ข้อมูลนักเรียนทั้งหมดที่แจ้งความจำนง สกร.

เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ-สกุล สายรถ จุดขึ้นลง การชำระเงิน
เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ-สกุล สายรถ จุดขึ้นลง การชำระเงิน
00006 นางสาวจวนหยุย แซ่เหอ สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
00007 นายจิรวัฒน์ จิตรโอวาท สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
00013 นางสาวชัชชยาพร ณ ถลาง สาย26 พฤกลดา แย้มสะอาด ชำระแล้ว
00016 นายฐานทอง อินทรชุมนุม สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
00019 นางสาวณัฏฐนิช ดีดพิณ สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
00021 นางสาวณัฐณิชา วัชรสินธุ์ สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
00022 นางสาวณิชษ์กมล ศิริเธียรไชย สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
00028 นายธนวัฒน์ นาคนิกร สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
00030 นางสาวธิดารัตน์ อินทร์กลาง สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
00031 นายธีรนนท์ จริยะกุลคุณา สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
00032 นางสาวนริสา แก้วเปี่ยม สาย25 วัดหัตถสาร ปากคลอง5 ชำระแล้ว
00039 นางสาวเปมิกา ไชยสุข สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
00043 นายพัฒนพงศ์ ชับขุนทด สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
00055 นายนาย ภูวสิษฎ์ มุ่งอ้อมกลาง สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
00058 นางสาวรัชนีกานต์ ต้นพิกุล สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
00068 นางสาวศศิกาญจน์ หาญกร สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
00079 นางสาวอนงครัตน์ อ่อนเปล่ง สาย3 ไทยธานี หน้าเมือง ชำระแล้ว
00086 นางสาวเอมมิกา ชิบูยา สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
00088 นายกณิน ทัพมี สาย26 พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
00094 นางสาวกัญญารัตน์ ผ่องสวัสดิ์ สาย26 พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
00095 นางสาวกัญญารัตน์ เศียรทอง สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
00096 นางสาวกันยากร สมปัญญา สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
00105 นางสาวชนากานต์ อิ่มสำราญ สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
00106 เด็กชายชนาภัทร์ พยัพ สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
00123 นายธนวัฒน์ เรืองนุช สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
00125 นางสาวธนิศรา แก้วบัวสา สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
00127 นางสาวธัญญรัตน์ เนียมประเสริฐ สาย4 วไลย์ หน้า ส.ท.ล. ชำระแล้ว
00130 นางสาวนัทธ์ชนัน สาลาสุตา สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
00139 นางสาวปานชนก เปลื้องกลาง สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
00148 นางสาวมุทิตา จานนอก สาย 5 ตลาดบางขัน ศุภลักษณ์ ชำระแล้ว
00149 นายยศกรณ์ สถานพงษ์ สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
00150 นางสาวรุ่งฉัตร คงสร สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
00165 นางสาวศิริวรรณ ม่วงเกษม สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
00174 นางสาวสุวภัทร เมฆช่วง สาย24 อยู่เจริญ1 ปิยวรารมย์ ชำระแล้ว
00175 นางสาวสุวภัทร ราชประสงค์ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
00184 เด็กหญิงกชนันท์ บุญเสริม สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
00185 เด็กหญิงจินห์จุฑา ธนเอกวัฒน์ สาย 5 ตลาดบางขัน แยกไฟแดงตลาดไท ชำระแล้ว
00187 เด็กชายกฤตภาส รัตนานุกูล สาย25 วัดหัตถสาร ปากคลอง5 ชำระแล้ว
00189 เด็กหญิงชัญญา สถิตวิทยานันท์ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ลักลี่วิลล์,เปรมฤทัย ชำระแล้ว
00205 เด็กหญิงญาณิศา จันทะสะเร สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
00206 เด็กชายฐกร วจนะคุณากร สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
00212 เด็กชายณัท ไซม่อน สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
00228 เด็กหญิงนิตา เชื่อมวงศา สาย2 แยกลำลูกกา แยกลำลูกกา ชำระแล้ว
00229 เด็กหญิงนิภาพร บางชวด สาย25 วัดหัตถสาร วัดหัตถสาร,ตชด. ชำระแล้ว
00230 เด็กหญิงเบญจวรรณ แผ่ผ่องพรรณ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
00231 เด็กชายปราปต์ภพ ปันยารชุน สาย18 มาลีวัลย์ ซอยดี ชำระแล้ว
00232 นางสาวปัณณธร อารีเสวต สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
00236 นางสาวพรวี จวนสาง สาย10 ราชมงคล วัดมูล ชำระแล้ว
00237 เด็กหญิงพราวพิศุทธ์ วิริยะประสาท สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
00238 เด็กหญิงพัทธนันท์ ไกรษี สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
00240 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์ เพชรจินดา สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
00242 เด็กชายพิสิฐชัย อรชุนเลิศไมตรี สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
00246 เด็กชายภูริภัทร เทพทอง สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
00248 เด็กหญิงด.ญ.รัชญา รุ่งแสงธนธร สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
00250 เด็กหญิงลักษณพร มีชัย สาย15 ปั้มเอสโซ่ ตลาดสุชาติ ชำระแล้ว
00253 นางสาววนิดา เสือเพชร สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล(ม.ปลาย) ชำระแล้ว
00254 เด็กชายวรพนธ์ ประจวบวิรัตน์ สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
00255 เด็กหญิงวรัชยา ขำเลิศ สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
00257 นางสาวศรัณยาภัทร ฆรานนท์ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
00259 เด็กหญิงศิรประภา ภู่วงษ์งาม สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
00262 เด็กชายศุภณัฐ จันทรสาขา สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
00263 เด็กหญิงศุภิสรา พรมโสภา สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
00264 เด็กหญิงสมปรารถนา เจนการ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
00265 เด็กหญิงสยมพร เหมือนตาล สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ลักลี่วิลล์,เปรมฤทัย ชำระแล้ว
00270 เด็กหญิงสิริรัศม์ วิสมิตะนันท์ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
00272 เด็กหญิงสุพิชญา อวยผล สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
00273 เด็กหญิงสุภาวดี ทองใส สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
00274 เด็กหญิงสุริวิภา แก้วเกิด สาย26 พฤกลดา แย้มสะอาด ชำระแล้ว
00280 เด็กหญิงอลิสา เลิศเกษมผล สาย25 วัดหัตถสาร วัดหัตถสาร,ตชด. ชำระแล้ว
00284 เด็กหญิงณิฌาวรรณ ศรีสนอง สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ชำระแล้ว
00294 เด็กหญิงชัญญา ธิไชย สาย24 อยู่เจริญ1 ม.วรางกูล ชำระแล้ว
00302 เด็กชายธนกฤต อาชะวะบูล สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
00305 เด็กชายธเนศวร ชูชื่นมานะกิจ สาย21 ฟ้าคราม 2 สวนทอง8,7 ชำระแล้ว
00312 เด็กหญิงมนปริยา ทะลิ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
00317 นายวิษณุ ม่วงจิต สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
00329 เด็กชายกฤษณภัค เสน่ห์มิตร สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
00338 เด็กชายบุริศร์ ชาติวิชิต สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
00339 เด็กชายปรวีร์ เกษสิมลี สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านฟ้าคราม ชำระแล้ว
00348 เด็กชายวีรพันธ์ พงศ์ชัยโชค สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
00349 เด็กชายศุทธวีร์ น้อยกรณ์ สาย25 วัดหัตถสาร เอื้ออาทร,วัดแสวง,เบญจพฤกษ์ ชำระแล้ว
00350 เด็กชายเศรษฐพงศ์ โพธิญาณ สาย14 คลอง10 สะพานม.เรือนสุข,วัดอัยยิการาม ชำระแล้ว
00352 เด็กชายอรรฆพล ภู่นพคุณ สาย14 คลอง10 สะพานakเมทัลซีล ชำระแล้ว
00358 เด็กหญิงนภสร โกวิททวิพัฒน์ สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
00359 เด็กหญิงเบญจวรรณ ลักษณะ สาย14 คลอง10 สะพานปิยทรัพย์,ม.พรธิสาร ชำระแล้ว
00360 เด็กหญิงปภาดา สัมฤทธิ์ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
00363 เด็กหญิงณิชมน แก้วลอยมา สาย26 พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
00365 เด็กหญิงพัฒสราพร สายเนตร สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
00367 เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์ ฮาบเมืองซอง สาย26 พฤกลดา บุณฑริก ชำระแล้ว
00370 เด็กหญิงนรมน ประเสริฐผล สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
00371 เด็กหญิงวริศรา ม่วงจิต สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
00376 เด็กหญิงโสภิตา แสงเพ็ชร สาย25 วัดหัตถสาร เอื้ออาทร,วัดแสวง,เบญจพฤกษ์ ชำระแล้ว
04149 นายเมธาวุฒิ วงษ์แสงทอง สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
11005 นางสาวชลธิชา ซุ่นเต็ก สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
11008 เด็กชายพีรณัฐ เอ้งฉ้วน สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
11043 เด็กหญิงณัฐณิชา สิงพันนา สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ลักลี่วิลล์,เปรมฤทัย ชำระแล้ว
11234 เด็กชายธณภร นพพรประเสริฐ นพพรประเสริฐ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
11301 เด็กชายภัทรดล พงษ์พานิช สาย23 วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
12738 นายกณรัฐ พนพงศากร สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา หมู่บ้านร่มเย็น ชำระแล้ว
12739 นางสาวกนกธร ศุภการนิมิต สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
12747 นายกรกฤต อนันตอวยพร สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
12748 นายกรกันต์ ช้างศิลา สาย21 ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
12751 นางสาวกรวรรณ น้อยโต สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
12754 นายกฤชติภูมิ เนียมประเสริฐ สาย4 วไลย์ หน้า ส.ท.ล. ชำระแล้ว
12756 นายกฤตพีร สุมะนา สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
12758 นางสาวกฤติยา อุ่นกาศ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ชำระแล้ว
12765 นางสาวกัญญาณัฐ เพชรเปล่งสี สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
12774 นายกายกาญจน์ จันทรวงศ์ไพศาล สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
12780 นายกิตติพัฒน์ วิจิตรไพศาล สาย3 ไทยธานี ร.ร.ยิ่งยศ ชำระแล้ว
12783 นางสาวกุริสรา อยู่หนูสิงห์ สาย25 วัดหัตถสาร วัดหัตถสาร,ตชด. ชำระแล้ว
12784 นางสาวกุลนิษฐ์ ธนะไชย สาย3 ไทยธานี หน้าเมือง ชำระแล้ว
12785 นางสาวเกวลิน เกลี้ยงเกลา สาย22 ตลาดAC บุรีรมย์ ชำระแล้ว
12788 นางสาวขวัญชนก ครุฑสินธุ์ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
12789 นางสาวเขมกร อินทร์ดี สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
12790 นางสาวครองขวัญ ฉะอุ่ม สาย24 อยู่เจริญ1 สราญธร ชำระแล้ว
12791 นายนายครองชัย คุณวิทยา สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
12793 นายคุณากร ตั้งเจริญชัยพาณิช สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ชำระแล้ว
12797 นางสาวจริยพร ศิริจันทรา สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
12800 นายจักรกฤษณ์ สุขหน้าไม้ สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
12801 นายจักรภัทร ผาสุพรรณ์ สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.วศิน ชำระแล้ว
12802 นายจักรรินทร์ แก้วมานะประเสริฐ สาย6 หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ชำระแล้ว
12820 นางสาวจิรนันท์ อ่อนโนนเขวา สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
12828 เด็กชายจิรัฏฐ์ ศิริเขตร สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
12837 นายชนาธิป วงศ์วาส สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
12839 นางสาวชมพูนุท ฤกษ์สวัสดิ์ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ชำระแล้ว
12842 นายชยุต ประเสริฐพันธ์ สาย8 คลอง 14 ป้อม(คลอง14) ชำระแล้ว
12844 นางสาวชัชฏา ธนโชติกุลภัทร์ สาย1 ม.ธนินธร สี่มุมเมือง,เซียร์,แม็คโคร ชำระแล้ว
12848 นางสาวโชติรส วงศ์ศรี สาย21 ฟ้าคราม 2 ศุภาลัยบุรี ชำระแล้ว
12854 นางสาวญาณิศา จิรชัยอารีย์ สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
12855 นางสาวญาดา ฟองวิฑูร สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
12859 นางสาวฐดีญา ดวงแก้ว สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
12866 นางสาวฑิมพิกา เองไพบูลย์ สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
12871 นางสาวณภัทร ผดุงแสง สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
12873 นายณภัทร ทิมแสง สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
12877 นางสาวณริกา สุวรางกูร สาย22 ตลาดAC ดีสคอฟเวอรี่(เรโท),อยู่เจริญ5 ชำระแล้ว
12884 นางสาวณัฏฐณิชา รัตนานุกูล สาย25 วัดหัตถสาร ปากคลอง5 ชำระแล้ว
12893 นางสาวณัฐธยาน์ กล่ำอยู่สุข สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
12894 นางสาวณัฐนรี ไวยสุศรี สาย16 ปตท.ค.2 ม.รัตนะ ชำระแล้ว
12900 นายนายณัฐภัทร น้อยกรณ์ สาย25 วัดหัตถสาร เอื้ออาทร,วัดแสวง,เบญจพฤกษ์ ชำระแล้ว
12905 นางสาวณัฐริกา อ่อนบาง สาย1 ม.ธนินธร ธ.ไทยพาณิชย์ ชำระแล้ว
12908 นายณัฐวุฒิ ฤกษ์สมจิตร์ สาย4 วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ชำระแล้ว
12910 นางสาวณิชกานต์ เอี่ยมท้วม สาย4 วไลย์ แขวงการทาง ชำระแล้ว
12912 นางสาวณิชาภัทร พุ่มโพธิ์ทอง สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
12921 นางสาวเตชินี กุศลสัตย์ สาย22 ตลาดAC บุรีรมย์ ชำระแล้ว
12923 นายทศพล เกษมศรี สาย18 มาลีวัลย์ ซอยดี ชำระแล้ว
12935 นายธนโชค ตั้นเส้ง สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
12942 นางสาวธนภรณ์ เกรียงไกรวัฒน์ สาย14 คลอง10 สะพานม.เรือนสุข,วัดอัยยิการาม ชำระแล้ว
12946 นายธนภูมิ พัฒนาวานิช สาย25 วัดหัตถสาร เอื้ออาทร,วัดแสวง,เบญจพฤกษ์ ชำระแล้ว
12950 นางสาวธนัชพร มีศรี สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
12951 นางสาวธนัญญา จันทร์ชนะ สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
12952 นายธนัท ปาทาน สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
12955 นายธนายุทธ ไม่เศร้า สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
12956 นายธนาวุฒิ ยลถวิล สาย1 ม.ธนินธร ธ.ไทยพาณิชย์ ชำระแล้ว
12957 นายธนินท์ ปัญญาธนทรัพย์ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
12962 นายธราดล แจ่มเที่ยงตรง สาย23 วัดกลางค.4 ม.วรางกูล ชำระแล้ว
12964 นายธัชภูมิ ภูเมฆ สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
12974 นางสาวธันยมัย ค่ายสงคราม สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
12977 นายธาร พรวรธำรงค์ สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล(ม.ปลาย) ชำระแล้ว
12979 นายธิติวุฒิ เพิ่มผลประเสริฐ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
12988 นางสาวนนทยา วัฒนะธำรงค์ สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
12991 นางสาวนภัทร พูลพิพัฒน์ สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
12994 นางสาวนภัสวรรณ ขุนบำรุง สาย23 วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
13001 นางสาวนวรัตน์ สวนดอก สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
13003 นางสาวนัชชา สาลีศูนย์ สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
13004 เด็กชายนัทที สมัญญากิติมศักดิ์ สาย23 วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
13014 นางสาวนาตาชา วีระนันท์ สาย14 คลอง10 สะพานม.เรือนสุข,วัดอัยยิการาม ชำระแล้ว
13016 นางสาวนิชาภา รักษาศรี สาย22 ตลาดAC บุรีรมย์ ชำระแล้ว
13017 นางสาวนิชาภา ผ่องอำไพ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
13024 นางสาวบัณฑิตา กัลยาสิริ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
13026 นายบุณยกร บุญวงศ์ สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
13029 นางสาวเบญจวรรณ ฟ้าคุ้ม สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
13030 นางสาวเบญญาภา เทวรังษี สาย21 ฟ้าคราม 2 ปากทางค.4(ลำลูกกา) ชำระแล้ว
13031 นางสาวเบญญาภา เรืองเดช สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
