ฝ่ายบริหารวิชาการ

 

งานจัดการเรียนการสอน
รูปแบบการสอน IS1 ระดับชั้น ม.2
Download
รูปแบบการสอน IS1 ระดับชั้น ม.4
Download
Download
วช-ร 02 ข้อมูลการจัดตารางสอนจำแนกตามครู
Download
วช-ร 03 ข้อมูลการจัดตารางสอนจำแนกตามรายวิชา
Download
Download
Download
Download
แบบสรุปคาบสอน
Download

งานวัดผลประเมินผล
Download
Download
Download
Download
วช-ว 04.2 รูปแบบการพิมพ์ข้อสอบปลายภาค
Download
วช-ว 04.3 แบบวิเคราะห์ความสอดคล้องของข้อสอบกับตัวชี้วัด
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download

งานแผนงานและประกันคุณภาพฝ่ายวิชาการ

งานพัฒนาการเรียนการสอน
EX ตัวอย่างการเขียนขั้นตอนการออกแบบการสอนด้วยตนเอง
Download
PLC SKR Platform ภาคเรียนที่ 1 ปี 2564
Download
PLC การสร้างสื่อการเรียนการสอน
Download
PLC การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
Download
PLC การออกแบบการเรียนการสอน
Download
Download
Download
Download
วช.พ.06 แบบฟอร์มวิจัยการสอน
Download
วช.พ.07 เครื่องมือนิเทศห้องเรียนออนไลน์ SKR Platform
Download
Download
วช.พ.09 เครื่องมือนิเทศนวัตกรรมที่เกิดจาก PLC ประเภทการออกแบบการสอน
Download
วช.พ.10 เครื่องมือนิเทศแผนการสอน 1-2564
Download
วช.พ.11 เครื่องมือนิเทศการสอน
Download
วช.พ.12 แบบประเมินการใช้หน่วยการเรียนรู้
Download
วช.พ.13 รายงานการนิเทศการของของกลุ่มสาระ
Download
วช.พ.14 แบบประเมินหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ พ.ศ. 2551
Download
Download
วช.พ.15 แบบรายงานผลการใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ พ.ศ. 2551
Download
วช.พ.17 แบบประเมินการใช้สื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
Download
วช.พ.18 แบบประเมินการใช้กลยุทธ์
Download
วช.พ.19 แบบประเมินการใช้สื่อและนวัตกรรมในการเรียนการสอน
Download
วช.พ.20 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนในการใช้สื่อฯ
Download
วช.พ.21 เครื่องมือนิเทศนวัตกรรมที่เกิดจาก pLC ประเภทแผนการจัดการเรียนรู้
Download
วช.พ.22 แบบประเมินประสิทธิภาพของ PLC 1 2564
Download

งานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
Download
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสวนพฤษศาสตร์
Download