ข้อมูลสายรถรับ-ส่งนักเรียน สกร.

ข้อมูลสายรถ

สายที่ ชื่อสายรถ พนักงานขับรถ เบอร์โทร จำนวนที่นั่ง จองแล้ว ที่นั่งคงเหลือ จุดขึ้น-ลง/ค่ารถ
1 สาย1 ม.ธนินธร นายมนตรี การรุ่งเรือง 0961377715 70 57 13 จุดขึ้นลง
2 สาย2 แยกลำลูกกา นายกิตติศักดิ์ มากสวาสดิ์ 0899888872 70 42 28 จุดขึ้นลง
3 สาย3 ไทยธานี นายสิงห์ อิ่มสมบูรณ์ 0891671128 70 56 14 จุดขึ้นลง
4 สาย4 วไลย์ นายมนธิการ กันพล 0902948312 70 52 18 จุดขึ้นลง
5 สาย 5 ตลาดบางขัน นายนันทิวา เชยจันทร์ 0823654828 70 41 29 จุดขึ้นลง
6 สาย6 หงสกุล นายอธิวัฒน์ ธุมา 0636021445 70 61 9 จุดขึ้นลง
7 สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ นายทิฆัมพร วรรณกาล 0955418023 70 46 24 จุดขึ้นลง
8 สาย8 คลอง 14 นายประเสริฐ นุตคำแหง 0929241907 70 45 25 จุดขึ้นลง
9 สาย9 คลอง 8 นายจำลอง ยิ้มใย 0871179228 75 66 9 จุดขึ้นลง
10 สาย10 ราชมงคล นายทรงกลด สุขเจริญ 0994192121 70 58 12 จุดขึ้นลง
11 สาย11 ศาลธัญบุรี นายตุ๋ย ประกอบ 0851651589 70 63 7 จุดขึ้นลง
12 สาย12 บ้านฟ้า นายวิชาญ บัวกล่ำ 0818476572 70 60 10 จุดขึ้นลง
13 สาย13 ม.รัตนะ นายวัณโชค หวังบูรพาไพบูลย์ 0814553493 70 59 11 จุดขึ้นลง
14 สาย14 คลอง10 นายประเสริฐ นุตคำแหง 0814381016 70 65 5 จุดขึ้นลง
15 สาย15 ปั้มเอสโซ่ นายสาทิพย์ สายใหม 0844158263 70 40 30 จุดขึ้นลง
16 สาย16 ปตท.ค.2 นายพรศักดิ์ ใจวงศ์ 0858428595 70 45 25 จุดขึ้นลง
17 สาย17 ฟ้าคราม 1 นายไชยา ไชยชาติ 0890349354 70 61 9 จุดขึ้นลง
18 สาย18 มาลีวัลย์ นายสุริยันต์ คล้ายทับทิม 0661010161 70 45 25 จุดขึ้นลง
19 สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา น.ส.วรัญญา พันธุแก้ว 0922745828 70 54 16 จุดขึ้นลง
20 สาย20 บ้านฟ้า นายบุญเลิศ คงทอง 0842862457 70 50 20 จุดขึ้นลง
21 สาย21 ฟ้าคราม 2 นายสุริยันต์ คล้ายทับทิม 0661010161 70 50 20 จุดขึ้นลง
22 สาย22 ตลาดAC นายกิตติโชค พูนผล 0859692020 70 57 13 จุดขึ้นลง
23 สาย23 วัดกลางค.4 นายณเร หะจงกุล 0909582585 70 63 7 จุดขึ้นลง
24 สาย24 อยู่เจริญ1 นายพิทักษ์ แสงคำ 0642965849 70 47 23 จุดขึ้นลง
25 สาย25 วัดหัตถสาร นายนพฤทธิ์ พลเสน 0875806798 70 32 38 จุดขึ้นลง
26 สาย26 พฤกลดา นายชินวุฒิ พันธุ์อำพัน 0839883396 70 64 6 จุดขึ้นลง