13034 นางสาวปณวรรณ เยี่ยมเวช สาย3 ไทยธานี หน้าเมือง ชำระแล้ว
13035 นางสาวปณิตา หาญทวีภัทร สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
13046 นางสาวปัณฑิตา เที่ยงนนทรีย์ สาย22 ตลาดAC ดีสคอฟเวอรี่(เรโท),อยู่เจริญ5 ชำระแล้ว
13050 นางสาวปาลินี ผลประเสริฐ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
13057 นางสาวเปมิกา แดงด้วง สาย 5 ตลาดบางขัน แยกไฟแดงตลาดไท ชำระแล้ว
13058 นางสาวอัญรินทร์ ศรีวสุพรภัทร์ สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
13066 นายพงศ์ปณต แม้นจันทรารัตน์ สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
13067 นายพงศพัศ วงค์ต่อม สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
13068 นายพงศ์พิพัฒน์ ฤทธิเลิศ สาย6 หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ชำระแล้ว
13070 นายพงศ์ศุลี คันตะลี สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านฟ้าคราม ชำระแล้ว
13073 นายพทัญญู สุรักษา สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา โลตัสค.2 ชำระแล้ว
13074 นางสาวพนิตตา รังสรรค์ปรีชา สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
13078 นางสาวพรภิมล เจริญจันทร์ สาย8 คลอง 14 สะพานแป๊กฮก,สะพานมัฆวาลรังสรรค์,ธ.ออมสิน ชำระแล้ว
13079 นายพรภูเบศ อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
13083 นายพฤทธ์ เวียงสมุทร สาย18 มาลีวัลย์ บ้านฟ้าลากูล ชำระแล้ว
13088 นายพศิน จิระพงษ์ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
13090 นางสาวพัชรพร พิมพะนิตย์ สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
13098 นางสาวพิชามญชุ์ หัตถเสรีพงษ์ สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
13099 นางสาวพิญาดา ศิริซุ้มสุวรรณ สาย21 ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
13100 นางสาวพิณชญา ทองเหลือ สาย1 ม.ธนินธร สี่มุมเมือง,เซียร์,แม็คโคร ยังไม่ชำระ
13102 นายพิพรรธน์ พาหา สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
13109 นางสาวพิมพ์มาดา ขันติพงษ์ สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
13110 นางสาวพิมพ์มาดา ธนเอกวัฒน์ สาย 5 ตลาดบางขัน แยกไฟแดงตลาดไท ชำระแล้ว
13115 นายพีรณัฐ หาญบูรณรักษ์ สาย18 มาลีวัลย์ บ้านฟ้าลากูล ชำระแล้ว
13120 นายพีระพัฒน์ วิศิษฐ์ศรี สาย25 วัดหัตถสาร วัดหัตถสาร,ตชด. ชำระแล้ว
13126 นางสาวณัฐกนก เกษมสันต์ ณ อยุุธยา สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
13131 นางสาวภราดี สุขมงคล สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
13132 เด็กชายภวดล ช่วยรอด สาย14 คลอง10 สะพานม.สัมมากร ชำระแล้ว
13152 นางสาวภาสินี กุฎีศรี สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
13154 นายภีมวัจน์ เพชรคง สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ชำระแล้ว
13156 นายภูตะวัน ทาคำ สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
13160 นายภูมิภัทร นันทบุตร สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
13163 นายภูรินท์ ธารธรรมวงศ์ สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
13170 นางสาวมนชนก สุทธิแก้ว สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
13190 นายรชานนท์ กลั่นเรืองแสง สาย24 อยู่เจริญ1 ปิยวรารมย์ ชำระแล้ว
13195 เด็กชายรักพงษ์ พ้นภัย สาย25 วัดหัตถสาร วัดหัตถสาร,ตชด. ชำระแล้ว
13196 นางสาวรัชนีกร เณรแก้ว สาย3 ไทยธานี วัดธรรมกาย ชำระแล้ว
13201 นางสาวริน คอนโด สาย 5 ตลาดบางขัน แยกไฟแดงตลาดไท ชำระแล้ว
13210 นายวชิรวิทม์ จันทร์โพธิ์ สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
13213 นายวรเมธ พงศาประเสริฐพร สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
13222 นางสาววราลี คงทรัพย์ สาย14 คลอง10 สะพานม.เรือนสุข,วัดอัยยิการาม ชำระแล้ว
13232 นางสาววิชญาดา อ้นไชยะ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
13240 นางสาววิวรรณธณี จิตต์รัตนสัทธนา สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
13247 นางสาวศมนวรรณ ไกรคุณ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
13263 นายศิวัช สุขมงคล สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
13272 นายศุภโชติ แสงเงิน สาย8 คลอง 14 ป้อม(คลอง14) ชำระแล้ว
13274 นายศุภมงคล ลิมปิพิชัย สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
13287 นายนาย สิรภพ สมหวัง สาย25 วัดหัตถสาร เอื้ออาทร,วัดแสวง,เบญจพฤกษ์ ชำระแล้ว
13288 นายสิรวิชญ์ โสทน สาย21 ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
13301 นายสุธิมนต์ แจ่มรัตน์ สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
13303 นายสุพจน์ สังคะสินธุ์ สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
13307 นายสุรดิษ หาญสวัสดิ์ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
13311 นายสุวิจักขณ์ โพธิ์ตาทอง สาย9 คลอง 8 สะพานม.เรือนสุข1 ชำระแล้ว
13320 นางสาวอติภา จีนะเทศ สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
13322 นายอธิป ชัยขรรค์ สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
13324 นางสาวอธิษฐาน ไชยทะเศรษฐ์ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
13326 นางสาวอภิชญา ชิตเครือ สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล(ม.ปลาย) ชำระแล้ว
13329 นางสาวอมันดา ภู่อินทร์ สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
13332 นางสาวอรทิชา ผลสุวรรณ์ สาย21 ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
13338 นางสาวอศิรวรรณ จัตุกูล สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
13439 นายกรวิขญ์ บัวมี สาย8 คลอง 14 สะพานแป๊กฮก,สะพานมัฆวาลรังสรรค์,ธ.ออมสิน ชำระแล้ว
13447 นางสาวกัญญา​ณัฐ​ สังข์​ยิ้ม​ สาย6 หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ชำระแล้ว
13455 นายกิตติโชติ มณฑล สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
13458 นายกิตติภณ พรมชาติ สาย6 หงสกุล ซอยบุญคุ้ม ชำระแล้ว
13461 เด็กชายกิต์ติภัทร ยุระศรี สาย6 หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ชำระแล้ว
13465 นางสาวขวัญดาว โพธิสาขา สาย14 คลอง10 สะพานม.เรือนสุข,วัดอัยยิการาม ชำระแล้ว
13466 นางสาวขวัญมนัส ฮาร์พ สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
13467 นางสาวแขสุชา นิภาสชยธร สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
13470 นายจอมพล ฟูวงศ์สิทธิ์ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
13474 นางสาวจิณณพัต ถนอมนุ่ม สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
13475 นางสาวนางสาวจิณห์ณิชา เอี่ยมศิรินุกูล สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
13482 นายจิระสิน แก้วจันทร์ สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล(ม.ปลาย) ยังไม่ชำระ
13487 นางสาวจุฑารัตน์​ พงศ์​ปัญจศิล สาย26 พฤกลดา แย้มสะอาด ชำระแล้ว
13490 นายจูเลี่ยน คริสโตเฟอร์ ดาร์ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
13492 นางสาวเจนนิเฟอร์ ไซม่อน สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
13496 นายชนกันต์ แก้วมณี สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
13498 นางสาวชนรัตน์ ตรีรณฤทธิ์ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
13502 นางสาวชนิศา มิ่งมา สาย6 หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ชำระแล้ว
13503 นางสาวชนิษฐ์กาญจน์ อิ่มสมัย สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
13508 นายชวนากร ปานเด สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
13511 นางสาวชวิศา กลั่นบุญชุ่ม สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
13513 นายธนภูมิ ธัญสุขไพศาล สาย8 คลอง 14 สะพานแป๊กฮก,สะพานมัฆวาลรังสรรค์,ธ.ออมสิน ชำระแล้ว
13514 นายชาคร งอกงาม สาย 5 ตลาดบางขัน บางขัน ชำระแล้ว
13521 นายชิษนุพงศ์ ธีระศิลป์ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
13522 เด็กชายชุติเดช จิระวงค์สันติสุข สาย8 คลอง 14 ป้อม(คลอง14) ชำระแล้ว
13524 นายโชติวัฒน์ ฟองฤทธิ์ สาย4 วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ชำระแล้ว
13526 นางสาวเฌอสิรี ตุมกา สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
13527 นายญาณิน เด็ดแก้ว สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
13528 นางสาวญาณิศา สนใจ สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
13535 นางสาวฐิติมา สุดใจ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
13538 นายณฐนนท์ บุญญามาลย์ สาย9 คลอง 8 สะพานไฟแดงค.7,ดูโฮม,เบญจทรัพย์ ชำระแล้ว
13539 นางสาวณฐอร รดเรือง สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
13542 เด็กชายณภัทร กอบสิริโชคดิลก สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
13544 นายณภัทร อุณหัง สาย25 วัดหัตถสาร วัดหัตถสาร,ตชด. ชำระแล้ว
13547 นายณรงศักดิ์ เเซ่เจี่ย สาย8 คลอง 14 สะพานแป๊กฮก,สะพานมัฆวาลรังสรรค์,ธ.ออมสิน ชำระแล้ว
13555 นางสาวณัฏฐา หัตถพันธ์ไพบูลย์ สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
13556 นางสาวณัฏฐากร โตสกุล สาย1 ม.ธนินธร สี่มุมเมือง,เซียร์,แม็คโคร ชำระแล้ว
13559 นางสาวณัฐณิชา กิจสนิท สาย21 ฟ้าคราม 2 ศุภาลัยบุรี ชำระแล้ว
13562 นางสาวณัฐณิชา ทองวิค สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล(ม.ปลาย) ชำระแล้ว
13564 นางสาวณัฐทัตกานต์ ขันถม สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
13565 นางสาวณัฐธยาน์ เพชรปานกัน สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
13578 นายณัทณภัทร เหลาเกิ้มหุ่ง สาย22 ตลาดAC บุรีรมย์ ชำระแล้ว
13580 นางสาวณิชกานต์ จุฑานฤนาท สาย 5 ตลาดบางขัน แยกไฟแดงตลาดไท ชำระแล้ว
13584 นางสาวณิชา เทพนิรันดร์ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
13592 นางสาวตุลยา วงศ์พิทักษ์ สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
13595 นางสาวทรรศนพร แจ่มแจ้ง สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
13596 นายทศธรรม ใจเทียมศักดิ์ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชาวฟ้า ชำระแล้ว
13598 นางสาวทอฝัน นุ้ยบุตร สาย1 ม.ธนินธร ธ.ไทยพาณิชย์ ชำระแล้ว
13609 นางสาวแทนใจ พุทธงชัย สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
13612 นายธนเชษฐ์ วงศ์วิริยะสิทธิ์ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
13614 เด็กชายธนโชติ รัตนสุวรรณสิริ สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ชำระแล้ว
13615 นายธนดล มหาพรรณ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
13622 นางสาวธนภรณ์ เมฆฉาย สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
13623 นายธนภัทร เชื้อโตหลวง สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
13625 นายธนภัทร รัตนพงศ์ปกรณ์ สาย14 คลอง10 สะพานม.เรือนสุข,วัดอัยยิการาม ชำระแล้ว
13631 นางสาวธนวรรณ ไวยมาลา สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
13632 นายธนวัฒน์ โอภางค์กูร สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ชำระแล้ว
13636 นายธนาธาร พรรณโยธิน สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
13638 นางสาวธนิภา อัมพะวัต สาย1 ม.ธนินธร สี่มุมเมือง,เซียร์,แม็คโคร ชำระแล้ว
13653 นายธินณพัทน์ สุปัญญา สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
13654 นางสาวธีร์จุฑา ศรีฉันทะมิตร สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
13655 นางสาวธีรชา กาวินคำ สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
13659 นายธีรภัทร ศรีนิธิภาสุรเมธิน สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
13663 นางสาวนปกวดี ชุมจินดา สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
13665 นายนพรัตน์ หวานเย็น สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
13666 นายนภจร มโหธร สาย8 คลอง 14 สะพานปูน ม.ซื่อตรง ชำระแล้ว
13668 นายนภพบ ทองระย้า สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
13671 นางสาวนภัส อาภาศรีทองสกุล สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
13678 นางสาวนลัทพร คุณาลัย สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
13682 นางสาวนวลหง เวโรจนนันท์ สาย 5 ตลาดบางขัน แยกไฟแดงตลาดไท ชำระแล้ว
13684 นางสาวนัชชา ปันติ สาย4 วไลย์ แขวงการทาง ชำระแล้ว
13685 นางสาวนัฐลดา โสมณวัตร์ สาย14 คลอง10 สะพานไม้,ร้านโฮมแคร์ ชำระแล้ว
13686 นางสาวนัทกาญจน์ ขำชุ่ม สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา หมู่บ้านร่มเย็น ชำระแล้ว
13689 นางสาวนันทกานต์ ด้วงทำ สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
13691 นางสาวนันท์นภัส ดงทอง สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา แยกคลอง2(ลำลูกกา) ชำระแล้ว
13692 นางสาวนันท์นภัส หรูมงคลเจริญ สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
13708 นางสาวบุรฉัตร สัมมากิจ สาย3 ไทยธานี วัดธรรมกาย ชำระแล้ว
13714 เด็กชายปฐวี แสงสว่าง สาย8 คลอง 14 ป้อม(คลอง14) ชำระแล้ว
13715 นางสาวปพิชญา วีรศักดิ์ธารา สาย26 พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
13717 นายปรมัตถ์ ศรีวิโรจน์ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
13719 นางสาวประพาฬรัตน์ เรืองสมบัติ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
13721 นายปรินทร์ คำพราว สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
13723 นางสาวปริยากร กรานแหยม สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ชำระแล้ว
13726 นางสาวปองทิพย์ เศรษฐบุตร สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
13731 นางสาวปาณิสรา อินทาน สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
13732 นางสาวปิยฉัตร ปัสสาระกัง สาย22 ตลาดAC ดีสคอฟเวอรี่(เรโท),อยู่เจริญ5 ชำระแล้ว
13737 นางสาวปุณยาพร พยาเทพ สาย2 แยกลำลูกกา แยกลำลูกกา ยังไม่ชำระ
13745 นายพงศ์นัคระ ยะคำ สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
13747 นายพงษ์ปณต รักษ์สุจิตรัตน์ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
13749 นายพชร เพชรชนะ สาย4 วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ชำระแล้ว
13750 นางสาวพชรพร รัตน์พรพงศ์ สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ชำระแล้ว
13753 นางสาวพรกมล สุขสำราญ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
13767 นางสาวนางสาวพัชชา รอดชีวัน สาย14 คลอง10 สะพานม.เรือนสุข,วัดอัยยิการาม ชำระแล้ว
13768 นายพัชรพล มาบขุนทด สาย3 ไทยธานี ร.ร.ยิ่งยศ ชำระแล้ว
13771 นางสาวพัณณิต์ตา ทั่งทอง สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ชำระแล้ว
13780 นางสาวพิชญา บัวดก สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ชำระแล้ว
13786 นางสาวพิมพ์พิชชา สุขวาสนะ สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
13792 นางสาวพิมลพรรณ วันโสภา สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
13793 นางสาวพิริยาภรณ์ สุขสุมิตร สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
13797 นายพีรพล สุ่มประเสริฐ สาย9 คลอง 8 สะพานม.เรือนสุข1 ชำระแล้ว
13800 นายพีระณัฐ ชัยเกิด สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
13804 นางสาวเพชรลดา วงษ์สวรรค์ สาย8 คลอง 14 สะพานปูน ม.ซื่อตรง ชำระแล้ว
13806 นางสาวแพร วัชรเลิศวาณิช สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
13811 นางสาวฟ้าใส น้ำดอกไม้ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
13813 นางสาวภรณ์ชนก บรรจง สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
13814 นายภรัณยู อยู่นัด สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ชำระแล้ว
13817 นายภวิศ พงษ์สว่าง สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
13819 นายภัทร นิรมานสกุลพงศ์ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ชำระแล้ว
13821 นางสาวภัทรพร ศรีกุลวงศ์ สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
13825 นางสาวภัทรวดี ลักษณะ สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ชำระแล้ว
13830 นายภาคิณ ศรีสวย สาย23 วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
13831 นายภาณุวัฒน์ สถาปิตานนท์ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
13832 นางสาวภาวิณี ถนอมพงษ์ สาย1 ม.ธนินธร สี่มุมเมือง,เซียร์,แม็คโคร ชำระแล้ว
13833 นายภาสวิชญ์ ลอยมา สาย22 ตลาดAC บุรีรมย์ ชำระแล้ว
13835 นายภีม ศรีจำลอง สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
13836 นางสาวภุมริน เขียวน้ำชุม สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
13838 นายภูบดี กล้าวิกย์กรณ์ สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
13843 เด็กชายภูริฉัตร มัจฉริยกุล สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
13845 นายภูริณัฐ เผ่าโสภา สาย4 วไลย์ แขวงการทาง ชำระแล้ว
13846 เด็กชายภูริณัฐ สุขผล สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
13848 เด็กชายนายภูริภัทร โพธิ์อุดม สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
13849 นายภูวดล บุญแท้ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านซื่อตรง ชำระแล้ว
13851 นางสาวภูษณิศา เปรมยิ่ง สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
13854 นางสาวมัลลิกา ธรรมจิต สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
13867 นางสาวรวิสรา เถื่อนชัย สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
13871 นางสาวรักตาภา รัตโนดม สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
13876 นายรัญชต์ ศรีประชา สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
13877 นางสาวรัตติยา อุโคตร สาย14 คลอง10 สะพานม.สัมมากร ชำระแล้ว
13879 นางสาวรินรดา สุภีคำ สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
13880 นางสาวรุ่งทิวา สะตะ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา แยกคลอง2(ลำลูกกา) ชำระแล้ว
13886 นางสาวลักษมี เจริญศรีเมือง สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
13890 นายวรกานต์ เสียงใส สาย24 อยู่เจริญ1 ปิยวรารมย์ ชำระแล้ว
13897 นางสาววรรณนิภา อุบลบาน สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
13900 นายวรัญญู อุปลา สาย14 คลอง10 สะพานม.สัมมากร ชำระแล้ว
13904 นางสาววริศรา ปัญญาธิโป สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
13915 นางสาววิธิดา ธัญรัตน์พงค์ชัย สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
13916 นางสาววิภาดา ประสมทอง สาย6 หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ชำระแล้ว
13929 นางสาวศิรประภา มีอารีย์ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
13932 นางสาวศิริกัลยา แสงอรุณ สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
13934 นางสาวศิรินพร วิจิตรหิรัณยการ สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
13935 นางสาวศิริรัตน์ คำขอด สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
13937 นายศิวกร เข็มกลาง สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
13943 นายศุภกร พัฒนานุกูล สาย22 ตลาดAC ดีสคอฟเวอรี่(เรโท),อยู่เจริญ5 ชำระแล้ว
13945 นางสาวศุภกานต์ จำรูญเสถียร สาย18 มาลีวัลย์ ซอยดี ชำระแล้ว
13946 นายศุภกิจ กัลยาสิริ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
13952 เด็กชายนาย สรยุทธ ผาสุขธรรม สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
13955 นางสาวสรัลชนา ศรีม่วง สาย15 ปั้มเอสโซ่ ตลาดสุชาติ ชำระแล้ว
13972 นายสุทธิรักษ์ อัศวอัจฉริยะกุล สาย18 มาลีวัลย์ ซอยดี ชำระแล้ว
13979 นายสุภนัย ชะลูด สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
13981 นายสุรเชษฐ์ มิตรเจริญรัตน์ สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
13984 นายสุศิษฐิ์ ต๊ะมามูล สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
13990 นางสาวอทิตยา เผ้าหอม สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
13996 นางสาวอภิชญา พยัคมะเริง สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
13998 นางสาวเบญญาภา คงนิ่ม สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
14002 นายอภิภัทร รัตนยุคล สาย4 วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ชำระแล้ว
14004 นายวรพล ประชุมชน สาย14 คลอง10 สะพานม.สัมมากร ชำระแล้ว
14009 นางสาวอรปรียา เจริญเนตร์ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
14010 นาย อรัญรักษ์ เพชรสกุล สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
14012 นายอริญชย์ สังข์วรรณะ สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
14020 นางสาวอิงกมล มูลเงิน สาย25 วัดหัตถสาร วัดหัตถสาร,ตชด. ชำระแล้ว
14022 นายอุชุรกร กิตติปาโล สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
14024 นางสาวอุ้มบุญ ระภานุสิทธิ์ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
14175 นางสาวกรปรียา เกษมเกียรติสันติ สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
14218 นางสาวกชนันท์ ฉัพพรรณรังสี สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
14222 นายกมลภู ถนอมพงษ์ สาย1 ม.ธนินธร สี่มุมเมือง,เซียร์,แม็คโคร ชำระแล้ว
14223 นางสาวกรกช พูลประดิษฐ์ สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
14227 นายกฤตภาส ใจดี สาย1 ม.ธนินธร ธ.ไทยพาณิชย์ ชำระแล้ว
14228 นางสาวกฤตสินี ศักดี สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
14229 นายกฤษฎิ์ เชาวนะเลิศ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
14237 นายก้องภพ อุบลม่วง สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
14239 นางสาวกัญญ์วรา ฟุ้งมงคลเสถียร สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
14241 นายกัณภพ พวงทอง สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
14242 นายกันดิศช์ หงษ์ชูเกียรติ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
14243 เด็กชายกันต์ธีร์ ลี้อารีย์วงศ์ สาย17 ฟ้าคราม 1 ตลาดนานาเจริญ ชำระแล้ว
14244 นายกันตภณ กาญจนะ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
14245 นางสาวกันตา กอวรกุล สาย18 มาลีวัลย์ บ้านฟ้าลากูล ชำระแล้ว
14251 นายกิตติธัฃ เเซ่งุ่ย สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
14252 นายกิตติธัช เจียมเจือจันทร์ สาย21 ฟ้าคราม 2 ศุภาลัยบุรี ชำระแล้ว
14254 นายกิตตินันท์ สุขศรีวัน สาย18 มาลีวัลย์ ซอยดี ชำระแล้ว
14255 นายกิตติพัฒน์ เรืองสุวัฒน์ สาย26 พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
14257 นายกิตติภพ สายโย สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
14258 นายกิตติศักดิ์ แสงใส สาย9 คลอง 8 สะพานไฟแดงค.7,ดูโฮม,เบญจทรัพย์ ชำระแล้ว
14259 นางสาวกุลนันท์ สุนันท์ สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
14264 นางสาวเกวลิน อินทร์ใหญ่ สาย4 วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ชำระแล้ว
14266 นายเกียรติพันธุ์ กุลเกลี้ยง สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
14269 นางสาวขนิษฐา ศรีคุณ สาย1 ม.ธนินธร เมอร์รี่คิงส์ ชำระแล้ว
14270 นางสาวเขมจิรา ดอนไพรปาน สาย22 ตลาดAC ดีสคอฟเวอรี่(เรโท),อยู่เจริญ5 ชำระแล้ว
14272 นายคณาธิป คนไว สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
14274 นายคเณศ อรชุนเลิศไมตรี สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
14276 เด็กหญิงคีตา นืลพัตร์ สาย 5 ตลาดบางขัน เลียบคลองสี่ ชำระแล้ว
14278 นายคุณานนต์ ศิริอ่อนดำรงค์ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
14279 นายคุณานนท์ ชูโตศรี สาย25 วัดหัตถสาร วัดหัตถสาร,ตชด. ชำระแล้ว
14282 นายจิณณทัต หอมเหมือน สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
14291 นางสาวจิรภิญญา สุดตา สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
14300 นางสาวจีรนันท์ ระโหฐาน สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
14301 นางสาวจีราภา แสนพลพัฒน์ สาย25 วัดหัตถสาร เอื้ออาทร,วัดแสวง,เบญจพฤกษ์ ชำระแล้ว
14302 นางสาวธนิดา เบ็ญจมาศ สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
14304 นายเจตพัฒน์ หวังปรีชาอมร สาย21 ฟ้าคราม 2 ศุภาลัยบุรี ชำระแล้ว
14305 นางสาวเจนนิเฟอร์ ปุณญิศา วู๊ดวอร์ด สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
14307 นางสาวฉัตรชนก หันกระสัน สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
14311 นายชนพัฒน์ ขำโคกกรวด สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล(ม.ปลาย) ชำระแล้ว
14312 นางสาวชนากานต์ ยิ้มน้อย สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
14317 นางสาวชนิกานต์ จตุรานนท์ สาย1 ม.ธนินธร ธ.ไทยพาณิชย์ ชำระแล้ว
14319 นายชยพล จิรชัยอารีย์ สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
14321 นางสาวชลิดา ธีรมาศมงคล สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
14322 นางสาวชลิตา แก้วยองผาง สาย14 คลอง10 สะพานม.สัมมากร ชำระแล้ว
14323 นางสาวชวิศา สาโรจน์ สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
14324 เด็กชายชอว์ คอนโด สาย 5 ตลาดบางขัน แยกไฟแดงตลาดไท ชำระแล้ว
14325 นายชัชพิมุข ศรีสวัสดิ์ สาย 5 ตลาดบางขัน โลตัสคลองหลวง ชำระแล้ว
14326 นางสาวชัชรินทร์ วัฒนาศิริสมบัติ สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
14330 นายชัยอนันต์ เฉิน สาย6 หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ชำระแล้ว
14334 นางสาวชาลิสา สุขเมือง สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
14336 นายชิติพัทธ พานิชพึ่งรัถ สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
14337 นางสาวชุติกนิษฐ์ภา เจริญลาภนพรัตน์ สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
14339 นางสาวชุติมา ไทยถาวร สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
14340 นางสาวโชติรส มนตรี สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
14341 นางสาวเซลีน่า ดอนซิค สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
14344 นางสาวญาดา อำไพ สาย21 ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
14349 นางสาวฐิติกาญจน์นภัส สีสุคล สาย14 คลอง10 สะพานม.เรือนสุข,วัดอัยยิการาม ชำระแล้ว
14353 นายณฐนนท์ หาญทวีภัทร สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
14356 นายณตชยพงษ์ เฉยทอง สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
14358 นายณภัทร แสงสระคู สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล(ม.ปลาย) ชำระแล้ว
14359 นายณภัทร พันธุ์สวัสดิ์ สาย1 ม.ธนินธร สี่มุมเมือง,เซียร์,แม็คโคร ชำระแล้ว
14362 นางสาวณฤชล ฤทธิแผลง สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
14365 นางสาวณัจฉรียา จิตธโนปจัย สาย15 ปั้มเอสโซ่ ตลาดสุชาติ ชำระแล้ว
14368 นางสาวณัชชา ทองปัญญนพ สาย14 คลอง10 สะพานม.สัมมากร ชำระแล้ว
14369 นางสาวณัชยา ผดุงแสง สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
14370 นายณัฏฐกิตติ์ จิตรพัฒนพงศ์ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
14375 นางสาวณัฏฐ์ศศิ บัวทรัพย์ สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
14377 นางสาวณัฏณิชา ศิลปชัย สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
14385 นางสาวณัฐนรี น้อยสว่าง สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
14392 นายณัฐพันธุ์ บุญทอง สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
14395 นายณัฐวัฒน์ สันติวัฒนานนท์ สาย21 ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
14397 นางสาวณิชาดา นาคะเสโน สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
14399 นางสาวณิชาพัชร์ หน่องพงษ์ สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล(ม.ปลาย) ชำระแล้ว
14400 นางสาวณิชาภัทร จันทร์แดง สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
14403 นางสาวดลพร เกษทับทิม สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
14409 นายทัตต​์​ดนัย​ อึ้ง​ปกรณ์​แก้ว​ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
14411 นายทัพพ์เทพ จิณะแสน สาย3 ไทยธานี วัดธรรมกาย ชำระแล้ว
14413 นายทิวัตถ์ วณิชเวทิน สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
14414 นางสาวเทียนสว่าง พิจารณ์ สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
14421 นางสาวธนนันท์ อุณหัง สาย25 วัดหัตถสาร วัดหัตถสาร,ตชด. ชำระแล้ว
14432 นายธนา ขวัญยืน สาย24 อยู่เจริญ1 ปิยวรารมย์ ชำระแล้ว
14435 นายธนาธิป กาวไธสง สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
14436 นางสาวธนิกานต์ จิตรเวโรจน์ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
14439 นางสาวธมญวรรณ เตี่ยวสกุล สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
14440 นางสาวธมนวรรณ นาคะโยธินสกุล สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ชำระแล้ว
14445 นายธรรศนนท์ แตงร่ม สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
14447 นายธราธร โชติพรม สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
14449 นางสาวธัญญ์ฐิตา เจริญงามกวีวงษ์ สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
14450 นายธัญเทพ รินทระ สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
14451 นางสาวธัญรดา ไกรวุฒิสม สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
14453 นายธันยพงศ์ ศิริบุบผา สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
14455 นายธามนิธิศ จิตรีศัพท์ สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
14459 นายธีธัช ลีกุุลนิมิต สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
14460 นายธีรดนย์ บัวเพชร สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล(ม.ปลาย) ชำระแล้ว
14461 นายธีรธรรศช์ ลัคนาวิเชียร สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
14462 เด็กชายธีรพงษ์ คงนาน สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
14466 เด็กหญิงนภสร ประเสริฐผล สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
14467 นางสาวนภสร สุขนิตย์ สาย 5 ตลาดบางขัน แยกไฟแดงตลาดไท ชำระแล้ว
14469 นางสาวนภัสรา พันธ์อิน สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
14476 นางสาวนลพรรณ เกตุนุติ สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
14482 นายนัทธพงศ์ วิรัชโชติเสถียร สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
14483 นางสาวนัทธมน อ่อนคล้าย สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ชำระแล้ว
14484 นางสาวนันท์นภัส วิชัยลักษณ์ สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
14485 นางสาวนันทภรณ์ ทองใบ สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล(ม.ปลาย) ชำระแล้ว
14486 นางสาวนันทภัค อ่อนคล้าย สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ชำระแล้ว
14489 นายนิติพัฒน์ ธนภิวัฒน์โภคิน สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ชำระแล้ว
14494 นางสาวนิศาชล นุเสน สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
14496 นางสาวนิสารัตน์ แสงปรีชา สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
14500 นายเนติพัฒน์ สนิทศักดิ์ดี สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
14502 เด็กชายนาย บรรณรุต ศรีศักดา สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
14513 นางสาวใบบุญ ประสมพลอย สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
14514 นางสาวปกรณ์พรชนก ระเวง สาย14 คลอง10 สะพานม.สัมมากร ชำระแล้ว
14517 นายปฐพล มีประเสริฐ สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
14520 นางสาวปทิตตา เพ็งเอม สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
14525 นายปรรณพัชร เปรมยิ่ง สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
14529 นายปริวัตร เยี่ยมเวช สาย3 ไทยธานี หน้าเมือง ชำระแล้ว
14531 นางสาวปรียาภัทร เที่ยงนนทรีย์ สาย22 ตลาดAC ดีสคอฟเวอรี่(เรโท),อยู่เจริญ5 ชำระแล้ว
14533 นางสาวปวิชญาดา มารีอนุเคราะห์ สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
14534 นางสาวปวีณ์ธิดา มั่นสงค์ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
14535 นางสาวปวีณา เศรษฐวงศ์สิน สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
14536 นางสาวปัญฑารีย์ รัตนวิภาคกุล สาย18 มาลีวัลย์ ซอยดี ชำระแล้ว
14537 นายปัณณ์ เลิศประภามงคล สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
14541 นางสาวปัณณพร แพเสือ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
14542 นางสาวปารียา เหลืองประเสริฐ สาย23 วัดกลางค.4 ม.วรางกูล ชำระแล้ว
14546 นางสาวปิยะพร สิงห์สาย สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
14547 นางสาวปิยาภรณ์ รู้ยืนยง สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
14549 นายปุณยธร กิจลำมี สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
14550 นางสาวปุริมปรัชญ์ โกศลวาทะวงศ์ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
