ฝ่ายบริหารวิชาการ

 งานจัดการเรียนการสอน
วช-ร 01 โครงสร้างรายวิชา Word PDF
วช-ร 02 ข้อมูลการจัดตารางสอนจำแนกตามคร Word PDF
วช-ร 03 ข้อมูลการจัดตารางสอนจำแนกตามรายวิชา Word PDF
วช-ร 06 มอบหมายหน้าที่สอน Word PDF
วช-ร 07 แบบขอนำนักเรียนไปทำกิจกรรม Word PDF
วช-ร 08 ใบแจ้งการขาดเรียน Word PDF
วช-ร 09 แบบขออนุญาตหยุดเรียน Word PDF
วช-ร 010 แบบวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานนักเรียนเป็นรายบุคคล Word PDF
วช-ร 011 แบบประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคล Word PDF

 

 งานทะเบียนนักเรียน
วช-ท 01 คำร้องทั่วไป (สำหรับผู้ปกครอง) Word PDF
วช-ท 02 คำร้องทั่วไป (สำหรับนักเรียน) Word PDF
วช-ท 03 คำร้องขอย้ายเข้าระหว่างภาคเรียน Word PDF
วช-ท 04 คำร้องขอย้ายออกระหว่างภาคเรียน Word PDF
วช-ท 05 แบบฟอร์มลงทะเบียน Word PDF
วช-ท 06 ขอใบรับรองผลการเรียน Word PDF
วช-ท 07 ขอเปลี่ยนชื่อ สกุล Word PDF
วช-ท 08 คำร้องขอระเบียนแสดงผลการเรียน(รบ.1 หรือ ปพ.1) Word PDF
วช-ท 09 ขอระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ (Transcript) Word PDF
วช-ท 10 ขอลาออก Word PDF

 

 งานวัดผลประเมินผล
วช-ว 01 ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง60%และ80% Word PDF
วช-ว 02 ขอมีสิทธิ์สอบ Word PDF
วช-ว 03 ขอเลื่อนสอบ Word PDF
วช-ว 04.1 รูปแบบการพิมพ์ข้อสอบกลางภาค Word PDF
วช-ว 04.2 รูปแบบการพิมพ์ข้อสอบปลายภาค Word PDF
วช-ว 05 แบบส่งรายชื่อนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน Excel PDF
วช-ว 06 รายงานผลการเรียนของครูเป็นรายบุคคล Excel PDF
วช-ว 07 แบบสรุปผลการเรียนนักเรียน จำแนกตามครูประจำวิชา Excel PDF
วช-ว 08 แบบสรุปผลการเรียนนักเรียน จำแนกเป็นรายวิชา Excel PDF
วช-ว 09 แบบสรุปผลการเรียนนักเรียน จำแนกเป็นระดับชั้น Excel PDF
วช-ว 10 รายงานผลการจัดทำสมุด ปพ.5 Word  PDF
วช-ว 11 แบบรายงานการปฏิบัติหน้าที่การสอบ Excel PDF
วช-ว 12 แบบรับข้อสอบนักเรียนที่ขาดสอบ Excel PDF
วช-ว 13 แบบรายงานจำนวนนักเรียนที่ขาดสอบ Excel PDF
วช-ว 14.1 รายงานทุจริตการสอบ Word PDF
วช-ว 14.2 รายงานสอบสวนทุจริตการสอบ Word PDF
วช-ว 15.1 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำไม่เสียเงิน Word PDF
วช-ว 15.2 แบบบันทึกการเรียนซ้ำ Word PDF
วช-ว 15.3 แบบประเมินผลการเรียนซ้ำ Word PDF
วช-ว 16 รายงานผลการตรวจสอบข้อสอบ Word PDF
วช-ว 16.1 รายงานผลการแก้ไขข้อ Word PDF
วช-ว 17 รายงานผลการสอบแก้ตัว Word PDF

 

 งานแผนงานและประกันคุณภาพฝ่ายวิชาการ
วช-ป 01 Gantt Chart Word PDF
วช-ป 03 รายงานการประเมินคุณลักษณะตามมาตรฐาน Word PDF
วช-ป 04 มาตรฐานการปฏิบัติงาน Word PDF

 

 งานสารสนเทศวิชาการ
วช-ส 01 ทะเบียนสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน Word PDF
วช-ส 02 สรุปการปฏิบัติราชการ Word PDF
วช-ส 03 รายงานการไปอบรม วิทยากร รับรางวัล Word PDF
วช-ส 04 แบบสรุปผลการแข่งขัน Word PDF

 

 งานพัฒนาการเรียนการสอน
วช-พ 02 แบบรายงานการไปราชการ Word PDF
วช-พ 04 แบบบูรณาการชิ้นงานนักเรียนระดับชั้น Word PDF
วช-พ 05 แบบประเมินครู Word PDF
 วช-พ 06 แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Word  PDF
วช-พ 08 แบบประเมินรายงานวิจัย ปีการศึกษา 2560 Word PDF
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Word PDF
ตัวอย่างการสอนแบบนักการทูต Word PDF
เครื่องมือนิเทศการออกแบบการสอน Word PDF
รายงานการนิเทศการสอน  Word PDF
EXT ตัวอย่างงานวิจัยอย่างย่อและการเขียนบรรณานุกรม ZIP PDF
EXT แฟ้มสะสมงาน(Portfolio)ของครู Word PDF
EXT แผนพัฒนาสมรรถนะตนเอง (INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN) Word PDF
EXT แฟ้มสะสมงาน(Portfolio)ของนักเรียน Word PDF

แชร์เลย...