นักเรียนที่ชำระค่ารถวันปกติแล้ว สกร.

เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ-สกุล สายรถ จุดขึ้นลง การชำระเงิน
เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ-สกุล สายรถ จุดขึ้นลง การชำระเงิน
00201 เด็กชายชานนท์ เปี่ยมทอง สาย15 ปั้มเอสโซ่ ตลาดสุชาติ ชำระแล้ว
00240 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์ เพชรจินดา สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
00246 เด็กชายภูริภัทร เทพทอง สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
00262 เด็กชายศุภณัฐ จันทรสาขา สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
00263 เด็กหญิงศุภิสรา พรมโสภา สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
00305 เด็กชายธเนศวร ชูชื่นมานะกิจ สาย21 ฟ้าคราม 2 สวนทอง8,7 ชำระแล้ว
1096 เด็กหญิงทัภษพร พรหมบุตร สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
11017 เด็กหญิงชญาดา เพ็ชรปิ่นแก้ว สาย6 หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ชำระแล้ว
11025 เด็กชายสรณ์วิชญ์ เหล่านิพนธ์ สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล(ม.ปลาย) ชำระแล้ว
11026 เด็กชาย ภูวริทธิ์ ขำนิล สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
11041 เด็กชายณภัทร ทองบุญชู สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
11042 นางสาวภัทรานิษฐ์ ถนอมเกียรติยิ่ง สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
11078 เด็กหญิงศิริกัญญา จันทร์ธิวัตรกุล สาย 5 ตลาดบางขัน โลตัสคลองหลวง ชำระแล้ว
11102 เด็กหญิงชญาณัฐ ศรีจรูญ สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
11118 เด็กชายธีรเศรษฐ์ ตันจิตตสุวรรณ สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
11119 เด็กหญิงสุนิตา สุวรรณชัย สาย6 หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ชำระแล้ว
11234 เด็กหญิงธณภร นพพรประเสริฐ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
11239 เด็กหญิงบุญญาดา กุลธินี สาย3 ไทยธานี คลอง3 คลองหลวง ชำระแล้ว
11396 เด็กหญิงวัลย์ชิศา คมขำ สาย25 วัดหัตถสาร เอื้ออาทร,วัดแสวง,เบญจพฤกษ์ ชำระแล้ว
11396 เด็กชายเด็กชาย ศิวปกร วงศ์บุญ สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
12014 เด็กหญิงศุภกานต์ จัดพล สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
12055 เด็กหญิงพิชามญธ์ุ บุญสะเดา สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
12056 เด็กชายภัทรวริศ รัตนกุล สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
12091 เด็กชายภูฉาย มิ่งขวัญ สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
12124 เด็กหญิงกมลทิพย์ แทบทาม สาย26 พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
12189 เด็กชายปัณณทัต สุมาลัย สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
12280 เด็กชายกิตติธัส กสิกิจกรรม สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
12290 เด็กชายพีรวิชญ์ ศิริอังคาวุธ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
12291 เด็กชายกฤชณัท เเพงจันทร์ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
12293 เด็กชายกฤตชัย ถาวรพันธุ์ สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
12317 เด็กหญิงพรพิชชา บุญชู สาย8 คลอง 14 สะพานปูน ม.ซื่อตรง ชำระแล้ว
12432 เด็กชายชยุตรา ปานเสน สาย26 พฤกลดา บุณฑริก ชำระแล้ว
12456 เด็กชายณัฐภูมิ พ้องพงษ์ศรี สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
12463 เด็กชายธามนิธิศ ฉัตรสง่า สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
12487 เด็กชายเรืองศักดิ์ สุพรรณ์ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
12507 เด็กหญิงณัฐนรี จิรวงศ์รุ่งเรือง สาย14 คลอง10 สะพานม.สัมมากร ชำระแล้ว
