โครงการธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank System)

  แบบลงทะเบียนโครงการระบบธนาคารหน่วยกิต ภาคประกอบการและประชาชนทั่วไป แบบลงทะเบียนโครงการระบบธนาคารหน่วยกิต ภาคการศึกษา

Read more

โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระ ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวนเงิน 2,000 บาท

ตามหนังสือที่ ศธ 04006/ว2669 ลว. 27 สิงหาคม 2564 เรื่อง การจัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และพื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระ ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวนเงิน 2,000 บาท โดยทางโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ได้เลือกวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ปกครองหรือนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งงานการเงินได้ดำเนินการดังนี้ 1 […]

Read more

ประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบสถานะการยื่นคำร้องขอ ปพ.1 ปพ.7

ประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบสถานะการยื่นคำร้องขอ ปพ.1 ปพ.7 นักเรียนที่ยื่นคำร้องขอเอกสาร ปพ.1, ปพ.7 และเอกสารฉบับภาษาอังกฤษแล้ว ให้เข้าไปตรวจสอบสถานะการยื่นคำร้อง ► สถานะ ดำเนินการแล้ว สามารถขอรับเอกสารได้ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายบริการวิชาการ ► สถานะ ข้อมูลไม่ครบถ้วน ให้ดำเนินการแก้ไขตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ถูกต้องครบถ้วน      หมายเหตุ : ให้นำรูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว มาส่งในวันที่มารับเอกสาร (ตามจำนวนที่ยื่นคำร้อง)    คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบการยื่นคำร้องขอเอกสาร และตรวจสอบสถานะ

Read more
1 2 3 43