ฝ่ายบริหารทั่วไป

 งานบริหารทั่วไป
บท.01 แบบขอปรับซ่อม Word PDF
แบบขอยืมวัสดุ-อุปกรณ์ Word PDF

 

 งานโสตทัศนูปกรณ์
บท.ส.02 ขอใช้บริการห้องโสตทัศนูปกรณ์ Word PDF

 

 งานยานพาหนะ
บท.ย01 แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง Word PDF

 

งานรถรับ – ส่ง นักเรียน
บท.05 แบบยื่นความจำนงขอใช้บริการรถรับ-ส่งนักเรียน Word PDF
บท.04 แบบยกเลิกการขึ้นรถรับ-ส่งนักเรียน Word PDF
บท.06 บันทึกข้อความขอผ่อนผันการชำระเงินค่ารถรับ-ส่ง Word PDF

แชร์เลย...