ฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล

งานการเงิน
งปม.ง01 ขออนุมัติใช้เงินค่าตอบแทน/ใช้สอย
Download
งปม.ง02 ขออนุมัติเงิน
Download
Download
Download
Download
Download
เอกสารตรวจรับการซื้อ-จ้าง(ใช้กับ งปม.ง02)
Download
แบบฟอร์มขอใบอนุโมทนาบัตรผ้าป่า
Download
แบบฟอร์มผ้าป่าการศึกษา
Download

งานสวัสดิการ

งานประกันคุณภาพ
SAR Teacher2562
Download
งปม.ป.01-แบบฟอร์มการประกันคุณภาพการศึกษา
Download
งปม.ป.02-การประกันคุณภาพการศึกษา-ตามกรอบยุทธศาสตร์
Download
Download
ตัวอย่าง SAR Teacher2562 (word)
Download
ตัวอย่างการประกันคุณภาพการศึกษา-กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
Download
Download
เกณฑ์คุณภาพการศึกษา 2563
Download

งานแผนงาน
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
แบบฟอร์มโครงการ (หลักการและเหตุผล)
Download

เอกสารการเงิน คูปองพัฒนาครู

เอกสาร งานบุคคล
ตัวอย่างการเขียนหนังสือภายนอก
Download
Download
ตัวอย่างบันทึกข้อความ
Download
บน.5 ใบคำขอหนังสือรับรอง
Download
Download
บน.7 ใบคำขอหนังสือรับรองการทำงาน
Download
แบบขออนุญาตออกนอนสถานศึกษา
Download
แบบชี้แจงการสแกนลายนิ้วมือหลังเวลา 8.00 น.
Download
แบบชี้แจงการไม่ได้สแกนลายนิ้วมือ
Download
แบบฟอร์มคำสั่ง๑
Download
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
Download
แบบฟอร์มร่างหนังสือภายนอก
Download
ใบลาประชุม
Download
ใบลาป่วย
Download
ใบแจ้งไปราชการ
Download
เอกสารเพื่อการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว.21/2560
ID Plan ของ กคศ.
Download
การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน ว21/2560
Download
คู่มือ ว21-2560 (ฉบับ สพฐ.)
Download
ปก วฐ
Download
วฐ.1
Download
วฐ.2
Download
วฐ.3
Download
Download
แนวทางการจัดเตรียมเอกสาร ว21/2560
Download
แนวทางการรวบรวมเอกสารประกอบการประเมิน (ระดับคุณภาพ 2)
Download
แนวทางการรวบรวมเอกสารประกอบการประเมิน (ระดับคุณภาพ 3)
Download
แนวทางการรวบรวมเอกสารประกอบการประเมิน (ระดับคุณภาพ 4)
Download
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนประจำวิชา ปีการศึกษา 1/2561
Download
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนประจำวิชา ปีการศึกษา 2562
Download
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนประจำวิชา ปีการศึกษา 2563
Download