ประกาศห้อง/เลขที่นั่งสอบหรือค้นหาได้จากตารางต่อไปนี้ โดยการพิมพ์ชื่อหรือนามสกุลผู้เข้าสอบในช่องค้นหา


คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวสอบ ห้องสอบที่ เลขที่นั่งสอบ
คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวสอบ ห้องสอบที่ เลขที่นั่งสอบ
เด็กหญิง วรัญญา จันทร์อ่อน 90001 1 1
เด็กหญิง หทัยภัทร ขวัญช่วย 90002 1 2
เด็กหญิง ณิชาภา พิริยโยธา 90003 1 3
เด็กหญิง วรัญญ์ภัสร์ กุศลวิทย์ 90004 1 4
เด็กหญิง ยลรดี มณเฑียร 90005 1 5
เด็กชาย ชนะชัย ธีระทวีสุข 90006 1 6
เด็กชาย พีรวิชญ์ ศิริอังคาวุธ 90007 1 7
เด็กหญิง ศีตลา ชื่นคลัง 90008 1 8
เด็กชาย พลณิกรณ์ กิติพันธยาพร 90009 1 9
เด็กชาย เจ้าพระยา การรักษา 90010 1 10
เด็กหญิง พิมพ์ชมพู พลอินทร์ 90011 1 11
เด็กชาย ณฐพงศ์ พรหมบัณฑูร 90012 1 12
เด็กชาย มรดก ณ ถลาง 90013 1 13
เด็กหญิง ดวงหทัย สังข์ทอง 90014 1 14
เด็กหญิง ภิญญา​มาศ ขุนไลย์ 90015 1 15
เด็กชาย อธิษฐ์ อิศรศักดิ์ 90016 1 16
เด็กหญิง ทิพย์จรินทร์ อวบสันเทียะ 90017 1 17
เด็กหญิง โชติกา โกศัลยวัตร 90018 1 18
เด็กหญิง ณัฎฐณิชา เกิดปทุม 90019 1 19
เด็กชาย อิทธิพัทธ์ ดอกไม้หอม 90020 1 20
เด็กหญิง PIMLADA KANANTAI 90021 1 21
เด็กชาย ณัทปภังกร พิตติเดชน์ 90022 1 22
เด็กชาย ชิษณุพงศ์ สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา 90023 1 23
เด็กชาย กิจติพงษ์ สัมประสิทธิ์ 90024 1 24
เด็กชาย กันตณัฐ นารอง 90025 1 25
เด็กหญิง บุณณดา แสงนิลกุล 90026 1 26
เด็กหญิง วีริสา ตันตระเสถียร 90027 1 27
เด็กหญิง รัชนีกร กัณชัย 90028 1 28
เด็กหญิง ณภัทร ภูษี 90029 1 29
เด็กหญิง สุพรรณพิมพ์ ศรีปรีชาชาญ 90030 1 30
เด็กหญิง อติกานต์ แย้มแสง 90031 1 31
เด็กหญิง ด.ญ.ภัคภิญญา พัทภักดิ์ 90032 1 32
เด็กชาย พีรวิชญ์ โคตรชมภู 90033 1 33
เด็กหญิง พรไพลิน กรัพณานนท์ 90034 1 34
เด็กหญิง สุชญา เปลี่ยนภักดี 90035 1 35
เด็กชาย ด.ช. ชูเกียรติ ใฝ่กระจายมิตร 90036 1 36
เด็กหญิง เขมิกา จัลวรรณา 90037 1 37
เด็กหญิง นภัสกร กมุทชาติ 90038 1 38
เด็กหญิง พันธิตรา มีนาบุญ 90039 1 39
เด็กหญิง สุขฤดี พวงมาลี 90040 1 40
เด็กชาย สรวิชญ์ นาคต้อย 90041 2 1
เด็กหญิง รชนิกร อ่อนอิ่ม 90042 2 2
เด็กหญิง สุภาตา โปร่งทองเลิศ 90043 2 3
เด็กหญิง วรฤทัย ศรีแสน 90044 2 4
เด็กชาย สุธาศิน เดชะวรนันท์ชัย 90045 2 5
เด็กหญิง ปุนิกา ไชยกาญจน์ 90046 2 6
เด็กหญิง ณิศรา วัฒนวิเศษลักษณ 90047 2 7
เด็กหญิง มนต์นภา นิ่มสุข 90048 2 8
เด็กหญิง วิศัลย์ศยา แดงพันโพธิ์ 90049 2 9
เด็กหญิง ชนาธินาถ นาคเถื่อน 90050 2 10
เด็กชาย วีริศ มะลาหอม 90051 2 11
เด็กชาย ธนบดี วันดี 90052 2 12
เด็กหญิง เด็กหญิงสุธาสินี จันทะรักษ์ 90053 2 13
เด็กชาย สุรวินทร์ พิสิฐมณีโรจน์ 90054 2 14
เด็กชาย รัชพล วิระนนท์ 90055 2 15
เด็กหญิง อาริสา อธิปัญญาวงศ์ 90056 2 16
เด็กหญิง วริศรา พงษ์เหล็ง 90057 2 17
เด็กชาย ณัฐลักษณ์ หาญณรงค์ 90058 2 18
เด็กหญิง กวิสรา หาญณรงค์ 90059 2 19
เด็กชาย ศิวัช เจิมเฉลิม 90060 2 20
เด็กชาย อัครพล มงคลศิริ 90061 2 21
เด็กชาย ยศรัณย์ ไพรวัลย์ 90062 2 22
เด็กชาย เจตนิพัทธ์ เรืองนุ่ม 90063 2 23
เด็กชาย ภาคิน ดาวนันท์ 90064 2 24
เด็กหญิง เฌอปราง พยัคฆะโส 90065 2 25
เด็กหญิง กัลยกร พันธ์ธรรม 90066 2 26
เด็กชาย ภัทรพล แก้วประกิจ 90067 2 27
เด็กหญิง อภิชญา สุธีรางกูร 90068 2 28
เด็กหญิง ปริม ยรรยง 90069 2 29
เด็กชาย กณวรรธน์ สิทธิเดช 90070 2 30
เด็กหญิง อภิชญา สมบุญ 90071 2 31
เด็กชาย ภูริณัฐ บุญมี 90072 2 32
เด็กหญิง พัชรีพร ผดุงกิจ 90073 2 33
เด็กหญิง เบญจวรรณ ลักษณะ 90074 2 34
เด็กหญิง อมิตา ศรีพลอย 90075 2 35
เด็กชาย วศิ ธิติวศิยางกูร 90076 2 36
เด็กหญิง ศศิธร เมธินาพิทักษ์ 90077 2 37
เด็กหญิง อภิชญา เมธินาพิทักษ์ 90078 2 38
เด็กหญิง พัณณ์ชิตา สงวนเกียรติชัย 90079 2 39
เด็กชาย เมษวัฒน์ ศิลปชำนาญ 90080 2 40
เด็กหญิง สุวพิชญ์ ชมภูแดง 90081 3 1
เด็กหญิง ฐิติชญาน์ เรืองสว่าง 90082 3 2
เด็กหญิง อภิรตา เกื้อเส้ง 90083 3 3
เด็กชาย พีรพัฒน์ คิมประเสริฐ 90084 3 4
เด็กหญิง เปรมกมล พงศ์สิริวรวัฒน์ 90085 3 5
เด็กชาย ด.ช.ชวิศ ชื่นเช้า 90086 3 6
เด็กชาย ธราเทพ ชัยประเสริฐ 90087 3 7
เด็กหญิง ด.ญวราลี ทินาเทศน์ 90088 3 8
เด็กหญิง ภรณรงค์ ขาวผ่อง 90089 3 9
เด็กหญิง มัสฤณ สินธุ์นอง 90090 3 10
เด็กหญิง บงกชกร ชุมนูรักษ์ 90091 3 11
เด็กชาย ณัฐภูมิ พ้องพงษ์ศรี 90092 3 12
เด็กชาย ศุภวิชญ์ เพียรขุนทด 90093 3 13
เด็กหญิง ดวงนภัส คำเนียม 90094 3 14
เด็กชาย กันตพงศ์ คล้ายนิล 90095 3 15
เด็กชาย ภูวริทธิ์ ขำนิล 90096 3 16
เด็กชาย ณัท เวขพันธ์ 90097 3 17
เด็กชาย ปัณณทัต สุมาลัย 90098 3 18
เด็กหญิง ต้นรัก วงศ์เพ็ญทักษ์ 90099 3 19
เด็กหญิง นันท์นภัส ทองเหง้า 90100 3 20
เด็กหญิง วรินทร เทพนวล 90101 3 21
เด็กชาย ยศกร ใบศักดิ์ 90102 3 22
เด็กหญิง ณัฐธยาน์ กุลพิพิษย์ 90103 3 23
เด็กหญิง ขวัญข้าว ทองเจือ 90104 3 24
เด็กหญิง พิชญ์สินีร์ ค้าสุวรรณ​ 90105 3 25
เด็กชาย เทพแทนไทย เผือกสวัสดิ์ 90106 3 26
เด็กหญิง รับขวัญ สนสกุล 90107 3 27
เด็กชาย นรเศรษฐ์ จิตธรรมพงศ์ 90108 3 28
เด็กชาย ธนดล ผ่องพรรฌ 90109 3 29
เด็กชาย ปฐพี พูดเจน 90110 3 30
เด็กชาย อนาวิน สายาวงศ์ 90111 3 31
เด็กหญิง ด.ญ. ชนม์นิภา ช่างประดิษฐ์ 90112 3 32
เด็กหญิง วริศรา อินโต 90113 3 33
เด็กชาย เรืองศักดิ์ ยิ้มแย้ม 90114 3 34
เด็กหญิง พิชามญธุ์ บุญสะเดา 90115 3 35
เด็กหญิง ชิชญา ติยะพรัญชัย 90116 3 36
เด็กหญิง ชญาดา เพ็ชรปิ่นแก้ว 90117 3 37
เด็กชาย ณัฐภัท แดงสวัสดิ์ 90118 3 38
เด็กชาย ภานุวัฒน์ แสนทวีสุข 90119 3 39
เด็กหญิง ปัณฑารีย์ ประไพพันธ์ 90120 3 40
เด็กชาย ภาสวิชญ์ กุลแก้วกรพินธ์ 90121 4 1
เด็กหญิง สุประวีณ์ หาผลทรัพย์ 90122 4 2
เด็กชาย สรณ์วิชญ์ เหล่านิพนธ์ 90123 4 3
เด็กชาย ณัฐวัฒน บุญปัญญาเมธาสิทธิ์ 90124 4 4
เด็กหญิง ขวัญจิรา ประสงค์จีน 90125 4 5
เด็กหญิง ธันย์ชนก การพัชชี 90126 4 6
เด็กหญิง กวีพร เลิศสงคราม 90127 4 7
เด็กชาย ภูริวัฒน์ จตุเทน 90128 4 8
เด็กหญิง อภิชญา อนุศาสนนันท์ 90129 4 9
เด็กชาย ธนภัทร ล่องชูผล 90130 4 10
เด็กชาย ภัทรกร สิริรัตน์ 90131 4 11
เด็กชาย ศิวปกร วงศ์บุญ 90132 4 12
เด็กชาย กิติภูมิ จันโอภา 90133 4 13
เด็กหญิง ศิรภัสสร ศรีสงคราม 90134 4 14
เด็กชาย ณัฏฐ์ปพน ลุขะรัง 90135 4 15
เด็กชาย ภาคภูมิ กองพล 90136 4 16
เด็กหญิง พชญภรณ์ ปิ่นทอง 90137 4 17
เด็กหญิง จิรัชญา ชัยสุริยะพันธ์ 90138 4 18
เด็กชาย ศิริเทพ บดิการ 90139 4 19
เด็กชาย ชยุตรา ปานเสน 90140 4 20
เด็กหญิง เพ็ญลภัส พสิษฐ์ธนามาศ 90141 4 21
เด็กหญิง ณัฐชานันท์ หาญสกุลรัตน์ 90142 4 22
เด็กหญิง อัญชิษฐา ชื่นชอบ 90143 4 23
เด็กชาย พชร ไตรรัตนวราภรณ์ 90144 4 24
เด็กหญิง ด.ญ.สายน้ำ ทัพพวิบูล 90145 4 25
เด็กหญิง นิชาภา อุทัยเสวก 90146 4 26
เด็กหญิง อคิรา จุติชัย 90147 4 27
เด็กหญิง นันท์นภัส ไชยภักดี 90148 4 28
เด็กหญิง ยุวสิรินทร์ หงษ์โต 90149 4 29
เด็กหญิง ณัฐธิลัญฉนา เหล็กจาน 90150 4 30
เด็กชาย ปภังกร ฤกษ์สันทัด 90151 4 31
เด็กชาย นรภัทร คงกาจธัญกรณ์ 90152 4 32
เด็กหญิง วิภาพร เลิศเดชสกุล 90153 4 33
เด็กชาย ชัยภัทร สืบสายอ่อน 90154 4 34
เด็กหญิง นุชนภา นะระแสน 90155 4 35
เด็กหญิง อภิชญา พุฒิสันติกุล 90156 4 36
เด็กชาย ปิยังกูร ทากัณหา 90157 4 37
เด็กชาย กิตติศักดิ์ นาคพล 90158 4 38
เด็กหญิง ลดาวัลย์ พันสุวรรณกุล 90159 4 39
เด็กหญิง กาญนพัฒน์ ทรงเสี่ยงชัย 90160 4 40
เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ อัศวเรืองพิภพ 90161 5 1
เด็กหญิง กชพร นวกิจรังสรรค์ 90162 5 2
เด็กหญิง พรรณปพร นวกิจรังสรรค์ 90163 5 3
เด็กหญิง ปารณีย์ เมฆโปธิ 90164 5 4
เด็กชาย ชินวัตร พรพาณิชพันธุ์​ 90165 5 5
เด็กชาย ภัทรพล อ่ำแจ้ง 90166 5 6
เด็กชาย สุรเชษฐ์ ดิเรกโภค 90167 5 7
เด็กหญิง กรชนก ฉิมสน 90168 5 8
เด็กหญิง กมลชนก จริตซื่่อ 90169 5 9
เด็กชาย ปัณณธร เหลืองถาวรกุล 90170 5 10
เด็กหญิง ชญาภา พงทะจิตร 90171 5 11
เด็กชาย ธนาคิม นิ่มนวล 90172 5 12
เด็กชาย ธาดาภัทร ศรีวัชรกุล 90173 5 13
เด็กชาย ธนบดี อ่อนศรี 90174 5 14
เด็กชาย กฤษธนศวร อานันต์พัชรกุล 90175 5 15
เด็กชาย สุกฤษฎิ์ จัดสนาม 90176 5 16
เด็กหญิง ณัฐริกา อัศวภูมิ 90177 5 17
เด็กหญิง ขวัญจิรา แซ่หวัง 90178 5 18
เด็กหญิง วรวลัญช์ ลีลาสุทธิรักษ์ 90179 5 19
เด็กชาย วิชชากร แซ่หวัง 90180 5 20
เด็กหญิง พิมพ์ปวีณ์ ฮาบเมืองซอง 90181 5 21
เด็กชาย กิตติเชษฐ์ อินทรีย์สุข 90182 5 22
เด็กชาย ปัณณทัต พิทักษ์เกียรติยศ 90183 5 23
เด็กชาย ชนภัค อยู่เสน 90184 5 24
เด็กหญิง ปุณณภา เรณางกูล 90185 5 25
เด็กหญิง กัญญาภัค ภูติยา 90186 5 26
เด็กหญิง อาทิตยา คำลอย 90187 5 27
เด็กหญิง มนัสนันท์ ภูติยา 90188 5 28
เด็กหญิง พิชามญชุ์ ปล้องทอง 90189 5 29
เด็กหญิง สุนิสา อินทร์เพ็ญ 90190 5 30
เด็กชาย กัญจน์ธนทัต กวางทอง 90191 5 31
เด็กชาย ธนกร คล้ายแก้ว 90192 5 32
เด็กหญิง กันตา สิริเลิศสุวรรณ 90193 5 33
เด็กหญิง ดวงจำปา คุ้มไข่น้ำ 90194 5 34
เด็กชาย ชญานน บุญฉ่ำ 90195 5 35
เด็กหญิง ผกากาญจน์ ดาดวง 90196 5 36
เด็กหญิง บุญสิตา ไชยมาลา 90197 5 37
เด็กชาย วราวุธ ตั้งเซียน 90198 5 38
เด็กชาย ธนาวิทย์ การินทร์ 90199 5 39
เด็กหญิง ชนัญชิดา ปิยะทัศน์ศรี 90200 5 40
เด็กหญิง อังสนา ยิ้มสอาด 90201 6 1
เด็กชาย พงศกร เจนกระบวน 90202 6 2
เด็กชาย วันชนะ ยุติกรณ์ 90203 6 3
เด็กชาย พบธรรม โสภาพงษ์ 90204 6 4
เด็กหญิง พรรณปพร รักษ์พงษ์ 90205 6 5
เด็กชาย รัชพล ชวพละกุล 90206 6 6
เด็กหญิง ธมนพรรณ สวนดอกไม้ 90207 6 7
เด็กชาย ศุภกร มงคลมหาลาภ 90208 6 8
เด็กหญิง อภิชญา ขวัญสุด 90209 6 9
เด็กหญิง สุชานันท์ ขวัญสุด 90210 6 10
เด็กหญิง ภราดา สายจำปา 90211 6 11
เด็กชาย ยุทธชวินทร์ หมอทรัพย์ 90212 6 12
เด็กชาย ปัณณวัฒน์ แก่กล้า 90213 6 13
เด็กชาย ปุณวัสส์ เทพคุ้มกัน 90214 6 14
เด็กชาย ธนภูมิ ศิริวารินทร์ 90215 6 15
เด็กชาย ชยางกูร จันทรสนธิ 90216 6 16
เด็กชาย พิชาภพ รุ่งโรจน์นิมิตชัย 90217 6 17
เด็กชาย ด.ช.ธนภูมิ จันทกิจ 90218 6 18
เด็กหญิง วรรณษา เหล่าศรีนาท 90219 6 19
เด็กหญิง สุพิชชา แจ่มเล็ก 90220 6 20
เด็กชาย ภัทรวัฒน์ สุขตะกูล 90221 6 21
เด็กชาย ภูมิรพี นพรัตน์ 90222 6 22
เด็กหญิง ลภัสรดา วัฒนชัยพงษ์ 90223 6 23
เด็กหญิง ณิชาภัทร สมานวีรกุล 90224 6 24
เด็กชาย ภูฉาย มิ่งขวัญ 90225 6 25
เด็กชาย ภูเก็ต จรูญศรี 90226 6 26
เด็กหญิง อริสรา ศรีศุโมโร 90227 6 27
เด็กหญิง ฐิติวรดา จอมทอง 90228 6 28
เด็กชาย ตระการ ดอกบัว 90229 6 29
เด็กหญิง นภสร โกวิททวิพัฒน์ 90230 6 30
เด็กหญิง กัญญาวีร์ กะลัมพากร 90231 6 31
เด็กหญิง พัทธนันท์ ยังกอบศิลป์ 90232 6 32
เด็กชาย วชิรวิชญ์ นรากุลสุขพิภัทร์ 90233 6 33
เด็กชาย ณัฐวัตร โภคะอุดมทรัพย์ 90234 6 34
เด็กชาย เปนไท ปิยะกาญจน์ 90235 6 35
เด็กหญิง ธัญสุดา จินดามาตย์ 90236 6 36
เด็กหญิง ปาลิดา อิสโร 90237 6 37
เด็กชาย ธฤษวิณ เพ็ชรผ่อง 90238 6 38
เด็กหญิง สุทัตตา พุ่มลำเจียก 90239 6 39
เด็กชาย ภัทรยศ ฤทธิ์เดช 90240 6 40
เด็กชาย รพีพงศ์ ไชยสุข 90241 7 1
เด็กชาย ปฐมพร จันทรามศรี 90242 7 2
เด็กหญิง ด.ญ. รสกร เทวรัตน์ 90243 7 3
เด็กหญิง ธัญญธร กัลยาเลิศ 90244 7 4
เด็กหญิง ปัณฑารีย์ รักเดช 90245 7 5
เด็กหญิง กันติชา สนใจ 90246 7 6
เด็กหญิง โรสณาณีย์ สมนาม 90247 7 7
เด็กชาย ขจรเทพ เทพจร 90248 7 8
เด็กชาย กฤตเมธ ธนูญศักดิ์ 90249 7 9
เด็กชาย ยูตะ แก้วมะ 90250 7 10
เด็กหญิง สรณ์ธิตา บุตรสงัด 90251 7 11
เด็กชาย สรภพ รัตนเมตตา 90252 7 12
เด็กชาย โชติพัฒน์ ไหมสวัสดิ์ 90253 7 13
เด็กชาย มงคลชัย ชาวบล 90255 7 15
เด็กหญิง ปพิชญา ศรีรอด 90256 7 16
เด็กหญิง กมลทิพย์ แทบทาม 90257 7 17
เด็กชาย ณัฐรัตน์ วิโรจน์จิระพัฒน์ 90258 7 18
เด็กชาย ณฐกฤต จูมจะนะ 90259 7 19
เด็กหญิง สุวรินทร์ พึ่งงาม 90260 7 20
เด็กชาย วรศิษฎ์ วุฒิบัญชร 90261 7 21
เด็กชาย ปัญญากร นุ่มน่วม 90262 7 22
เด็กชาย วรากร โคตรศรี 90263 7 23
เด็กหญิง มนัสนันท์ ดอนเทพ 90264 7 24
เด็กชาย ธราเทพ นุ่มน่วม 90265 7 25
เด็กหญิง ปัญญาภร ดวงแก้ว 90266 7 26
เด็กหญิง กัญญรัตน์ สุวานิโช 90267 7 27
เด็กชาย ภูมิภัทร สวัสดิ์ผล 90268 7 28
เด็กหญิง ธัญชนก ตันวิสุทธิ์ 90269 7 29
เด็กชาย นวิน สุขนาน 90270 7 30
เด็กหญิง กวิณณุช มาลัยนวล 90271 7 31
เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ ขจรวิจิตร์ 90272 7 32
เด็กหญิง ธัญวลัย วิสระพันธุ์ 90273 7 33
เด็กชาย ณัชพล เรืองศรี 90274 7 34
เด็กหญิง ศุภรดา เขมะบุลกุล 90275 7 35
เด็กหญิง ณัฐนันท์ คงรวยทรัพย์ 90276 7 36
เด็กชาย ติณณภพ เพ็ชรวงษ์ 90277 7 37
เด็กหญิง สุพัสนันท์ แสนพันธ์ 90278 7 38
เด็กหญิง มนัสนันท์ หอมสุด 90279 7 39
เด็กหญิง ณิชา วิลัยวรรณ์ 90280 7 40
เด็กหญิง วันใหม่ เวชพันธ์ 90281 8 1
เด็กชาย วิทวัส เรืองสุข 90282 8 2
เด็กชาย ศุภสัณห์ ทัศนาธร 90283 8 3
เด็กหญิง ธีรนาฎ แก่นจันทร์ 90284 8 4
เด็กชาย ธนาพิพัฒน์ ศิริโสม 90285 8 5
เด็กหญิง ศศิธร พิพัฒน์ธรรมกุล 90286 8 6
เด็กหญิง จิรัฏฐ์ พิทวัสภาคิน 90287 8 7
เด็กชาย อาณัฐ คำวงศ์ 90288 8 8
เด็กหญิง พัฒน์นรี สิทธิ์ปีวราเดช 90289 8 9
เด็กหญิง ญาตา นาเหมือง 90290 8 10
เด็กหญิง ธนภร สิงห์ภู่ 90291 8 11
เด็กหญิง ธนศร สิงห์ภู่ 90292 8 12
เด็กชาย นันทภพ ประนม 90293 8 13
เด็กชาย ยศสรัล มั่นคงดี 90294 8 14
เด็กหญิง ณิชมน แก้วลอยมา 90295 8 15
เด็กชาย ธีร์ธวัช ชมวะนา 90296 8 16
เด็กหญิง รินรดา โชติจิตราเดช 90297 8 17
เด็กหญิง ณฐมน หะตั๋ง 90298 8 18
เด็กชาย พิชญุตม์ บุญเนาวรัตน์กิตติ 90299 8 19
เด็กชาย ปภากร แซ่ซื้อ 90300 8 20
เด็กชาย ศรัณยพงค์ กล่ำอยู่สุข 90301 8 21
เด็กชาย พงศ์ภีระ พิเชฐพีระพูน 90302 8 22
เด็กชาย ธีรวีร์ วันทอง 90303 8 23
เด็กหญิง พุทธรักษา รัตนมณี 90304 8 24
เด็กชาย ณภัทร วันมี 90305 8 25
เด็กหญิง พีรชญา ป่วนเทียน 90306 8 26
เด็กหญิง ศศิมณฑล สุขนิรันดร์ 90307 8 27
เด็กหญิง แก้วตะวัน ตันประภาภรณ์ 90308 8 28
เด็กหญิง จิดาภา อุ่นเรือน 90309 8 29
เด็กชาย ภูตะวัน ใจเย็น 90310 8 30
เด็กหญิง พันณ์ชิตา เพ็งขำ 90311 8 31
เด็กชาย บุริศร์ ชาติวิชิต 90312 8 32
เด็กชาย ภูผา กองทองนอก 90313 8 33
เด็กหญิง รภัทกร วัขรกฤษฏ์ 90314 8 34
เด็กหญิง ณัฐปภัสร์ วินิจวรกิจกุล 90315 8 35
เด็กชาย หทัยรัตน์ คลังเมือง 90316 8 36
เด็กหญิง ณัฐวดี ทองหอม 90317 8 37
เด็กหญิง ณปภา เทียมศรี 90318 8 38
เด็กหญิง กรกมล ทองหอม 90319 8 39
เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา ทองแพ 90320 8 40
เด็กชาย ปกาศิต เลียวพัฒนไพบูลย์ 90321 9 1
เด็กหญิง รุ่งนภา โง่นใจรัก 90322 9 2
เด็กชาย พชร โง่นใจรัก 90323 9 3
เด็กชาย รัตนดล ยิ้มประเสริฐ 90325 9 5
เด็กชาย ถิรศักดิ์ อรรคชาติ 90326 9 6
เด็กชาย ณภัทร ทองบุญชู 90327 9 7
เด็กหญิง ชมพูนุท เจนวิบูลกิจ 90328 9 8
เด็กชาย ธนกฤต นุ่มดี 90329 9 9
เด็กหญิง กนกกร ผางทุม 90330 9 10
เด็กชาย ประวีร์ เดชบำรุง 90331 9 11
เด็กหญิง กลัยภรณ์ ทยากรวงษ์ 90332 9 12
เด็กชาย ชิติสรรค์ หิรัญไกรวงศ์ 90333 9 13
เด็กชาย อชิรวิน อุยทังคำ 90334 9 14
เด็กหญิง ณัฐชา ฉ่ำสูงเนิน 90335 9 15
เด็กหญิง ภรณ์ชนกน์ ศิริเธียรไชย 90336 9 16
เด็กหญิง อภิชญา อนันต์นรานนท์ 90337 9 17
เด็กชาย ณัฐนันท์ ขุนเพ็ชร 90338 9 18
เด็กหญิง ณัฏฐพัชร ศิริพิพัฒน์ 90339 9 19
เด็กหญิง ภัทรภร ทิพรังษี 90340 9 20
เด็กชาย นาคินทร์ ประจิมทิศ 90341 9 21
เด็กชาย ณภัทร สุขละม้าย 90342 9 22
เด็กหญิง สุดารัตน์ รุ่งแสง 90343 9 23
เด็กหญิง อัญวีณ์ รุจิพงษ์ภัสร์ 90344 9 24
เด็กหญิง ฑิฆัมพร บุญจ่าย 90345 9 25
เด็กหญิง ณัฐกฤตา คมขำ 90346 9 26
เด็กชาย เอกภูสิทธิ์ หงษ์เวียงจันทร์ 90347 9 27
เด็กหญิง ศิรกานต์ เนื่องศาสน์ศรี 90348 9 28
เด็กชาย ณฐมน เที่ยงเจริญ 90349 9 29
เด็กชาย ภานุวิชญ์ นนทะโย 90350 9 30
เด็กชาย รัชพล กระเช้านาค 90351 9 31
เด็กหญิง ณัฐนรี จิรวงศ์รุ่งเรือง 90352 9 32
เด็กชาย จิตริน สายจันมา 90353 9 33
เด็กชาย สุภัทรพล กุลเสน 90354 9 34
เด็กหญิง พรชนก พงษ์สุริยะวรรณ 90355 9 35
เด็กชาย แทนคุณ อยุทธ์เจริญชัย 90356 9 36
เด็กหญิง ภรณ์วรัตน์ เจริญลอย 90357 9 37
เด็กชาย อรรถพงศ์ การเจริญกุลวงศ์ 90358 9 38
เด็กหญิง เขมจิรา ปัญญาธิโป 90359 9 39
เด็กหญิง กัญญ์นภัส กันอยู่ 90360 9 40
เด็กหญิง ปวริศา พานแก้ว 90361 10 1
เด็กชาย ภูริพัธน์ สิริศิระประภากุล 90362 10 2
เด็กชาย กิตติธัช อาจจำนงค์ 90364 10 4
เด็กหญิง นันท์นภัส โพธิ์หร่าย 90365 10 5
เด็กชาย ปองภพ วิชญานนท์ 90366 10 6
เด็กหญิง ปูริดา มีสุข 90367 10 7
เด็กชาย นันทภพ เวชมงคล 90368 10 8
เด็กหญิง อัจฉราพร วิทยา 90369 10 9
เด็กชาย ธนกร ญาณมนตรี 90370 10 10
เด็กชาย อนณ จิตรวศินกุล 90371 10 11
เด็กชาย กษิดิ์เดช ศรีบุญเรือง 90372 10 12
เด็กหญิง ณัฐณิชา วิชาพร 90373 10 13
เด็กหญิง บุษราคัม จำเริญสัตย์ 90374 10 14
เด็กชาย สิปปภาส ชายทวีป 90375 10 15
เด็กหญิง ภูริตา ป้อมทอง 90376 10 16
เด็กหญิง รวิภา สินสันธิเทศ 90377 10 17
เด็กชาย ณัฐพงษ์ เล่าปิ่นกาญจน์ 90378 10 18
เด็กหญิง กมลพรรณ รักษ์ธนวิบูลย์ 90379 10 19
เด็กหญิง พิทยาภรณ์ สุมาลีศรีวงศ์ 90380 10 20
เด็กชาย นัทธวัฒน์ สุมาลีศรีวงศ์ 90381 10 21
เด็กหญิง อชิรญา เอื้อเฟื้อกลาง 90382 10 22
เด็กหญิง ฐิติชญา เฉลยวาเรศ 90383 10 23
เด็กหญิง ณิชชดา ครุฑตานนท์ 90384 10 24
เด็กชาย ธนดล ชำนาญเสือ 90385 10 25
เด็กหญิง กัญญาณัฐ บุนนาค 90386 10 26
เด็กชาย อธิพัชร์ ชะอุ่ม 90387 10 27
เด็กชาย วชิรวิทย์ ปิงยศ 90388 10 28
เด็กชาย กิตติกูร เซ่งจ่าว 90389 10 29
