ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

แบบทดสอบก่อนเรียน

ความหมายของเลขยกกำลัง

การคูณและการหารเลขยกกำลัง

สัญกรณ์วิทยาศาสตร์

สรุปเลขยกกำลัง

แบบทดสอบหลังเรียน

เฉลยแบบทดสอบ + แบบฝึกหัด