รับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

 

ประกาศการรับสมัครนักเรียน ⇓⇓⇓
• ประกาศ เรื่องการรับนักเรียน ห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ฉบับล่าสุด)
• ประกาศ เรื่องการรับนักเรียน ห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ฉบับล่าสุด)

 • ยื่นความจำนงเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ **(ยังไม่เปิดระบบ)
 • ประกาศตารางและเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ม.1
 • ประกาศตารางและเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ม.4
 • ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2562

 

 • ตารางสอบ ห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
  • รายชื่อเข้าห้องสอบ ห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประเภทนักเรียนในเขต)
  • รายชื่อเข้าห้องสอบ ห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประเภทนักเรียนนอกเขต)
  • รายชื่อเข้าห้องสอบ ห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ)
  • รายชื่อเข้าห้องสอบ ห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  • รายชื่อเข้าห้องสอบ ห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ)

 

 • ประกาศผลการสอบ
  • ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  • ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
   • ประเภท นักเรียนในเขตพื้นที่ให้บริการ
    • บัญชีสำรอง ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
   • ประเภท นักเรียนทั่วไป
    • บัญชีสำรอง ประเภทนักเรียนทั่วไป
   • ประเภท ความสามารถพิเศษ
   • ประเภท ความสามารถพิเศษ และเงื่อนไขพิเศษ
  • ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
   • ประเภท นักเรียนทั่วไป
    • บัญชีสำรอง ประเภทนักเรียนทั่วไป
   • ประเภท ความสามารถพิเศษ
   • ประเภท ความสามารถพิเศษ และเงื่อนไขพิเศษ