12538 เด็กชายเมธ์ธัญ ขาวปลอด สาย 5 ตลาดบางขัน โลตัสคลองหลวง ชำระแล้ว
12592 เด็กหญิงโรส อะหมะดี พีรซะหีด สาย8 คลอง 14 ป้อม(คลอง14) ชำระแล้ว
12747 นายกรกฤต อนันตอวยพร สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
12788 นางสาวนางสาวขวัญขนก ครุฑสินธุ์ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
12873 นายณภัทร ทิมแสง สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
12979 นายธติวุฒิ เพิ่มผลประเสริฐ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
12991 นางสาวนภัทร พูลพิพัฒน์ สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
13001 นายคณาธิป คนไว สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
13029 นางสาวเบญจวรรณ ฟ้าคุ้ม สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
13032 เด็กชายปฎิภาณ อุบลบาน สาย10 ราชมงคล วิทยาลัยปกครอง ชำระแล้ว
13055 เด็กหญิงพิมพ์มาดา วัฒนะแสงโรยศรี สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
13058 นางสาวอัญรินทร์ ศรีวสุพรภัทร์ สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
13062 เด็กหญิงชนัญญา ข้อเปี้ย สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
13065 เด็กชายปัทมะโสภา วรพัทธ์ สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
13099 นางสาวพิญาดา ศิริซุ้มสุวรรณ สาย21 ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
13107 เด็กหญิงฐิติวรดา ศิริเธียรไชย สาย16 ปตท.ค.2 ม.รัตนะ ชำระแล้ว
13108 เด็กชายพลวรรธน์ หมอยา สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
13184 เด็กหญิงณัฏฐณฺิชา ลิมปสนธิพงษ์ สาย6 หงสกุล ซอยบุญคุ้ม ชำระแล้ว
13203 เด็กหญิงกัลยนันท์ ช่วงโชติ สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
13206 เด็กชายรณกร นามมงคล สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
13213 นายวรเมธ พงศาประเสริฐพร สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
13240 นางสาววิวรรณธณี จิตต์รัตนสัทธนา สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
13248 เด็กชายณัฐวัตร โพธิ์จิ๋ว สาย6 หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ชำระแล้ว
13251 เด็กหญิงสุพิชชา ฝ่ายขันธ์ สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
13259 เด็กหญิงสุประวีณ์ หาผลทรัพย์ สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
13278 เด็กชายพบธรรม โสภาพงษ์ สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
13302 เด็กหญิงวัลลภา พลนิกร สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
13309 เด็กหญิงธัญวลัย วิสระพันธุ์ สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
13373 เด็กชายธีราทร รังษา สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
13410 เด็กหญิงพิชญาภา พูลสวัสดิ์ สาย17 ฟ้าคราม 1 ตลาดนานาเจริญ ชำระแล้ว
13439 เด็กหญิงณัฎฐณิชา เกิดปทุม สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
13445 เด็กหญิง รภัทกร วัชรกฤษฎ์ สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
13472 เด็กชายอวสร สอดห่วง สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
13503 นางสาวชนิษฐ์กาญจน์ อิ่มสมัย สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
13559 นางสาวณัฐณิชา กิจสนิท สาย21 ฟ้าคราม 2 ศุภาลัยบุรี ชำระแล้ว
13622 นางสาวธนภรณ์ เมฆฉาย สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
13638 นางสาวธนิภา อัมพะวัต สาย1 ม.ธนินธร สี่มุมเมือง,เซียร์,แม็คโคร ชำระแล้ว
13715 นางสาวปพิชญา วีรศักดิ์ธารา สาย26 พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
13717 นายปรมัตถ์ ศรีวิโรจน์ สาย26 พฤกลดา แย้มสะอาด ชำระแล้ว
13814 นายภรัณยู อยู่นัด สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ชำระแล้ว
