โครงการธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank System)

  แบบลงทะเบียนโครงการระบบธนาคารหน่วยกิต ภาคประกอบการและประชาชนทั่วไป แบบลงทะเบียนโครงการระบบธนาคารหน่วยกิต ภาคการศึกษา

Read more

โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระ ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวนเงิน 2,000 บาท

ตามหนังสือที่ ศธ 04006/ว2669 ลว. 27 สิงหาคม 2564 เรื่อง การจัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และพื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระ ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวนเงิน 2,000 บาท โดยทางโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ได้เลือกวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ปกครองหรือนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งงานการเงินได้ดำเนินการดังนี้ 1 […]

Read more
1 2 3 45