- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รับรางวัลการสอบ SKR Pre-Test'62
- ปิดระบบรับสมัครและชำระค่าสมัคร
- แจ้งปัญหาในการสมัคร โทรศัพท์ 0-2904-9803-5 ต่อ 110,111 e-mail: contact@skr.ac.th
- คู่มือและแนวข้อสอบ ประกอบไปด้วย ข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ตัวอย่างข้อสอบเข้า ม.1 ม.4 และตัวอย่างข้อสอบ SKR Pretest'62 (ตัวอย่าง คลิก)