ฝ่ายบริหารวิชาการ

งานจัดการเรียนการสอน
Download
รูปแบบการสอน IS1 ระดับชั้น ม.2
Download
รูปแบบการสอน IS1 ระดับชั้น ม.4
Download
วช-ร 02 ข้อมูลการจัดตารางสอนจำแนกตามครู
Download
วช-ร 03 ข้อมูลการจัดตารางสอนจำแนกตามรายวิชา
Download
แบบสรุปคาบสอน
Download
Download
Download
Download

งานวัดผลประเมินผล
Download
Download
Download
Download
วช-ว 04.2 รูปแบบการพิมพ์ข้อสอบปลายภาค
Download
วช-ว 04.3 แบบวิเคราะห์ความสอดคล้องของข้อสอบกับตัวชี้วัด
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download

งานแผนงานและประกันคุณภาพฝ่ายวิชาการ

งานพัฒนาการเรียนการสอน
Download
PLC การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
Download
PLC การออกแบบการเรียนการสอน
Download
PLC การสร้างสื่อการสอน
Download
วช.พ.12 แบบประเมินการใช้หน่วยการเรียนรู้
Download
วช.พ.17 แบบประเมินการใช้สื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
Download
วช.พ.18 แบบประเมินการใช้กลยุทธ์
Download
วช.พ.13 รายงานการนิเทศการของของกลุ่มสาระ
Download
วช.พ.07 เครื่องมือนิเทศนวัตกรรมที่เกิดจาก PLC ประเภทสื่อสารสอน
Download
วช.พ.09 เครื่องมือนิเทศนวัตกรรมที่เกิดจาก PLC ประเภทการออกแบบการสอน
Download
วช.พ.19 แบบประเมินการใช้สื่อและนวัตกรรมในการเรียนการสอน
Download
วช.พ. 19 เครื่องมือนิเทศนวัตกรรมที่เกิดจาก pLC ประเภทแผนการจัดการเรียนรู้
Download
วช.พ.06 แบบฟอร์มวิจัยการสอน
Download
Download
Download
Download
วช.พ.14 แบบประเมินหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ พ.ศ. 2551
Download
วช.พ.15 แบบรายงานผลการใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ พ.ศ. 2551
Download
Download
Download
Download
EX ตัวอย่างการเขียนขั้นตอนการออกแบบการสอนด้วยตนเอง
Download

งานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
Download
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสวนพฤษศาสตร์
Download