แบบชี้แจงการสแกนลายนิ้วมือหลังเวลา 8.00 น.

Download