รับสมัครนักเรียน ม.3 เดิม

 

  • ประกาศ เรื่องการรับนักเรียน ห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  • ยื่นความจำนงเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ (นักเรียน ม.3 เดิม) <<< ยังไม่เปิดระบบ!!!!!
  • ตารางสอบ ห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

**นักเรียนที่มารายงานตัวให้แต่งชุดนักเรียนและให้นำบัตรประจำตัวสอบมาด้วย (กรณีบัตรหายให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนแทน)