ข้อมูลสารสนเทศระบบ DEEP

ข้อมูลสารสนเทศระบบ DEEP

1.ข้อมูลสารสนเทศของผู้บริหาร โดยมีผู้อำนวยการ จำนวน 1 คน รองผู้อำนวยการ จำนวน 3 คน รวมทั้งหมด 4 คน  ดาวน์โหลดเอกสาร

2.ข้อมูลสารสนเทศของครูผู้สอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 163 คน  ดาวน์โหลดเอกสาร

3.ข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนตามระดับชั้นและห้องเรียน

 ระดับมัธยมศึกษา

3.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    จำนวน 564 คน  ดาวน์โหลดเอกสาร

3.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    จำนวน 569 คน  ดาวน์โหลดเอกสาร

3.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    จำนวน 546 คน  ดาวน์โหลดเอกสาร

3.4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    จำนวน 637 คน  ดาวน์โหลดเอกสาร

3.5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    จำนวน 633 คน  ดาวน์โหลดเอกสาร

3.6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6    จำนวน 595 คน  ดาวน์โหลดเอกสาร