14556 นายพงศพัศ วิไลรัตน์ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
14558 นาย พชร เวียงคำ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ชำระแล้ว
14560 นางสาวพณาภา กอไพบูลย์กิจ สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
14564 นางสาวพรพัฒน์ พิพัฒน์กุลชัย สาย21 ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
14565 นางสาวพรรวษา พิมพ์หมื่น สาย26 พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
14568 นายพลวัฒน์ ศิริเรือง สาย25 วัดหัตถสาร เอื้ออาทร,วัดแสวง,เบญจพฤกษ์ ชำระแล้ว
14571 เด็กชายพสิษฐ์ สมประสงค์ สาย23 วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
14572 นางสาวพัชรวรรณ อ้วนล่ำ สาย 5 ตลาดบางขัน เลียบคลองสี่ ชำระแล้ว
14573 นางสาวพัชรานิษฐ์ วรพันธ์ สาย18 มาลีวัลย์ ซอยดี ชำระแล้ว
14574 นางสาวพัชราภรณ์ แพงศรี สาย4 วไลย์ แขวงการทาง ชำระแล้ว
14576 นายพัฒนสิน เจียง สาย15 ปั้มเอสโซ่ ตลาดสุชาติ ชำระแล้ว
14579 นางสาวพัศชนันท์ หลักทรัพย์ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
14586 นางสาวพิชญา ฮาดสม สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
14589 นางสาวพิมญาดา พิมพา สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
14595 นางสาวพิมพ์ศิริ ยุคนธจิตต์ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
14601 นายพีรวิชญ์ ฤทธิโพธิ์ สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล(ม.ปลาย) ชำระแล้ว
14603 นายพุฒิภู ดีพร้อม สาย26 พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
14606 นางสาวเพ็ญพร การจนารักพงค์ สาย8 คลอง 14 สะพานปูน ม.ซื่อตรง ชำระแล้ว
14609 นางสาวแพรพลอย สุจริตธรรม สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
14610 นางสาวแพรวา อดุทิฐิพัชร สาย21 ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
14617 นายภควัต จิตรไกรสร สาย1 ม.ธนินธร ธ.ไทยพาณิชย์ ชำระแล้ว
14619 นายภรัญวิทย์ กิจพิริยะการณ์ สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
14620 นายภัคภูมิ สงคง สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
14628 นางสาวภัทราวดี จันโทริ สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
14633 นายภูดิศ จิตติวงศ์สมาน สาย22 ตลาดAC บุรีรมย์ ชำระแล้ว
14642 นายภูริภัค สุขเกษม สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
14648 นายมณฑล บุญชนะเมธี สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
14655 เด็กชายมินทดา สานนท์ สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
14656 นางสาวเมธาวี เกตุทอง สาย26 พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
14663 นางสาวรวินท์นิภา จินดาสันต์สุข สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
14665 นายรัชชานนท์ ขมิ้นทอง สาย4 วไลย์ หน้า ส.ท.ล. ชำระแล้ว
14667 นายรัชชานนท์ ยิ่งยง สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
14669 นายรัฐธีร์ พนิตจินดาศักดิ์ สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
14675 นางสาวรุตุจา รามราว ชางเล่ สาย14 คลอง10 สะพานม.เรือนสุข,วัดอัยยิการาม ชำระแล้ว
14676 นายฤทธิไกร บุญวงศ์ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
14677 นางสาวลภัสรดา เพ็ชร์รุ่ง สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
14679 นางสาวลลิตา พุทธา สาย24 อยู่เจริญ1 ม.วรางกูล ชำระแล้ว
14681 นางสาวลักษิกา จีนหมิก สาย25 วัดหัตถสาร ปากคลอง5 ชำระแล้ว
14684 นางสาววงศ์ชนก ชนินทร์ชนพงศ์ สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
14687 นายวรท ฟักอุไร สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
14689 นายวรพัสส ศรีรุจจนานนท์ สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
14690 นางสาววรรณภักสร สำราญใจ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
14691 นางสาววรัญญา เฉื่อยราษฎร์ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
14696 นางสาววศิกานต์ อั้นน้อย สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
14702 นางสาววาริศา กลิ่นหอม สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
14703 นางสาววารุณี โพธิ์งาม สาย3 ไทยธานี หน้าเมือง ชำระแล้ว
14704 นางสาววาสนา เฮ็งรักษา สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
14707 นายวิชยุตม์ ศรีจันทรักษ์ สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
14711 นางสาววิภวานี ยอดนิล สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
14713 นางสาววิวรรณฉัตร ปะนัดโส สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
14719 นายศตายุ อิ่มสอาด สาย4 วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ชำระแล้ว
14720 นายศรันย์ สงวนวัฒนารักษ์ สาย18 มาลีวัลย์ ซอยดี ชำระแล้ว
14721 นางสาวศรารินทร์ คำแก้ว สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
14722 นางสาวศรีสกุล ยางกลาง สาย14 คลอง10 สะพานปิยทรัพย์,ม.พรธิสาร ชำระแล้ว
14724 นางสาวศศิรัศมี พงษ์ประเสริฐสุข สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
14729 นางสาวศุภจิรา มธุรสสุนทร สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
14730 นายศุถชัย ฤกษ์สมโภช สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
14731 นายศุภโชค เพชรคง สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
14739 นางสาวสมิตา ศรีวะอุไร สาย21 ฟ้าคราม 2 ศุภาลัยบุรี ชำระแล้ว
14741 นายสรยุทธ อิงบุญ สาย1 ม.ธนินธร สี่มุมเมือง,เซียร์,แม็คโคร ชำระแล้ว
14748 นางสาวสวรส พลมณี สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
14749 นายสันธรา ดวงแป้น สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ชำระแล้ว
14751 นางสาวสิรภัทร เขตต์ปุระ สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
14752 นายสิรวิชญ์ ทับทิมไทย สาย26 พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
14755 นางสาวสิริมา แดงนา สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
14758 นายสุกฤษฎิ์ ชนะไชยมงคลกุล สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
14763 นายสุทธวีร์ สุรีย์พงษ์ สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
14768 นางสาวสุภาสิรินทร์ วณิชย์สุวรรณ์ สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
14770 นายสุเมธ ยวนเขียว สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
14775 นางสาวเสาวภาคย์ ลำใย สาย6 หงสกุล โรงงานบริจสโตน ชำระแล้ว
14778 นางสาวอคิราภ์ แสนนาม สาย3 ไทยธานี วัดธรรมกาย ชำระแล้ว
14781 นางสาวอณัญญา เอี่ยมวิเชียรเจริญ สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
14784 เด็กชายอนวัช ลาวัณย์เสถียร สาย 5 ตลาดบางขัน ร้านช่างเต่า ชำระแล้ว
14792 นางสาวอรุชา แก้วประเสริฐ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
14797 นายอัครวินท์ จิรายุวานนท์ สาย22 ตลาดAC ดีสคอฟเวอรี่(เรโท),อยู่เจริญ5 ชำระแล้ว
14799 นางสาวกานต์รวี วงค์ศรีแก้ว สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ชำระแล้ว
14799 นางสาวอัญธิดา เจริญฉิม สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
14801 นางสาวอันนา วัธนวิสูตร สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
14804 นายอิทธิภากร ซันตระกูล สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ชำระแล้ว
14806 นางสาวอินทร์กรแก้ว จันทรบุตร สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล(ม.ปลาย) ชำระแล้ว
14808 นางสาวอินทิรา เจริญจุฑารักษ์ สาย6 หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ชำระแล้ว
14811 นางสาวเอมณิชา กาญจนะหุต สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
14821 นางสาวกรอุมา เกษมเกียรติสันติ สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
14827 นายณัฐภัทร จิตรักษ์ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
14831 นางสาวธณัฐชา คชเสวตร์ สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
14834 นายธัญวัฒน์ ทับทิมธงไชย สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล(ม.ปลาย) ชำระแล้ว
14838 นางสาวนันท์นิชา พุฒิเนาวพัฒน์ สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
14846 นางสาว พลอย กระจ่างศรี สาย6 หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ชำระแล้ว
14847 นางสาวพินัดดา อัคนิรัตน์ สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
14849 นางสาวภรภัทร ไชยมณี สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
14850 เด็กชายภาณุพล ชัยรักไพบูลย์กิจ สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
14854 นายวริทธิ์ วิกรัยพัฒน์ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ชำระแล้ว
14857 นายวัชรโชค เลาหชินบัญชร สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ องค์การโทรศัพท์ ชำระแล้ว
14859 นางสาวศลิษา ด้วงศาลเจ้า สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
14865 นายสุรชาคริษฐ์ สายทอง สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
14870 นางสาวอารียา แช่มช้อย สาย21 ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
14871 นางสาวเอริกะ โองาตะ สาย 5 ตลาดบางขัน แยกไฟแดงตลาดไท ชำระแล้ว
14877 เด็กหญิงกชมน เลี้ยงเจริญ สาย 5 ตลาดบางขัน บางขัน ชำระแล้ว
14879 เด็กชายกณพ นวลเสือ สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
14880 เด็กชายกนก บัวเมือง สาย16 ปตท.ค.2 ม.รัตนะ ชำระแล้ว
14882 เด็กหญิงกรณพัฒน์ มหาเทพ สาย22 ตลาดAC ดีสคอฟเวอรี่(เรโท),อยู่เจริญ5 ชำระแล้ว
14883 เด็กชายกรรัชต์ คมกฤช สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา หมู่บ้านร่มเย็น ชำระแล้ว
14888 เด็กหญิงกฤตยา อนันตอวยพร สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
14890 เด็กชายกฤติน จันทร์ฉาย สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
14892 เด็กชายกฤษณะ ทับทอง สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
14894 นายกวิน เครือวงษ์ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
14896 เด็กหญิงกัญญ์วรา ชวาลรติกุล สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
14897 นางสาวกัญญาณัฐ เด็ดแก้ว สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
14899 เด็กชายเด็กชาย กันตธี สายอ๋อง สาย24 อยู่เจริญ1 ม.วรางกูล ชำระแล้ว
14901 เด็กชายกันตวิชญ์ ทองเชื้อ สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
14906 เด็กชายกานตภัท อาจหาญ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านฟ้าคราม ชำระแล้ว
14908 เด็กชายกิตตสรณ์ วิกุลโรจน์พัฒน์ สาย22 ตลาดAC บุรีรมย์ ชำระแล้ว
14909 เด็กชายกิตติกานต์ อรรถปักษ์ สาย25 วัดหัตถสาร หออัคร ชำระแล้ว
14910 เด็กชายกิตติเชษฐ์ ชัยพรธนะกิตติ์ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
14911 เด็กชายกิตติทัต ด่านจิระมนตรี สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
14912 เด็กชายกิตติพงศ์ สุขสว่าง สาย6 หงสกุล โรงงานบริจสโตน ชำระแล้ว
14913 นายกิตติพงศ์ สร้อยประดิษฐ์ สาย25 วัดหัตถสาร เอื้ออาทร,วัดแสวง,เบญจพฤกษ์ ชำระแล้ว
14915 เด็กชายกิตติภพ ขันแก้ว สาย3 ไทยธานี วัดธรรมกาย ชำระแล้ว
14916 เด็กชายกิตติภพ คุ้มสุวรรณ สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
14918 เด็กหญิงกีรตยา ยวงใย สาย1 ม.ธนินธร ธ.ไทยพาณิชย์ ชำระแล้ว
14919 เด็กหญิงเก็จกัญญาภรณ์ รินทอง สาย25 วัดหัตถสาร วัดหัตถสาร,ตชด. ชำระแล้ว
14923 เด็กชายเขตต์พสิษฐ์ เเก้วพูลศรี สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
14925 เด็กหญิงคณิสร บุญทรัพย์ สาย9 คลอง 8 สะพานชุมชนเดิมรักษ์,พรจิรา,สะพานลอยปรัชญา ชำระแล้ว
14926 เด็กชายคเณศ ตันติวัฒนารมย์ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
14929 เด็กหญิงจณิสตา ฟ้ากระจ่าง สาย3 ไทยธานี หน้าเมือง ชำระแล้ว
14931 เด็กชายจักรพงศื แย้มแสง สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
14932 เด็กชายจักรพรรณ์ กอนา สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
14933 เด็กชายจักริน พงษ์สว่าง สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
14934 เด็กหญิงจันทัปปภา สัจสุวรรณ สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
14938 เด็กหญิงจิรประภา เอกวงษา สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
14942 เด็กหญิงจิรัฐิกร เวสารัชช์ สาย24 อยู่เจริญ1 ม.วรางกูล ชำระแล้ว
14947 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ใจจุ่ม สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
14949 เด็กชายเจษณะ กสิโสภา สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
14950 เด็กหญิงชญาฎา สุนาวงศ์ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
14954 นายชนพัฒน์ หทัยธีร สาย1 ม.ธนินธร สี่มุมเมือง,เซียร์,แม็คโคร ชำระแล้ว
14955 เด็กหญิงชนัญชิดา สีลาสม สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ชำระแล้ว
14958 เด็กชายชนาธิป คำภา สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
14959 เด็กหญิงชนิกา จันสด สาย25 วัดหัตถสาร เอื้ออาทร,วัดแสวง,เบญจพฤกษ์ ชำระแล้ว
14961 เด็กหญิงชนิตา ปุณฑริกภักดิ์ สาย6 หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ชำระแล้ว
14964 เด็กชายชยพล ชายทวีป สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
14965 เด็กหญิงเบญญาภา ธรรมพิดา สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
14970 เด็กชายชาลี ณัฏฐ์ ปลัดท้วม สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
14972 เด็กหญิงชินาทิพ บุญขันธ์ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
14977 เด็กชายโชติพัฒน์ รัตนสิน สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
14982 เด็กหญิงญาณิดา จีวัฒนา สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
14983 นางสาวญาณิศา สิทธินันทน์ สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
14984 เด็กหญิงญาโณทัย จันทะคุณ สาย21 ฟ้าคราม 2 ปากทางค.4(ลำลูกกา) ชำระแล้ว
14985 เด็กหญิงญาดา นันทกอบกุล สาย8 คลอง 14 ม.ซื่อตรงโคซี่ ชำระแล้ว
14988 นายฐานพัฒน์ สุรพันธ์ สาย3 ไทยธานี วัดธรรมกาย ชำระแล้ว
14989 เด็กหญิงฐิตาพร คำเปรม สาย14 คลอง10 สะพานปากค.9 ชำระแล้ว
14991 เด็กหญิงฐิติชญา มนตรี สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
14992 เด็กชายฐิติธรรศ กมลคุณากร สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
14994 นางสาวฐิติรัตน์ ปิติสินชูชัย สาย15 ปั้มเอสโซ่ ตลาดสุชาติ ชำระแล้ว
14995 เด็กหญิงฐิติวรดา ขวัญสมคิด สาย18 มาลีวัลย์ ซอยดี ชำระแล้ว
14996 เด็กหญิงฑิตฐิตา เสนาใจ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
14998 เด็กชายณภัทร วรฐานุคุณ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
14999 เด็กชายณภัทร แก้วเนตร สาย1 ม.ธนินธร ธ.ไทยพาณิชย์ ชำระแล้ว
15001 เด็กชายณภัทร จันทรานุวัฒน์กูล สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
15005 เด็กหญิงณัชชา เรืองสิน สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
15007 นางสาวณัชชา แสงมณี สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
15012 เด็กหญิงณัฏฐธิดา มะลิต้น สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
15016 เด็กหญิงณัฏฐา เอี่ยมสมบุญ สาย8 คลอง 14 สะพานปูน ม.ซื่อตรง ชำระแล้ว
15017 เด็กหญิงณัฐกมล นิมมล สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
15018 เด็กชายณัฐกิตติ์ ขันธ์เครือ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
15021 เด็กชายณัฐฌา วุฒิสาร สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
15022 เด็กหญิงณัฐฐิญา มาซา สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
15027 เด็กชายณัฐภัทร อินทรศักดิ์ สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
15028 เด็กชายด.ช.ณัฐภัทร จันทร์ฉายแสง สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
15029 เด็กชายณัฐภัทร สังข์ปิด สาย 5 ตลาดบางขัน แยกไฟแดงตลาดไท ชำระแล้ว
15032 เด็กชายณัฐวัฒน์ ใจดี สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
15033 เด็กชายณัฐวัฒน์ โพธิ์ตาทอง สาย9 คลอง 8 สะพานม.เรือนสุข1 ชำระแล้ว
15036 เด็กหญิงณิชา สุรพันธนากร สาย14 คลอง10 สะพานม.สัมมากร ชำระแล้ว
15041 เด็กหญิงเดือนธันวา ธนกิจเจริญกุล สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
15042 เด็กชายตะวัน ฤกษ์ล้วน สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
15043 เด็กชายติณณ์ ชาลีมุ้ย สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
