ฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล

งานประกันคุณภาพ

งานแผนงาน
Name Download File Size File Type
Download 311.9 KB
Download 133 KB
Download 237.5 KB
Download 39.5 KB
Download 24 KB
Download 42.5 KB
Download 258 KB
Download 133 KB
Download 99.5 KB
Download 44 KB
Download 18.9 KB
Download 223.5 KB
Download 15.4 KB
Download 564.8 KB

เอกสารการเงิน คูปองพัฒนาครู
Name Download File Size File Type
Download 24.9 KB
Download 17.8 KB
สัญญายืมเงิน สพม.4
Download 65.5 KB
เอกสารขออนุมัติเดินทางไปราชการ
Download 27 KB
Download 70.7 KB

เอกสาร งานบุคคล
Name Download File Size File Type
ตัวอย่างการเขียนหนังสือภายนอก
Download 22.7 KB
Download 11.1 KB
ตัวอย่างบันทึกข้อความ
Download 20.2 KB
บน.3 ใบลาประชุม
Download 110.1 KB
บน.5 ใบคำขอหนังสือรับรอง
Download 126.7 KB
Download 430.9 KB
บน.7 ใบคำขอหนังสือรับรองการทำงาน
Download 198.6 KB
แบบขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา
Download 112.6 KB
แบบชี้แจงการสแกนลายนิ้วมือหลังเวลา 8.00 น.
Download 188.8 KB
แบบชี้แจงการไม่ได้สแกนลายนิ้วมือ
Download 188.5 KB
แบบฟอร์มคำสั่ง๑
Download 635.3 KB
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
Download 575.5 KB
แบบฟอร์มร่างหนังสือภายนอก
Download 651.1 KB
ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร
Download 187.9 KB
ใบแจ้งไปราชการ
Download 198.6 KB
เอกสารเพื่อการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว.21/2560
Name Download File Size File Type
ID Plan ของ กคศ.
Download 74.5 KB
การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน ว21/2560
Download 58 KB
Download 8.1 MB
ปก ว.21
Download 170.8 KB
วฐ.1-ว.21
Download 124.5 KB
วฐ.2-ว.21
Download 131.5 KB
วฐ.3-ว.21
Download 76 KB
Download 22.8 KB
แนวทางการจัดเตรียมเอกสาร ว21/2560
Download 59 KB
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนประจำวิชา ปีการศึกษา 1/2561
Download 730 KB
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนประจำวิชา ปีการศึกษา 2562
Download 762 KB

แชร์เลย...