ฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล

 งานการเงิน
งปม.ง01 ขออนุมัติใช้เงินค่าตอบแทน/ใช้สอย Word PDF
งปม.ง02 ขออนุมัติเงิน Word PDF
บก.4231 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน Word PDF
งปม.ง04 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Word PDF
งปม.ง05 เอกสารประกอบการเบิกค่าอาหาร(พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม) Word PDF
ผป.01 แบบฟอร์มสายผ้าป่าเพื่อการศึกษา Word PDF

 

 งานพัสดุ
งปม.พ01 บันทึกขอซื้อขอจ้าง Word PDF
งปม.พ02 รายงานขอซื้อ(ชุดเบิก) Word PDF
งปม.พ03 รายงานขอจ้าง(ชุดเบิก) Word PDF
งปม.พ04 ใบสั่งซื้อ Word PDF
งปม.พ05 ใบสั่งจ้าง Word PDF
งปม.พ06 ใบตรวจรับพัสดุ Word PDF
งปม.พ07 ใบเบิกพัสดุ Word PDF
งปม.พ08 บัญชีวัสดุ Word PDF
งปม.พ09 ทะเบียนคุมทรัพย์สิน/ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ Word PDF

 

 งานสวัสดิการ
งปม.ส01 ขอเบิกค่าการศึกษาบุตร Word PDF
งปม.ส02 ขอเบิกค่ารักษาพยาบาล Word PDF
งปม.ส03 ขอเบิกค่าเช่าบ้าน Word PDF
งปม.ส04 ใบแนบใบเสร็จขอเบิก สำหรับค่ารักษาพยาบาล Word PDF
งปม.ส05 ใบแนบใบเสร็จขอเบิก สำหรับค่าการศึกษาบุตร Word PDF

 

 งานประกันคุณภาพ
งปม.ป.01 SAR Teacher Word PDF
รายงานผลการประเมิน Word PDF
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา Word PDF
แผนที่โครงการ / กิจกรรม Word PDF
ตัวบ่งชี้แต่ละมาตรฐาน Word PDF 
แผนที่โครงการ Word RAR

 

 งานแผนงาน
ขั้นตอนการเสนอโครงการ Word PDF
งปม.ผง.1 ตัวอย่างการเขียนโครงการ Word PDF
งปม.ผง.01 แบบฟอร์มการเขียนโครงการ Word PDF
งปม.ผง.02 ปฏิทินปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม Word PDF
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน Word PDF
งปม.ผง.03 รายงานส่งโครงการประจำปีการศึกษา Word PDF
งปม.ผง.04 ขออนุญาตดำเนินโครงการ/กิจกรรม Word PDF
งปม.ผง.05 ขออนุมัติงบประมาณเพิ่ม Word PDF
ปกรายงานแผนปฏิบัติการ
ปี 61
Word PDF
งปม.ผง.06 รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม Word PDF
งปม.ผง.06.6 ตัวอย่างสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม Word PDF
งปม.ผง.07 เอกสารสรุปการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม Word PDF
งปม.ผง.08 บันทึกส่งรายงานการดำเนินโครงการ Word PDF
ARS 58 Word PDF
สรุปเล่มโครงการปี 57 Word  PDF
โครงการ(หลักการและเหตุผล) Word PDF

 

เอกสารการเงิน คูปองพัฒนาครู
1 แจ้งเรื่องคูปองพัฒนาครู Word PDF
2 แบบรายงานการเดินทาง สพม.4 Word PDF
3 ประมาณการค่าใช้จ่าย Word PDF
4 สัญญายืมเงิน สพม.4 Xls PDF
5 ตัวอย่างบันทึกขอยืมเงิน หรือขอเบิกเงิน Word PDF

 

 เอกสาร งานบุคคล
หลักฐานประเมินเกณฑ์ใหม่ Word PDF
ชั่วโมงปฏิบัติงาน Word PDF
บน.2 ใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร Word PDF
บน.3 ใบลาประชุม Word PDF
บน.4 ใบแจ้งไปราชการ Word PDF
บน.5 ใบคำขอหนังสือรับรอง Word PDF
บน.6 ใบคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ Word PDF
บน.7 ใบคำขอหนังสือรับรองการทำงาน Word PDF
บน.8 ใบสมัครบุคลากรอัตราจ้าง Word PDF
บน.9 ใบขอลาออก Word PDF
บน.11 ใบแฟอร์มควบคุมภายใน ZIP PDF
บน.13 แบบชี้แจงสแกนนิ้วหลัง 8.00 น. Word PDF
บน.14 แบบชี้แจงการลืมสแกนลายนิ้วมือ Word PDF
ตัวอย่างบันทึกข้อความ Word PDF
ตัวอย่างคำสั่ง Word PDF
ตัวอย่างการเขียนหนังสือภายนอก Word PDF
แบบฟอร์มคำสั่ง๑ Word PDF
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ Word PDF
แบบฟอร์มร่างหนังสือภายนอก Word PDF

 

 งานสารสนเทศ
บท.ส01 แบบฟอร์มสารสนเทศสำหรับเก็บข้อมูล กลุ่มสาระ Word PDF
ตารางแสดงผลการส่งนักเรียนเข้าประกวดแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก(ประจำเดือน) Word PDF
ตารางแสดงการเข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของบุคลากร(ประจำเดือน) Word PDF
บท.ส02 แบบฟอร์มสารสนเทศสำหรับเก็บข้อมูลผ่าย/งาน Word PDF

 

แชร์เลย...