ค่ายปฐมนิเทศชั้น ม.1

ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2562 ค่ายปฐมนิเทศชั้น ม.1 : นายวรพันธ์ แก้วอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตาม “โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์สวนกุหลาบฯรังสิต” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยนายภาสกร โชคขจิตสัมพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้ เข้าใจกฎระเบียบ และวินัยของโรงเรียน มีความสามัคคีและมีภาคภูมิใจในสถาบัน ซึ่งสอดแทรกใน 8 กิจก […]

Read more
1 2 3 12