ชนะเลิศรางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ โครงงานการพัฒนาตัวเก็บประจุยิ่งยวดสะอาดแบบครบวงจรจากมันสำปะหลัง

โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขากายภาพ ค่ายเวทีนักวิทย์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 ชนะเลิศรางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ โครงงานการพัฒนาตัวเก็บประจุยิ่งยวดสะอาดแบบครบวงจรจากมันสำปะหลัง นายภัทรพล วิศิษฏ์มณเฑียร ม.615 นางสาวรวิสรา ซื่อตรง ม.615 นางสาววาณี พริกบุญจันทร์ ม.615 โดยครูชื่นจิต กับ ครูภคพร เป็นผู้ควบคุมทีม

Read more

ผลการคัดเลือก สอวน.สาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ดาราศาสตร์

นักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน. ประจำปีการศึกษา 2562 ฟิสิกส์ 15 คน สำรอง 2 คน เคมี 9 คน ชีววิทยา 11 คน สำรอง 3 คน ดาราศาสตร์ 2 คน รวมทั้งสิ้น 42 คน

Read more

ชนะเลิศการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ Singing Contest​ ระดับประเทศ

น.ส. เบญญา​ภา เทว​รังษี​ ชั้นมัธยมศึกษา​ปีที่ 601 ชนะเลิศการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ Singing Contest​ ระดับประเทศ

Read more

ผลการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น สพฐ.ระดับประเทศ (ภาคกลางและปริมณฑล)ครั้งที่ 7

ผลการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น สพฐ.ระดับประเทศ (ภาคกลางและปริมณฑล)ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2562 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเขียนตามคำบอก น.ส.อรัชพร สุคนธรส ม.413 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันอ่านออกเสียง น.ส.ชลิสรา ชัชวาลภิญญา ม.512 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเปิดพจนานุกรม Furigana น.ส.ธณัฏฐา ชาตะวะสุ ม.612 รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันเปิดพจนานุกรม kanji นายสิปปภาส ชูแสง ม.512 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้ประเทศญี่ปุ่น นายกิจพสิษฐ์ เพชรวิเศษ และ นายธนินท์ ปัญญาธนทรัพย์ ม. […]

Read more
1 2 3 5