คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความหมายและจุดประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลการบัญชี ข้อสมมติ
ตามแม่บทบัญชี ความหมายของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ สมการบัญชี การวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกบัญชีตามหลักบัญชีคู่ในสมุดรายวันทั่วไป และผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท การจัดทำงบทดลอง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

เข้าใจหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการจัดทำบัญชี สำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการ

  • บันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป และผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องได้
  • หายอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภท เพื่อจัดทำงบทดลองได