โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระ ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวนเงิน 2,000 บาท

ตามหนังสือที่ ศธ 04006/ว2669 ลว. 27 สิงหาคม 2564 เรื่อง การจัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และพื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระ ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวนเงิน 2,000 บาท โดยทางโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ได้เลือกวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ปกครองหรือนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งงานการเงินได้ดำเนินการดังนี้
1.โรงเรียนโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด ของผู้ปกครองหรือนักเรียน ใน วันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564
2.โรงเรียนโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอื่น ๆ ได้แก่ ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด, ธนาคารกสิกร จำกัด, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด, ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ของผู้ปกครองหรือนักเรียน ในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 โดยเงินจะเข้าบัญชีของผู้ปกครองหรือนักเรียนใน วันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564 (เนื่องจากเป็นการโอนเงินต่างธนาคาร)
หากผู้ปกครองนักเรียนตรวจสอบแล้วเงินไม่เข้าบัญชีตามวันที่ดังกล่าว ให้ผู้ปกครองติดต่อแจ้งเรื่องผ่านช่องทางดังนี้
-คุณครูที่ปรึกษาประจำชั้น
-ทางโทรศัพท์โรงเรียนหมายเลข 0-2549 – 8048 หรือ 0-2904-9803 – 5 ต่อ 17 หรือ 18
-ทางไลน์การเงิน SKR โดยการสแกน QR CORD