สรุปข้อมูลสายรถวันเสาร์ สกร.

สรุปข้อมูลสายรถวันเสาร์ สายที่ 8 ย้อนกลับ

สายที่ ชื่อสายรถ จุดขึ้น-ลง ค่ารถ พนักงานขับรถ เบอร์โทรศัพท์
8 ตลาดAC อยู่เจริญ(ในค.4) 1210 บาท นายณเร หะจงกุล 090-958258
8 ตลาดAC พฤกลดา 1210 บาท นายณเร หะจงกุล 090-958258
8 ตลาดAC อิงลดา 1210 บาท นายณเร หะจงกุล 090-958258
8 ตลาดAC ตลาดAC 1210 บาท นายณเร หะจงกุล 090-958258
8 ตลาดAC เพชรอนันต์ 1210 บาท นายณเร หะจงกุล 090-958258
8 ตลาดAC วรางกูล 1210 บาท นายณเร หะจงกุล 090-958258
8 ตลาดAC บุณฑริก 1210 บาท นายณเร หะจงกุล 090-958258
8 ตลาดAC ดิสคอฟเวอรี่ 1210 บาท นายณเร หะจงกุล 090-958258
8 ตลาดAC ตลาดลาดสวาย 1210 บาท นายณเร หะจงกุล 090-958258
8 ตลาดAC บุรีรมย์ 1100 บาท นายณเร หะจงกุล 090-958258
8 ตลาดAC ปิยวรารมย์ 1100 บาท นายณเร หะจงกุล 090-958258
8 ตลาดAC สราญธร 1100 บาท นายณเร หะจงกุล 090-958258