13838 นายภูบดี กล้าวิกย์กรณ์ สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
14035 เด็กชายธนาพิพัฒน์ ศิริโสม สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
14036 เด็กหญิงด.ญ. พิมพ์ลดา ขนานใต้ สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
14042 เด็กชายธนดล ชำนาญเสือ สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
14057 เด็กหญิงอรณิชา ตุลาภรณ์ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
14095 เด็กชายนพพล พรหมแสนปัง สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
14101 เด็กชายณัฏฐ์ปพน ลุขะรัง สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา แยกคลอง2(ลำลูกกา) ชำระแล้ว
14111 เด็กหญิงนันท์ชญาน์ หนูไชยะนันท์ สาย22 ตลาดAC บุรีรมย์ ชำระแล้ว
14140 เด็กชายอภิวิชญ์ รันทม สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
14145 เด็กหญิงปรียาดา อรัญญะ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
14201 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ชื่นจิตอภิรมย์ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
14227 เด็กหญิงจณัญญา อินทุเศรษฐ สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
14263 เด็กหญิงยอดฤทัย เนื่องฤทธิ์ สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
14297 เด็กหญิงดวงนภัส คำเนียม สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.วศิน ชำระแล้ว
14304 เด็กชายเจตพัฒน์ หวังปรีชาอมร สาย21 ฟ้าคราม 2 ปากทางค.4(ลำลูกกา) ชำระแล้ว
14312 เด็กหญิงชนาธินาถ นาคเถื่อน สาย26 พฤกลดา บุณฑริก ชำระแล้ว
14339 นางสาวชุติมา ไทยถาวร สาย16 ปตท.ค.2 ม.รัตนะ ชำระแล้ว
14372 เด็กหญิงภัณฑิรา พยัคฆ์สิงห์ สาย4 วไลย์ แขวงการทาง ชำระแล้ว
14380 เด็กหญิงภาสพรรณ โนเรศน์ สาย14 คลอง10 สะพานธราดลบุรี(ม.ต้น) ชำระแล้ว
14403 เด็กชายณัฐจิระพงศ์ มาปก สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
14407 เด็กชายณธรรศ มธุรสสุนทร สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
14417 เด็กหญิงอนัญชนา แย้มวจี สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
14422 เด็กชายชัยกฤต บุญเลิศ สาย1 ม.ธนินธร เมอร์รี่คิงส์ ชำระแล้ว
14537 นายปัณณ์ เลิศประภามงคล สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
14550 นางสาวปุริมปรัชญ์ โกศลวาทะวงศ์ สาย16 ปตท.ค.2 ม.รัตนะ ชำระแล้ว
14633 นายภูดิศ จิตติวงศ์สมาน สาย22 ตลาดAC บุรีรมย์ ชำระแล้ว
14729 นางสาวศุภจิรา มธุรสสุนทร สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
14888 เด็กหญิงกฤตยา อนันตอวยพร สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
14916 เด็กชายกิตติภพ คุ้มสุวรรณ สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
14926 เด็กชายคเณศ ตันติวัฒนารมย์ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
14955 เด็กหญิงชนัญชิดา สีลาสม สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ชำระแล้ว
14961 เด็กหญิงชนิตา ปุณฑริกภักดิ์ สาย6 หงสกุล ซอยบุญคุ้ม ชำระแล้ว
14972 เด็กหญิงชินาทิพ บุญขันธ์ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
14982 เด็กหญิงญาณิดา จีวัฒนา สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
14984 เด็กหญิงญาโณทัย จันทะคุณ สาย21 ฟ้าคราม 2 ปากทางค.4(ลำลูกกา) ชำระแล้ว
14988 เด็กชายฐานพัฒน์ สุรพันธ์ สาย3 ไทยธานี วัดธรรมกาย ชำระแล้ว
14998 เด็กชายณภัทร วรฐานุคุณ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
14999 เด็กชายณภัทร แก้วเนตร สาย1 ม.ธนินธร ธ.ไทยพาณิชย์ ชำระแล้ว
15003 เด็กชายกิตติกูร เซ่งจ่าว สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
15005 เด็กหญิงณัชชา เรืองสิน สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
