ฝ่ายบริหารวิชาการ

งานจัดการเรียนการสอน
Name Download File Size File Type
รูปแบบการสอน IS1 ระดับชั้น ม.2
Download 837.2 KB
รูปแบบการสอน IS1 ระดับชั้น ม.4
Download 835.7 KB
Download 79 KB
Download 43 KB
Download 64 KB
Download 83.5 KB
Download 91.5 KB
Download 80 KB
Download 37 KB
Download 85.5 KB
Download 54.5 KB

งานทะเบียนนักเรียน
Name Download File Size File Type
Download 28.5 KB
Download 29.5 KB
Download 28 KB
Download 111 KB
Download 24.5 KB
Download 47.5 KB
Download 47 KB
Download 34.5 KB
Download 83.5 KB
Download 28.5 KB

งานวัดผลประเมินผล
Name Download File Size File Type
Download 55.5 KB
Download 45.5 KB
Download 46.5 KB
Download 187 KB
วช-ว 04.2 รูปแบบการพิมพ์ข้อสอบปลายภาค
Download 49.8 KB
วช-ว 04.3 แบบวิเคราะห์ความสอดคล้องของข้อสอบกับตัวชี้วัด
Download 26.1 KB
Download 19.8 KB
Download 35.7 KB
Download 29 KB
Download 120.4 KB
Download 118.7 KB
Download 87 KB
Download 42 KB
Download 48 KB
Download 52 KB
Download 54 KB
Download 91.5 KB
Download 63.5 KB
Download 53 KB
Download 112 KB
Download 101 KB
Download 45.5 KB

งานแผนงานและประกันคุณภาพฝ่ายวิชาการ
Name Download File Size File Type
วช-ป 01 Gantt Chart (PDF)
Download 167.5 KB
วช-ป 01 Gantt Chart (WORD)
Download 88.5 KB
Download 246 KB

งานพัฒนาการเรียนการสอน
Name Download File Size File Type
EX ตัวอย่างการเขียนขั้นตอนการออกแบบการสอนด้วยตนเอง
Download 163 KB
PLC การสร้างสื่อการสอน
Download 529.6 KB
PLC การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
Download 663.4 KB
PLC การออกแบบการเรียนการสอน
Download 760.1 KB
Download 84 KB
Download 51.5 KB
Download 51.5 KB
วช.พ.06 แบบฟอร์มวิจัยการสอน
Download 935 KB
วช.พ.07 เครื่องมือนิเทศนวัตกรรมที่เกิดจาก PLC ประเภทสื่อสารสอน
Download 42 KB
Download 153.5 KB
วช.พ.09 เครื่องมือนิเทศนวัตกรรมที่เกิดจาก PLC ประเภทการออกแบบการสอน
Download 41 KB
Download 49 KB
Download 72.5 KB
วช.พ.12 แบบประเมินการใช้หน่วยการเรียนรู้
Download 63.5 KB
วช.พ.13 รายงานการนิเทศการของของกลุ่มสาระ
Download 150.5 KB
Download 2.9 MB
วช.พ.15 แบบประเมินหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ พ.ศ. 2551
Download 95 KB
วช.พ.16 แบบรายงานผลการใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ พ.ศ. 2551
Download 74 KB
วช.พ.17 แบบประเมินการใช้สื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
Download 58.5 KB
วช.พ.18 แบบประเมินการใช้กลยุทธ์
Download 52 KB
วช.พ.19 แบบประเมินการใช้สื่อและนวัตกรรมในการเรียนการสอน
Download 58.5 KB

งานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
Name Download File Size File Type
Download 60.5 KB
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสวนพฤษศาสตร์
Download 209.5 KB

แชร์เลย...