ฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล

งานแผนงาน
27-02-2019 15:32
07-07-2018 19:02
27-02-2019 15:33
07-07-2018 19:02
07-07-2018 19:02
07-07-2018 19:03
07-07-2018 19:03
07-07-2018 19:03
07-07-2018 19:03
07-07-2018 19:03
07-07-2018 19:04
07-07-2018 19:04
07-07-2018 19:04

เอกสารการเงิน คูปองพัฒนาครู

เอกสาร งานบุคคล
บน.2 ใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร
07-07-2018 19:08
บน.3 ใบลาประชุม
07-07-2018 19:09
07-07-2018 19:09
บน.5 ใบคำขอหนังสือรับรอง
07-07-2018 19:09
07-07-2018 19:10
บน.7 ใบคำขอหนังสือรับรองการทำงาน
07-07-2018 19:10
07-07-2018 19:11
07-07-2018 19:11
07-07-2018 19:11
บน.13 แบบชี้แจงสแกนนิ้วหลัง 8.00 น.
07-07-2018 19:11
บน.14 แบบชี้แจงการลืมสแกนลายนิ้วมือ
07-07-2018 19:12
ตัวอย่างบันทึกข้อความ
07-07-2018 19:12
07-07-2018 19:12
ตัวอย่างการเขียนหนังสือภายนอก
07-07-2018 19:14
แบบฟอร์มคำสั่ง๑
07-07-2018 19:14
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
07-07-2018 19:14
แบบฟอร์มร่างหนังสือภายนอก
07-07-2018 19:15
เอกสารเพื่อการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว.21/2560
แนวทางการจัดเตรียมเอกสาร ว21/2560
07-07-2018 19:16
15-08-2018 22:41
15-08-2018 22:43
ปก ว.21
11-10-2018 11:33
24-09-2018 17:39
21-03-2019 8:58
24-09-2018 17:40
การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน ว21/2560
07-07-2018 19:16
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนประจำวิชา ปีการศึกษา 1/2561
07-07-2018 19:16
ID Plan ของ กคศ.
07-07-2018 19:17

แชร์เลย...