15022 เด็กหญิงณัฐฐิญา มาซา สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
15036 เด็กหญิงเนตรอัปสร สังข์แก้ว สาย14 คลอง10 สะพานไม้,ร้านโฮมแคร์ ชำระแล้ว
15042 เด็กชายตะวัน ฤกษ์ล้วน สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
15049 เด็กชายทินกฤต อินต๊ะวัน สาย22 ตลาดAC ดีสคอฟเวอรี่(เรโท),อยู่เจริญ5 ชำระแล้ว
15058 เด็กชายธนกร ทองปิ่นแก้ว สาย4 วไลย์ แขวงการทาง ชำระแล้ว
15070 เด็กชายธนบดี ดำรงค์กูลสมบัติ สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
15074 เด็กหญิงธนภร ประทุมรัตน์ สาย21 ฟ้าคราม 2 ศุภาลัยบุรี ชำระแล้ว
15075 เด็กหญิงธนภรณ์ เกตุกาญจน์ สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
15080 เด็กชายธนัช เพิ่มผลประเสริฐ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
15082 เด็กชายธนัญชกร อัครกูรณวรา สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
15102 เด็กหญิงธีมาดา งามแสงแข สาย4 วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ชำระแล้ว
15125 เด็กหญิงนวพร แก้วมณี สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
15131 เด็กชายนันทิพัฒน์ สุขเจริญ สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
15134 เด็กหญิงเนตรชนก ยินดี สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
15136 เด็กชายบรรณวัชร เดชคุ้ม สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
15139 เด็กหญิงบุญสิตา ทวีรัตน์ สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
15155 เด็กชายปยุต โพธิ์งาม สาย 5 ตลาดบางขัน เลียบคลองสี่ ชำระแล้ว
15165 เด็กชายปัณณธร ฟูแสง สาย26 พฤกลดา แย้มสะอาด ชำระแล้ว
15172 เด็กหญิงปารณีย์ รุ่งศักดิ์เจริญชัย สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
15183 เด็กหญิงปูริดา สุขารม สาย3 ไทยธานี คลอง3 คลองหลวง ชำระแล้ว
15230 เด็กหญิงพิณพิชชา ศิริซุ้มสุวรรณ สาย21 ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
15244 เด็กหญิงภคพร จันทา สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ชำระแล้ว
15257 เด็กชายภีมวัจน์ ชนะบาล สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
15269 เด็กหญิงมนัสนันท์ อุดมรัตน์ สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
15275 เด็กชายมานะชัย สิงห์ทอง สาย4 วไลย์ ม.กรุงเทพ ชำระแล้ว
15276 เด็กหญิงมาริษา อินทำ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ชำระแล้ว
15283 เด็กหญิงยอดหทัย เนื่องฤทธิ์ สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
15286 เด็กหญิงรดา โรจนศิริ สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
15325 เด็กหญิงวิจิตรา แจ้งเจริญ สาย24 อยู่เจริญ1 ปิยวรารมย์ ชำระแล้ว
15328 เด็กชายวิทัศน์ สุวรรณมณี สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
15374 เด็กชายสิริวุฒิ พวงดี สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
15375 เด็กหญิงสุญาดา วิศิษฏ์วรกุล สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
15377 เด็กหญิงสุปรียาพร แป้นคุ้มญาติ สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
15381 เด็กหญิงนัชชา บุญบุตร สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ชำระแล้ว
15382 เด็กชายสุรเมศวร์ พรนิภาภัทร์กุล สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล(ม.ปลาย) ชำระแล้ว
15392 เด็กชายอคิราภ์ ปัญญาวรวัจน์ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
15407 เด็กหญิงอภิสร รันทม สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
15414 เด็กชายอัครชัย ธรรมลังกา สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
15435 เด็กชายกรวิชญ์ กรานแหยม สาย8 คลอง 14 ม.ซื่อตรงโคซี่ ชำระแล้ว