15044 เด็กชายตุลยวัต เวียงทอง สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ชำระแล้ว
15048 เด็กชายทัศน์พล พารา สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
15049 เด็กชายทินกฤต อินต๊ะวัน สาย22 ตลาดAC ดีสคอฟเวอรี่(เรโท),อยู่เจริญ5 ชำระแล้ว
15052 เด็กชายไทเอื้อ อิงควิศาล สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
15055 เด็กชายธณตะวัน มีดี สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
15058 เด็กชายธนกร ทองปินแก้ว สาย4 วไลย์ แขวงการทาง ชำระแล้ว
15060 เด็กชายธนกร บุตรทอง สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
15065 เด็กชายธนโชติ มีศิริ สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
15069 นายธนทัต แช่มวัฒนา สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
15070 เด็กชายธนบดี ดำรงค์กูลสมบัติ สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
15072 เด็กหญิงธนพร อุดมพัฒน์ สาย14 คลอง10 สะพานม.เรือนสุข,วัดอัยยิการาม ชำระแล้ว
15073 เด็กชายธนพล ต่ออุดม สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
15074 นางสาวธนภร ประทุมรัตน์ สาย21 ฟ้าคราม 2 ศุภาลัยบุรี ชำระแล้ว
15075 นางสาวธนภรณ์ เกตุกาญจน์ สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
15078 เด็กชายธนวัฒน์ ภู่ทอง สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
15079 เด็กชายธนสร โชติเวชการ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
15080 เด็กชายธนัช เพิ่มผลประเสริฐ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
15082 เด็กชายธนัญชกร อัครกูรณวรา สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
15084 เด็กหญิงธนาตา พันธุ์ถาวรนาวิน สาย24 อยู่เจริญ1 ม.วรางกูล ชำระแล้ว
15086 เด็กชายธนาพิพัฒน์ ม่วงคราม สาย18 มาลีวัลย์ ซอยดี ชำระแล้ว
15091 เด็กหญิงธฤษพรวรรณ ชาดี สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
15096 นางสาวธัญญรัตน์ โคตรพงษ์ สาย25 วัดหัตถสาร เอื้ออาทร,วัดแสวง,เบญจพฤกษ์ ชำระแล้ว
15099 เด็กชายธานินท์ ลาภสัมฤทธิ์ผล สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
15100 เด็กหญิงธารกฤษณา สนสุนัน สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
15102 เด็กหญิงธีมาดา งามแสงแข สาย4 วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ชำระแล้ว
15105 เด็กหญิงธีรนาถ ต่ออุดม สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
15112 เด็กชายนนทพัทธ์ ฟักสุวรรณ์ สาย26 พฤกลดา บุณฑริก ชำระแล้ว
15116 นายนพรัตน์ พรมเอี่ยม สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
15117 เด็กชายนพอนันต์ วงศ์จีโน สาย26 พฤกลดา แย้มสะอาด ชำระแล้ว
15120 เด็กหญิงนภัสสร รอดชีวัน สาย14 คลอง10 สะพานม.เรือนสุข,วัดอัยยิการาม ชำระแล้ว
15125 เด็กหญิงนวพร แก้วมณี สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
15129 เด็กชายนันทภพ งาเนียม สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
15131 เด็กชายนันทิพัฒน์ สุขเจริญ สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
15133 เด็กหญิงนารี สันตพงศ์ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
15135 นางสาวบรรณรต ศรีฉันทะมิตร สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
15136 เด็กชายบรรณวัชร เดชคุ้ม สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
15139 เด็กหญิงบุญสิตา ทวีรัตน์ สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
15140 เด็กหญิงบุศราพร มิทธิศร สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
15141 เด็กชายบูรพา อภิญญากุล สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
15142 เด็กหญิงเบญจรัตน์ กฤษฎาชาตรี สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
15145 เด็กชายปณัต เพชรชนะ สาย4 วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ชำระแล้ว
15147 เด็กหญิงปนัดดา แก้วชะมอญ สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
15154 เด็กหญิงปภาวรัตน์ ครามเขียว สาย1 ม.ธนินธร สี่มุมเมือง,เซียร์,แม็คโคร ชำระแล้ว
15155 เด็กชายปยุต โพธิ์งาม สาย 5 ตลาดบางขัน เลียบคลองสี่ ชำระแล้ว
15159 เด็กหญิงปวริศา อรุณวัชรินทร์ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
15164 เด็กชายปัณณ์ ฐานไพศาลกิจ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15165 เด็กชายปัณณธร ฟูแสง สาย26 พฤกลดา แย้มสะอาด ชำระแล้ว
15166 เด็กชายปัณณวัฒน์ น้ำคำ สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
15167 นายปัณณวิชญ์ ตาลช่วง สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
15170 เด็กหญิงปาณิสรา จักรแก้ว สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ลักลี่วิลล์,เปรมฤทัย ชำระแล้ว
15171 เด็กชายปานณวัฒน์ ดวงทอง สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
15172 เด็กหญิงปารณีย์ รุ่งศักดิ์เจริญชัย สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
15173 เด็กหญิงปาลิดา ริบรวมทรัพย์ สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
15176 เด็กชายปุญญพัฒน์ แก้วประดับ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
15183 เด็กหญิงปูริดา สุขารมณ์ สาย3 ไทยธานี คลอง3 คลองหลวง ชำระแล้ว
15187 เด็กชายฝนหลวง อินอ่อน สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15190 เด็กชายพงศ์พล รักประเสริฐสุข สาย6 หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ชำระแล้ว
15191 เด็กชายพงศ์พัฒน์ ตั้งเจริญบำรุงสุข สาย26 พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
15195 นายพงศ์ภาวี ธีรธิติวงศ์ สาย14 คลอง10 สะพานธราดลบุรี(ม.ต้น) ชำระแล้ว
15201 เด็กชายพริษฐ์ ธรรมเดซศักดิ์ สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ชำระแล้ว
15202 นายพลกฤต วงศ์รักษ์ สาย22 ตลาดAC ดีสคอฟเวอรี่(เรโท),อยู่เจริญ5 ชำระแล้ว
15205 เด็กชายพศุตม์ปิยะ ยอดทอง สาย14 คลอง10 สะพานธราดลบุรี(ม.ต้น) ชำระแล้ว
15207 เด็กหญิงพอวา เลิศคชาธาร สาย8 คลอง 14 สะพานแป๊กฮก,สะพานมัฆวาลรังสรรค์,ธ.ออมสิน ชำระแล้ว
15209 เด็กหญิงพัชนันท์ บุญคำ สาย8 คลอง 14 ม.ซื่อตรงโคซี่ ชำระแล้ว
15217 เด็กชายพัสกร จุลกะเศียน สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
15221 เด็กหญิงพิชญ์สินี เลิศกชกร สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
15228 เด็กชายพิชญุตม์ มูลสารศิลป์ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
15230 เด็กหญิงพิณพิชชา ศิริซุ้มสุวรรณ สาย21 ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
15231 เด็กหญิงพิณภัสสร ถาวรกุล สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
15232 นายพิพัฒน์ชน เนยโอชา สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
15239 เด็กชายพีรพัฒน์ ฤทธิเลิศ สาย6 หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ชำระแล้ว
15241 เด็กชายเพ็ชรสยาม อุริต สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
15243 เด็กชายเฟอร์ริสา มากผล สาย9 คลอง 8 สะพานม.เรือนสุข1 ชำระแล้ว
15244 เด็กหญิงภคพร จันทา สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ชำระแล้ว
15245 เด็กชายภคพล ธรรมฤทธิ์ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
15248 เด็กหญิงภัคจิรา เนื่องขจร สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15252 เด็กหญิงภัทรีพร อินทอง สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15253 เด็กหญิงภานรินทร์ ศรีคำรุณ สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
15254 เด็กชายภานรินทร์ บุตรเพชร สาย26 พฤกลดา แย้มสะอาด ชำระแล้ว
15255 เด็กชายภานุวัฒน์ โกมุท สาย18 มาลีวัลย์ ซอยดี ชำระแล้ว
15257 เด็กชายภีมวัจน์ ชนะบาล สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
15264 นายภูริณัฐ ดีทองอ่อน สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
15268 เด็กชายภูวเดช ธารีเกษ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
15269 เด็กหญิงมนัสนันท์ อุดมรัตน์ สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
15274 เด็กชายมันตา สืบวงษ์ สาย18 มาลีวัลย์ ซอยดี ชำระแล้ว
15275 เด็กชายมานะชัย สิงห์ทอง สาย4 วไลย์ ม.กรุงเทพ ชำระแล้ว
15276 เด็กหญิงมาริษา อินทำ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ชำระแล้ว
15278 เด็กหญิงมีสุข ทองเลิศ สาย6 หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ชำระแล้ว
15280 นายเมธีกิตติ์ ศิลปเลิศลักษณ์ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
15283 เด็กหญิงยอดหทัย เนื่องฤทธิ์ สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
15286 เด็กหญิงรดา โรจนศิริ สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
15290 เด็กหญิงรวิสรา เชิดชูสีมา สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
15291 เด็กชายระพีพัฒน์ บุญเทศนา สาย6 หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ชำระแล้ว
15294 เด็กชายรัชชานนท์ อุบลม่วง สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
15299 เด็กหญิงรุ่งทิพย์ บุญชู สาย9 คลอง 8 สะพานชุมชนเดิมรักษ์,พรจิรา,สะพานลอยปรัชญา ชำระแล้ว
15301 เด็กหญิงลภัสรดา คิดดี สาย14 คลอง10 สะพานธราดลบุรี(ม.ต้น) ชำระแล้ว
15304 เด็กหญิงลอร่ามาย กิล​ลอร์ด​ สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
15306 นายเลโอ ภพธร ค็อตตี้ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
15307 เด็กชายวชิรพัส เสือดาว สาย18 มาลีวัลย์ ซอยดี ชำระแล้ว
15313 เด็กชายวรโชติ ตาววัฒนา สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชาวฟ้า ชำระแล้ว
15314 เด็กชายวรปัญญา ลาภสุวรรณ์ สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
15318 เด็กหญิงวรวลัญช์ หรูมงคลเจริญ สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
15321 เด็กหญิงวริศรา ชัยกิจ สาย25 วัดหัตถสาร วัดหัตถสาร,ตชด. ชำระแล้ว
15325 เด็กหญิงวิจิตรา แจ้งเจริญ สาย24 อยู่เจริญ1 ปิยวรารมย์ ชำระแล้ว
15328 เด็กชายวิทัศน์ สุวรรณมณี สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
15330 เด็กหญิงวิรัลยุพา โบขุนทด สาย4 วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ชำระแล้ว
15338 เด็กชายศรัณยพัชร์ มัจฉริยกุล สาย24 อยู่เจริญ1 ปิยวรารมย์ ชำระแล้ว
15341 เด็กหญิงศศิรินทร์ ประมูลศิลป์ สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
15344 เด็กหญิงศิริประภา นุ่มฤทธิ์ สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
15345 เด็กหญิงศิริลักษณ์ โบประทอง สาย25 วัดหัตถสาร ปากคลอง5 ชำระแล้ว
15352 เด็กชายศุภกฤต เกียรติพัฒนาชัย สาย6 หงสกุล ซอยบุญคุ้ม ชำระแล้ว
15353 เด็กชายศุภกิจ สีเภา สาย1 ม.ธนินธร ธ.ไทยพาณิชย์ ชำระแล้ว
15357 เด็กหญิงโศภิฐตา ฆารสมบูรณ์ สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
15359 เด็กชายสฐภนช์ เครือศรี สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
15363 เด็กชายสรายุทธ ผลาภิรมย์ สาย14 คลอง10 สะพานไม้,ร้านโฮมแคร์ ชำระแล้ว
15366 เด็กหญิงสวิชญา ธงไชยฤทธิ์ สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
15368 เด็กชายสิทธิ แสงสุข สาย21 ฟ้าคราม 2 ศุภาลัยบุรี ชำระแล้ว
15374 เด็กชายสิริวุฒิ พวงดี สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
15375 นางสาวสุญาดา วิศิษฏ์วรกุล สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
15377 เด็กหญิงสุปรียาพร แป้นคุ้มญาติ สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
15378 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ทวีธัญญ์ สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
15382 เด็กชายสุเมศวร์ พรนิภาภัทร์กุล สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
15384 นายสุวรรณภูมิ สุพงษ์ สาย8 คลอง 14 สะพานแป๊กฮก,สะพานมัฆวาลรังสรรค์,ธ.ออมสิน ชำระแล้ว
15392 เด็กชายอคิราภ์ ปัญญาวรวัจน์ สาย26 พฤกลดา แย้มสะอาด ชำระแล้ว
15399 เด็กชายอธิศ จิตเพราเพริด สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
15400 เด็กชายอนณ อ่อนเปรี้ยว สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
15401 เด็กชายอนพัทย์ คงบุญ สาย21 ฟ้าคราม 2 ศุภาลัยบุรี ชำระแล้ว
15403 เด็กชายอภิชา ธีรมาศมงคล สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
15405 เด็กชายอภิรักษ์ ทุมพัด สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
15406 เด็กหญิงอภิสญารัชต์ หลักทรัพย์ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15407 เด็กหญิงอภิสร รันทม สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
15412 เด็กชายอริย เหล่าวนิชย์ สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
15414 เด็กชายอัครชัย ธรรมลังกา สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
15420 เด็กหญิงอันนา กัณหดิลก สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ชำระแล้ว
15424 นายอิสรา กิตติเจริญมนตรี สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
15426 เด็กหญิงอุนนดา ผลถาวร สาย 5 ตลาดบางขัน แยกไฟแดงตลาดไท ชำระแล้ว
15433 เด็กหญิงกชพรรณ อูทอง สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15434 นายกนกพล บุตรจินดา สาย4 วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ชำระแล้ว
15435 นายกรวิชญ์ กรานแหยม สาย8 คลอง 14 ม.ซื่อตรงโคซี่ ชำระแล้ว
15436 เด็กชายกฤษฎา ทรัพย์งาม สาย22 ตลาดAC ดีสคอฟเวอรี่(เรโท),อยู่เจริญ5 ชำระแล้ว
15445 เด็กหญิงโญษิตา รอดเขียว สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
15448 เด็กชายเตชภณ ไชยราช สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
15450 เด็กชายธรรมธร โรจนเสถียร สาย21 ฟ้าคราม 2 ปากทางค.4(ลำลูกกา) ชำระแล้ว
15451 เด็กชายนนทกร โกวิทย์วิวัฒน์ สาย14 คลอง10 สะพานธราดลบุรี(ม.ต้น) ชำระแล้ว
15453 เด็กชายนฤพล อธิชัยธนพงศ์ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
15454 เด็กชายนันทวัฒน์ นีลวัฒนานนท์ สาย1 ม.ธนินธร ม.วังทอง ชำระแล้ว
15456 เด็กหญิงนิรดา คงเอียด สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15464 เด็กชายเปี่ยมโชค เพ็ชรผ่อง สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
15465 เด็กหญิงพิชญาภา ทองประเทศ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ชำระแล้ว
15466 เด็กชายภูดิส เกษกำธร สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
15468 เด็กหญิงลัลน์ลลิตน์ ลุขะรัง สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา โลตัสค.2 ชำระแล้ว
15470 เด็กชายศักย์ศรณ์ ทองนิ่ม สาย3 ไทยธานี คลอง3 คลองหลวง ชำระแล้ว
15472 เด็กชายสรวิชญ์ เทพคำดี สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
15475 เด็กชายสิริวัฒน์ บัวพรหม สาย23 วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
15476 เด็กหญิงอรทัย ยศวงษ์ สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
15477 เด็กหญิงอิงศิกา ซันไล สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
15506 นายนพวิทย์ ธีร์กมลศรี สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
15517 นางสาวกัญญ์ธิมา เหมี้ยงหอมบุญ สาย23 วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
15533 นายณรงค์พล กิจรังสรรค์ สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
15534 นางสาวณัฐพร เอี่ยมสุวรรณ์ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
15535 นางสาวณัฐวลัญช์ เรือนหล้า สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15538 นายธนกฤต ศรีปาน สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15542 นายธนภัทร ชำนาญ สาย21 ฟ้าคราม 2 ปากทางค.4(ลำลูกกา) ชำระแล้ว
15545 นางสาวนงนภัส ท่อแก้ว สาย1 ม.ธนินธร สี่มุมเมือง,เซียร์,แม็คโคร ชำระแล้ว
15547 นายนพคุณ ปัญโญ สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
15553 นางสาวปภาพัฒน์ พสุธา สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
15557 นางสาวพัชรนันท์ คำมิทัน สาย3 ไทยธานี วัดธรรมกาย ชำระแล้ว
15559 นายพิทวัส ยิ่งสุขกมล สาย1 ม.ธนินธร สี่มุมเมือง,เซียร์,แม็คโคร ชำระแล้ว
15563 นางสาวพิรญาณ์ แจ้งไพร สาย1 ม.ธนินธร สี่มุมเมือง,เซียร์,แม็คโคร ชำระแล้ว
15564 นางสาวเพ็ญพรรณ สว่างวงษ์ สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
15567 นายภูมิศักดิ์ ฤทธิ์ทรงเมือง สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
15568 นางสาวรติกานต์​ เปลื้องกลาง สาย3 ไทยธานี หน้าเมือง ชำระแล้ว
15571 นางสาวรัญชิดา คำพูน สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
