(วีดีโอ) แนะนำวิธีการเรียนปรับพื้นฐานออนไลน์สำหรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

– เรียนปรับพื้นฐานระหว่างวันที่ 18-26 มิ.ย. 2563 – ครูผู้สอนจะสื่อสาร/แจ้งเนื้อหาการเรียนที่นักเรียนต้องศึกษาด้วยตนเอง/แบบฝึกหัด/แบบทดสอบที่ต้องส่งและช่องทางหรือวิธีการส่งงาน ทาง Line Openchat ตามตารางเรียนที่นักเรียนได้รับ – นักเรียนใช้ Line Openchat ในการสอบถามปัญหาข้อสงสัยในการเรียนกับครูผู้สอนเท่านั้น (ไม่สนทนาเรื่องอื่นๆ เพราะอาจจะรบกวนเพื่อนหรือครูผู้สอนในกลุ่ม) 

Read more
1 2 3 39