ภาพกิจกรรมงานเขียนแบบ

 

 

 

 

 

 

รายการ

 แบบทดสอบก่อนเรียน
 ความหมายของการเขียนแบบ
 มาตราส่วน
 เครื่องมือ
 เรื่องของเส้น
 การตีกรอบและตารางรายการ
 ขั้นตอนการสร้างรูปสี่เหลี่ยมแบบ   ISOMETRIC
 การใส่เส้นบอกขนาด
 ขั้นตอนการสร้างรูปขั้นบันใดแบบ   ISOMETRIC
 ขั้นตอนการเจาะกล่องแบบ   ISOMETRIC
 ขั้นตอนการใส่ขากล่องแบบ      ISOMETRIC
 ขั้นตอนการสร้างรูปสี่เหลี่ยมแบบ   OBLIQUE
ขั้นตอนการเจาะรูปสี่เหลี่ยมแบบ   OBLIQUE
 ขั้นตอนการสร้างภาพฉาย   ORTHOGRAPHIC
 ขั้นตอนการวางตำแหน่งภาพฉาย   และการใส่ชื่อ
 แบบทดสอบหลังเรียน
ดาวน์โหลด
การสร้างตารางรายการ
ขั้นตอนการสร้างรูป ISOMETRIC
ขั้นตอนการใส่เส้นบอกขนาด
ขั้นตอนการสร้างรูป OBLIQUE
ขั้นตอนการเจาะรูปสี่เหลียมแบบ OBLIQUE
การแยกส่วนต่างๆของรูปสี่เหลี่ยม
Link
contact us

           

               งานเขียนแบบเป็นสาขาวิชาหนึ่งที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม

เพื่อแสดงรูปร่างลักษณะและรูปร่างขนาดของสิ่งของการเขียนแบบ

เป็นการแสดงให้เห็นภาพอย่างชัดเจนทั้งลักษณะรูปร่างและสัดส่วน

                 ดังนั้นงานเขียนแบบจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้ในงาน

ช่างอุตสาหกรรมและงานสร้างสรรค์ต่างๆเรียกได้ว่าวิชาเขียนแบบ

เป็นหัวใจของงานช่างทุกชนิดแม้แต่ในสมัยโบราณที่งานเขียนแบบ

ยังไม่เจริญเท่าในปัจจุบันแต่งานช่างก็ได้พยามถ่ายทอดความคิดลง

ในแผ่นหินโดยที่ได้แยกให้เห็นส่วนชัดเจนซึ่งไม่สะดวกในการทำงาน

แต่ก็ยังดีกว่าที่จะทำงานโดยไม่มีแบบแผนเสียเลย

  

ความหมายและลักษณะของงานเขียนแบบ

        

โดยครู มนัส จันทรัพย์ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต