ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

 ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ปค.1 โปรแกรมตรวจ sdq EXCEL PDF
Data Data SDQ นักเรียนประเมินตนเอง EXCEL PDF
ปค.2 คู่มือการใช้งานโปรแกรมตรวจ sdq Word PDF
ปค.3 รายงานการศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ RAR PDF
ปค.4 รายงานผลการดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระยะการคัดกรองนักเรียน Word PDF
ปค.5 สรุปบันทึกการคัดกรอง EXCEL PDF
ปค.6 แบบฟอร์มบันทึกการเยี่ยมบ้าน WORD PDF
ปค.7 ปกรายงาน SDQ EQ และรายงานเยี่ยมบ้าน WORD PDF

 

 ห้องเรียนสีขาว
สข.1 แบบฟอร์มคณะกรรมการห้องเรียนสีขาว Word PDF
สข.2 แบบรายงานการใช้สารเสพติด Word PDF
สข.3 ปกห้องเรียนสีขาว Word PDF
สข.4 บันทึกการปฏิบัติงานห้องเรียนสีขาว ใหม่ Word PDF
สข.5 ภาพกิจกรรมฝ่ายการงาน Word PDF
สข.6 ภาพกิจกรรมฝ่ายการเรียน Word PDF
สข.7 ภาพกิจกรรมฝ่ายกิจกรรม Word PDF
สข.8 ภาพกิจกรรมฝ่ายสารวัตรนักเรียน Word PDF

 

 เวรยามรักษาความปลอดภัย
กน.09 แบบขออนุญาตเปลี่ยนเวรยามรักษาความปลอดภัย Word PDF

 

โรงรียนสุจริต
คู่มือโรงเรียนสุจริต Word PDF

แชร์เลย...

Translate »