15448 เด็กชายเตชภณ ไชยราช สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
15450 เด็กชายธรรมธร โรจนเสถียร สาย21 ฟ้าคราม 2 ปากทางค.4(ลำลูกกา) ชำระแล้ว
15463 เด็กชายปุญญพัฒน์ ศิลาเจริญธนกิจ สาย 5 ตลาดบางขัน เลียบคลองสี่ ชำระแล้ว
15468 เด็กหญิงลัลน์ลลิตน์ ลุขะรัง สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา แยกคลอง2(ลำลูกกา) ชำระแล้ว
15534 นางสาวณัฐพร เอี่ยมสุวรรณ์ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
15547 นายนพคุณ ปัญโญ สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
15563 นางสาวพิรญาณ์ แจ้งไพร สาย1 ม.ธนินธร สี่มุมเมือง,เซียร์,แม็คโคร ชำระแล้ว
15583 นางสาวส่องดาว เหลี่ยมจินดา สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
15593 เด็กหญิงกชพร จันชุมนุม สาย25 วัดหัตถสาร วัดหัตถสาร,ตชด. ชำระแล้ว
15595 เด็กชายกนกพล พิพัฒน์ทวีสิน สาย4 วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ชำระแล้ว
15607 เด็กชายกฤติน พัฒนสุขเกษม สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
15624 เด็กหญิงแก้วขวัญ บุญกว้าง สาย14 คลอง10 สะพานธราดลบุรี(ม.ต้น) ชำระแล้ว
15625 เด็กหญิงขวัญจิรา อุดมวิทยานุกูล สาย16 ปตท.ค.2 ม.รัตนะ ชำระแล้ว
15638 เด็กหญิงจิณห์จุฑา ต่ายเทศ สาย4 วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ชำระแล้ว
15641 เด็กชายจิตติพัฒน์ รุ่งเรือง สาย2 แยกลำลูกกา แยกลำลูกกา ชำระแล้ว
15645 เด็กชายจิรเมธ จุ้ยกำจร สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ชำระแล้ว
15657 เด็กชายเจตณัฐ ภคบวร สาย9 คลอง 8 สะพานชุมชนเดิมรักษ์,พรจิรา,สะพานลอยปรัชญา ชำระแล้ว
15662 เด็กหญิงชญานนท์ อาจวาที สาย10 ราชมงคล วิทยาลัยปกครอง ชำระแล้ว
15675 เด็กหญิงชลิดา แตงสุก สาย 5 ตลาดบางขัน แยกไฟแดงตลาดไท ชำระแล้ว
15677 เด็กหญิงด.ญ.ชวิศา เรืองทรัพย์ สาย3 ไทยธานี วัดธรรมกาย ชำระแล้ว
15697 เด็กหญิงฐิติกาญจน์ กลับใจ สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
15701 เด็กหญิงณ กมล อร่ามเรือง สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
15703 เด็กชายณฐกร ถาวรพันธุ์ สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
15722 เด็กหญิงณัฐณิชา จุลโพธิ์ สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
15748 เด็กชายทิฐินันท์ หาญวิญญานันท์ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
15759 เด็กชายธนดล แสงศิลา สาย1 ม.ธนินธร ธ.ไทยพาณิชย์ ชำระแล้ว
15778 เด็กหญิงธัญชนก เปี่ยมแก้ว สาย14 คลอง10 สะพานม.เรือนสุข,วัดอัยยิการาม ชำระแล้ว
15804 เด็กหญิงนภสร เพ็ชรเสถียร สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
15808 เด็กหญิงนริศรา คงประทีป สาย9 คลอง 8 สะพานไฟแดงค.7,ดูโฮม,เบญจทรัพย์ ชำระแล้ว
15809 เด็กหญิงนริศรา สนใจยิ่ง สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
15810 เด็กหญิงนลพรรณ อุดมรัตน์ สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
15820 เด็กหญิงเนตรนันทินี คนคล่องพิชญะ สาย4 วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ชำระแล้ว
15823 เด็กหญิงบวรลักษณ์ ส่งเสริม สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
15831 เด็กชายปกรณ์เกียรติ คำชุ่ม สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
15835 เด็กชายปฏิพัทธ์ ม่วงไหมทอง สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
15847 เด็กชายปรินทร ธรรมรักษ์ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ชำระแล้ว
15862 เด็กหญิงปัถยา กองจันทรา สาย1 ม.ธนินธร สี่มุมเมือง,เซียร์,แม็คโคร ชำระแล้ว
15872 เด็กหญิงปุญญิสา กันชู สาย23 วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
15907 เด็กหญิงพิณญาภรณ์ พรมมา สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
