ฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล

งานการเงิน
Download 07-07-2018 14:10
Download 05-11-2019 12:30
แบบฟอร์มผ้าป่าการศึกษา
Download 04-02-2020 11:06
แบบฟอร์มขอใบอนุโมทนาบัตรผ้าป่า
Download 05-02-2020 10:16
Download 07-07-2018 18:53
Download 07-07-2018 18:54
Download 07-07-2018 18:54
Download 07-07-2018 18:55

งานประกันคุณภาพ

งานแผนงาน
Download 27-02-2019 15:32
Download 07-07-2018 19:02
Download 27-02-2019 15:33
Download 07-07-2018 19:02
Download 07-07-2018 19:02
Download 07-07-2018 19:03
Download 13-05-2019 10:32
Download 13-05-2019 10:32
Download 29-05-2019 9:35
Download 07-07-2018 19:03
Download 07-07-2018 19:04
Download 14-02-2020 10:32
Download 07-07-2018 19:04
Download 02-07-2019 8:24

เอกสารการเงิน คูปองพัฒนาครู
Download 07-07-2018 19:06
Download 07-07-2018 19:06
สัญญายืมเงิน สพม.4
Download 07-07-2018 19:06
Download 07-07-2018 19:07
เอกสารขออนุมัติเดินทางไปราชการ
Download 07-07-2018 19:07

เอกสาร งานบุคคล
แบบชี้แจงการสแกนลายนิ้วมือหลังเวลา 8.00 น.
Download 04-06-2019 22:20
แบบชี้แจงการไม่ได้สแกนลายนิ้วมือ
Download 04-06-2019 22:20
ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร
Download 04-06-2019 22:21
ใบแจ้งไปราชการ
Download 04-06-2019 22:22
แบบขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา
Download 08-06-2019 21:25
บน.3 ใบลาประชุม
Download 07-07-2018 19:09
บน.5 ใบคำขอหนังสือรับรอง
Download 07-07-2018 19:09
Download 07-07-2018 19:10
บน.7 ใบคำขอหนังสือรับรองการทำงาน
Download 07-07-2018 19:10
ตัวอย่างบันทึกข้อความ
Download 07-07-2018 19:12
Download 07-07-2018 19:12
ตัวอย่างการเขียนหนังสือภายนอก
Download 07-07-2018 19:14
แบบฟอร์มคำสั่ง๑
Download 07-07-2018 19:14
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
Download 07-07-2018 19:14
แบบฟอร์มร่างหนังสือภายนอก
Download 07-07-2018 19:15
เอกสารเพื่อการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว.21/2560
แนวทางการจัดเตรียมเอกสาร ว21/2560
Download 07-07-2018 19:16
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนประจำวิชา ปีการศึกษา 2562
Download 03-06-2019 22:06
ปก ว.21
Download 11-10-2018 11:33
วฐ.1-ว.21
Download 24-09-2018 17:39
วฐ.2-ว.21
Download 21-03-2019 8:58
วฐ.3-ว.21
Download 01-10-2019 15:15
สรุป PLC
Download 03-01-2020 10:17
การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน ว21/2560
Download 07-07-2018 19:16
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนประจำวิชา ปีการศึกษา 1/2561
Download 07-07-2018 19:16
ID Plan ของ กคศ.
Download 23-02-2020 16:02
Download 18-03-2020 22:06

แชร์เลย...