โดยครู มนัส จันทรัพย์ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ในงานเขียนแบบมาตราส่วน เป็นการเขียนแบบชิ้นงานให้มีขนาดพอเหมาะ


กับกระดาษเขียนแบบ
และสามารถเห็นรายละเอียดได้ชัดเจนสมบูรณ์ โดยใช้


สัดส่วนตามตัวเลข
ซึ่งตัวเลขตัวหน้าคือขนาดที่เขียนลงในแบบงานและตัวเลข


ตัวหลังคือขนาดของชิ้นงานจริง
มี 3 รูปแบบ ดังนี้

 


 1.
มาตราส่วนจริง คือมาตราส่วนที่ภาพเขียนแบบกับชิ้นงานจริงมีขนาดเท่ากัน

     ซึ่งมีอยู่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น คือ   

                           1 : 1


 2. มาตราส่วนย่อ คือมาตราส่วนที่ภาพเขียนแบบย่อเล็กลงจากชิ้นงานจริง เช่น

               1 : 20       1 : 100       1 : 500    

    หมายความว่าวัตถุจริงมีขนาด  20 ส่วน แต่เขียนลงในกระดาษ   1 ส่วน

 

3. มาตราส่วนขยาย คือมาตราส่วนที่ภาพเขียนแบบขยายใหญ่ขึ้นจากชิ้นงานจริง

                   50 : 1        100 : 1

   หมายความว่าวัตถุจริงมีขนาด 1 ส่วน แต่เขียนลงในกระดาษ   20  ส่วน

มาตราส่วน

        

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

รายการ

 ความหมายของการเขียนแบบ
 มาตราส่วน
 เครื่องมือ
 เรื่องของเส้น
 การตีกรอบและตารางรายการ
 ขั้นตอนการสร้างรูปสี่เหลี่ยมแบบ   ISOMETRIC
 การใส่เส้นบอกขนาด
 ขั้นตอนการสร้างรูปขั้นบันใดแบบ   ISOMETRIC
 ขั้นตอนการเจาะกล่องแบบ   ISOMETRIC
 ขั้นตอนการใส่ขากล่องแบบ      ISOMETRIC
 ขั้นตอนการสร้างรูปสี่เหลี่ยมแบบ   OBLIQUE
ขั้นตอนการเจาะรูปสี่เหลี่ยมแบบ   OBLIQUE
 ขั้นตอนการสร้างภาพฉาย   ORTHOGRAPHIC
 ขั้นตอนการวางตำแหน่งภาพฉาย   และการใส่ชื่อ
ดาวน์โหลด
การสร้างตารางรายการ
ขั้นตอนการสร้างรูป ISOMETRIC
ขั้นตอนการใส่เส้นบอกขนาด
ขั้นตอนการสร้างรูป OBLIQUE
ขั้นตอนการเจาะรูปสี่เหลียมแบบ OBLIQUE
การแยกส่วนต่างๆของรูปสี่เหลี่ยม
Link
contact us