ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ประชุมเชิงปฏิบัติการ : รองฯภวัต งามคุณธรรม รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในการนี้ นายวิทย์ทิชัย พวงคำ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นระบบ และเพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหารทุกฝ่าย คณะครู มีภาวะผู้นำ สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้รับเกียรติจาก นายสมบัติ เนตรสว่าง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เป็นวิทยากรในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุม แกรนด์ กาล่า โรส ชั้น 4 อาคารสิรินธร 2

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น