ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ประชุมเชิงปฏิบัติการ : รองฯภวัต งามคุณธรรม รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในการนี้ นายวิทย์ทิชัย พวงคำ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นระบบ และเพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหารทุกฝ่าย คณะครู มีภาวะผู้นำ สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้รับเกี […]

Read more