ผลการสอบ SKR Pre-Testหรือค้นหาได้จากตารางต่อไปนี้ โดยการพิมพ์ชื่อ โรงเรียน หรือเลขประจำตัวสอบที่ต้องการค้นหา


เลขประจำตัวสอบ ชื่อ นามสกุล โรงเรียน ชั้น วิทย์ คณิต ไทย สังคม อังกฤษ รวม อันดับในชั้น อันดับทั้งหมด
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ นามสกุล โรงเรียน ชั้น วิทย์ คณิต ไทย สังคม อังกฤษ รวม อันดับในชั้น อันดับทั้งหมด