15583 นางสาวส่องดาว เหลี่ยมจินดา สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
15585 นางสาวสิริกร จันทร์รุ่งเรือง สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
15587 นางสาวสุนิสา เม็งมุธา สาย3 ไทยธานี วัดธรรมกาย ชำระแล้ว
15591 เด็กชายกชกร มั่นใจอารย์ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา3 ชำระแล้ว
15593 เด็กหญิงกชพร จันชุมนุม สาย25 วัดหัตถสาร วัดหัตถสาร,ตชด. ชำระแล้ว
15595 เด็กชายกนกพล พิพัฒน์ทวีสิน สาย4 วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ชำระแล้ว
15598 เด็กหญิงกมลวรรณ กลิ่นสุคนธ์ สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
15600 เด็กชายกรเอก อมรทัศนสุข สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล(ม.ปลาย) ชำระแล้ว
15602 เด็กหญิงกฤตติกา อาดัม สาย4 วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ชำระแล้ว
15607 เด็กชายกฤติน พัฒนสุขเกษม สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
15614 เด็กหญิงกัลยกร เครือสาร สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
15617 เด็กชายกิตติภูมิ ทุ่มเพชร สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
15624 เด็กหญิงแก้วขวัญ บุญกว้าง สาย14 คลอง10 สะพานธราดลบุรี(ม.ต้น) ชำระแล้ว
15625 เด็กหญิงขวัญจิรา อุดมวิทยานุกูล สาย16 ปตท.ค.2 ม.รัตนะ ชำระแล้ว
15627 เด็กหญิงเขมจิรา ศิลาเจริญธนกิจ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ชำระแล้ว
15632 เด็กชายคุณากร ทรายขาว สาย26 พฤกลดา แย้มสะอาด ชำระแล้ว
15633 เด็กหญิงจรรยพร จิวะกุลชัยนันท์ สาย24 อยู่เจริญ1 ปิยวรารมย์ ชำระแล้ว
15636 เด็กชายจารุภัทร เกิดสาสน์ สาย4 วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ชำระแล้ว
15638 เด็กหญิงจิณห์จุฑา ต่ายเทศ สาย4 วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ชำระแล้ว
15641 เด็กชายจิตติพัฒน์ รุ่งเรือง สาย2 แยกลำลูกกา แยกลำลูกกา ชำระแล้ว
15644 เด็กหญิงจิรภิญญา ปลีหจินดา สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
15645 เด็กชายจิรเมธ จุ้ยกำจร สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ชำระแล้ว
15651 เด็กหญิงจิรัชยา เจริญไชย สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
15652 เด็กชายจิรัฏฐ์ จันทรวงศ์ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
15653 เด็กชายจีราวัฒน์ คำยันต์สิทธิเดช สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
15655 เด็กชายจุลจักร สายสมคุณ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ชำระแล้ว
15656 เด็กหญิงเจณิชา แจ้งสว่าง สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15657 เด็กชายเจตณัฐ ภคบวร สาย9 คลอง 8 สะพานชุมชนเดิมรักษ์,พรจิรา,สะพานลอยปรัชญา ชำระแล้ว
15658 เด็กชายเจตณัฐ มีสุวรรณ์ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
15660 เด็กหญิงฉัตรกมล รักษาศรี สาย22 ตลาดAC บุรีรมย์ ชำระแล้ว
15662 เด็กหญิงชญานนท์ อาจวาที สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15664 เด็กชายชนกชนน์ปิติ อร่ามวงษ์ สาย4 วไลย์ แขวงการทาง ชำระแล้ว
15665 เด็กหญิงชนมน วัฒนเกตุกูล สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
15667 เด็กหญิงชนัญธิดา กันญา สาย26 พฤกลดา แย้มสะอาด ชำระแล้ว
15669 เด็กหญิงชนิดาภา บุญภัทรกานต์ สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
15672 เด็กหญิงชยาภรณ์ ศรีตะเถระ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
15673 เด็กหญิงชลธิชา เปิดปัญญา สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
15674 เด็กชายชลาธิป ฟองฤทธิ์ สาย4 วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ชำระแล้ว
15675 เด็กหญิงชลิดา แตงสุก สาย 5 ตลาดบางขัน แยกไฟแดงตลาดไท ชำระแล้ว
15676 เด็กชายชวนากร พลารักษ์ สาย3 ไทยธานี ร.ร.ยิ่งยศ ชำระแล้ว
15677 เด็กหญิงชวิศา เรืองทรัพย์ สาย3 ไทยธานี วัดธรรมกาย ชำระแล้ว
15681 เด็กชายชัชพิมุข จับคล้าย สาย8 คลอง 14 สะพานแป๊กฮก,สะพานมัฆวาลรังสรรค์,ธ.ออมสิน ชำระแล้ว
15683 เด็กชายชัยกร จินันทุยา สาย6 หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ชำระแล้ว
15684 เด็กชายชัยพร ศักดิ์ศิริธร สาย14 คลอง10 สะพานม.เรือนสุข,วัดอัยยิการาม ชำระแล้ว
15685 เด็กหญิงชาลิสา สุขวัฒนาการวิทย์ สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
15687 เด็กหญิงชุติกาญจน์ กู้ทรัพย์ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
15689 เด็กชายญาณวัฒน์ สว่างวงษ์ สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
15692 เด็กหญิงญาดา ยิ้มงาม สาย4 วไลย์ ม.กรุงเทพ ชำระแล้ว
15697 เด็กหญิงฐิติกาญจน์ กลับใจ สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
15698 เด็กหญิงฐิติชญา อักกะโชติกุล สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
15701 เด็กหญิงณ กมล อร่ามเรือง สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
15703 เด็กชายณฐกร ถาวรพันธุ์ สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
15706 เด็กหญิงณปภัช พรรณศิลป์ สาย21 ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
15707 เด็กชายณภพ วงษ์เสวก สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
15708 เด็กชายณภัทร บัวเพชร สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล(ม.ปลาย) ชำระแล้ว
15711 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี ทองฤทธิ์ สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
15713 เด็กหญิงณัฏฐธิดา เลี้ยงพันธู์สกุล สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
15714 เด็กหญิงณัฏฐนิต ใชยจอกเกี้ย สาย21 ฟ้าคราม 2 ศุภาลัยบุรี ชำระแล้ว
15715 เด็กชายณัฏฐพล ลาภประสพ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ชำระแล้ว
15719 เด็กชายด.ช.ณัฐชนน พรมเอี่ยม สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
15722 เด็กหญิงณัฐณิชา จุลโพธิ์ สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
15726 เด็กหญิงณัฐธยาน์ บุญโญอุปถัมภ์ สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
15729 เด็กหญิงณัฐนารี ภูษา สาย 5 ตลาดบางขัน แยกไฟแดงตลาดไท ชำระแล้ว
15732 เด็กหญิงณัฐพัชร์ ทวีพันธุ์สานต์ สาย14 คลอง10 สะพานธราดลบุรี(ม.ต้น) ชำระแล้ว
15733 เด็กชายณัฐวัฒน์ มาโนชนฤมล สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
15738 เด็กหญิงณิชกานต์ เหลืองอุดม สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
15741 เด็กหญิงตรีเพชร พันธุ์สุ สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
15742 เด็กชายตฤณ มาสุจันทร์ สาย3 ไทยธานี วัดธรรมกาย ชำระแล้ว
15743 เด็กชายต่อยุทธ ลุนากัน สาย26 พฤกลดา อยู่เจริญ3 ชำระแล้ว
15744 เด็กชายเตชินท์ เรืองขจร สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
15745 เด็กชายเตชินท์ สุวรรณะ สาย2 แยกลำลูกกา แยกลำลูกกา ชำระแล้ว
15746 เด็กชายถิรวัฒน์ ลีละพันธ์นิวัฒน์ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15748 เด็กชายทิฐินันท์ หาญวิญญานันท์ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
15760 เด็กชายธนบดี เรืองสุวรรณ์ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
15761 เด็กชายธนภัทร ธนศรีสถิตย์ สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
15765 เด็กหญิงธนัชชา ชัยยะ สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ชำระแล้ว
15766 เด็กหญิงธนัชชา ปัดลาด สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ชำระแล้ว
15767 เด็กหญิงธนัชพร สมานพันธ์ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
15768 เด็กหญิงธนัญญา อัศวสงคราม สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
15770 เด็กชายธนาภัทร วงศ์รักษ์ สาย22 ตลาดAC ดีสคอฟเวอรี่(เรโท),อยู่เจริญ5 ชำระแล้ว
15772 เด็กชายธฤต ล่องวิเชียร สาย14 คลอง10 สะพานม.เรือนสุข,วัดอัยยิการาม ชำระแล้ว
15778 เด็กหญิงธัญชนก เปี่ยมแก้ว สาย14 คลอง10 สะพานม.เรือนสุข,วัดอัยยิการาม ชำระแล้ว
15781 นางสาวนับพร บุตรดาวิด สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
15783 เด็กหญิงธัญวรัตน์ คุณดิลกปกรณ์ สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
15785 เด็กหญิงธิชา โชติพรม สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
15793 เด็กชาย ธีรไนย มาห้างหว้า สาย4 วไลย์ แขวงการทาง ชำระแล้ว
15794 เด็กชายด.ช.ธีรเพชร ศรีนิธิภาสุรเมธิน สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
15795 เด็กชายธีรภัทร์ สถิรเศรษฐ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
15800 เด็กชายนพรุจ ภัทร์กุลชัย สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
15801 เด็กหญิงนพัตธีรา เหลาเกิ้มหุ่ง สาย22 ตลาดAC บุรีรมย์ ชำระแล้ว
15804 เด็กหญิงนภสร เพ็ชรเสถียร สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
15805 เด็กหญิงนภสร มังกรทอง สาย 5 ตลาดบางขัน แยกไฟแดงตลาดไท ชำระแล้ว
15808 เด็กหญิงนริศรา คงประทีป สาย9 คลอง 8 สะพานไฟแดงค.7,ดูโฮม,เบญจทรัพย์ ชำระแล้ว
15809 เด็กหญิงนริศรา สนใจยิ่ง สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
15810 เด็กหญิงนลพรรณ อุดมรัตน์ สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
15813 เด็กหญิงนัชชา บุญบุตร สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ชำระแล้ว
15814 เด็กชายนัธทวัฒน์ สงขวัญ สาย14 คลอง10 สะพานม.สัมมากร ชำระแล้ว
15815 เด็กหญิงนันท์นภัส วัสนชิน สาย21 ฟ้าคราม 2 สวนทอง8,7 ชำระแล้ว
15820 เด็กหญิงเนตรนันทินี คนคล่องพิชญะ สาย4 วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ชำระแล้ว
15821 เด็กหญิงบริภัทร ชาญนคร สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
15823 เด็กหญิงบวรลักษณ์ ส่งเสริม สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
15824 เด็กชายบวรวัช คละวรรณดี สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
15826 เด็กหญิงบุญรักษา หงษ์ทอง สาย6 หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ชำระแล้ว
15827 เด็กหญิงบุญสิตา พัฒนมงคล สาย26 พฤกลดา อยู่เจริญ3 ชำระแล้ว
15829 เด็กชายบุณยกร จันทร์เพ็ญ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
15830 เด็กหญิงเบนิตา ศรีพันธวานุสรณ์ สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
15831 เด็กชายปกรณ์เกียรติ คำชุ่ม สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
15832 เด็กชายปกรลักษณ์ เกตุราม สาย8 คลอง 14 สะพานแป๊กฮก,สะพานมัฆวาลรังสรรค์,ธ.ออมสิน ชำระแล้ว
15834 เด็กชายปงศ์ปณต ปั้นพุ่มโพธิ์ สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
15835 เด็กชายปฏิพัทธ์ ม่วงไหมทอง สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
15839 เด็กหญิงปณิตา สัมฤทธิ์ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15841 เด็กชายปภณพรรษ กำเนิดสูง สาย 5 ตลาดบางขัน เลียบคลองสี่ ชำระแล้ว
15846 เด็กหญิงปริชญา วาณิชยชาติ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
15847 เด็กชายปรินทร ธรรมรักษ์ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ชำระแล้ว
15848 เด็กชายปริพัฒน์ สุขทัศน์ สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
15851 เด็กชายปวรปรัชญ์ เปรมบุตร สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
15852 เด็กหญิงปวริศา งามเจริญ สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
15853 เด็กหญิงปวริศา อรัญญะ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15855 เด็กชายปัณณธร อุ่นภมรชัย สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
15856 เด็กชายปัณณวัชร์ ว่องเจริญกิจกุล สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
15857 เด็กชายปัณณวัฒน์ ทองใสพร สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
15859 เด็กชายปัณณวิชญ์ ด่านเดชา สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
15860 เด็กชายปัณณวิชญ์ โสภา สาย22 ตลาดAC บุรีรมย์ ชำระแล้ว
15862 เด็กหญิงปัถยา กองจันทรา สาย1 ม.ธนินธร สี่มุมเมือง,เซียร์,แม็คโคร ชำระแล้ว
15867 เด็กชายปาราเมศ พรสุขสวัสดิ์ สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
15868 เด็กหญิงปิยธิดา จันทรอวยชัย สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
15870 เด็กชายปิยะวัฒน์ ไชยยุทธมานนท์ สาย14 คลอง10 สะพานธราดลบุรี(ม.ต้น) ชำระแล้ว
15872 เด็กหญิงปุญญิสา กันชู สาย23 วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
15878 เด็กหญิงเปรมสินี ทรงแก้ว สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
15886 เด็กหญิงพรพรรณ เศษรักษา สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
15887 เด็กหญิงพรรณอร ธรรมยศ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
15891 เด็กหญิงพลอยภุมรินทร์ ประจันทร์ สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
15893 เด็กชายพสธร สวัสดิสาร สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
15894 เด็กชายพัชร์เธียร ศรียาภัย สาย22 ตลาดAC ดีสคอฟเวอรี่(เรโท),อยู่เจริญ5 ชำระแล้ว
15897 เด็กชายพัฒธิวัฒน์ เจียง สาย15 ปั้มเอสโซ่ ตลาดสุชาติ ชำระแล้ว
15898 เด็กชายพัทธธรรม เพ็งรัตน์ สาย3 ไทยธานี วัดธรรมกาย ชำระแล้ว
15900 เด็กหญิงพาขวัญ รุ่งหลำ สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
15902 เด็กหญิงพิชชาภา วณิชเวทิน สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
15906 เด็กหญิงพิชญาภัค ฉัตรเศรษฐกูล สาย14 คลอง10 สะพานปิยทรัพย์,ม.พรธิสาร ชำระแล้ว
15907 เด็กหญิงพิณญาภรณ์ พรมมา สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
15908 เด็กชายพิธิพัฒน์ เจียง สาย15 ปั้มเอสโซ่ ตลาดสุชาติ ชำระแล้ว
15912 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ ฟูสินพัฒนะ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
15914 เด็กหญิงพิมพ์รดา อาจมาก สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
15918 เด็กหญิงพิรัชญา ยิ้มฤทธิ์ สาย18 มาลีวัลย์ ซอยดี ชำระแล้ว
15921 เด็กหญิงพีรดา วิทูรประสาทผล สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
15922 เด็กชายพีระพัฒน์ เจือโกศล สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ชำระแล้ว
15924 เด็กชายพีระวิชญ์ สงกุมาร สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
15927 เด็กหญิงเพชรชมพู กลิ่นกุสุม สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
15930 เด็กหญิงเด็กหญิงภัณฑิราภรณ์ วัฒนา สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ชำระแล้ว
15931 เด็กชายภัทรกฤช มหาสุขานนท์ สาย14 คลอง10 สะพานธราดลบุรี(ม.ต้น) ชำระแล้ว
15933 เด็กหญิงภัทรพร คูศรีเทพประทาน สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15934 เด็กชายภัทรภูมิ กมลวารินทร์ สาย1 ม.ธนินธร ธ.ไทยพาณิชย์ ชำระแล้ว
15939 เด็กชายภาณุพงษ์ ตูมขาว สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
15941 เด็กหญิงภาวิกา กองหนู สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
15942 เด็กหญิงภาวินี สีสรรณ์ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา3 ชำระแล้ว
15950 เด็กชายภูมิธรรม บุญด้วยลาน สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ชำระแล้ว
15953 เด็กหญิงภูริชญา เทพทอง สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
15955 เด็กชายภูวเดช ประกอบกิจเจริญ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
15958 เด็กหญิงมนต์นภา ยินดี สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
15959 เด็กชายมรุพงษ์ เขียวอ่อน สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.วศิน ชำระแล้ว
15960 เด็กหญิงมานิตา เปล่งเพ็ชร สาย23 วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
15961 เด็กหญิงมิกะ โคมิเน่ สาย26 พฤกลดา แย้มสะอาด ชำระแล้ว
15962 เด็กชายเมตตรัย เหลี่ยมจินดา สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
15963 เด็กชายแมททิว ไนท์ ดีเมน สาย11 ศาลธัญบุรี ศาลธัญญะ ชำระแล้ว
15964 เด็กชายไมค์เคิล วิฑูรย์ อนุวัตร์ สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ชำระแล้ว
15966 เด็กชายยศวีร์ อดิศรสุวรรณ สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
15967 เด็กหญิงยศสินี มีมงคล สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
15969 เด็กหญิงยุพากร กลัดทอง สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
15973 เด็กชายด.ช.รพีภัทร์ หมั่นเขตรกิจ สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
15977 เด็กหญิงรษิตา แก้วแดง สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