เด็กหญิง อลีนา เสือแก้ว 90390 10 30
เด็กชาย ธีร์ธวัช มากวิเศษ 90391 10 31
เด็กหญิง ธัญญารัตน์ พึ่งบุญ 90392 10 32
เด็กหญิง รัตนาภรณ์ เที่ยงไธสง 90393 10 33
เด็กชาย ปัญญกร ศรีหะทัย 90394 10 34
เด็กชาย วสุ วุฒิประเสริฐส่ง 90395 10 35
เด็กหญิง กัญชพร เเย้มเเสง 90396 10 36
เด็กหญิง ณัฏฐพัชร หอทอง 90397 10 37
เด็กชาย กรกช มั่นใจอารย์ 90398 10 38
เด็กชาย วุธิรัตน์ เที่ยงธรรม 90399 10 39
เด็กชาย วายุภัตร์ สุรสินธุ์ 90400 10 40
เด็กชาย วชิรวิทย์ คงเพ็ง 90401 11 1
เด็กชาย กันตินันท์ ไหลประเสริฐ 90402 11 2
เด็กชาย นันทพัทธ์ ไหลประเสริฐ 90403 11 3
เด็กหญิง นันทวิมล ธรรมสอน 90404 11 4
เด็กหญิง อารยา ตั้งโยธาพิพัฒน์กุล 90405 11 5
เด็กหญิง พิรัลพัชร จิระจิตต์ถนอม 90406 11 6
เด็กชาย กรรณ กันทะใจ 90407 11 7
เด็กชาย พงศกรณ์ เกิดโภคทรัพย์ 90408 11 8
เด็กหญิง วาริยา เพ็ญคุโณดม 90409 11 9
เด็กหญิง พัฒน์นรี อัญชลีชไมกร 90410 11 10
เด็กชาย ศุภกร จุลเลศ 90411 11 11
เด็กหญิง บุญญารักษ์ โต๊ะงาม 90412 11 12
เด็กชาย วฤนกร สายพรมแจ้ 90413 11 13
เด็กชาย ภูเมธ แสงจันทร์เดชากร 90414 11 14
เด็กชาย อาทิตย์ หิรัญวงศ์ 90415 11 15
เด็กหญิง ศุภิสรา บุญมาก 90416 11 16
เด็กชาย กันณพงศ์ สร้อยสายอุบล 90417 11 17
เด็กชาย รัชชานนท์ เต็งการณ์กิจ 90418 11 18
เด็กหญิง กระยาหงัน คงจริง 90419 11 19
เด็กชาย สิรดนัย นาคไทย 90420 11 20
เด็กชาย อานันต์ จันทิม 90421 11 21
เด็กชาย นนทกร สู่ความดี 90422 11 22
เด็กชาย เศรษฐ์สิงห์ รอดเกลี้ยง 90423 11 23
เด็กหญิง ฑิฆัมพร กาญจันทร์ 90424 11 24
เด็กชาย ณฐกร สมัครการ 90425 11 25
เด็กชาย ธนากร นพเก้า 90426 11 26
เด็กหญิง พัทธ์ธีรา ภู่วิจิตรสุทิน 90427 11 27
เด็กชาย ญาณพัฒน์ แก้วอุทัศน์ 90428 11 28
เด็กหญิง มนัญชยา กัลพฤกษ์ 90429 11 29
เด็กชาย ปรียาธร ขุนหอม 90430 11 30
เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ ณ พิกุล 90431 11 31
เด็กชาย ปัณณวิชญ์ อุ่นภมรชัย 90432 11 32
เด็กชาย นนทพัทธ์ แสงจันทร์ 90433 11 33
เด็กหญิง ปรียาดา อรัญญะ 90434 11 34
เด็กหญิง อัจฉราภรณ์ เล็กกลาง 90435 11 35
เด็กชาย ธีรพงษ์ นิลพัฒน์ 90436 11 36
เด็กหญิง ลักษิกา ผลวัฒนะ 90437 11 37
เด็กหญิง ณัฏฐ์รดา รัฐพงศ์จารุกุล 90438 11 38
เด็กหญิง รวิสรา บุญประมุข 90439 11 39
เด็กชาย ธนกฤต ลีละพันธ์นิวัฒน์ 90440 11 40
เด็กหญิง ปราณรวี สีโคตร 90441 12 1
เด็กหญิง ธัญวรัตม์ เฉื่อยราษฎร์ 90442 12 2
เด็กชาย ชนทัต เทพศิริ 90443 12 3
เด็กหญิง สุกฤตา ดวงวิเชียร 90444 12 4
เด็กหญิง จิราพร สุบรรณรัตน์ 90445 12 5
เด็กชาย อัครินทร์ กรฤทธิ์วรพัฒ์ 90446 12 6
เด็กชาย นพพล พรหมแสนปัง 90447 12 7
เด็กหญิง นภัสนันท์ ชนะโชติ 90448 12 8
เด็กหญิง ฉันท์ชนก เปรุนาวิน 90449 12 9
เด็กหญิง อัญชิสา ส่งแสง 90450 12 10
เด็กชาย กรวิชญ์ ประทุมรัตน์ 90451 12 11
เด็กชาย โชติพัฒน์ ตั้งดำรงค์ 90452 12 12
เด็กหญิง ศศิณา แสงโรจน์รัตน์ 90453 12 13
เด็กชาย ภูมิพัฒน์ คลังใหญ่ 90454 12 14
เด็กหญิง จิณัฐตา จันใด 90455 12 15
เด็กหญิง นริสรา วงษ์คําหาร 90456 12 16
เด็กชาย นรภัทร อุดมสถาพันธ์ 90457 12 17
เด็กหญิง วรัมพร แสงหิรัญ 90458 12 18
เด็กหญิง กิรณา ทิพย์มณี 90459 12 19
เด็กชาย ด.ช.ณภัทร จันทรกุล 90460 12 20
เด็กชาย ปทาน เสียงแจ้ว 90461 12 21
เด็กชาย นัธทวัฒน์ ดำดี 90462 12 22
เด็กหญิง ณัฐวศา ดำดี 90463 12 23
เด็กหญิง สุพิชฌาย์ จังอินทร์ 90464 12 24
เด็กหญิง รรชกร วงษ์ประยูร 90465 12 25
เด็กชาย เรืองศักดิ์ สุพรรณ์ 90466 12 26
เด็กหญิง ศิรดา วรยศ 90467 12 27
เด็กชาย ภูสิทธิ จิตรมาตร 90468 12 28
เด็กชาย ธนภัทร อินทรานุกูล 90469 12 29
เด็กหญิง ศศิเลขา เงินยางแดง 90470 12 30
เด็กชาย เสฏฐพันธ์ เทเพนทร์ 90472 12 32
เด็กหญิง สุพิชชา ทองประยูร 90473 12 33
เด็กหญิง ชลลดา จีนไชยศรี 90474 12 34
เด็กหญิง ศิรินทิพย์ แสนเด็ดดวงดี 90475 12 35
เด็กชาย ศิรสิทธิ์ บัวแก้ว 90476 12 36
เด็กชาย ปวริศร์ วรรณพัฒน์ 90478 12 38
เด็กชาย ชินารัญ นามพุทธา 90479 12 39
เด็กหญิง พรนัชชา เซ็งเพรียว 90480 12 40
เด็กชาย กรภัทร์ มาเจริญ 90481 13 1
เด็กชาย วรพัทธ์ ปัทมะโสภา 90482 13 2
เด็กหญิง อิงกมล สมอ่อน 90483 13 3
เด็กหญิง ชุติมา บำรุงบุญ 90484 13 4
เด็กชาย สิรภัทร ทองเอี่ยม 90485 13 5
เด็กชาย ทัพพ์ ทบประดิษฐ์ 90486 13 6
เด็กหญิง กุสุมาภรณ์ เอี่ยมสะอาด 90487 13 7
เด็กหญิง ธัญญาภรณ์ ไวยกิจจี 90488 13 8
เด็กชาย ธนภัทร ศรันยูญาติวงศ์ 90489 13 9
เด็กหญิง กัญญาพัชร เสน่หา 90490 13 10
เด็กหญิง เพรชลักษณ์ โภคินญาวัฒน์ 90491 13 11
เด็กชาย ปฏิพัทธิ์ สุขล้อม 90492 13 12
เด็กชาย ฐปนวัฒน์ ประมูลศิลป์ 90493 13 13
เด็กชาย เด็กชายอภินันท์ นิลศรี 90494 13 14
เด็กชาย กิตติคุณ เกียรติพัฒนาชัย 90495 13 15
เด็กชาย รณกร บันเล็งลอย 90496 13 16
เด็กชาย นพปกรณ์ หาญวีระ 90498 13 18
เด็กหญิง ณัฐชยา เวียงทอง 90499 13 19
เด็กหญิง นิชานันท์ ธรรมขัน 90500 13 20
เด็กหญิง รสริน สุวรรณกษาปณ์ 90501 13 21
เด็กชาย สกุลสิริ ติตถะสิริ 90502 13 22
เด็กหญิง ภูริชชญา ติตถะสิริ 90503 13 23
เด็กชาย วรัญญู แย้มศรวล 90504 13 24
เด็กชาย พัทธดนย์ งามเนรมิตดี 90505 13 25
เด็กหญิง ด.ญ.ภัทรทร อัครชัยวารี 90506 13 26
เด็กชาย ด.ช.กิจพนัสถ์ อัครชัยวารี 90507 13 27
เด็กชาย ณัฏฐวีร์ อินทร์สุวอ 90508 13 28
เด็กชาย ศรัณย์ ฉัตรเฉลิมกิจ 90509 13 29
เด็กหญิง สิริวรรณ ภูจอมดาว 90510 13 30
เด็กหญิง ณฐมน โพธิ์พุ่มเย็น 90511 13 31
เด็กชาย ศุภากร ศักดิ์สุภาพ 90512 13 32
เด็กชาย นิธิศ ศูนย์กลาง 90513 13 33
เด็กชาย ภูพิงค์ เหมรา 90514 13 34
เด็กชาย สิรธีร์ สายทอง 90515 13 35
เด็กหญิง ธีรนาฎ จิระวงศ์สันติสุข 90516 13 36
เด็กหญิง ศดานันท์ วิชะนา 90518 13 38
เด็กหญิง ธัญชนก จิระวงศ์สันติสุข 90519 13 39
เด็กหญิง วิรากานต์ วิมุตตา 90520 13 40
เด็กชาย ธัยวินน์ สุภากุล 90521 14 1
เด็กชาย สิรวิชญ์ นัยสงวนศรี 90522 14 2
เด็กชาย ณฐพัฒน์ พิมพา 90523 14 3
เด็กหญิง วรัมพร นุ่นรอด 90524 14 4
เด็กหญิง กมลลักษณ์ มีสุข 90525 14 5
เด็กชาย พชร ยี่สุ่นเทศ 90526 14 6
เด็กชาย สิริ สมรรคเสวี 90527 14 7
เด็กชาย ปัญญพงศ์ แดงอินทร์ 90528 14 8
เด็กชาย ศุภวัฒน์ รัศม์เศรษฐกุล 90529 14 9
เด็กหญิง นพมาส จากสถาน 90530 14 10
เด็กหญิง พรินพร เพ็ชรวิจิตร 90531 14 11
เด็กหญิง พัฒสราพร สายเนตร 90532 14 12
เด็กหญิง ชญาภรณ์ ศรีปิติวิทยานันท์ 90533 14 13
เด็กชาย ณัฐศรัณย์ สุขบรรจง 90534 14 14
เด็กชาย ชัยวัฒน์ จันทร์รุ่งเรือง 90535 14 15
เด็กหญิง ศิรินภา วอนศิริ 90536 14 16
เด็กหญิง จิรัชยา สมพงษ์สวัสดิ์ 90537 14 17
เด็กหญิง ภัคพิชา สุวะไกร 90538 14 18
เด็กชาย ภูมิพัฒน์ ปานรุ่ง 90539 14 19
เด็กหญิง ศิรประภา มีแก้ว 90540 14 20
เด็กชาย วรพล ปักษาสันต์ 90541 14 21
เด็กหญิง ภูพิชญา แก่นกระจ่าง 90542 14 22
เด็กหญิง ณิชาดา สุวะไกร 90543 14 23
เด็กชาย วรพล แสงทอน 90544 14 24
เด็กชาย สุเทพ มีแก้ว 90545 14 25
เด็กชาย สิทธิเดช เรืองวิลาศานนท์ 90546 14 26
เด็กชาย สิทธินันท์ เรืองวิลาศานนท์ 90547 14 27
เด็กหญิง วัชรกมล บุณยกิดา 90548 14 28
เด็กหญิง ปวีณ์นุช มุธิตา 90549 14 29
เด็กชาย อคิราภ์ น้อยสวัสดิ์ 90550 14 30
เด็กหญิง นิสา สังลา 90551 14 31
เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา จอกแก้ว 90552 14 32
เด็กชาย ปกป้อง สิงห์คำ 90553 14 33
เด็กชาย วีรพันธ์ พงศ์ชัยโชค 90554 14 34
เด็กหญิง พิมพ์วิภา ทรัพย์แตง 90555 14 35
เด็กชาย ศุภชัย แสงขำ 90556 14 36
เด็กชาย ธัญพิสิษฐ์ วิจิตรแสงรัตน์ 90557 14 37
เด็กหญิง ชุภีมกาญจน์ จันทร์ดี 90558 14 38
เด็กชาย ธีรดนย์ นนตะพันธ์ 90559 14 39
เด็กหญิง กชกร อินหอม 90560 14 40
เด็กชาย ณภัทร สิงห์ทองคำ 90561 15 1
เด็กหญิง ศุทธหทัย บัวสด 90562 15 2
เด็กหญิง สิริกร นามมนตรี 90563 15 3
เด็กชาย กฤษฎา ยินดีรส 90564 15 4
เด็กหญิง พิชญ์สินี เอี้ยวฉาย 90565 15 5
เด็กหญิง ประภัสศร บุญตา 90566 15 6
เด็กหญิง ณัชชา คุ้มสมบัติ 90567 15 7
เด็กชาย โรบิน ตุลาดาร์ 90568 15 8
เด็กชาย กิตติ์ทนนท์ ธูปทองโอฬารกุล 90569 15 9
เด็กหญิง จณัญญา อินทุเศรษฐ 90570 15 10
เด็กหญิง ภัคธีมา เรณางกูล 90571 15 11
เด็กชาย สุรดิษ เศรษฐวงศ์สิน 90572 15 12
เด็กชาย ธฤต ไชยสงคราม 90574 15 14
เด็กหญิง กุลิสรา ไตรสาคร 90575 15 15
เด็กหญิง ณัฐรดา ดวงสลัก 90576 15 16
เด็กชาย เจษฎา สรรพวุธ 90577 15 17
เด็กหญิง ภัณฑิรา พยัคฆ์สิงห์ 90579 15 19
เด็กชาย จตุภัทร หมายมั่น 90580 15 20
เด็กชาย จิรภัทร อินอ่อน 90581 15 21
เด็กชาย ณัฐกรณ์ กล่อมแก้ว 90582 15 22
เด็กชาย ภูวิศ พินราช 90583 15 23
เด็กชาย นรภัทร์ เภาพิมพ์ 90585 15 25
เด็กชาย กิตติทัต แกล้วกล้า 90586 15 26
เด็กหญิง กัญญากรณ์ จิระเดชะ 90587 15 27
เด็กหญิง ณิชา วงศ์จำปา 90588 15 28
