ฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล

งานการเงิน
Download
แบบฟอร์มผ้าป่าการศึกษา
Download
แบบฟอร์มขอใบอนุโมทนาบัตรผ้าป่า
Download
งปม.ง01 ขออนุมัติใช้เงินค่าตอบแทน/ใช้สอย
Download
Download
Download
Download
Download

งานประกันคุณภาพ
เกณฑ์คุณภาพการศึกษา 2563
Download
งปม.ป.01-แบบฟอร์มการประกันคุณภาพการศึกษา
Download
งปม.ป.02-การประกันคุณภาพการศึกษา-ตามกรอบยุทธศาสตร์
Download
ตัวอย่างการประกันคุณภาพการศึกษา-กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
Download
SAR Teacher2562
Download
Download
ตัวอย่าง SAR Teacher2562 (word)
Download
Download

งานแผนงาน
Download
แบบฟอร์มโครงการ (หลักการและเหตุผล)
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download

เอกสารการเงิน คูปองพัฒนาครู

เอกสาร งานบุคคล
แบบชี้แจงการสแกนลายนิ้วมือหลังเวลา 8.00 น.
Download
แบบชี้แจงการไม่ได้สแกนลายนิ้วมือ
Download
ใบแจ้งไปราชการ
Download
บน.5 ใบคำขอหนังสือรับรอง
Download
Download
บน.7 ใบคำขอหนังสือรับรองการทำงาน
Download
ตัวอย่างบันทึกข้อความ
Download
Download
ตัวอย่างการเขียนหนังสือภายนอก
Download
แบบฟอร์มคำสั่ง๑
Download
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
Download
แบบฟอร์มร่างหนังสือภายนอก
Download
เอกสารเพื่อการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว.21/2560
ปก วฐ
Download
วฐ.1
Download
วฐ.2
Download
วฐ.3
Download
คู่มือ ว21-2560 (ฉบับ สพฐ.)
Download
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนประจำวิชา ปีการศึกษา 2563
Download
Download
แนวทางการรวบรวมเอกสารประกอบการประเมิน (ระดับคุณภาพ 2)
Download
แนวทางการรวบรวมเอกสารประกอบการประเมิน (ระดับคุณภาพ 3)
Download
แนวทางการรวบรวมเอกสารประกอบการประเมิน (ระดับคุณภาพ 4)
Download
การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน ว21/2560
Download
แนวทางการจัดเตรียมเอกสาร ว21/2560
Download
ID Plan ของ กคศ.
Download
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนประจำวิชา ปีการศึกษา 1/2561
Download
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนประจำวิชา ปีการศึกษา 2562
Download