การประชุมชี้แจงนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564

การประชุมชี้แจงนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์

1. การประชุมชี้แจงแนวทางการเรียนการสอนออนไลน์ในภาคเรียนที่ 1/2564
https://www.youtube.com/watch?v=kjL9EA5vnNc

2. การค้นหาห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom Google Meet ตารางเรียน
https://www.youtube.com/watch?v=GCHCTi1ro2g

3. การค้นหาและเข้าเป็นสมาชิกห้องเรียน Google Classroom
https://www.youtube.com/watch?v=IpJNZTqV3LU

4. การส่งงานใน Google Classroom
https://www.youtube.com/watch?v=9buhMOsxTcA

5. การแจ้งปัญหาเมื่อลืมรหัสผ่านอีเมล์โรงเรียน @skr.ac.th
https://www.youtube.com/watch?v=Ifz0Guki8q0

6. การเข้าใช้งานเมล์โรงเรียน @skr.ac.th ครั้งแรกและเปลี่ยนรหัสผ่าน
https://www.youtube.com/watch?v=SKIWlT6Ydxg

7. การเปลี่ยนชื่อ ห้อง เลขที่ของเมล์โรงเรียน @skr.ac.th ให้เป็นปัจจุบัน
https://www.youtube.com/watch?v=7gngs4_rVu0