เด็กหญิง ธมนอร เรืองสว่าง 90589 15 29
เด็กหญิง นัฎชานันท์ ขุขันธิน 90590 15 30
เด็กชาย ณัฐพล ภูแล่นดี 90591 15 31
เด็กหญิง พัชราภา บุราคร 90592 15 32
เด็กชาย ธนพัฒน์ อุบลงาม 90593 15 33
เด็กชาย ชวรัตน์ ด้วงหอม 90594 15 34
เด็กหญิง ณัชชา รอดชีวา 90595 15 35
เด็กหญิง เจตต์ปรียา สัมฤทธิ์จินตนา 90596 15 36
เด็กหญิง ชณณัส สุวรรณ 90597 15 37
เด็กหญิง กมลชนก เพลินบุญ 90598 15 38
เด็กชาย ชนนน สุวรรณ 90599 15 39
เด็กหญิง กณิศญาดา จิตต์ชื่น 90600 15 40
เด็กชาย พิชญุตม์ ศรีสวัสดิ์ 90601 16 1
เด็กชาย พลวรรธน์ หมอยา 90602 16 2
เด็กชาย พงศภัค อะช่วยรัมย์ 90603 16 3
เด็กหญิง นาถชนก พิหารมงคล 90604 16 4
เด็กหญิง ปุณยภรณ์ อภิสารสกุล 90605 16 5
เด็กหญิง พัณณ์ชิตา กล้าณรงค์ 90606 16 6
เด็กหญิง ธัญสุดา กลิ่นหอมเลิศ 90607 16 7
เด็กหญิง อริษา แสนสุข 90608 16 8
เด็กหญิง วนัทปรียา เอี่ยมจ้อย 90609 16 9
เด็กชาย เดชาธร ทองสายบัว 90610 16 10
เด็กหญิง ภูษณิศา การุณทวยราษฎร์ 90611 16 11
เด็กชาย พบธรรม พิไลวรเพชร 90612 16 12
เด็กหญิง ณัฐชนันท์พร จันทร์ฉาย 90613 16 13
เด็กชาย สิรวิชญ์ วาทิรอยรัมย์ 90614 16 14
เด็กชาย เตชณัฐ พานิชผล 90615 16 15
เด็กชาย ทชากฤต มะอาจเลิศ 90616 16 16
เด็กชาย ทชากร มะอาจเลิศ 90617 16 17
เด็กหญิง นิชาภา ศตวุฒิพร 90618 16 18
เด็กชาย นิโคลาส ดอนซิค 90619 16 19
เด็กชาย สรวุฒิ หนูขำ 90620 16 20
เด็กชาย ธีรภัทร คงคา 90621 16 21
เด็กหญิง ณัชชา ตั้งตระการพงษ์ 90622 16 22
เด็กหญิง ศศิมา พงษ์เผ่าทอง 90623 16 23
เด็กหญิง เกศราภรณ์ มณีทาบ 90624 16 24
เด็กหญิง วัลลภา ตัณฑ์สุระ 90625 16 25
เด็กหญิง ภิภัทรภรณ์ วุฒิสาร 90626 16 26
เด็กหญิง พันธ์วิรา พาหุพันธ์ 90627 16 27
เด็กหญิง ด.ญ. ปิยธิดา ยอดนุ้ย 90628 16 28
เด็กหญิง ปานไพลิน ปุ่นหรั่ง 90629 16 29
เด็กหญิง ธวัลรัตน์ อยู่ยอด 90630 16 30
เด็กหญิง ปุญญิศา ภู่ทอง 90631 16 31
เด็กชาย ธนบดี อรรคฮาตสี 90632 16 32
เด็กชาย ปฐมากรณ์ ระเบียบ 90633 16 33
เด็กชาย สิปปวิชญ์ ทองดี 90634 16 34
เด็กชาย ฐิติโชติ บั้นบูรณ์ 90635 16 35
เด็กชาย ธนพล แซ่เฉิน 90636 16 36
เด็กชาย ศิรวิชญ์ สิงหรา 90637 16 37
เด็กชาย อริส อนุศาสนะนันท์ 90638 16 38
เด็กชาย ธนกร เพียสาร 90639 16 39
เด็กหญิง ชุติมา ชูเทียน 90640 16 40
เด็กหญิง ปภาวรินทร์ เพ็ชรเสน 90641 17 1
เด็กหญิง คุณัญญา กิ่งแก้ว 90642 17 2
เด็กชาย กฤตยชญ์ อินทร์จันทร์ 90643 17 3
เด็กชาย สราวุธ พันธ์หนองหว้า 90644 17 4
เด็กหญิง กัญญวรา ปี่แก้ว 90645 17 5
เด็กหญิง ภูริชญา ลายชีว 90646 17 6
เด็กชาย ธีราทร รังษา 90647 17 7
เด็กหญิง กษิรา ศรีทับทิม 90648 17 8
เด็กหญิง ปริยากร พิพัฒน์โชติสิริกุล 90649 17 9
เด็กหญิง นันท์นภัส จันทะฤทธิ์ 90650 17 10
เด็กชาย เก่งวินิจ วรรณพงษ์ 90651 17 11
เด็กหญิง พรลภัส เลิศกชกร 90652 17 12
เด็กหญิง พราวพรรณ ฤทธิศรี 90653 17 13
เด็กหญิง แพรวพรรณ ฤทธิศรี 90654 17 14
เด็กหญิง มนัญญา คชาศักดิ์ 90655 17 15
เด็กหญิง ปุญชรัศมิ์ เอี้ยวสุวรรณ 90656 17 16
เด็กหญิง พรทิพย์ จันทร์โพธิ์ 90657 17 17
เด็กชาย สยมภู ทองปัญญนพ 90658 17 18
เด็กหญิง พัทธนันท์ คูวิบูลย์ศิริ 90659 17 19
เด็กชาย ธีรเดช ทองมี 90660 17 20
เด็กหญิง ด.ญ.ฟ้าใหม่ โพธิสาร 90661 17 21
เด็กชาย สุรยุทรธ์ ศิรินาม 90662 17 22
เด็กหญิง ปุณณภา อยู่ทอง 90663 17 23
เด็กหญิง ธรรญพร ศรีศรยุทธ 90664 17 24
เด็กชาย พงศ์วิทย์ พรหมน้อย 90665 17 25
เด็กหญิง อรุณลักษณ์ อุทัยพยัคฆ์ 90666 17 26
เด็กหญิง รินรชา ยี่ทอง 90667 17 27
เด็กหญิง นาราภัทร วิรบุตร์ 90668 17 28
เด็กชาย ชลกร คงเดช 90669 17 29
เด็กหญิง เมธาพร สุดแสวง 90671 17 31
เด็กชาย ณัฏฐพล มหาศิริชวรัตน์ 90672 17 32
เด็กชาย ภูดินันทน์ ภูคากัน 90673 17 33
เด็กชาย พชร โง่นใจรัก 90674 17 34
เด็กหญิง สุภิชญาณ์ ปรีสงค์ 90675 17 35
เด็กชาย ภูมิพัสกร ศิริประเสริฐสุข 90676 17 36
เด็กหญิง พรรษรัตน์ เพชรปวีณ์ 90677 17 37
เด็กหญิง พณณกร สุทธิธนมงคล 90678 17 38
เด็กหญิง นงนุช ฤทธิ์บรรเจิด 90679 17 39
เด็กหญิง ธัญพร เนตรสุวรรณ 90680 17 40
เด็กชาย เสฏฐวุฒิ สมเล็ก 90681 18 1
เด็กชาย จุลกรี ช้างรักษา 90682 18 2
เด็กชาย คณบดี แก้วรอด 90683 18 3
เด็กหญิง เด็กหญิง พฤกษา ศรีปิติวิทยานันท์ 90684 18 4
เด็กหญิง เด็กหญิงชนันพร ทิพอาจ 90685 18 5
เด็กหญิง กรพรรณ บุญฤทธิ์ 90686 18 6
เด็กหญิง พรพฤกษา พักตร์แก้ว 90687 18 7
เด็กหญิง กำเนิดเพชร ปิงหมื่น 90688 18 8
เด็กชาย สิทธิ์พิพัชร กสิกรกรรม 90689 18 9
เด็กหญิง พศิกา พรมนรินทร์ 90690 18 10
เด็กหญิง ธนัณชภร ยันตะสี 90691 18 11
เด็กหญิง ณิชาภัทร เอี่ยมสะอาด 90692 18 12
เด็กหญิง ภูษณิศา อยู่นวล 90693 18 13
เด็กหญิง ธัญญรัตน์ พูลเหลือ 90694 18 14
เด็กหญิง จิรัชยา ทองวิเศษ 90695 18 15
เด็กหญิง ชลิดา อุดมกิตติวรกุล 90696 18 16
เด็กหญิง ศศิวิมล ชาววิวัฒน์ 90697 18 17
เด็กหญิง ชัญญา มูลสารศิลป์ 90698 18 18
เด็กหญิง จารุภา เอกอำนวย 90699 18 19
เด็กหญิง ชัชชญา คุณวงศ์วิวัฒน์ 90700 18 20
เด็กชาย ทัตพงศ์ รัตนเขมรัชต์ 90701 18 21
เด็กหญิง กชพรรณ เครือคำ 90702 18 22
เด็กหญิง ไจไหม วิศาลกมล 90703 18 23
เด็กหญิง พรหมภัสสร วงษ์มานิตย์ 90704 18 24
เด็กหญิง ชยาภา พรายจุมพล 90705 18 25
เด็กชาย กฤชพล สังข์ทอง 90706 18 26
เด็กชาย รชตวิชญ์ สังข์ทอง 90707 18 27
เด็กหญิง ณภัทร อุทัยวัฒนา 90708 18 28
เด็กชาย ศุภวิชญ์ ทองเกิด 90709 18 29
เด็กหญิง อรณิชา ตุลาภรณ์ 90710 18 30
เด็กหญิง เบญจา สุวรรณมณี 90711 18 31
เด็กชาย ธนกร ทองสุข 90712 18 32
เด็กชาย ธาวิน ทองทรัพย์ 90713 18 33
เด็กหญิง โญสิตา ตรุดเส็ง 90714 18 34
เด็กชาย นกานต์ อมรเวชยกุล 90715 18 35
เด็กชาย ฉัตราพล ศรีจอมทอง 90716 18 36
เด็กชาย ภูวิช ปิติวราเมธา 90717 18 37
เด็กหญิง นิธิชา อยู่คง 90718 18 38
เด็กหญิง ปรีญาลักษณ์ ศรีอาวุธ 90719 18 39
เด็กหญิง ปภาวี สุทธินันท์ 90720 18 40
เด็กหญิง จิตภา ภวังคนันท์ 90721 19 1
เด็กหญิง กีรติกร ณ นคร 90722 19 2
เด็กหญิง กุลปริยา จิตรักษ์ 90723 19 3
เด็กชาย พัชร คงอ่ำ 90724 19 4
เด็กชาย ธนวรรธน์ ศรีจันทร์ 90725 19 5
เด็กหญิง พิมลรินทร์ พุ่มเกษม 90726 19 6
เด็กชาย ทรงธรรม อิ่นคำ 90727 19 7
เด็กชาย ธีรวีณ์ ขุนจันทร์ 90728 19 8
เด็กชาย ธีรเดช ธิราบุตร 90729 19 9
เด็กชาย ธนะพัฒน์ จันทร์เด่นดวง 90730 19 10
เด็กชาย ธนพิชฌน์ จันทร์เด่นดวง 90731 19 11
เด็กชาย ธนศิษฏ์ จันทร์เด่นดวง 90732 19 12
เด็กหญิง นุตประวีณ์ จำปาทอง 90733 19 13
เด็กชาย อริญชัย อ่องวงศ์อธิยุต 90734 19 14
เด็กชาย กันตพงศ์ โห้ฉ่ำ 90735 19 15
เด็กหญิง รุ่งทิวา ทองแท่ง 90736 19 16
เด็กชาย จักริน รอดเดช 90737 19 17
เด็กหญิง พิณทองทา ปะตาทายัง 90738 19 18
เด็กหญิง พิมพ์ดาว เรืองกิจวานิช 90739 19 19
เด็กชาย อิศระ แก้วอินทร์ 90740 19 20
เด็กหญิง ปาณิสรา รักษาสิริ 90741 19 21
เด็กหญิง พิริยาภรณ์ งามธรรมศิริ 90742 19 22
เด็กชาย กฤติน กลิ่นสุคนธ์ 90743 19 23
เด็กชาย วรภัทร เชื้อกรุง 90744 19 24
เด็กชาย ศิรวิทย์ คุปตะสิน 90745 19 25
เด็กหญิง พิชามญช์ุ เกิดคำ 90746 19 26
เด็กหญิง พิมกมล วงษ์พันธ์์ 90747 19 27
เด็กชาย อัครพงษ์ โชติธนาศิลป์ 90748 19 28
เด็กหญิง จิดาภา โพธิ์สุรแสง 90749 19 29
เด็กหญิง พฤกษา คุณกิตติ 90750 19 30
เด็กชาย ติณห์ เป็ดแก้ว 90751 19 31
เด็กหญิง โชติกา อินต๊ะสาร 90752 19 32
เด็กหญิง พินณิตา พงศ์ไพฑูรย์​ 90753 19 33
เด็กชาย ปริชญ์ ฉายตระกูล 90754 19 34
เด็กหญิง แก้วขวัญ เบี้ยทอง 90755 19 35
เด็กชาย ภูวสิษฏ์ ลอยทะเล 90756 19 36
เด็กชาย ศรัณยู ชนะพันธุ์ 90757 19 37
เด็กหญิง มณัญรดา เครือใหญ่ 90758 19 38
เด็กชาย อภิสิทธิ์ พัดแดง 90759 19 39
เด็กหญิง กัญญากร อารมณ์ฤทธิ์ 90760 19 40
เด็กชาย เมธ์ธัญ ขาวปลอด 90761 20 1
เด็กชาย สิรวิชญ์ ไผ่ล้อม 90762 20 2
เด็กหญิง เกรซ โรจน์ชาญชัยกุล 90763 20 3
เด็กหญิง ณรัชช์อร ช่างสี 90764 20 4
เด็กหญิง ลภัสรดา ฉัตรเศรษฐกูล 90765 20 5
เด็กหญิง ณัจสิยากรณ์ ปิยธรรมสถิต 90766 20 6
เด็กหญิง ธมนพร สินสมศักดิ์ 90767 20 7
เด็กชาย อำมาตย กลิ่นกุสุม 90768 20 8
เด็กชาย พงศ์พิสิฏฐ์ ทองเจือ 90769 20 9
เด็กชาย ธนวัฒน์ พนมเขต 90770 20 10
เด็กชาย ภัทรพล จันทร์พวง 90771 20 11
เด็กหญิง ซะโตะมิ ซาซากิ 90772 20 12
เด็กชาย สุชาครีย์ รังษิโย 90773 20 13
เด็กชาย ชยะภัทร ไชยฮ้อย 90774 20 14
เด็กหญิง ณัฐนันท์ เทศแก้ว 90775 20 15
เด็กหญิง วจนพร วจนสาระ 90776 20 16
เด็กหญิง กรณิศา เริงพงศ์พันธุ์ 90777 20 17
เด็กชาย พงศ์พล เริงพงศ์พันธุ์ 90778 20 18
เด็กชาย ธนภัทร จำปานา 90779 20 19
เด็กหญิง ณัฐนันท์ สารัตถกิจอนันต์ 90780 20 20
เด็กหญิง นิชาภา พึ่งพิทยานันต์ 90781 20 21
เด็กหญิง ณัฐริการ์ ปรีดี 90782 20 22
เด็กหญิง สมันตชิดา เจริญพจน์ 90783 20 23
เด็กชาย ธนกฤต ศรีบุญ 90784 20 24
เด็กชาย ภูริมาศ สุธีระวุฒิ 90785 20 25
เด็กชาย ศุภกร ศิระจินดา 90786 20 26
เด็กชาย นิติวัฒน์ วงสุโท 90787 20 27
เด็กหญิง นฤกมล ลาภสุวรรณ์ 90788 20 28
เด็กหญิง ปวีณ์รัตน์ ทรัพย์ประเสริฐ 90789 20 29
เด็กหญิง วศินี พึ่งบางกรวย 90790 20 30
เด็กหญิง กัญญ์วฬา ทับทิมศรี 90791 20 31
เด็กหญิง ด.ญ.พลอยอุษา คงคา 90792 20 32
เด็กหญิง ศิริ์กาญจน์ ปุณยนิพัทธ์ 90793 20 33
เด็กชาย ธนากร อันธพันธ์ 90794 20 34
เด็กหญิง กันธิชา แวงอุบล 90795 20 35
เด็กชาย ธนกร ชูวงศ์วาลย์ 90796 20 36
เด็กหญิง วรพัชร์ ศรีวัฒน์ 90797 20 37
เด็กชาย ณัฐจิระพงศ์ มาปก 90798 20 38
เด็กหญิง พิชญาภา ชื่นมั่นนุษย์ 90799 20 39
เด็กชาย วิชญ์พล ประทุมรัตน์วัฒนา 90800 20 40
เด็กหญิง ยิ่งรัก เพ็งสุวรรณ์ 90801 21 1
เด็กชาย พีรพล จันทร์โฉม 90802 21 2
เด็กชาย จีรพัฒน์ เจริญนิเวศนุกูล 90803 21 3
เด็กชาย กัญณัฐ บัวสอาด 90804 21 4
เด็กชาย จักษพัฒน์ พิลาสุข 90805 21 5
เด็กชาย ธนาพัฒน์ หาแก้ว 90806 21 6
เด็กชาย ศุภกฤต วัฒนพิสิษฐ์ 90807 21 7
เด็กหญิง สุภาวดี เกตุทองดี 90808 21 8
เด็กชาย ดนุพัฒน์ พรหมมา 90809 21 9
เด็กชาย รัชชานนท์ ศิลธรรม 90810 21 10
เด็กชาย ชนมนฆฤต ไพศาลรัตน์ 90811 21 11
เด็กหญิง นิพาดา ขลิบเงิน 90812 21 12
เด็กหญิง จิดาภา เดชพิสุทธิธรรม 90813 21 13
เด็กหญิง ชุติมาณ์ ตั้งธรรมธิติ 90814 21 14
เด็กหญิง กชกร บุญพิพัฒน์ 90815 21 15
เด็กชาย ณัฐกร มณียศ 90816 21 16
เด็กหญิง จิรัฐิพร ขันธ์ศรี 90817 21 17
เด็กชาย ธีรภัทร เรื่องสัตวิวรณ์ 90818 21 18
เด็กชาย เรืองศักดิ์ จันธิมา 90819 21 19
เด็กชาย ปองคุณ ขจรเดชาวิทิต 90820 21 20
เด็กชาย ธามนิธิศ ฉัตรสง่า 90821 21 21
เด็กชาย จิรวัฒน์ ชาตรูประชีวิน 90822 21 22
เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ลัษณะพาณิชย์กิจ 90823 21 23
เด็กหญิง นลธิดา จำใจ 90824 21 24
เด็กหญิง สุทธินันท์ พุ่มดวง 90825 21 25
เด็กหญิง ณัฐณิชา เชียงรุ้ง 90826 21 26
เด็กหญิง ณัฐณิชา สุรเชษฐพงษ์ 90827 21 27
เด็กชาย ปพณธีร์ สุภะวิทยา 90828 21 28
เด็กหญิง ชนัญชิดา บุญสิทธิ์ 90829 21 29
เด็กหญิง กีรัตยา ศรีไทย 90830 21 30
เด็กชาย ดิษฐ์ดนัย ลี 90831 21 31
เด็กชาย ปัญญพัฒน์ ปักษี 90832 21 32
เด็กหญิง มาริษา ฉิมประดิษฐ 90833 21 33
เด็กหญิง เขมจิรา พรมโสภา 90834 21 34
เด็กชาย วิชพลญ์ แก้วประกอบ 90835 21 35
เด็กชาย พริษฐ์ วิจิตรวัฒนานนท์ 90836 21 36
เด็กหญิง วรางคณา บุญเวียง 90837 21 37
เด็กชาย ศุทธวีร์ น้อยกรณ์ 90838 21 38
เด็กชาย จิรพัฒน์ แก้วพรม 90839 21 39
เด็กชาย ธนกฤต มีสกุล 90840 21 40
เด็กหญิง กัญณภัค กฤษณะเศรนี 90841 22 1
เด็กชาย อินทร์ทรรศ พูนศิริ 90842 22 2
เด็กชาย ภาวิศ สมบัติ 90843 22 3
เด็กหญิง สิริยากร เพ็งเพชร 90844 22 4
เด็กชาย พงศธร คัมภีร์ 90845 22 5
เด็กหญิง ณัฐธิดา บัวภาเรือง 90846 22 6
เด็กหญิง ปวีณ์นุช ใยบัว 90847 22 7
เด็กหญิง กัลยกร ชูทรัพย์ 90848 22 8
เด็กหญิง นิรภัทร คงสมจิตร 90849 22 9
เด็กหญิง ณัฐนันท์ มั่นเกษวิทย์ 90850 22 10
เด็กชาย ภาคิน เหรียญรุ่งเรือง 90851 22 11
เด็กชาย อนุวรรตน์ บุญเชิด 90852 22 12
เด็กชาย นครินทร์ พิมพ์นนท์ 90853 22 13
เด็กหญิง อิสรีย์ เรืองรุ่ง 90855 22 15
เด็กหญิง นนทนันท์ ภาวจันทึก 90856 22 16
เด็กชาย สิรวิชญ์ เพชรกลาง 90857 22 17
เด็กชาย ศุภวิชญ์ แก้วพวง 90858 22 18
เด็กหญิง ณัฏฐณิชา กันสุข 90859 22 19
เด็กชาย วชิรวิทย์ ศรีเลย 90860 22 20
เด็กชาย ภูริภัค คนชม 90861 22 21
เด็กหญิง พัชราภรณ์ นันทมานพ 90862 22 22
เด็กชาย ปฏิภาณ ชอบชิด 90863 22 23
เด็กหญิง เพ็ญพิชชา ชื่นจิตอภิรมย์ 90864 22 24
เด็กหญิง ธฤษวรรณ สุวรรณงาม 90865 22 25
เด็กหญิง พิมพ์มาดา โทกุล 90866 22 26
เด็กหญิง วชิราภรณ์ ศรีอนันต์ 90867 22 27
เด็กชาย วัชรวีร์ ศรีอนันต์ 90868 22 28
เด็กหญิง ธัญภัส ไพศาล 90869 22 29
เด็กหญิง วรรธนมณฑ์ ประสงค์สุข 90870 22 30
เด็กหญิง ณิชารีย์ ละอองศรี 90871 22 31
เด็กหญิง อรปรียา พึ่งเป็นสุข 90872 22 32
เด็กหญิง เมฌยา พิกุลทอง 90873 22 33
เด็กชาย พนธกร พรหมบุตร 90874 22 34
เด็กหญิง วิศรุตา อิงบุญ 90875 22 35
เด็กชาย ปุญธนพ อ๋องสกุล 90876 22 36
เด็กหญิง นานามิ ซาคากูจิ 90877 22 37
เด็กหญิง ณัฏฐนันท์ กล่อมเกลี้ยง 90880 22 40
เด็กชาย พีรเทพ สุพะตะ 90881 23 1
เด็กหญิง วิชญมาส ด่านกุล 90882 23 2
เด็กหญิง ณัชชา ธีรวัฒนวงศ์ 90883 23 3
เด็กชาย อายุวัฒน์ พันธุ์รัตน์ 90884 23 4
เด็กชาย ธราเทพ เอื้อตระกูล 90885 23 5
เด็กชาย กิตติศักดิ์ กองเกียรติวานิช 90886 23 6
เด็กหญิง ภูษณิศา พุทธประสิทธิโชค 90887 23 7
เด็กชาย คริษฐ์ สวัสดิ์สาลี 90888 23 8
เด็กหญิง เมธานี แก้วจำลอง 90889 23 9
เด็กหญิง สาริศา พรหมมาก 90890 23 10
เด็กชาย ธีรัตม์ สิงหเดช 90891 23 11
เด็กชาย วิญญ์วิชญ์ พรหมมาก 90892 23 12
เด็กชาย พชรดนัย เกตุลุนสงค์ 90894 23 14
เด็กหญิง ด.ญ.ปณิตา บางชวด 90895 23 15
เด็กชาย วรวิช ชัยบัณฑิต 90896 23 16
เด็กหญิง ชลนิชา ภักดีไพบูลย์ผล 90897 23 17
เด็กชาย ภรัณยู สาระดี 90898 23 18
เด็กหญิง จารุภา ต่ออุดม 90899 23 19
เด็กหญิง อภิชญาย์ ฉันทวิริยวัฒน์ 90901 23 21
เด็กหญิง ดารินทร์ ท้าวสุวรรณ 90902 23 22
เด็กหญิง นันท์นภัส นารี 90903 23 23
เด็กหญิง ภัสพร เกียรติกิจกุล 90904 23 24
เด็กหญิง ญาณิสา ปิยะสิงห์ 90905 23 25
เด็กหญิง พลอยพันธน์ เมืองนาคิน 90906 23 26
เด็กหญิง ภูริชญา ประกอบกิจเจริญ 90907 23 27
เด็กชาย เอกรัชต์ ทองอ้ม 90908 23 28
เด็กหญิง ณัชชนม์ สาโรวาท 90909 23 29
เด็กหญิง วิชญาพร พละศูนย์ 90910 23 30
เด็กหญิง ซากุระ โนมูระ 90911 23 31
เด็กชาย วัชรพัฒน์ ริดำรงค์ 90912 23 32
เด็กหญิง กันยากร ธีระตระกูล 90913 23 33
เด็กชาย ธีทัต ธีรสถาพรกุล 90914 23 34
เด็กชาย ปัณณทัต วายุเวช 90915 23 35
เด็กชาย กิตติกร วงษ์เมือง 90916 23 36
เด็กหญิง ณัฎฐวรรณ ศรีอินทรสุทธิ์ 90917 23 37
เด็กชาย เทวากร คำเคน 90918 23 38
เด็กชาย ปัณณธร คำเคน 90923 24 3
เด็กชาย ปารเมศ ดวงศรีแก้ว 90924 24 4
เด็กหญิง สุภาวดี สิริวุฒิชัยวัฒนา 90925 24 5
เด็กชาย ณฐกร หริ่มรักษาทรัพย์ 90926 24 6
เด็กหญิง นลพรรณ กล่อมความสุข 90927 24 7
เด็กหญิง สุรียพัชร์ เดชพิสุทธิธรรม 90928 24 8
เด็กหญิง ภัคนันท์ เลิศรักษาเกียรติ 90930 24 10
เด็กชาย กิตติคุณ ลักขณาศิริกุล 90932 24 12
เด็กหญิง อิสรีย์ ลักขณาศิริกุล 90933 24 13
เด็กชาย ภูมิรพี วลีอิทธิกุล 90936 24 16
เด็กหญิง ชนิษฐา นิติวรางกูร 90937 24 17
เด็กชาย พัฒน์ธนันตร์ สวนดอกไม้ 90938 24 18
เด็กหญิง ณิชมน สิงหานนท์ตระกูล 90939 24 19
เด็กหญิง อลีนา ลาวัง 90940 24 20
เด็กหญิง อนาคามี วันแพ 90941 24 21
เด็กชาย พชร ลาเฟื้อย 90943 24 23
เด็กหญิง ด.ญ.ณัฐธิชา บุตรดี 90944 24 24
เด็กหญิง สุชา​นาถ​ โชติ​พ่วง​ 90945 24 25
เด็กชาย กัณฐ์ ปัญญาบุตร 90946 24 26
เด็กหญิง ภัทรวี วิจิตร 90947 24 27
เด็กชาย ศิลา จารุจันทร 90949 24 29
เด็กชาย ธัญพิสิษฐ์ โพธิ์ดี 90950 24 30
เด็กหญิง ภัทริยา ทองศรี 90951 24 31
เด็กชาย ธิติกร เหมสุจิ 90952 24 32
เด็กหญิง พัตรพิมล ปานนาค 90953 24 33
เด็กหญิง ภัทรจาริน คำปาน 90954 24 34
เด็กหญิง อรปวีณ์ ปักเหนือ 90955 24 35
เด็กชาย ณัฏฐพัฒน์ หาญณรงค์ 90957 24 37
เด็กชาย บุณยกร สุขีธรรม 90958 24 38
เด็กหญิง ณัฐณิชา สุขสาเกตุ 90959 24 39
เด็กหญิง ด.ญ.ธิติยา สาระรัตน์ 90961 25 1
เด็กหญิง นภาศิริ จันปุ่ม 90962 25 2
เด็กหญิง ณัฐธิดา ภักดีณรงค์ 90963 25 3
เด็กหญิง สุชีรา จันทร์กวีกูล 90965 25 5
เด็กชาย ธีรภัทร รัตนาสกุล 90966 25 6
เด็กชาย ชยพล สุขแสวง 90967 25 7
เด็กหญิง ณิชากานต์ คำต๊ะ 90970 25 10
เด็กชาย ธนพัฒน์ สุขสนิท 90971 25 11
เด็กชาย พีรพัฒน์ ชาติรัก 90972 25 12
เด็กชาย ด.ช.ธนพล สระใหญ่ 90973 25 13
เด็กชาย กิตติมายุ เตนากุล 90974 25 14
เด็กชาย ด.ช.ณัชวัฒน์ สีประเสริฐ 90975 25 15
เด็กหญิง พรพาขวัญ คำเพราะ 90976 25 16
เด็กชาย ชนวัฒน์ ซอหมัด 90978 25 18
เด็กหญิง กมลพร แพทย์ประสาท 90979 25 19
เด็กหญิง มานิตา มหานิยม 90981 25 21
เด็กชาย ทรงสิทธิ์ พณิชพงศ์ภักดี 90982 25 22
เด็กหญิง ณัฐกฤตา เดชะดี 90983 25 23
เด็กชาย จริงใจ อารยะปราณี 90984 25 24
เด็กชาย ชรริน ชื่นใจหวัง 90985 25 25
เด็กหญิง ศตพร ดีงาม 90986 25 26
เด็กชาย นพรัตน์ นันหัดทัย 90987 25 27
เด็กหญิง วรัทยา อิ่มสมัย 90988 25 28
เด็กหญิง ปวริศา เจริญสิทธิ์ 90989 25 29
เด็กชาย พศิน กุลสุวรรณ 90991 25 31
เด็กหญิง ภคภรณ์ โอสุวรรณรัตน์ 90992 25 32
เด็กชาย อนวัช ไชยพันธุ์ 90993 25 33
เด็กชาย ศรัณยพงศ์ หมื่นไกรทอง 90994 25 34
เด็กชาย ดนัสวิน คงวัดใหม่ 90995 25 35
เด็กหญิง ตลับรัก ธนะนิมิตร 90996 25 36
เด็กชาย ปภังกร คงนวม 90997 25 37
เด็กชาย ตรัยคุณ สายคำ 90998 25 38
เด็กชาย ธนกฤต โสภา 90999 25 39
