ข้อมูลสายรถรับ-ส่งนักเรียน สกร.

ข้อมูลสายรถ

สายที่ ชื่อสายรถ พนักงานขับรถ เบอร์โทร จำนวนที่นั่ง ที่นั่งคงเหลือ จุดขึ้น-ลง/ค่ารถ
1 ม.ธนินธร นายสุรศักดิ์ แสงใส 0615849498 65 1 จุดขึ้นลง
2 แยกลำลูกกา นายกิตติศักดิ์ มากสวาสดิ์ 0899888872 65 18 จุดขึ้นลง
3 ไทยธานี นายสิงห์ อิ่มสมบูรณ์ 0891671128 65 21 จุดขึ้นลง
4 วไลย์ นายประเสริฐ นุตคำแหง 0649825798 65 4 จุดขึ้นลง
6 หงสกุล นายบุญสร้าง โพธิ์งาม 0814381016 65 2 จุดขึ้นลง
7 ตลาดพูนทรัพย์ นายทิฆัมพร วรรณกาล 0955418023 60 5 จุดขึ้นลง
8 คลอง 14 นายเนรมิตร ทองสีกัน 0851666378 55 2 จุดขึ้นลง
9 คลอง 8 นายสาธิต,นายฉลวย กรองทอง 0892280882 70 2 จุดขึ้นลง
10 ราชมงคล นายทรงกลด สุขเจริญ 0917893973 58 0 จุดขึ้นลง
11 ศาลธัญบุรี นายตุ๋ย ประกอบ 0851651589 73 2 จุดขึ้นลง
12 บ้านฟ้า นายวิชาญ บัวกล่ำ 0860506383 65 4 จุดขึ้นลง
13 ม.รัตนะ นายวิสุทธิ์ ประทุมวัน 0859587989 73 2 จุดขึ้นลง
15 ปั้มเอสโซ่ นายอธิวัฒน์ สุมา 0642204701 55 6 จุดขึ้นลง
16 ปตท.ค.2 นายพรศักดิ์ ใจวงศ์ 0858428595 65 25 จุดขึ้นลง
17 ฟ้าคราม 1 นายไพโรจน์ เนียมบุญเจือ 0869976266 70 1 จุดขึ้นลง
18 มาลีวัลย์ นายสุริยันต์ คล้ายทับทิม 0988409360 55 16 จุดขึ้นลง
19 ปากทางค.4 ลำลูกกา นายต้นตระกาล ทองสีกัน 0803803742 65 5 จุดขึ้นลง
20 บ้านฟ้า นายชวลิต ไผ่สีสุก 0844271006 75 1 จุดขึ้นลง
21 ฟ้าคราม 2 นายสมคิด สลาม 0894415884 62 5 จุดขึ้นลง
22 คลอง 10 นายสมหวัง โฉมยา 0982859578 70 0 จุดขึ้นลง
23 วัดกลางค.4 นายณเร หะจงกุล 0909582585 62 2 จุดขึ้นลง
24 ตลาดบางขัน นายนันทิวา เชยจันทร์ 0823654828 76 0 จุดขึ้นลง
25 วัดหัตถสาร นายนพฤทธิ์ พลเสน 0875806798 55 20 จุดขึ้นลง
26 พฤกลดา นายชินวุฒิ พันธุ์อำพัน 0839883396 70 7 จุดขึ้นลง
27 ตลาด AC นายกิตติโชค พูนผล 0859692020 70 2 จุดขึ้นลง
28 อยู่เจริญ1 นายพิทักษ์ แสงคำ 0906234647 65 7 จุดขึ้นลง