ฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล

งานการเงิน
298 downloads 1 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 14:10
80 downloads 1.0 ครูณัฐพล 29-01-2019 21:40
209 downloads 2 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 18:53
915 downloads 3 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 18:54
206 downloads 4 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 18:54
2538 downloads 5 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 18:55

งานพัสดุ
272 downloads 1 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 18:56
121 downloads 2 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 18:56
98 downloads 3 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 18:57
128 downloads 4 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 18:57
435 downloads 5 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 18:57
84 downloads 6 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 18:57
121 downloads 7 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 18:57
95 downloads 8 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 18:57
88 downloads 9 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 18:58

งานสวัสดิการ
96 downloads 1 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 18:59
115 downloads 2 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 18:59
81 downloads 3 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 18:59
87 downloads 4 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 18:59
86 downloads 5 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 18:59

งานประกันคุณภาพ
SAR Teacher 2561
81 downloads 1 ครูณัฐพล 29-03-2019 10:54
125 downloads 2 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 19:00
882 downloads 3 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 19:00
100 downloads 4 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 19:00
213 downloads 5 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 19:01
86 downloads 6 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 19:01

งานแผนงาน
150 downloads 0.10 ครูพีระพงษ์ 27-02-2019 15:32
113 downloads 1 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 19:02
168 downloads 3.1 ครูพีระพงษ์ 27-02-2019 15:33
97 downloads 4 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 19:02
112 downloads 5 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 19:02
121 downloads 6 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 19:03
176 downloads 7.2 ครูพีระพงษ์ 13-05-2019 10:32
91 downloads 8.1 ครูพีระพงษ์ 13-05-2019 10:32
237 downloads 9 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 19:03
211 downloads 10 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 19:03
148 downloads 11 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 19:04
171 downloads 12 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 19:04
119 downloads 13 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 19:04

เอกสารการเงิน คูปองพัฒนาครู
144 downloads 1 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 19:06
200 downloads 2.1 ครูพีระพงษ์ 09-07-2018 1:52
119 downloads 3 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 19:06
สัญญายืมเงิน สพม.4
102 downloads 4 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 19:06
119 downloads 5 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 19:07
เอกสารขออนุมัติเดินทางไปราชการ
106 downloads 6 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 19:07

เอกสาร งานบุคคล
บน.2 ใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร
294 downloads 1 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 19:08
บน.3 ใบลาประชุม
77 downloads 2 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 19:09
131 downloads 3 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 19:09
บน.5 ใบคำขอหนังสือรับรอง
79 downloads 4 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 19:09
90 downloads 5 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 19:10
บน.7 ใบคำขอหนังสือรับรองการทำงาน
73 downloads 6 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 19:10
83 downloads 7 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 19:11
97 downloads 8 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 19:11
87 downloads 9 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 19:11
บน.13 แบบชี้แจงสแกนนิ้วหลัง 8.00 น.
106 downloads 10 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 19:11
บน.14 แบบชี้แจงการลืมสแกนลายนิ้วมือ
678 downloads 11 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 19:12
ตัวอย่างบันทึกข้อความ
132 downloads 12 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 19:12
88 downloads 13 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 19:12
ตัวอย่างการเขียนหนังสือภายนอก
79 downloads 14 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 19:14
แบบฟอร์มคำสั่ง๑
96 downloads 15 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 19:14
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
116 downloads 16 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 19:14
แบบฟอร์มร่างหนังสือภายนอก
81 downloads 17 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 19:15
เอกสารเพื่อการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว.21/2560
แนวทางการจัดเตรียมเอกสาร ว21/2560
2754 downloads 1 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 19:16
584 downloads 1.1 ครูณัฐพล 15-08-2018 22:41
161 downloads 1.2 ครูณัฐพล 15-08-2018 22:43
ปก ว.21
166 downloads 1.3 ครูณัฐพล 11-10-2018 11:33
129 downloads 1.4 ครูณัฐพล 24-09-2018 17:39
214 downloads 1.5 ครูณัฐพล 21-03-2019 8:58
1035 downloads 1.6 ครูณัฐพล 24-09-2018 17:40
การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน ว21/2560
4802 downloads 2 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 19:16
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนประจำวิชา ปีการศึกษา 1/2561
1164 downloads 3 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 19:16
ID Plan ของ กคศ.
372 downloads 4 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 19:17

แชร์เลย...