เด็กชาย ชนม์คเณฐร์ ฉัตรนะรัตน์ 91000 25 40
เด็กชาย ด.ช.สุทธีกานต์ พรมมา 91001 26 1
เด็กหญิง ปรีชญา ปีติโกศล 91002 26 2
เด็กชาย นิธิภูมิ ศรีหาภาค 91003 26 3
เด็กชาย ปิยวัฒน์ ไกรวศิน 91004 26 4
เด็กหญิง เด็กหญิงกุลิสรา ล้ำศรี 91005 26 5
เด็กหญิง อิมอร - 91006 26 6
เด็กหญิง ลภัสรดา วังคำ 91007 26 7
เด็กหญิง ฐิติมาภรณ์ โตนวม 91008 26 8
เด็กชาย อรรนนท์ มุ่งปั่นกลาง 91009 26 9
เด็กชาย พุทธรักษ์ วงศ์พิทักษ์ 91010 26 10
เด็กชาย วุฒิพงศ์ ทองวิเศษ 91011 26 11
เด็กหญิง วรัทยา เบี้ยงาม 91012 26 12
เด็กชาย ชัยธวัช เทพลิบ 91013 26 13
เด็กชาย ญาณวุฒิ ภูจอม 91014 26 14
เด็กหญิง สวรส อ่อนอิ่มสิน 91015 26 15
เด็กหญิง ญาณิศา แย้มแขไข 91016 26 16
เด็กหญิง สุธีมนต์ บุญธรรม 91017 26 17
เด็กชาย ชยพล สุบิล 91018 26 18
เด็กชาย พชรคุณ ศรีธนานันท์ 91019 26 19
เด็กชาย สัญชัย ขินหนองจอก 91020 26 20
เด็กหญิง ธนภรณ์ สอนเสนาะ 91021 26 21
เด็กชาย ศุทธวงศ์ เหล่าทองดี 91022 26 22
เด็กชาย ณัฐพงศ์ กิจจานุกิจ 91023 26 23
เด็กหญิง อรอมล ชัยตันเทือก 91024 26 24
เด็กชาย ณัฐภูมิ กิจจานุกิจ 91025 26 25
เด็กชาย ชาติชาย ฮวบเจริญ 91026 26 26
เด็กชาย ปองภพ อรุณตรีสกุล 91027 26 27
เด็กหญิง ญาณัชชา หลักหาญ 91028 26 28
เด็กชาย ด.ชกิตติพงษ์ หลิมปิชาติ 91029 26 29
เด็กชาย คณิต คำวงวาน 91030 26 30
เด็กชาย ปภาวิน วิเศษ 91031 26 31
เด็กหญิง ชญานิน ทัวสุภูติ 91032 26 32
เด็กชาย จิตตวีร์ คงพุ่ม 91033 26 33
เด็กหญิง อนัญชนา แย้มวจี 91034 26 34
เด็กชาย ชนกันต์ พฤกษาชีวะ 91035 26 35
เด็กชาย ภูเบศ วิวัฒน์สัตยา 91037 26 37
เด็กหญิง สุรภา เมฆานุพักตร์ 91038 26 38
เด็กชาย ด.ช.อภิวิชญ์ รันทม 91039 26 39
เด็กชาย อัครวิทย์ กล่อมสุริวงศ์ 91040 26 40
เด็กหญิง สิรกุล อั้งโสภา 91041 27 1
เด็กชาย อวสร สอดห่วง 91043 27 3
เด็กหญิง ชัญญา ปิยะพันธุ์ 91044 27 4
เด็กหญิง พิมพ์พิชชา ดีนิรันดร์ 91045 27 5
เด็กหญิง ชญาดา ดาวเรือง 91046 27 6
เด็กหญิง ปุณิกา จันแพ 91047 27 7
เด็กชาย ยศภัทร ศักดิ์พรหม 91048 27 8
เด็กชาย ฑปกรณ์ เชยโพธิ์ 91049 27 9
เด็กชาย เมธัส อารีย์ 91050 27 10
เด็กหญิง เพ็ญพิชชา ลอยมา 91051 27 11
เด็กหญิง นภัส ปานซ้าย 91052 27 12
เด็กชาย ชลปวีร์ เพาธทัต 91053 27 13
เด็กชาย ด.ข.ปัณณวิชญ์ พิชิตโกมลพงศ์ 91054 27 14
เด็กหญิง กฤตพร ยงประเสริฐ 91055 27 15
เด็กชาย ปุริม พรมสอน 91057 27 17
เด็กชาย ณัฐภัทร เกษมสุข 91058 27 18
เด็กหญิง นิพัทธา วงค์พานิช 91059 27 19
เด็กชาย ปภาวิน สมุห์นวล 91060 27 20
เด็กชาย พลกฤต บุญมาพัด 91061 27 21
เด็กหญิง นันฐริษา พูลทอง 91063 27 23
เด็กหญิง ปิยาภัทร์ ธรรมขันธ์ 91064 27 24
เด็กหญิง ภูษณิศา เจริญรวยวัฒนา 91065 27 25
เด็กชาย ปณิธาน สุขวิสิทธิ์ 91067 27 27
เด็กหญิง ณ กานดา อร่ามเรือง 91068 27 28
เด็กชาย ฐพชรพล เฉลยภาพ 91069 27 29
เด็กชาย สิริวิช เอี่ยมชุ่ม 91071 27 31
เด็กหญิง เจตสุภา ศรีสำเภา 91073 27 33
เด็กหญิง ธิดารัตน์ ลี้เปลี่ยน 91075 27 35
เด็กชาย ปฏิภาณ อุบลบาน 91076 27 36
เด็กชาย ด.ญ.สุชาวลี วาทเกียรติกุล 91077 27 37
เด็กชาย ดนุพัฒน์ ภาคอินทรีย์ 91078 27 38
เด็กหญิง ณิชกมล ฉิมมาเเก้ว 91079 27 39
เด็กชาย ลิปิกร เกิดพุฒ 91080 27 40
เด็กชาย จิรายุทธ์ ทิพย์จันทร์ 91081 28 1
เด็กชาย นววิช ทิมปทุม 91082 28 2
เด็กหญิง ปรีญาภรณ์ หมู่ไพบูลย์ 91083 28 3
เด็กชาย กานต์ชนก วาณิชย์ปฏิยุทธ์ 91084 28 4
เด็กชาย ทัชชกร ภู่สอน 91085 28 5
เด็กหญิง พรรณิตา แดงคุ้มบุตร 91086 28 6
เด็กหญิง ณัชชา พงศ์จรณบูรณ์ 91087 28 7
เด็กชาย พชรพล ตระการกสิกิจ 91088 28 8
เด็กชาย ปัญญาวุฒิ อำนักมณี 91089 28 9
เด็กหญิง อรปวีณ์ ปักเหนือ 91090 28 10
เด็กหญิง ณัฐณิชา สุขสาเกตุ 91091 28 11
เด็กหญิง ณัฐธิดา ภักดีณรงค์ 91092 28 12
เด็กหญิง พรพาขวัญ คำเพราะ 91093 28 13
เด็กหญิง กมลพร แพทย์ประสาท 91094 28 14
เด็กชาย ภูริพัธน์ สิริศิระประภากุล 91096 28 16
เด็กชาย รณกร บันเล็งลอย 91097 28 17
เด็กชาย สุรดิษ เศรษฐวงศ์สิน 91098 28 18
เด็กชาย เจษฎา สรรพวุธ 91099 28 19
เด็กชาย ภูวิศ พินราช 91100 28 20
เด็กชาย ชลกร คงเดช 91101 28 21
เด็กชาย นครินทร์ พิมพ์นนท์ 91102 28 22
เด็กชาย วิญญ์วิชญ์ พรหมมาก 91103 28 23
เด็กหญิง จารุภา ต่ออุดม 91104 28 24
เด็กหญิง สุรียพัชร์ เดชพิสุทธิธรรม 91105 28 25
เด็กหญิง ภัคนันท์ เลิศรักษาเกียรติ 91106 28 26
เด็กหญิง อนาคามี วันแพ 91107 28 27
เด็กหญิง ภัทรวี วิจิตร 91108 28 28
เด็กชาย ชนกันต์ พฤกษาชีวะ 91109 28 29
เด็กหญิง สิรกุล อั้งโสภา 91110 28 30
เด็กหญิง กฤตพร ยงประเสริฐ 91111 28 31
เด็กชาย พลกฤต บุญมาพัด 91112 28 32
เด็กหญิง ภูษณิศา เจริญรวยวัฒนา 91113 28 33
เด็กชาย ฐพชรพล เฉลยภาพ 91114 28 34
เด็กชาย สิริวิช เอี่ยมชุ่ม 91115 28 35
เด็กหญิง เจตสุภา ศรีสำเภา 91116 28 36
เด็กชาย ตรีมูรติ สุขเกษม 91117 28 37
เด็กชาย อิทธิพันธ์ วายุภักดิ์ 91118 28 38
เด็กหญิง กมลชนก ยังรอด 91119 28 39
เด็กหญิง ปภาดา สัมฤทธิ์ 91120 28 40
เด็กชาย สุวรรณภูมิ ภู่ระหงษ์ 91121 29 1
เด็กหญิง เอื้ออังกูร เกิดทิพย์ 91122 29 2
เด็กหญิง ชนกชนม์ ชำนาญรักษา 91123 29 3
เด็กชาย สุรเชษฐ์ ปานเดชา 91124 29 4
เด็กชาย ณัฐนนท์ สุขเกษม 91125 29 5
เด็กชาย ณฐนันทน์ สุขเกษม 91126 29 6
เด็กชาย ธนพล ลาภสัมฤทธิ์ผล 91127 29 7
เด็กหญิง อัณณพัสส์ ทองนรินทร์ 91128 29 8
เด็กหญิง เมธาพร มนตรีวัตร 91129 29 9
เด็กหญิง กัญญาวีร์ ศิริ 91130 29 10
เด็กชาย ธนวัฒน์ สิงห์สวัสดิ์ 91131 29 11
เด็กหญิง ศุภิกา กวีวัจน์ 91132 29 12
เด็กหญิง ศุภัชญา กวีวัจน์ 91133 29 13
เด็กหญิง กัญญาภัทร กอมหาสิทธิกุล 91134 29 14
เด็กหญิง ชนัญธิดา คำเพชร 91135 29 15
เด็กหญิง อิศวรา วรินอินทร์ 91136 29 16
เด็กหญิง ณิชกานต์ สืบสาย 91137 29 17
เด็กชาย ปุญญพัฒน์ อินทะรังษี 91138 29 18
เด็กหญิง วิชชาวดี ชูเพชรพงษ์ 91139 29 19
เด็กหญิง ณัฐธยาน์ น้อยอุทัย 91140 29 20
เด็กชาย อรรฆพล ภู่นพคุณ 91141 29 21
เด็กหญิง ด.ญ กัญญาณัฐ กันเกศ 91142 29 22
เด็กหญิง พรรณกร วรรณทรัพย์ 91143 29 23
เด็กชาย ภรันยู แสงส่อง 91144 29 24
เด็กชาย อชิตะ คำมาก 91145 29 25
เด็กหญิง วิภานันท์ ฤทธิช่วย 91146 29 26
เด็กชาย ธีธัช หวังเจริญ 91147 29 27
เด็กชาย กฤษณภัค เสน่ห์มิตร 91148 29 28
เด็กหญิง พิชชาพร บัวจันทร์ 91149 29 29
เด็กหญิง กัญญาณัฐ เอี่ยมธนากุล 91150 29 30
เด็กชาย จิตติพัฒน์ ศรีสุนนท์ 91151 29 31
เด็กหญิง กุลธิดา ถิ่นสำอางค์ 91152 29 32
เด็กชาย รัฐนันท์ บุบผาถา 91153 29 33
เด็กหญิง ธันยชนก วงษ์รัตนะ 91154 29 34
เด็กหญิง ศุภิสรา เขียนลิขิต 91155 29 35
เด็กชาย พัทธดนย์ อนันตา 91156 29 36
เด็กหญิง ธนสร เพ็ชรดี 91157 29 37
เด็กหญิง ธนพร คัมภิรานนท์ 91158 29 38
เด็กชาย กฤษกร กึกก้อง 91159 29 39
เด็กหญิง เปมิกา ไชยโยธา 91160 29 40
เด็กหญิง ภัชชาวีร์ มาลาหอม 91161 30 1
เด็กหญิง ธนวรรณ สิงห์กสิกรรม 91162 30 2
เด็กหญิง พัทธ์ธีรา ศักดิ์นรารักษ์ 91163 30 3
เด็กชาย ประกฤษฎิ์ กระต่ายทอง 91164 30 4
เด็กหญิง เชษฐ์ธิดา ชุมคง 91165 30 5
เด็กหญิง ปัญญาสิริย์ สำราญกิจเจริญ 91166 30 6
เด็กหญิง ภูริชญา เติมศรีทอง 91167 30 7
เด็กหญิง ฟาริดา ธรรมรัตน์ 91168 30 8
เด็กหญิง ณัฐริกา ณ.ลำปาง 91169 30 9
เด็กชาย พัฒน์จิรัฐ ลิ้มมณี 91170 30 10
เด็กชาย ณัฐพล แตงประวัติ 91171 30 11
เด็กชาย พัชรพล อ่อนจันทร์ 91172 30 12
เด็กหญิง ทองกนก พรไชย 91173 30 13
เด็กชาย ณัฐชัย ศรีตะสังข์ 91174 30 14
เด็กหญิง ธนกร พรไชย 91175 30 15
เด็กหญิง ชรินรัตน์ สังข์เพ็ชรัตน์ 91176 30 16
เด็กหญิง ปาลิตา ธุระกิจ 91177 30 17
เด็กหญิง ศิรประภา วิสุทธิมรรค 91178 30 18
เด็กชาย ณภัทร กิจเจริญ 91179 30 19
เด็กหญิง วริศรา วันเต็ม 91180 30 20
เด็กหญิง ศุภานัน เอกอรพรรณ 91181 30 21
เด็กหญิง บุญญาพร สุขวัฑฒโก 91182 30 22
เด็กชาย ดารัณ สุมังคละ 91183 30 23
เด็กหญิง กชมน หม่า 91184 30 24
เด็กหญิง พณณกร เทียนแป 91185 30 25
เด็กหญิง ศุภาพิชญ์​ มิตรสุพรรณ 91186 30 26
เด็กชาย พงศธร พิมพ์เทศ 91187 30 27
เด็กชาย วัชรกร สังหิรัญ 91188 30 28
เด็กหญิง ธัญชนก เจริญสุข 91189 30 29
เด็กหญิง กัสนีวา เจริญสุข 91190 30 30
เด็กหญิง พรรษนันท์ สลีสองสม 91191 30 31
เด็กหญิง ภควลัญช์ เทพสุวรรณ์ 91192 30 32
เด็กชาย ฐิรวัฒน์ กระต่ายจันทร์ 91193 30 33
เด็กหญิง ชวิศา ตั้งจิตเจริญ 91194 30 34
เด็กชาย ปูณภัทร ทองสอน 91195 30 35
เด็กหญิง พรนภัสร์ รวิวัฒนวงศ์ 91196 30 36
เด็กชาย กานต์บดี จงจิตตานนท์ 91197 30 37
เด็กชาย ธรณัส ภูบุญทึง 91198 30 38
เด็กหญิง ธีรกานต์ มูลเมือง 91199 30 39
เด็กหญิง ณภัทร สวาทะสุข 91200 30 40
เด็กหญิง กานต์ธีรา ปุกคาม 91201 31 1
เด็กหญิง กฤตญาญ์ แก้วนพรัตน์ 91202 31 2
เด็กชาย ปวิชญา ธันระกา 91203 31 3
เด็กหญิง ปทิตตา คันธชุมภู 91204 31 4
