ฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล

งานแผนงาน
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
ARS 58
Download
Download
Download

เอกสาร งานบุคคล
บน.2 ใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร
Download
บน.3 ใบลาประชุม
Download
Download
บน.5 ใบคำขอหนังสือรับรอง
Download
Download
บน.7 ใบคำขอหนังสือรับรองการทำงาน
Download
Download
Download
Download
บน.13 แบบชี้แจงสแกนนิ้วหลัง 8.00 น.
Download
บน.14 แบบชี้แจงการลืมสแกนลายนิ้วมือ
Download
ตัวอย่างบันทึกข้อความ
Download
Download
ตัวอย่างการเขียนหนังสือภายนอก
Download
แบบฟอร์มคำสั่ง๑
Download
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
Download
แบบฟอร์มร่างหนังสือภายนอก
Download
เอกสารเพื่อการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว.21/2560
แนวทางการจัดเตรียมเอกสาร ว21/2560
Download
Download
Download
Download
Download
Download
ปก ว.21
Download
การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน ว21/2560
Download
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนประจำวิชา ปีการศึกษา 1/2561
Download
ID Plan ของ กคศ.
Download

แชร์เลย...