15979 เด็กชายรักษ์ วงศ์วัน สาย26 พฤกลดา พฤกลดา3 ชำระแล้ว
15980 เด็กชายรัชภูมิ นกน้อย สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
15982 เด็กชายรัฐภูมิ ระงับทุกข์ สาย4 วไลย์ แขวงการทาง ชำระแล้ว
15983 เด็กหญิงรัตติมา ศิลธรา สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
15989 เด็กชายวชิระ ตั้งโยธาพิพัฒน์กุล สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15990 เด็กชายวชิระ หนูแก้ว สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
15991 เด็กชายวชิระวิทย์ วีรอนันตมิตร สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.วศิน ชำระแล้ว
15995 เด็กหญิงวรรณิดา จิตรพิมาย สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
15996 เด็กหญิงวรัมพร คูวิบูลย์ศิลป์ สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
15997 เด็กชายวริทธ์ธร สุขวรรณ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
15998 เด็กชายวรินทร ประนม สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
16001 เด็กหญิงวริษฐา นิภาการุณวงศ์ สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
16003 เด็กชายวศินพรรดิ์ ศิริลักษณ์ สาย6 หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ชำระแล้ว
16006 เด็กหญิงวันสิริ แย้มโกสุมภ์ สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
16007 เด็กชายวิภาวัส แก้วฤทธิเดช สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
16009 เด็กชายวิภู ภู่สกุล สาย23 วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
16013 เด็กชายวีรภัทร ปาลนิตย์ สาย3 ไทยธานี ร.ร.ยิ่งยศ ชำระแล้ว
16016 เด็กหญิงศรุดา ยงวัฒนสุนทร สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
16021 เด็กหญิงศิริกร บัวแก้ว สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
16026 เด็กชายศึกษิต แสงสิงคี สาย16 ปตท.ค.2 ม.รัตนะ ชำระแล้ว
16027 เด็กหญิง ศุทรา อินทรรัตน์ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
16028 เด็กชายดช.ศุภกร เสริมศักดิ์ สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
16029 เด็กชายศุภริวัฒม์ สุขสม สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
16030 เด็กชายศุภวิชญ์ ศรีเมือง สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
16034 เด็กหญิงศุภิสรา วิรัชโชติเสถียร สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
16035 เด็กชายเศรษฐพัส เพชรรัตน์พงศา สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
16036 เด็กชายสกลวรรธน์ ยิ้มนาโพธิ์ สาย14 คลอง10 สะพานธราดลบุรี(ม.ต้น) ชำระแล้ว
16037 เด็กชายสฐิพัจ เสริมสกุลวัฒน์ สาย3 ไทยธานี คลอง3 คลองหลวง ชำระแล้ว
16039 เด็กหญิงสโรชา ขุนทอง สาย4 วไลย์ แขวงการทาง ชำระแล้ว
16040 เด็กชายสหรัฐ วงษ์พลับ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
16041 เด็กชายสหรัฐ เอี่ยมธนากุล สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
16043 เด็กหญิงสิตานันท์ พัฒนานันท์ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
16050 เด็กชายสิรวิชญ์ อมรอินทพิเชฐ สาย8 คลอง 14 ป้อม(คลอง14) ชำระแล้ว
16052 เด็กชายสิริภูมิ เพชรพิริยะพงศ์ สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
16053 เด็กชายสุโกสนธิ์ บูรณพานิช สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
16056 เด็กหญิงสุชญา บัวผัน สาย14 คลอง10 สะพานธราดลบุรี(ม.ต้น) ชำระแล้ว
16057 เด็กหญิงสุชานันท์ พวงนาค สาย6 หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ชำระแล้ว
16058 เด็กหญิงสุชาวดี แสงอรุณ สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
16060 เด็กชายสุทิวัส สุขเกษม สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
16068 เด็กชายสุรพศ รัตนนาวิน สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
16076 เด็กชายหฤษฎ์ รอดเรือง สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
16077 เด็กหญิงอชิรญา ลิมาภิรักษ์ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ชำระแล้ว
16078 เด็กหญิงอชิรญา เอี่ยมวิเชียรเจิรญ สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
16079 เด็กชายอติเทพ วายุภักดิ์ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
16080 เด็กชายอธิคุณ เวชพิทักษ์ สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
16082 เด็กชายอธิษฐ์ เจริญรุ่งทรัพย์ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
16084 เด็กชายอนรรฆ แสงสระคู สาย14 คลอง10 สะพานธราดลบุรี(ม.ต้น) ชำระแล้ว
16085 เด็กหญิงอนันดา รัตนมั่นคง สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
16086 เด็กหญิงอภิษฎา สารกุล สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
16089 เด็กหญิงอรรัมภา ไทยเจริญ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
16090 เด็กหญิงอัครภา ปายะฤทธิ์ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
16093 เด็กหญิงอันนา ภู่นภาประเสริฐ สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
16095 เด็กชายอากิระ อิเคดะ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
16096 เด็กหญิงอาคาริ อิชิคุระ สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
16097 เด็กหญิงอาทิตยา เงินมาก สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
16099 เด็กชายอิทธิพัทธ์ อาจโต สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
16100 เด็กชายอิสรพงศ์ นวลสมบูรณ์ สาย16 ปตท.ค.2 ม.รัตนะ ชำระแล้ว
16106 เด็กชายชุติเดช ทรงเดชะ สาย21 ฟ้าคราม 2 ศุภาลัยบุรี ชำระแล้ว
16109 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส​ พรหมจรรย์​ สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
16111 เด็กชายรัชกฤต ธนาพรเดชากุล สาย23 วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
16113 เด็กชายอภิชา ฉัตรใจดี สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
16114 เด็กหญิงปรัชญา อุตธรรมชัย สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
16125 นายศักดิโชติ สุวรพันธ์ สาย23 วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
16134 เด็กหญิงศิรดา กล่ำประเสริฐ สาย14 คลอง10 สะพานธราดลบุรี(ม.ต้น) ชำระแล้ว
16145 นายธนกฤต บัวประเสริฐ สาย25 วัดหัตถสาร วัดหัตถสาร,ตชด. ชำระแล้ว
16147 นางสาวกชนิภา อุ่นสุพรรณ์ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
16150 นายกฤติภัทร โอรักษ์ สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
16151 นางสาวกัญญารัตน์ ลิ้มพัฒนากิจ สาย 5 ตลาดบางขัน แม็คโคร ชำระแล้ว
16156 นายเกรียงไกร สีทอง สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ชำระแล้ว
16167 นายชนาธิป พรมพันธ์ใจ สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
16174 นายฐาปนันท์ คงสัตรา สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
16175 นายณพวุฒิ ปาณีสงค์ สาย9 คลอง 8 สะพานม.เรือนสุข1 ชำระแล้ว
16182 นางสาวณัฐริกา แก้วฤาชัย สาย21 ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
16188 นายธนกร ธนโชติชัยกุล สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
16198 นายธีรภัทร ขอมา สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา โลตัสค.2 ชำระแล้ว
16199 นายธีรภัทร พานทอง สาย22 ตลาดAC ดีสคอฟเวอรี่(เรโท),อยู่เจริญ5 ชำระแล้ว
16200 นางสาวนงนภัส ฐานิวัฒนานนท์ สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
16203 นางสาวนภัสสร พูลทวี สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
16204 นายนรวีร์ สอนโยธา สาย21 ฟ้าคราม 2 สวนทอง8,7 ชำระแล้ว
16206 นางสาวนาดา พรหมนา สาย26 พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
16210 นายปวริศร์ ปัญญาสมบัติ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ลักลี่วิลล์,เปรมฤทัย ชำระแล้ว
16213 นางสาวปียาพัชร ลายบัว สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
16215 นายพัทธดนย์ ตันติเอมอร สาย6 หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ชำระแล้ว
16216 นางสาวพัทธ์ธิดา วรรณะ สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
16227 นางสาวภัททิยา ถั่วทอง สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
16228 นายภาสวิชญ์ เหลืองหิรัฐวุฒิ สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
16231 นางสาวมนัสนันท์ จริตพานิช สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
16234 นายเมธา ติมลรัมย์ สาย22 ตลาดAC บุรีรมย์ ชำระแล้ว
16236 นางสาวรมณณัฏฐ์ สัจจะภัทรกุล สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
16243 นางสาววริษา เทียมทอง สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
16245 นางสาววิรัลพัชร คุณาสถิตย์ชัย สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
16254 นายสิปฐินนชิ์ เครือศรี สาย20 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
16256 นางสาวสุรานี กฤษดี สาย3 ไทยธานี หน้าเมือง ชำระแล้ว
16257 นางสาวอชิรญา เขียวมณี สาย3 ไทยธานี หน้าเมือง ชำระแล้ว
16262 นายอภิสิทธิ์ สอนสุภาพ สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
16265 นางสาวอลิตา ศรีตระกูล สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
16266 นางสาวอลิศรา เลลา สาย3 ไทยธานี คลอง3 คลองหลวง ชำระแล้ว
16271 เด็กชายกมลทิพย์ แทบทาม สาย26 พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
16272 เด็กชายกรกช มั่นใจอารย์ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา3 ชำระแล้ว
16273 เด็กหญิงกรชนก ลิขิตวิทยาไกร สาย1 ม.ธนินธร ม.พิพรพงษ์ ชำระแล้ว
16276 เด็กชายกฤชณัท เเพงจันทร์ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
16277 เด็กชายกฤตชัย ถาวรพันธุ์ สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
16278 เด็กหญิงกฤตญาญ์ แก้วนพรัตน์ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
16282 เด็กชายกสิณธร ชนะไชยมงคลกุล สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
16289 เด็กหญิงกันติชา สนใจ สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
16291 เด็กหญิงกัลยนันท์ ช่วงโชติ สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
16294 เด็กชายกิตติกูร เซ่งจ่าว สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
16295 เด็กชายกิตติคุณ เกียรติพัฒนาชัย สาย6 หงสกุล ซอยบุญคุ้ม ชำระแล้ว
16297 เด็กชายกิตติธัส กสิกิจกรรม สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
16299 เด็กหญิงกิรณา ทิพย์มณี สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
16302 เด็กหญิงกุลนันท์ บุญยิ่งเหลือ สาย1 ม.ธนินธร สะพานเหลือง ชำระแล้ว
16305 เด็กหญิงเกศินี จึงเกรียงไกร สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
16307 เด็กหญิงขนิษฐา คำมานิตย์ สาย18 มาลีวัลย์ ซอยดี ชำระแล้ว
16308 เด็กหญิงขวัญข้าว พานทอง สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
16316 เด็กหญิงคัทลียา กรีมานี่ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
16317 เด็กหญิงจณัญญา อินทุเศรษฐ สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
16323 เด็กหญิงจารุภา ต่ออุดม สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
16324 เด็กหญิงจารุภา เอกอำนวย สาย9 คลอง 8 สะพานไฟแดงค.7,ดูโฮม,เบญจทรัพย์ ชำระแล้ว
16328 เด็กหญิงจิดาภา โพธิ์สุรแสง สาย3 ไทยธานี วัดธรรมกาย ชำระแล้ว
16330 เด็กหญิงจิตภา ภวังคนันท์ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
16331 เด็กหญิงจิตราพร บุตรดาวิด สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ยังไม่ชำระ
16335 เด็กหญิงจิรสุดา แตงบุตร สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล(ม.ปลาย) ชำระแล้ว
16340 เด็กหญิงชญาณัฐ ศรีจรูญ สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
16341 เด็กหญิงชญาดา เพ็ชรปิ่นแก้ว สาย6 หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ชำระแล้ว
16342 เด็กหญิงชฎาณิศ พันธุขะวงษ์ สาย3 ไทยธานี ร.ร.ยิ่งยศ ชำระแล้ว
16343 เด็กชายชนทัต เทพศิริ สาย8 คลอง 14 สะพานแป๊กฮก,สะพานมัฆวาลรังสรรค์,ธ.ออมสิน ชำระแล้ว
16344 เด็กชายชนภัค อยู่เสน สาย23 วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
16346 เด็กหญิงชนัญญา ข้อเปี้ย สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
16347 เด็กหญิงชนาธินาถ นาคเถื่อน สาย26 พฤกลดา บุณฑริก ชำระแล้ว
16351 เด็กชายชยธร ทองเพ็งจันทร์ สาย14 คลอง10 สะพานม.เรือนสุข,วัดอัยยิการาม ชำระแล้ว
16352 เด็กชายชยะภัทร ไชยฮ้อย สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
16353 เด็กชายชยุตรา ปานเสน สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
16356 เด็กหญิงชลิดา อุดมกิตติวรกุล สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
16359 เด็กชายชวรัตน์ ด้วงหอม สาย23 วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
16360 เด็กหญิงชวัลลักษณ์ อุทยารักษ์ สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
16361 เด็กชายชวัลวิทย์ โศภณศิริทร สาย21 ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
16362 เด็กหญิงชัญญา มูลสารศิลป์ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
16363 เด็กชายชัยกฤต บุญเลิศ สาย1 ม.ธนินธร สี่มุมเมือง,เซียร์,แม็คโคร ชำระแล้ว
16368 เด็กหญิงโชติกา โกศัลยวัตร สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
16372 เด็กชายฐปนรรฆ์ เวียนศิริ สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
16373 เด็กหญิงฐรินดา วัฒนกุล สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ชำระแล้ว
16374 เด็กหญิงฐาณิดา หมั่นเขตรกิจ สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
16375 เด็กหญิงเฌอปราง พยัคฆะโส สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
16379 เด็กหญิงฐิติวรดา ศิริเธียรไชย สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
16383 เด็กชายณธรรศ มธุรสสุนทร สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
16384 เด็กชายณภัทร จันทรกุล สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
16385 เด็กชายณภัทร ทองบุญชู สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
16387 เด็กชายณรงค์ศักดิ์ ดีพาชู สาย26 พฤกลดา แย้มสะอาด ชำระแล้ว
16389 เด็กหญิงด.ญ.ณัชชา พงศ์จรณบูรณ์ สาย3 ไทยธานี หน้าเมือง ชำระแล้ว
16390 เด็กหญิงณัฎฐณิชา เกิดปทุม สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
16391 เด็กชายณัฏฐกรณ์ จิตรเวโรจน์ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
16392 เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุญเต็ม สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
16393 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ลิมปสนธิพงษ์ สาย6 หงสกุล ซอยบุญคุ้ม ชำระแล้ว
16395 เด็กชายณัฏฐ์ปพน ลุขะรัง สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา โลตัสค.2 ชำระแล้ว
16397 เด็กชายณัฐกรณ์ กล่อมแก้ว สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
16398 เด็กหญิงณัฐกฤตา ไชยปัญญา สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
16400 เด็กหญิงณัฐกาญจน์ ศรีบุญเรือง สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
16401 เด็กชายณัฐจิระพงศ์ มาปก สาย23 วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
16404 เด็กหญิงณัฐชนันท์พร จันทร์ฉาย สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
16405 เด็กหญิงณัฐชยา เวียงทอง สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ชำระแล้ว
16410 เด็กหญิงณัฐนรี จิรวงศ์รุ่งเรือง สาย14 คลอง10 สะพานม.สัมมากร ชำระแล้ว
16411 เด็กหญิงณัฐนันท์ คงรวยทรัพย์ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
16412 เด็กหญิงณัฐนันท์ สารัตถกิจอนันต์ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
16417 เด็กชายณัฐภูมิ พ้องพงษ์ศรี สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
16419 เด็กหญิงณัฐวดี ทวิชศรี สาย9 คลอง 8 สะพานม.เรือนสุข1 ชำระแล้ว
16421 เด็กชายณัฐวัตร โพธิ์จิ๋ว สาย6 หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ชำระแล้ว
16426 เด็กหญิงณิชมน สิงหานนท์ตระกูล สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
16428 เด็กหญิงณิชาภัทร เมืองจันทร์ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
16432 เด็กหญิงดวงนภัส คำเนียม สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.วศิน ชำระแล้ว
16433 เด็กหญิงต้นรัก วงศ์เพ็ญทักษ์ สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