เด็กชาย วชิรวิชญ์ อินทคง 91206 31 6
เด็กหญิง ปาลิดา ยอดแก้ว 91207 31 7
เด็กชาย ณรงพน คล้ายสอน 91208 31 8
เด็กหญิง กมลชนก โสสูงเนิน 91209 31 9
เด็กชาย ตรีภพ กุศลสัตย์ 91210 31 10
เด็กหญิง ธนัญภรณ์ เอี่ยมสาย 91211 31 11
เด็กหญิง จารุวรรณ แสนจันทร์ 91212 31 12
เด็กหญิง วิมลพรรณ แสงงาม 91213 31 13
เด็กชาย นฤเบศวร์ รัตนเศียร 91214 31 14
เด็กหญิง ฉัตรารณี อิ่มสำอางค์ 91215 31 15
เด็กชาย พรหมพิริยะ พงษ์สกุล 91216 31 16
เด็กชาย นิธิศ ชาวนาเจริญ 91217 31 17
เด็กหญิง ณัฐชา เนียมฉาย 91218 31 18
เด็กหญิง ปรีณาภา ทองหมื่นไวย์ 91219 31 19
เด็กหญิง ภิรัญญา กลิ่นธรรม 91220 31 20
เด็กหญิง พิมพ์นารา บุตรเพชร 91221 31 21
เด็กหญิง อัญชิษฐา บัวจันทร์ 91222 31 22
เด็กชาย จิรภัทร คงอรุณ 91223 31 23
เด็กชาย นภนต์ โตโส 91224 31 24
เด็กหญิง กมลพร ลายชีว 91225 31 25
เด็กหญิง ณิชาภา วรภฤศโศภน 91226 31 26
เด็กชาย ปริทรรศน์ แสงวิเชียร 91227 31 27
เด็กหญิง ปัณฑารีย์ เนื่องจากนาค 91228 31 28
เด็กหญิง สุภัสสรา มีโคตรกอง 91229 31 29
เด็กหญิง จีรนันท์ หนูชู 91230 31 30
เด็กชาย จตุพร มากพันธุ์ 91231 31 31
เด็กหญิง พัทธนันท์ นาวายนต์ 91232 31 32
เด็กชาย พงศ์สรรค์ พงศ์สร้อยเพ็ชร 91233 31 33
เด็กชาย ธนกฤต ลพสุนทร 91234 31 34
เด็กชาย วีรศรุต บริสุทธิคุณ 91235 31 35
เด็กชาย กวิศวร์ พยมหล 91236 31 36
เด็กชาย ณฐกร ตรีเดช 91237 31 37
เด็กชาย นิรัติสัย ภุมรินทร์ 91238 31 38
เด็กหญิง ชวัลลักษณ์ อุทยารักษ์ 91239 31 39
เด็กหญิง พลอยฉัตรี ร่มโพธิ์ชี 91240 31 40
เด็กหญิง ศุภกาญจน์ อมรชวลิตกุล 91241 32 1
เด็กหญิง กัญญาภัทร เผือกผ่อง 91242 32 2
เด็กหญิง ปทิตตา คันธชุมภู 91243 32 3
เด็กชาย พชรพล เข้มสีขำ 91244 32 4
เด็กชาย ชินกฤต มูลเงิน 91245 32 5
เด็กหญิง มนัญชยา จิตร์ประพันธ์ 91246 32 6
เด็กหญิง กุลนันท์ บุญยิ่งเหลือ 91247 32 7
เด็กหญิง เจริญศรี ทองคำ 91248 32 8
เด็กชาย กันตพิชญ์ อยู่นุช 91249 32 9
เด็กชาย พงษ์นเรศ ใจกล้า 91250 32 10
เด็กหญิง สิชา ตันติโกสุม 91251 32 11
เด็กชาย พชรดนัย ตั้งศิริทองใบ 91252 32 12
เด็กหญิง วนัชพร แซ่ลิ้ม 91253 32 13
เด็กชาย ภูมิพัฒน์ เนียมจันทร์ 91254 32 14
เด็กชาย เหมวิช ทาสีเพชร 91255 32 15
เด็กชาย จิรภัทร ศรีชุมพล 91256 32 16
เด็กหญิง ภาณุพร โพธิ์ทับไทย 91257 32 17
เด็กชาย วรพล ศรสวงวน 91258 32 18
เด็กหญิง ไอศวรรย์ อรชร 91259 32 19
เด็กชาย กสิณธร ชนะไชยมงคลกุล 91260 32 20
เด็กหญิง ปวริศา แก้ววิเศษ 91261 32 21
เด็กหญิง ฐิติพร เปี่ยมจิตร์ 91262 32 22
เด็กหญิง ชญาณัฐ ศรีจรูญ 91263 32 23
เด็กชาย เด็กชายธนันชัย หงษ์โต 91264 32 24
เด็กหญิง พิมพ์ประภา นุชเทียน 91265 32 25
เด็กหญิง อาทิตยา สุขปาน 91266 32 26
เด็กหญิง ฐนิดา น้อยพ่วง 91267 32 27
เด็กชาย กษิดิศ ชาวชุมนุม 91268 32 28
เด็กหญิง สิริกร มีวงษ์ 91269 32 29
เด็กหญิง ประกายแก้ว หาญประสพ 91270 32 30
เด็กหญิง สริญตา เทพา 91271 32 31
เด็กชาย รณกร แก้วระวัง 91272 32 32
เด็กชาย รวิณ แก้วระวัง 91273 32 33
เด็กชาย คเณศปกรณ์ เกิดทิน 91274 32 34
เด็กหญิง ธนมณฑ์ วงมลทล 91275 32 35
เด็กหญิง ณัฐชยา ฉัตรทิวาพร 91276 32 36
เด็กหญิง ขนิษฐา ภูมีศรี 91277 32 37
เด็กชาย เมธาสิทธิ์ มณีคุณ 91278 32 38
เด็กชาย พิชญุตม์ ต๊ะวัน 91279 32 39
เด็กชาย นครินทร์​ โรจน์​ประ​กา​ศ​ิ​ต 91280 32 40
เด็กหญิง ชวิศา เวชพฤติ 91281 33 1
เด็กชาย ธนโชติ สุดท้าย 91282 33 2
เด็กชาย รัฐธรรมนูญ นิราศ 91283 33 3
เด็กชาย ศักรินทร์ บุญญารักษ์ 91285 33 5
เด็กหญิง ภัทรนันท์ จันทะนาม 91286 33 6
เด็กหญิง เปมิกา ตั้งจิตเจริญ 91287 33 7
เด็กชาย ธนาวินท์ ธนะไชย 91288 33 8
เด็กหญิง อภิชญา ยวงจันทร์ 91289 33 9
เด็กหญิง เบญญาภา ภู่แก้ว 91290 33 10
เด็กชาย ตติพัฒน์ ทิมินกุล 91291 33 11
เด็กชาย คลิว โนรีวงษา 91292 33 12
เด็กชาย อินทัช สิงห์ทะนะ 91293 33 13
เด็กหญิง กรชนก ลิขิตวิทยาไกร 91294 33 14
เด็กหญิง ภวรัญชน์ ลิขิตขจรนุวัฒน์ 91295 33 15
เด็กหญิง ธัญลักษณ์ พลศิลา 91296 33 16
เด็กชาย ภานุกร พรนพรัตน์ 91297 33 17
เด็กชาย ภคพล ศรนารายณ์ 91298 33 18
เด็กหญิง คัทลียา กรีมานี่ 91299 33 19
เด็กหญิง ด.ญพิมพ์มาดา หลักชัยกุล 91300 33 20
เด็กชาย จักษุภัฑ รุ่งเรืองเกษม 91301 33 21
เด็กหญิง ฐิตารีย์ คำเขียว 91302 33 22
เด็กชาย ฐิติพล สุดสวาท 91303 33 23
เด็กชาย รัฐธรรมนูญ นิราศ 91304 33 24
เด็กหญิง ปณาลี มุ่งเหมือย 91305 33 25
เด็กหญิง พิชชาภา ฉายแสง 91306 33 26
เด็กชาย ภคิน ประสานเนตร 91307 33 27
เด็กหญิง ภูริชญา ชัยวงศ์ 91308 33 28
เด็กชาย ชนาธิป เล้ากิตติกุล 91309 33 29
เด็กชาย พุฒิพงศ์ นามา 91310 33 30
เด็กหญิง ธนัญญา บุญทับถม 91312 33 32
เด็กชาย สิรภพ ฤทธิจันทร์ 91313 33 33
เด็กหญิง ปริยาภรณ์ ขันลื้อ 91314 33 34
เด็กหญิง ณัฐธิดา มินสุวรรณ 91315 33 35
เด็กชาย พัทธดนย์ ฝังมุข 91316 33 36
เด็กชาย กฤชณัท แพงจันทร์ 91317 33 37
เด็กหญิง แพรมาพร แพงจันทร์ 91318 33 38
เด็กหญิง ฐิติปรียา อุไรวรรณ์ 91320 33 40
เด็กชาย ด.ญ จิตติภัทรา ศรีแสง 91321 34 1
เด็กหญิง สิรินิตรา โฮมแพน Sirinitra Homepan 91322 34 2
เด็กหญิง พชรพร วัชรพลพันธ์ 91323 34 3
เด็กชาย พิสิษฐ์สรรค์ อนันต์ศิริประภา 91324 34 4
เด็กหญิง ภัทราภรณ์ กลิ่นเถื่อน 91325 34 5
เด็กหญิง กัญญาณัฐ ทองสุข 91326 34 6
เด็กชาย ณัฐวัตร โพธิ์จิ๋ว 91327 34 7
เด็กชาย พสิษฐ์พงศ์ ศรีศร 91328 34 8
เด็กชาย ศิวกร สมฤทธิ์ 91329 34 9
เด็กชาย กชชกัญ สมฤทธิ์ 91330 34 10
เด็กชาย พิศิษฐ์ ภัคศิริกุลวัฒน์ 91331 34 11
เด็กชาย รับเพ สมมาตร์ 91332 34 12
เด็กหญิง โรส อะหมะดี พีรซะหีด 91333 34 13
เด็กชาย นพณัฐ หลววงพล 91334 34 14
เด็กชาย กวิน เชาวลิต 91335 34 15
เด็กชาย พุฒิพงศ์ นามา 91336 34 16
เด็กหญิง แพรมาพร แพงจันทร์ 91337 34 17
เด็กชาย ณัฐดนัย จรัสโชติเสถียร 91338 34 18
เด็กหญิง วัลลภา พลนิกร 91339 34 19
เด็กหญิง นันท์นภัส รองแก้ว 91340 34 20
เด็กหญิง แทนขวัญ ครุฑศรี 91341 34 21
เด็กหญิง แทนขวัญ ครุฑศรี 91342 34 22
เด็กชาย ปณิธิฏิ์ หิรัญสุวรรณกิจ 91343 34 23
เด็กหญิง ธนัฐชา เลี้ยวพรประสาท 91344 34 24
เด็กหญิง ด.ญ.ปุณยนุช ทองวงศ์ลาภ 91345 34 25
เด็กหญิง ธันยพร แก้วทอง 91346 34 26
เด็กหญิง จิราภรณ์ พรรณวิเชียร 91347 34 27
เด็กชาย จิณณะ กระต่ายทอง 91348 34 28
เด็กหญิง มนัสพร อรรถวิเชียร 91349 34 29
เด็กหญิง มุนินทร์ กลั่นบุญชุ่ม 91350 34 30
เด็กหญิง อังศุมาลิน แดงโสภา 91351 34 31
เด็กหญิง อังศุธาลิน แดงโสภา 91352 34 32
เด็กหญิง นภสร อุ่นวงค์ 91353 34 33
เด็กหญิง โกมาซุม นิยมทรัพย์ 91354 34 34
เด็กชาย จักรพัฒน์ จิตตเสถียร 91355 34 35
เด็กหญิง ชัญญ์ญา สุริวิโชติวงศ์ 91356 34 36
เด็กหญิง ศิรภัสสร เหลืองนฤทัย 91357 34 37
เด็กหญิง ณฐมน ม่วงทอง 91358 34 38
เด็กชาย เตชสิทธิ์ ละลี 91359 34 39
เด็กหญิง ชนิกานต์ ปลั่งศรีทรัพย์ 91360 34 40
เด็กชาย ภูมน สมนึก 91361 35 1
เด็กชาย ณัฐชนน ทรัพย์จิตร 91362 35 2
เด็กหญิง ด.ญ.ธัญจิรา อ้วนมี 91363 35 3
เด็กหญิง ณัฐณิชา ธนศรีสถิตย์ 91364 35 4
เด็กหญิง อัญญาเรศ ทิมเจริญ 91365 35 5
เด็กหญิง พัทธ์ธีรา มีลาภ 91366 35 6
เด็กหญิง สุพิชชา ฝ่ายขันธ์ 91367 35 7
เด็กหญิง ปุณยาพร กู่คำ 91368 35 8
เด็กหญิง ทิพย์เนตร หัสดร 91369 35 9
เด็กหญิง พิชญธิดา กุู่คำ 91370 35 10
เด็กหญิง สุภาพร บุญมี 91371 35 11
เด็กชาย ธนดล คำเพราะ 91372 35 12
เด็กหญิง ภคมน แก้วกร่ำ 91373 35 13
เด็กหญิง สุนิตา สุวรรณชัย 91374 35 14
เด็กชาย วีรภัทร กิตติวุฒิเจริญกุล 91375 35 15
เด็กหญิง พิชญ์สิณี กลิ่นจงกล 91376 35 16
เด็กชาย ธนบดี คำเกาะ 91377 35 17
เด็กหญิง ลลิตภัทร เดชพงษ์ 91378 35 18
เด็กชาย สุวิจักขณ์ ประเสริฐวงษ์ 91379 35 19
เด็กชาย ชวณัฏฐ์ สกุลวิวรรธน์ 91380 35 20
เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ลิมปสนธิพงษ์ 91381 35 21
เด็กหญิง กฤติยา สุขม่วง 91382 35 22
เด็กหญิง ภรณ์ริศา อ่อนสุวรรณ 91383 35 23
เด็กชาย ปัณณธร คงขำ 91384 35 24
เด็กชาย เปรม แก้วบุญส่ง 91385 35 25
เด็กหญิง สลิลรักษ์ เพชรสกุล 91386 35 26
เด็กหญิง นวพร นุชประเสริฐ 91387 35 27
เด็กหญิง เพชรรพี วิญคาม 91388 35 28
เด็กหญิง วรฐา ตระกูลไพบูลย์กิจ 91389 35 29
เด็กหญิง พัณณิตา เลิศแก้วศรี 91390 35 30
เด็กชาย ศุภากร พงษ์ไทยแท้ 91391 35 31
เด็กชาย ณทรรศน์ สุชาติพงศ์ 91392 35 32
เด็กหญิง เมธาวี เอกตระกูล 91393 35 33
เด็กหญิง อรรัมภา ธำรงค์สุข 91394 35 34
เด็กชาย ศิรวิทย์ สิธิสถาน 91395 35 35
เด็กหญิง ศิรกัลยา สุวรรณธาดา 91396 35 36
เด็กหญิง พิมพ์นารา พันธ์กำเหนิด 91397 35 37
เด็กหญิง จิณห์วรา มวลแก้ว 91398 35 38
เด็กหญิง นงนภัส ไทยกมล 91399 35 39
เด็กชาย ณัฐธนนท์ วังไตรรัตน์ 91400 35 40
เด็กหญิง สาริศา จันทินมาธร 91401 36 1
เด็กหญิง นีนนารา ผาทอง 91402 36 2
เด็กชาย สวกฤต เล่ห์จันพงษ์ 91403 36 3
เด็กชาย สุรพันธ์ ดีเจริญชิตพงศ์ 91404 36 4
เด็กหญิง วรัญญา ปาปัญญา 91405 36 5
เด็กหญิง ฟ้าใส อ่ำธูป 91406 36 6
เด็กหญิง ธนัชพร ไชยโย 91407 36 7
เด็กหญิง แทนขวัญ ครุฑศรี 91408 36 8
เด็กชาย เมธาวิชย์ พิมพ์หาร 91411 36 11
เด็กชาย ธีร์จุฑา จุฑานฤนาท 91412 36 12
เด็กหญิง เพียงตะวัน ทองดี 91413 36 13
เด็กชาย กิตติณัฐ พันธ์สวัสดิ์ 91414 36 14
เด็กชาย จิฬายุทธ แสงฉาย 91416 36 16
เด็กหญิง ศิรภัสสร ประเสริฐวิทย์ 91417 36 17
เด็กชาย ดญ นพรดา วงปัตตา 91418 36 18
เด็กหญิง พรนัทชา แสนแก้ว 91419 36 19
เด็กหญิง ธันย์ชนก หมอกทา 91420 36 20
เด็กหญิง วริศรา นิธิพรเดชะ 91421 36 21
เด็กหญิง ชื่นนภา สุกรเมือง 91422 36 22
เด็กหญิง วรัชยา สุดครบ 91423 36 23
เด็กหญิง ปัณฑิตา ค้าคล่อง 91424 36 24
เด็กหญิง กุลภรณ์ รัตนจรัสโรจน์ 91425 36 25
เด็กหญิง วรางคณา หลักฐาน 91426 36 26
เด็กชาย ปวเรศ ตรงกิจรุ่งเรือง 91427 36 27
เด็กชาย นิพิฐพนธ์ ขันธรูป 91428 36 28
เด็กชาย กฤติเดช รักประสงค์ 91429 36 29
เด็กหญิง ศรัญยา ธาดา 91430 36 30
เด็กหญิง เขมิสรา กรุงทวี 91431 36 31
เด็กชาย ปุญญพัฒน์ กรุงทวี 91432 36 32
เด็กหญิง ปุญญธิดา แสงสว่าง 91433 36 33
เด็กหญิง กัญญาวีร์ เกิดพร 91434 36 34
เด็กหญิง กุลธิดา บุษมาลี 91435 36 35
เด็กหญิง นพภัสสร ปรีศิริ 91436 36 36
เด็กหญิง นภัทร แตงสี 91437 36 37
เด็กชาย ด.ช.ณัฐวัชร์ พฤษหอม 91438 36 38
เด็กชาย อภิบาล แก้วงาม 91440 36 40
เด็กหญิง อาณดา แสงสว่าง 91441 37 1
เด็กหญิง นันท์นภัส เรืองจรินทร์ 91442 37 2
เด็กชาย ณัฏฐกฤต์ ประทุมชาติ 91443 37 3
เด็กหญิง ครองขัวญ เฉลิมสุข 91444 37 4
เด็กชาย พีรวิชญ์ ขันติญานุวัฒน์ 91445 37 5
เด็กชาย ภูริศ วงษ์พลับ 91446 37 6
เด็กชาย ศุภพล หลีกเลี่ยง 91447 37 7
เด็กชาย วริทธิ์ ต๊ะมามูล 91448 37 8
เด็กหญิง อมลณัฐ ลิ้มธีระวัฒน์ 91449 37 9
เด็กหญิง ลันตา ระวังภัย 91450 37 10
เด็กหญิง ณัฐกฤตา ลิ้มธีระวัฒน์ 91451 37 11
เด็กหญิง สุธาสินี จันทุรัตน์ 91452 37 12
เด็กหญิง หทัยชนก ศรีนวล 91453 37 13
เด็กหญิง กุลนัฐดา กดนอก 91454 37 14
เด็กหญิง รติตา บุญฤทธิ์ 91455 37 15
เด็กหญิง สิริยาพร ตระกูลยิ่ง 91456 37 16
เด็กหญิง ณธิดา สมศรี 91457 37 17
เด็กชาย ญาณกร เตชนันท์ 91458 37 18
เด็กชาย สรชัญ ศุภสิทธิ์ 91459 37 19
เด็กชาย อินทัช โจอี้ พรีซ 91460 37 20
เด็กชาย ธนภัทร วัชรเดชวิทยา 91461 37 21
เด็กชาย พรภวิษย์ ไชยประนัง 91462 37 22
เด็กชาย รังสิมันต์ุ สุทธิรักษ์ 91463 37 23
เด็กหญิง ศศิวิมล คำพร 91464 37 24
เด็กชาย พีรวิชญ์ ทองบริสุทธิ์ 91465 37 25
เด็กหญิง ชฎาณิศ พันธุขะวงษ์ 91466 37 26
เด็กหญิง ทิพย์แพรวา ภภาชลทิพย์ 91467 37 27
เด็กหญิง เนตรา ก้องเกียรติกุล 91468 37 28
เด็กชาย จักร์พร้อม นิ่มทอง 91469 37 29
เด็กชาย เป็นโท ประยูรคำ 91470 37 30
เด็กหญิง กุลณัฐฐา อรุณกรพสุรักษ์ 91471 37 31
เด็กหญิง อุนนดา สิงห์ทองวรรณ์ 91472 37 32
เด็กหญิง สุพิชฌาย์ อัตตะสาระ 91473 37 33
เด็กหญิง กัลยรัตน์ นาคาบดี 91474 37 34
เด็กหญิง ชวัลหทัย บุญเคน 91475 37 35
เด็กหญิง ภัคจิรา ตระการจันทร์ 91476 37 36
เด็กหญิง ธณภร บุญสวัสดิ์ 91477 37 37
เด็กหญิง ศุภิสรา น้อยเจริญ 91478 37 38
เด็กหญิง ธมลพัชร์ พงษ์อารีย์ 91479 37 39
เด็กหญิง สิริญญา สมสาย 91480 37 40
เด็กชาย ศุภกฤต ซังขาว 91481 38 1
เด็กหญิง ณัฐวศา พ่วงพี 91482 38 2
เด็กหญิง เด็กหญิงประวีร์รัชย์ เหล็กเมฆ 91483 38 3
เด็กหญิง ชิตาภา สุขสวัสดิ์ 91484 38 4
เด็กหญิง ยุวธิดา กอมาตย์ 91485 38 5
เด็กชาย พิพัฒพงษ์ เขตขยัน 91486 38 6
เด็กชาย อานนท์ นิติวงศ์ 91487 38 7
เด็กชาย ธนภัทร โพธิ์เกตุ 91488 38 8
เด็กชาย มนตรี ทรัพย์ประวัติ 91489 38 9
เด็กชาย กิตติณัฐ พันธ์สวัสดิ์ 91490 38 10
เด็กชาย ด.ช.ณัฐวัชร์ พฤษหอม 91491 38 11
เด็กหญิง อินทิมา สลีอ่อน 91492 38 12
เด็กหญิง วิชญาพร จันทร์ตรี 91493 38 13
เด็กชาย วาทิน วาทการ 91494 38 14
เด็กหญิง ชมพูนุช ทองแคล้ว 91495 38 15
เด็กหญิง จิรัชญา ประภาวิทย์ 91496 38 16
เด็กหญิง ปัณฑารีย์ คงมี 91497 38 17
เด็กชาย ปฏิพันธิ์ สินวิรส 91498 38 18
เด็กชาย ปวีณ จินดาวัฒน์ 91499 38 19
เด็กหญิง ปาณิสรา เศรษฐวงศ์สิน 91500 38 20
เด็กชาย พงศ์กรณ์ คลังเปรมจิตต์ 91501 38 21
เด็กหญิง ณัฏฐาพัฒน์ ติยะสันต์ 91502 38 22
เด็กหญิง จิรภัทร แสงฤทธิ์ 91503 38 23
เด็กหญิง วชิรญาณ์ ดำสาคร 91504 38 24
เด็กหญิง วิศรุตา ดำสาคร 91505 38 25
เด็กหญิง อิงฟ้า อังคาวุธ 91506 38 26
เด็กหญิง สุกฤตา บุญบำรุง 91507 38 27
เด็กชาย ศุภกร ภูจอมดาว 91508 38 28
เด็กชาย ธนดล บูรณิกานนท์ 91509 38 29
เด็กชาย ณัฐกร ราษฎรอาศัย 91510 38 30
เด็กหญิง แพรวา ปริศวงศ์ 91511 38 31
เด็กหญิง เมษริณญา วงศ์จันทร์ 91512 38 32
เด็กหญิง กิตติสิริรัตน์ พรมโส 91513 38 33
เด็กหญิง อรวรา ธนุโวหาร 91514 38 34
เด็กชาย พรหมพิพัฒ เทียวประสงค์ 91515 38 35
เด็กหญิง ภัทรกาญจน์ เชื้อชัย 91516 38 36
เด็กหญิง อาทิมา บุญวาสน์ 91517 38 37
เด็กหญิง บุษปวัน แดงฉ่ำ 91518 38 38
เด็กชาย พลวัฒน์ อมรวิสัยสรเดช 91519 38 39
เด็กชาย นนทพัทธ์ ทองก้าย 91520 38 40
เด็กหญิง อัฐภิญญา กุลพรวัฒนา 91521 39 1
เด็กชาย กันตพัฒน์ กาวิชัย 91522 39 2
เด็กหญิง วัลย์ชิศา คมขำ 91523 39 3
เด็กหญิง ณัชชา ปางปํญญากุลชัย 91524 39 4
เด็กหญิง ภัทรธิดา ทองใบ 91525 39 5
เด็กหญิง กมลวรรร เทศลาภ 91527 39 7
เด็กหญิง อักษรินทร์ โชติเกียรติมนัส 91528 39 8
เด็กชาย พชร เรืองเจริญ 91529 39 9
เด็กหญิง นภสร เทียนประภา 91530 39 10
เด็กหญิง กุลภัสสร์ จีเจ้ยวาระ 91531 39 11
เด็กชาย วริศ พงษ์ชัยศรี 91532 39 12
เด็กชาย อรัณ อัศวนรากุล 91533 39 13
เด็กหญิง เพชรลดา ปิยะสนธิ 91534 39 14
เด็กชาย กรวิชญ์ แสงอุบล 91535 39 15
เด็กหญิง ด.ญ เบญญาภา พรมสงค์ 91536 39 16
เด็กหญิง เจษศินี เทพประสิทธิ์ 91537 39 17
เด็กชาย ณัฐชนน อุ่นอบ 91538 39 18
เด็กหญิง พิชฎา นาถะพินธุ 91539 39 19
เด็กหญิง กวิสรา วงศ์ใหญ่ 91540 39 20
เด็กหญิง พรพิชชา บุญชู 91541 39 21
เด็กหญิง ณัฐศุภรางณิรชา โสภณบุลภรณ์ 91542 39 22
เด็กชาย อินทัช บ่องเขาย้อย 91543 39 23
เด็กชาย อัศวิน บ่องเขาย้อย 91544 39 24
เด็กชาย สัณหวิช ม่วงพัฒน์ 91545 39 25
เด็กชาย พิพัฒน์พงศ์ ดาศรี 91546 39 26
เด็กชาย ธนภัทร สุขทรัพย์ 91547 39 27
เด็กหญิง ทักษิมา กิตติวิริยกุล 91548 39 28
เด็กหญิง บุญญาพร ณ บางช้าง 91549 39 29
เด็กหญิง ณิชาภัทร สมบูรณ์ 91550 39 30
เด็กชาย รัฐวิชญ์ กุลโรจน์รัศมี 91551 39 31
เด็กหญิง อรวรินทร์ กี่สุวรรณ 91552 39 32
เด็กชาย กานตพงศ์ กาโพธิ์พันธ์ 91553 39 33
เด็กหญิง พลอยนภัส เลิศชะเวียง 91554 39 34
เด็กชาย จักรภัทร สรรเพ็ชร์ 91556 39 36
เด็กหญิง ฐานิตา ปานม่วง 91557 39 37
เด็กชาย กฤตกวี สอนธรรม 91558 39 38
เด็กชาย กฤตธัช เทศวิรัช 91559 39 39
เด็กชาย สิรภพ ประภากุล 91560 39 40
เด็กชาย สิรวิชญ์ ประภากุล 91561 40 1
เด็กหญิง ธนพร วงษ์อ่อน 91562 40 2
เด็กหญิง รุจาภา ดีกระจ่าง 91563 40 3
เด็กหญิง ปภัสสร ดีทองหลาง 91564 40 4
เด็กชาย ธนดล ผลอ่ำ 91565 40 5
เด็กชาย สุขวิทย์ หมุดทอง 91566 40 6
เด็กหญิง บุญญานุช วงศ์พุทธิพร 91567 40 7
เด็กชาย อคิรา นุ้ยบุตร 91568 40 8
เด็กชาย ณัฏฐพัชร์ มาสุข 91569 40 9
เด็กหญิง ภัทราทิพย์ เจริญปรีดาโรจน์ 91570 40 10
เด็กชาย ทัชชกร ธนาพรเดชากุล 91571 40 11
เด็กหญิง มัณฑกานต์ วิสุทธิ์วารินทร์ 91572 40 12
เด็กชาย ศุภกร เชิดฉาย 91573 40 13
เด็กหญิง ณิชา ทองฝาก 91574 40 14
เด็กหญิง ภรณ์ชนก อริยกะบุตร 91575 40 15
เด็กหญิง พลอยนภัส เลิศชะเวียง 91576 40 16
เด็กหญิง ณัฎฐนิชา ปานม่วง 91577 40 17
เด็กหญิง เพชรลดา ศิริวรรณ 91578 40 18
เด็กชาย อธิษฐ์ ศิลปยวง 91579 40 19
เด็กหญิง อลิสา วงษาชัย 91580 40 20
เด็กชาย ธนัช จันทร์สอน 91581 40 21
เด็กหญิง สุพิชญา คูวัฒนาเสนีย์ 91583 40 23
เด็กหญิง ณัฐกฤตา ไชยปัญญา 91584 40 24
เด็กชาย วรินทร เจริญวงค์ 91585 40 25
เด็กชาย สุกิจ วันวินัย 91586 40 26
เด็กหญิง วชิรญาณ์ จารุรักษา 91587 40 27
เด็กหญิง กันย์สินี ศิลปสมศักดิ์ 91588 40 28
เด็กหญิง เด็กหญิงพัณณ์ชิตา ปรางค์ทอง 91589 40 29
เด็กชาย เศรษฐพงศ์ ขอดี 91590 40 30
เด็กชาย ธนกฤต ศรีทันใจ 91591 40 31
เด็กชาย รณกร นามมงคล 91592 40 32
เด็กหญิง ด.ญ.อริสรา แสงสงวน 91593 40 33
เด็กหญิง ชญาดา ขาวฉ่ำ 91594 40 34
เด็กชาย วรกฤศ จันทร์อ้าย 91595 40 35
เด็กหญิง ด.ญ.ขนิษฐา คำมานิตย์ 91597 40 37
เด็กชาย ปฏิพัทธิ์ ส่งสมบูรณ์ 91598 40 38
เด็กชาย กันทรากร เปาะทองคำ 91599 40 39
เด็กหญิง ชลกร เกตุกุ 91601 41 1
เด็กหญิง ปาณิสรา ชุมวาส 91602 41 2
เด็กหญิง กชพรรณ อุตธรรมชัย 91603 41 3
เด็กชาย กิติภูมิ จิตรแหง 91604 41 4
เด็กชาย เรืองสิทธิ์ หมอทรัพย์ 91605 41 5