ฝ่ายบริหารวิชาการ

งานจัดการเรียนการสอน
รูปแบบการสอน IS1 ระดับชั้น ม.2
Download 12-05-2019 20:36
รูปแบบการสอน IS1 ระดับชั้น ม.4
Download 12-05-2019 20:37
Download 07-07-2018 14:19
Download 07-07-2018 14:31
Download 07-07-2018 14:31
Download 07-07-2018 14:19
Download 07-07-2018 14:23
Download 07-07-2018 14:27
Download 07-07-2018 14:28
Download 07-07-2018 14:29
Download 07-07-2018 14:30

งานทะเบียนนักเรียน
Download 07-07-2018 14:35
Download 07-07-2018 14:35
Download 07-07-2018 14:36
Download 07-07-2018 14:36
Download 07-07-2018 14:36
Download 07-07-2018 14:36
Download 07-07-2018 14:37
Download 07-07-2018 14:37
Download 07-07-2018 14:37
Download 07-07-2018 14:38

งานวัดผลประเมินผล
Download 07-07-2018 14:40
Download 07-07-2018 14:41
Download 07-07-2018 14:41
Download 07-07-2018 14:41
วช-ว 04.2 รูปแบบการพิมพ์ข้อสอบปลายภาค
Download 04-09-2019 21:09
วช-ว 04.3 แบบวิเคราะห์ความสอดคล้องของข้อสอบกับตัวชี้วัด
Download 30-05-2019 12:46
Download 16-09-2019 9:36
Download 07-07-2018 14:42
Download 07-07-2018 14:42
Download 07-07-2018 14:42
Download 07-07-2018 14:43
Download 07-07-2018 14:43
Download 07-07-2018 14:44
Download 07-07-2018 14:44
Download 07-07-2018 14:44
Download 07-07-2018 14:44
Download 07-07-2018 14:45
Download 07-07-2018 14:45
Download 07-07-2018 14:45
Download 07-07-2018 14:45
Download 07-07-2018 14:46
Download 07-07-2018 14:46

งานแผนงานและประกันคุณภาพฝ่ายวิชาการ
วช-ป 01 Gantt Chart (PDF)
Download 07-07-2018 14:54
วช-ป 01 Gantt Chart (WORD)
Download 07-07-2018 14:53
Download 07-07-2018 14:54

งานพัฒนาการเรียนการสอน
EX ตัวอย่างการเขียนขั้นตอนการออกแบบการสอนด้วยตนเอง
Download 07-07-2018 15:15
PLC การสร้างสื่อการสอน
Download 31-05-2019 18:25
PLC การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
Download 31-05-2019 18:23
PLC การออกแบบการเรียนการสอน
Download 31-05-2019 18:24
Download 07-07-2018 15:10
Download 07-07-2018 15:11
Download 07-07-2018 15:11
วช.พ.06 แบบฟอร์มวิจัยการสอน
Download 13-08-2019 15:56
วช.พ.07 เครื่องมือนิเทศนวัตกรรมที่เกิดจาก PLC ประเภทสื่อสารสอน
Download 03-06-2019 22:07
Download 07-07-2018 15:12
วช.พ.09 เครื่องมือนิเทศนวัตกรรมที่เกิดจาก PLC ประเภทการออกแบบการสอน
Download 03-06-2019 22:08
Download 07-07-2018 15:13
Download 07-07-2018 15:14
วช.พ.12 แบบประเมินการใช้หน่วยการเรียนรู้
Download 03-06-2019 20:56
วช.พ.13 รายงานการนิเทศการของของกลุ่มสาระ
Download 03-06-2019 20:59
Download 07-07-2018 15:14
วช.พ.15 แบบประเมินหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ พ.ศ. 2551
Download 07-07-2018 15:15
วช.พ.16 แบบรายงานผลการใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ พ.ศ. 2551
Download 07-07-2018 15:16
วช.พ.17 แบบประเมินการใช้สื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
Download 03-06-2019 20:57
วช.พ.18 แบบประเมินการใช้กลยุทธ์
Download 03-06-2019 20:58
วช.พ.19 แบบประเมินการใช้สื่อและนวัตกรรมในการเรียนการสอน
Download 10-07-2019 12:36

งานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
Download 29-08-2018 11:15
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสวนพฤษศาสตร์
Download 29-08-2018 11:17

แชร์เลย...