16436 เด็กชายติณณพัทธ์​ ใจแสน สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
16440 เด็กชายเตชินท์ รัตนธาราเกียรติ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
16442 เด็กชายทฤษฎี สำราญพานิช สาย15 ปั้มเอสโซ่ ตลาดสุชาติ ชำระแล้ว
16443 เด็กชายทัตพงศ์ จิระพิบูลย์พันธ์ สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
16444 เด็กหญิงทัภษพร พรหมบุตร สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
16450 เด็กชายธนกฤต ลพสุนทร สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
16451 เด็กชายธนกฤต ลีละพันธ์นิวัฒน์ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
16452 เด็กชายธนโชติ สุดท้าย สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
16453 เด็กชายธนดล ชำนาญเสือ สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
16455 เด็กชายธนเดช โพธิ์งาม สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
16457 เด็กชายธนบดี อ่อนศรี สาย11 ศาลธัญบุรี ศาลธัญญะ ชำระแล้ว
16458 เด็กชายธนพล ลาภสัมฤทธิ์ผล สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
16461 เด็กชายธนภัทร ศิริฟัก สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
16463 เด็กหญิงธนัชพร ไชยโย สาย6 หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ชำระแล้ว
16467 เด็กชายธนาพิพัฒน์ ศิริโสม สาย23 วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
16468 เด็กชายธนาวินท์ จงเจริญใจ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
16469 เด็กชายธนิสร แสงน้ำ สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
16473 เด็กหญิงธัญชนก ธานี สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
16480 เด็กหญิงธัญวรัตม์ เฉื่อยราษฎร์ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
16483 เด็กชายธามนิธิศ ฉัตรสง่า สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
16484 เด็กหญิงธิติยา สาระรัตน์ สาย 5 ตลาดบางขัน แยกไฟแดงตลาดไท ชำระแล้ว
16485 เด็กหญิงธีรกานต์ มูลเมือง สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
16486 เด็กชายธีร์จุฑา จุฑานฤนาท สาย 5 ตลาดบางขัน แยกไฟแดงตลาดไท ชำระแล้ว
16487 เด็กชายธีรณัฏฐ์ ม่วงคราม สาย18 มาลีวัลย์ ซอยดี ชำระแล้ว
16488 เด็กชายธีรดนย์ นนตะพันธ์ สาย3 ไทยธานี คลอง3 คลองหลวง ชำระแล้ว
16490 เด็กชายธีรเศรษฐ์ ตันจิตตสุวรรณ สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
16491 เด็กชายธีราทร รังษา สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
16492 เด็กชายนพพล พรหมแสนปัง สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
16495 เด็กหญิงนภัสกร กมุทชาติ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
16496 เด็กหญิงนริศรา นาชัยเพชร สาย3 ไทยธานี หน้าเมือง ชำระแล้ว
16497 เด็กหญิงนฤกมล ลาภสุวรรณ์ สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
16502 เด็กหญิงนันท์ชญาน์ หนูไชยะนันท์ สาย22 ตลาดAC บุรีรมย์ ชำระแล้ว
16505 เด็กชายนิโคลาส ดอนซิค สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
16508 เด็กหญิงนิชาภา ศตวุฒิพร สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
16511 เด็กหญิงนิพาดา ขลิบเงิน สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
16512 เด็กหญิงนิโลบล หมู่โสภิญ สาย3 ไทยธานี คลอง3 คลองหลวง ชำระแล้ว
16514 เด็กหญิงด.ญ.เนตรอัปสร สังข์แก้ว สาย14 คลอง10 สะพานไม้,ร้านโฮมแคร์ ชำระแล้ว
16517 เด็กหญิงบัณฑิตา ขู่คำราม สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
16518 เด็กหญิงบุญญาดา กุลธินี สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
16520 เด็กหญิงบุณณดา แสงนิลกุล สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
16526 เด็กชายปฎิภาณ อุบลบาน สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
16527 เด็กชายปฐพี พูดเจน สาย6 หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ชำระแล้ว
16531 เด็กหญิงปพิชญา ตั้งสุทธิมงคล สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา โลตัสค.2 ชำระแล้ว
16533 เด็กชายปภังกร ฤกษ์สันทัด สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
16534 เด็กชายปภาท ลิ้มโรจน์นุกูล สาย9 คลอง 8 สะพานม.เรือนสุข1 ชำระแล้ว
16538 เด็กหญิงปราณรวี สีโคตร สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
16539 เด็กชายปริทรรศน์ แสงวิเชียร สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
16540 เด็กหญิงปริม ยรรยง สาย1 ม.ธนินธร ธ.ไทยพาณิชย์ ชำระแล้ว
16542 เด็กหญิงปรียาดา อรัญญะ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
16549 เด็กชายปัณณทัต สุมาลัย สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
16551 เด็กชายปัณณวิชญ์ อุ่นภมรชัย สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
16554 เด็กหญิงปาณิสรา แป้นประโคน สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
16558 เด็กชายปิยังกูร ทากัณหา สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
16563 เด็กชายปุณวัสส์ เทพคุ้มกัน สาย16 ปตท.ค.2 ม.รัตนะ ชำระแล้ว
16564 เด็กชายเป็นโท ประยูรคำ สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
16567 เด็กหญิงไปรยาพร ปลัดท้วม สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ยังไม่ชำระ
16568 เด็กชายพงศกร เจนกระบวน สาย25 วัดหัตถสาร วัดหัตถสาร,ตชด. ชำระแล้ว
16578 เด็กหญิงพรพิชชา บุญชู สาย8 คลอง 14 สะพานปูน ม.ซื่อตรง ชำระแล้ว
16581 เด็กชายพรสัณฐ์ เหมือนบุญส่ง สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
16584 เด็กชายพลภัทร รื่นวงศ์ สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
16585 เด็กชายพลวรรธน์ หมอยา สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
16593 เด็กหญิงพัฒน์นรี อัญชลีชไมกร สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
16594 เด็กชายพัฒนพงศ์ ชูลาภ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
16597 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา สงวนเกียรติชัย สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
16598 เด็กหญิงพัณณิตา เลิศแก้วศรี สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
16599 เด็กหญิงพัตรพิมล ปานนาค สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ชำระแล้ว
16603 เด็กหญิงพันธิตรา มีนาบุญ สาย 5 ตลาดบางขัน โลตัสคลองหลวง ชำระแล้ว
16604 เด็กชายพัสพนธ์ ณัฐนันท์ธร สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
16607 เด็กหญิงพิชญ์​สินี​ เอี้ยว​ฉาย​ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ชำระแล้ว
16608 เด็กหญิงพิชญาภา พูลสวัสดิ์ สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
16610 เด็กหญิงพิชามญธุ์ บุญสะเดา สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
16612 เด็กหญิงพิมพ์ชนก บัวดก สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ชำระแล้ว
16615 เด็กหญิงพิมพ์นารา บุตรเพชร สาย26 พฤกลดา แย้มสะอาด ชำระแล้ว
16617 เด็กหญิงพิมพ์มาดา วัฒนะแสงโรยศรี สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
16619 เด็กหญิงพิมพ์มาดา สุวรรณพงศ์ สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
16620 เด็กหญิงพิมพ์มาดา หลักชัยกุล สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
16621 เด็กหญิงพิมพ์ลดา ขนานสต้ สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
16622 เด็กหญิงพิรัลพัชร จิระจิตต์ถนอม สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
16624 เด็กชายพีรณัฐ วิเชียร สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
16626 เด็กชายพีรวิชญ์ ศิริอังคาวุธ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
16628 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ชื่นจิตอภิรมย์ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
16632 เด็กชายภคพล ศรนารายณ์ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
16635 เด็กชายภัคพล สงคง สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
16637 เด็กหญิงภัณฑิรา พยัคฆ์สิงห์ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
16638 เด็กชายภัทรกร สิริรัตน์ สาย26 พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
16639 เด็กหญิงภัทรธิดา แก้วสมนึก สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
16641 เด็กชายภัทรวริศ รัตนกุล สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
16644 เด็กหญิงภัสพร เกียรติกิจกุล สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
16645 เด็กชายภาคิน โกมลสุบิน สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ชำระแล้ว
16648 เด็กชายภาณุวิชญ์ ช่างเรียน สาย14 คลอง10 สะพานปิยทรัพย์,ม.พรธิสาร ชำระแล้ว
16651 เด็กชายภูฉาย มิ่งขวัญ สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
16658 เด็กหญิงภูริชญา ประกอบกิจเจริญ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
16661 เด็กชายภูริมาศ สุธีระวุฒิ สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
16664 เด็กชายภูวริทธิ์ ขำนิล สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
16667 เด็กหญิงมณีรัตน์ กาญจนวงศามาศ สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
16669 เด็กชายมนตรี ทรัพย์ประวัติ สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
16674 เด็กชายเมธ์ธัญ ขาวปลอด สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
16675 เด็กชายเมษวัฒน์ ศิลปชำนาญ สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
16678 เด็กชายยศกร ใบศักดิ์ สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
16680 เด็กหญิงยอดฤทัย เนื่องฤทธิ์ สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
16682 เด็กหญิงรภัทกร วัชรกฤษฎ์ สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
16684 เด็กหญิงด.ญ.รวิพร เพ็ชร สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
16686 เด็กหญิงรักษา แหวนในเมือง สาย25 วัดหัตถสาร ปากคลอง5 ชำระแล้ว
16687 เด็กชายรังสิมันตุ์ สุทธิรักษ์ สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
16691 เด็กชายเรืองศักดิ์ สุพรรณ์ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
16695 เด็กหญิงลภัสรดา วัฒนชัยพงษ์ สาย6 หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ชำระแล้ว
16696 เด็กหญิงลักษิกา บุญเลิศ สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
16698 นางสาววริศรา รอดย้อย สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
16699 เด็กชายวชิรวิทย์ คงเพ็ง สาย21 ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
16701 เด็กชายวรกฤศ จันทร์อ้าย สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
16702 เด็กชายวรพล ปักษาสันต์ สาย16 ปตท.ค.2 ม.รัตนะ ชำระแล้ว
16703 เด็กชายวรพัทธ์ ปัทมะโสภา สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
16706 เด็กชายวริทธิ์ ต๊ะมามูล สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
16707 เด็กหญิงวริศรา หนูเสน สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ชำระแล้ว
16708 เด็กหญิงวลัยพรรณ ปาสาบุตร สาย26 พฤกลดา อยู่เจริญ3 ชำระแล้ว
16709 เด็กชายวัชรพัฒน์ ริดำรงค์ สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
16711 เด็กหญิงวัลย์ชิศา คมขำ สาย25 วัดหัตถสาร เอื้ออาทร,วัดแสวง,เบญจพฤกษ์ ชำระแล้ว
16720 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา เส็งดอนไพร สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
16722 เด็กหญิงศศิณา แสงโรจน์รัตน์ สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
16724 เด็กหญิงศศิวิมล คำพร สาย3 ไทยธานี คลอง3 คลองหลวง ชำระแล้ว
16732 เด็กหญิงศิริกัญญา จันทร์ธิวัตรกุล สาย 5 ตลาดบางขัน โลตัสคลองหลวง ชำระแล้ว
16734 เด็กชายศิริชัชชัย รักการ สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
16735 เด็กหญิงศิรินทิพย์ แสนเด็ดดวงดี สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
16736 เด็กชายศิวปกร วงศ์บุญ สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
16738 เด็กหญิงศีตลา ชื่นคลัง สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
16741 เด็กหญิงศุภกานต์ จัดพล สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
16743 เด็กชายศุภโชค เรือนสม สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
16744 เด็กชายศุภพล หลีกเลี่ยง สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา โลตัสค.2 ชำระแล้ว
16747 เด็กชายศุภวิชญ์ ทองเกิด สาย6 หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ชำระแล้ว
16749 เด็กหญิงศุภัชญา กวีวัจน์ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
16751 เด็กชายสกลวัฒน์ ภู่ประเสริฐวงศ์ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ชำระแล้ว
16752 เด็กชายสยมภู ทองปัญญนพ สาย14 คลอง10 สะพานม.สัมมากร ชำระแล้ว
16754 เด็กชายสรณ์วิชญ์ เหล่านิพนธ์ สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล(ม.ปลาย) ชำระแล้ว
16755 เด็กชายสรพัศ บัวมี สาย8 คลอง 14 สะพานแป๊กฮก,สะพานมัฆวาลรังสรรค์,ธ.ออมสิน ชำระแล้ว
16758 เด็กหญิงสลิล​รักษ์​ เ​พชรสกุล​ สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
16763 เด็กชายสิทธิโชค จันตบุตร สาย8 คลอง 14 ป้อม(คลอง14) ชำระแล้ว
16764 เด็กชายสิทธิโชค เฉิน สาย6 หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ชำระแล้ว
16769 เด็กชายสิรวิชญ์ ลิ้มประเสริฐ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
16775 เด็กชายสิริวิช เอี่ยมชุ่ม สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
16779 เด็กหญิงสุนิตา สุวรรณชัย สาย6 หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ชำระแล้ว
16780 เด็กหญิงสุประวีณ์ หาผลทรัพย์ สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
16781 เด็กหญิงสุพรรณพิมพ์ ศรีปรีชาชาญ สาย21 ฟ้าคราม 2 ศุภาลัยบุรี ชำระแล้ว
16782 เด็กหญิงสุพิชชา ฝ่ายขันธ์ สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
16784 เด็กหญิงสุภาวดี สิริวุฒิชัยวัฒนา สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
16785 เด็กชายสุรดิษ เศรษฐวงศ์สิน สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
16788 เด็กชายด.ญ.หทัยชนก ศรีนวล สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ยังไม่ชำระ
16789 เด็กชายเหนือเมฆ พิมพ์จันทร์ สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
16790 เด็กชายอคิราภ์ น้อยสวัสดิ์ สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
16791 เด็กหญิงอชิรญา โชคสมสนอง สาย3 ไทยธานี หน้าเมือง ชำระแล้ว
16793 เด็กหญิงอชิรญา เอื้อเฟื้อกลาง สาย3 ไทยธานี คลอง3 คลองหลวง ชำระแล้ว
16794 เด็กชายอชิรวัฒน์ ดุษฎี สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
16800 เด็กหญิงอนัญชนา แย้มวจี สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
16803 เด็กชายอภิวิชญ์ รันทม สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
16804 เด็กหญิงอรณิชา ตุลาภรณ์ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
16806 เด็กชายอรัณ อัศวนรากุล สาย14 คลอง10 สะพานม.สัมมากร ชำระแล้ว
16808 เด็กชายอวสร สอดห่วง สาย12 บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
16812 เด็กหญิงอัยรดา เกตุแป้น สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
16820 เด็กหญิงเอื้ออีงกูร เกิดทิพย์ สาย26 พฤกลดา แย้มสะอาด ชำระแล้ว
16822 เด็กหญิงไอศวรรย์ อรชร สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
16824 เด็กหญิงกาญจน์ชนก มุ่งดี สาย21 ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
16827 เด็กชายภูริศ วงษ์พลับ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
16829 เด็กชายรณกร นามมงคล สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
16838 เด็กชายธนกร รักพงษ์ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
16840 เด็กหญิงธาริกา กองหนู สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
16842 เด็กหญิงปภาวี รามวงศ์ สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
16852 นางสาวอรัชพร สุคนธรส สาย9 คลอง 8 สะพานม.เรือนสุข1 ชำระแล้ว
16857 นางสาวชนาพร ใจเหมือย สาย14 คลอง10 สะพานม.เรือนสุข,วัดอัยยิการาม ชำระแล้ว
16861 เด็กชายคณิน ชุมคง สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
16862 เด็กชายยศสรัล มั่นคงดี สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว