ผลการคัดเลือก สอวน.สาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ดาราศาสตร์

นักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน. ประจำปีการศึกษา 2562
ฟิสิกส์ 15 คน สำรอง 2 คน
เคมี 9 คน
ชีววิทยา 11 คน สำรอง 3 คน
ดาราศาสตร์ 2 คน
รวมทั้งสิ้น 42 คน

แชร์เลย...