ฝ่ายบริหารวิชาการ

 

งานจัดการเรียนการสอน
363 downloads 1 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 14:19
10 downloads 1.0 ครูณัฐพล 12-05-2019 20:36
11 downloads 1.0 ครูณัฐพล 12-05-2019 20:37
264 downloads 2 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 14:19
179 downloads 3 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 14:23
254 downloads 4 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 14:27
248 downloads 5 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 14:28
182 downloads 6 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 14:29
341 downloads 7 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 14:30
255 downloads 8 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 14:31
235 downloads 9 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 14:31

งานทะเบียนนักเรียน
353 downloads 1 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 14:35
213 downloads 2 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 14:35
276 downloads 3 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 14:36
137 downloads 4 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 14:36
122 downloads 5 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 14:36
124 downloads 6 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 14:36
91 downloads 7 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 14:37
130 downloads 8 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 14:37
103 downloads 9 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 14:37
123 downloads 10 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 14:38

งานวัดผลประเมินผล
105 downloads 1 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 14:40
วช-ว 18 แบบวิเคราะห์ความสอดคล้องของข้อสอบกับตัวชี้วัด
147 downloads 1.0 ครูณัฐพล 12-02-2019 10:39
114 downloads 2 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 14:41
153 downloads 3 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 14:41
713 downloads 4 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 14:41
646 downloads 5 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 14:41
111 downloads 6 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 14:42
273 downloads 7 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 14:42
136 downloads 8 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 14:42
229 downloads 9 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 14:42
123 downloads 10 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 14:43
838 downloads 11 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 14:43
99 downloads 12 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 14:43
101 downloads 13 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 14:44
80 downloads 14 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 14:44
88 downloads 15 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 14:44
113 downloads 16 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 14:44
114 downloads 17 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 14:45
165 downloads 18 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 14:45
123 downloads 19 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 14:45
99 downloads 20 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 14:45
89 downloads 21 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 14:46
140 downloads 22 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 14:46

งานแผนงานและประกันคุณภาพฝ่ายวิชาการ
137 downloads 1 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 14:53
118 downloads 2 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 14:54
157 downloads 3 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 14:54

งานสารสนเทศวิชาการ
178 downloads 1 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 15:05
118 downloads 2 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 15:05
161 downloads 3 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 15:05
127 downloads 4 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 15:06

งานพัฒนาการเรียนการสอน
1345 downloads 1 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 15:10
136 downloads 2 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 15:11
223 downloads 3 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 15:11
1067 downloads 3.8 ครูพีระพงษ์ 12-09-2018 10:04
216 downloads 5 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 15:12
395 downloads 6 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 15:13
436 downloads 7 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 15:13
370 downloads 8 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 15:14
252 downloads 9 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 15:14
267 downloads 10 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 15:14
1389 downloads 11 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 15:14
EX ตัวอย่างการเขียนขั้นตอนการออกแบบการสอนด้วยตนเอง
319 downloads 12 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 15:15
วช-พ 15 แบบประเมินหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ พ.ศ. 2551
1462 downloads 13 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 15:15
วช-พ 16 แบบรายงานผลการใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ พ.ศ. 2551
370 downloads 14 ครูพีระพงษ์ 07-07-2018 15:16
1188 downloads 16 ครูพีระพงษ์ 08-08-2018 11:12
830 downloads 17 ครูพีระพงษ์ 08-08-2018 11:13

งานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
241 downloads 1.0 ครูณัฐพล 29-08-2018 11:15
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสวนพฤษศาสตร์
1100 downloads 1.0 ครูณัฐพล 29-08-2018 11:17

แชร์เลย...