ฝ่ายบริหารวิชาการ

งานวัดผลประเมินผล
Download
Download
Download
Download
วช-ว 04.2 รูปแบบการพิมพ์ข้อสอบปลายภาค
Download
วช-ว 04.3 แบบวิเคราะห์ความสอดคล้องของข้อสอบกับตัวชี้วัด
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download

งานแผนงานและประกันคุณภาพฝ่ายวิชาการ

งานพัฒนาการเรียนการสอน
EX ตัวอย่างการเขียนขั้นตอนการออกแบบการสอนด้วยตนเอง
Download
PLC การสร้างสื่อการสอน
Download
PLC การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
Download
PLC การออกแบบการเรียนการสอน
Download
วช.พ. 19 เครื่องมือนิเทศนวัตกรรมที่เกิดจาก pLC ประเภทแผนการจัดการเรียนรู้
Download
Download
Download
Download
วช.พ.06 แบบฟอร์มวิจัยการสอน
Download
วช.พ.07 เครื่องมือนิเทศนวัตกรรมที่เกิดจาก PLC ประเภทสื่อสารสอน
Download
Download
วช.พ.09 เครื่องมือนิเทศนวัตกรรมที่เกิดจาก PLC ประเภทการออกแบบการสอน
Download
Download
Download
วช.พ.12 แบบประเมินการใช้หน่วยการเรียนรู้
Download
วช.พ.13 รายงานการนิเทศการของของกลุ่มสาระ
Download
วช.พ.14 แบบประเมินหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ พ.ศ. 2551
Download
Download
วช.พ.15 แบบรายงานผลการใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ พ.ศ. 2551
Download
วช.พ.17 แบบประเมินการใช้สื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
Download
วช.พ.18 แบบประเมินการใช้กลยุทธ์
Download
วช.พ.19 แบบประเมินการใช้สื่อและนวัตกรรมในการเรียนการสอน
Download

งานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
Download
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสวนพฤษศาสตร์
Download