15910 เด็กหญิงพิมพ์นิภา เตรียมมีฤทธิ์ สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
15912 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ ฟูสินพัฒนะ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
15914 เด็กหญิงพิมพ์รดา อาจมาก สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
15942 เด็กหญิงภาวินี สีสรรณ์ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา3 ชำระแล้ว
15953 เด็กหญิงภูริชญา เทพทอง สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
15959 เด็กชายมรุพงษ์ เขียวอ่อน สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.วศิน ชำระแล้ว
15962 เด็กชายเมตตรัย เหลี่ยมจินดา สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
15998 เด็กชายวรินทร ประนม สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
16016 เด็กหญิงศรุดา ยงวัฒนสุนทร สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
16019 เด็กชายสิรวิชญ์ ลิ้มประเสริฐ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
16026 เด็กชายอชิรวัฒน์ ดุษฎี สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
16028 เด็กชายศุภกร เสริมศักดิ์ สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
16031 เด็กหญิงลภัสรดา วัฒนชัยพงษ์ สาย6 หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ชำระแล้ว
16035 เด็กชายเศรษฐพัส เพชรรัตน์พงศา สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
16060 เด็กชายสุทิวัส สุขเกษม สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
16077 เด็กหญิงอชิรญา ลิมาภิรักษ์ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ชำระแล้ว
16095 เด็กชายด.ช.อากิระ อิเคดะ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
16097 เด็กหญิงอาทิตยา เงินมาก สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
16534 เด็กชายปภาท ลิ้มโรจน์นุกูล สาย9 คลอง 8 สะพานม.เรือนสุข1 ชำระแล้ว
17229 เด็กชายด.ช. กฤษณภัค เสน่ห์มิตร สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
17242 เด็กหญิงพัฒสราพร สายเนตร สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
41251 นางสาวนภสร สุขนิตย์ สาย 5 ตลาดบางขัน แยกไฟแดงตลาดไท ชำระแล้ว
41316 เด็กหญิงปวิชญาดา มารีอนุเคราะห์ สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
41319 นางสาวปัญฑารีย์ รัตนวิภาคกุล สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
41431 นายมณฑล บุญชนะเมธี สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
41587 นายอิทธิภากร ซันตระกูล สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ชำระแล้ว
42142 เด็กหญิงนภัสสร พูลทวี สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
42152 เด็กชายนรวีร์ สอนโยธา สาย21 ฟ้าคราม 2 สวนทอง8,7 ชำระแล้ว
43103 นางสาวชวิศา สาโรจน์ สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
43198 นายชัชพิมุข ศรีสวัสดิ์ สาย 5 ตลาดบางขัน โลตัสคลองหลวง ชำระแล้ว
43299 นายพสิษฐ์ สมประสงค์ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
45028 นางสาวภัททิยา ถั่วทอง สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
45038 นายเมธาวุฒิ วงษ์แสงทอง สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
45153 เด็กหญิงณัฐริกา แก้วฤาชัย สาย21 ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
46032 นางสาวมนัสนันท์ จริตพานิช สาย4 วไลย์ แขวงการทาง ชำระแล้ว
46054 นางสาวอชิรญา เขียวมณี สาย3 ไทยธานี หน้าเมือง ชำระแล้ว
47021 นางสาวกชนิภา อุ่นสุพรรณ์ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
47045 นางสาวมุทิตา จานนอก สาย 5 ตลาดบางขัน ร้านช่างเต่า ชำระแล้ว
613 เด็กหญิงศีตลา ชื่นคลัง สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว