตั้งชื่อแฟ้มว่า "วงกลม"

               

          วงกลมจากเมนูสร้าง

          1) เปิดแฟ้มเอกสารจากข้างต้น "วงกลม"
          2) เพิ่มหน้าเอกสารอีก 1 หน้า (ดูการเพิ่มหน้าเอกสารของ "เส้นในแนวตรง")
          3) สร้างส่วนของเส้นตรง
              - ที่กล่องเครื่องมือ คลิก
              - บนพื้นที่สร้างงาน คลิก 2 ครั้ง ระยะห่างพอสมควร แล้วย้ายส่วนของเส้นตรงไว้มุมใดมุมหนึ่ง
          4) สร้างจุด 1 จุด
              - ที่กล่องเครื่องมือ คลิก เครื่องมือลงจุด
              - บนพื้นที่สร้างงานประมาณตรงกลาง คลิก 1 ครั้ง
                                             

          5) สร้างวงกลม
              - ที่กล่องเครื่องมือ คลิก แล้วคลิกเลือกวัตถุ คือ ส่วนของเส้นตรง และ จุด 1 จุดที่จะเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลม
              - ที่แถบเมนูคำสั่ง เลือก สร้าง / วงกลมที่สร้างจากจุดศูนย์กลางและรัศมี จะปรากฏดังภาพล่างนี้
                                            

                                                            **จะสังเกตเห็นว่าบนเส้นรอบวงไม่มีจุด**

                       ***ทดลองคลิกเลือกจุดปลายข้างใดข้างหนึ่งของส่วนของเส้นตรงแล้วลากไปมา สังเกตผลที่เกิดขึ้น***

          6) ลองปรับแต่งลักษณะเส้น , สี , ลงป้ายชื่อ , สร้างบริเวณภายใน , เคลื่อนย้ายวัตถุ , บันทึกแฟ้ม เพื่อเป็นการทบทวน