ข้อมูลนักเรียนทั้งหมดที่แจ้งความจำนง สกร.

เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ-สกุล สายรถ จุดขึ้นลง การชำระเงิน
เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ-สกุล สายรถ จุดขึ้นลง การชำระเงิน
00073 นางสาวสิราวรรณ วงศ์คุ้มสิน วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ยังไม่ชำระ
00088 เด็กชายกณิน ทัพมี พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ยังไม่ชำระ
00089 เด็กหญิงกนกอร พลายละหาร ตลาดบางขัน(เดิมคือสาย24) แยกไฟแดงตลาดไท ยังไม่ชำระ
00095 เด็กหญิงกัญญารัตน์ เศียรทอง ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
00126 เด็กชายธรดล ประทุมแก้ว แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ยังไม่ชำระ
00132 เด็กหญิงนาดา พรหมนา พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ยังไม่ชำระ
00148 เด็กหญิงมุทิตา จานนอก ตลาดบางขัน(เดิมคือสาย24) ศุภลักษณ์ ยังไม่ชำระ
00174 เด็กหญิงสุวภัทร เมฆช่วง อยู่เจริญ1(เดิมคือสาย28) ปิยวรารมย์ ยังไม่ชำระ
00187 เด็กชายกฤตภาส รัตนานุกูล วัดหัตถสาร ปากคลอง5 ยังไม่ชำระ
00206 เด็กชายฐกร วจนะคุณากร อยู่เจริญ1(เดิมคือสาย28) อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ยังไม่ชำระ
00253 เด็กหญิงวนิดา เสือเพชร คลอง10(เดิมคือสาย22) สะพาน ม.ธาราดลบุรี(ม.ต้น) ยังไม่ชำระ
00257 เด็กหญิงศรัณยาภัทร ฆรานนท์ ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
00272 เด็กหญิงสุพิชญา อวยผล อยู่เจริญ1(เดิมคือสาย28) อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ยังไม่ชำระ
00305 เด็กชายธเนศวร ชูชื่นมานะกิจ ฟ้าคราม 2 สวนทอง8,7 ยังไม่ชำระ
11037 เด็กหญิงชนมน วัฒนเกตุกูล ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ยังไม่ชำระ
11037 นายธีรเทพ สายอาภรณ์ คลอง 8 สะพานม.ธาราดล(ม.ปลาย) ยังไม่ชำระ
11042 นายพรภูเบศ อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา ตลาดAC(เดิมคือสาย27) ตลาดAC ยังไม่ชำระ
11397 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ผ่องสวัสดิ์ พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ยังไม่ชำระ
11398 เด็กชายปัณณวิชญ์ ด่านเดชา มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ยังไม่ชำระ
12066 นางสาวกรกนก สีแย้ม ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ยังไม่ชำระ
12123 นายจักรพรรดิ ทองฉิม ม.ธนินธร ม.พิพรพงษ์ ยังไม่ชำระ
12139 นายจิรายุส ฉิมอ้อย ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ยังไม่ชำระ
12153 นางสาวชฎาพร พิมมงคล ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ยังไม่ชำระ
12158 นางสาวชนิกานต์ คำวาง คลอง 8 สะพานม.ธาราดล(ม.ปลาย) ยังไม่ชำระ
12189 นางสาวญาตา สีวะรม บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ยังไม่ชำระ
12206 นางสาวณัชชา จินาพุก หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ยังไม่ชำระ
12244 นางสาวถิรดา อินทร์สมบัติ ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ยังไม่ชำระ
12248 นางสาวทัตชญา สอนประสม บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ยังไม่ชำระ
12294 นางสาวธัญญ์พิชชา ฉันทวิลาสกุล คลอง 8 สะพานม.ธาราดล(ม.ปลาย) ยังไม่ชำระ
12331 นางสาวนลินทิพย์ สารพัดโชค วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ยังไม่ชำระ
12348 นางสาวเบญจพร สังข์ปิด ตลาดบางขัน(เดิมคือสาย24) แยกไฟแดงตลาดไท ยังไม่ชำระ
12359 นางสาวปภาวรินท์ ครามเขียว ม.ธนินธร สี่มุมเมือง,เซียร์,แม็คโคร ยังไม่ชำระ
12389 นางสาวพรนภัส โรจนรัตน์ ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
12391 นางสาวพรปวีณ์ เกียรติภัทราภรณ์ พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ยังไม่ชำระ
12399 นางสาวพลอยไพลิน สิงห์กอ วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ยังไม่ชำระ
12410 นางสาวพันแสน โพธิ์ศรีทอง คลอง10(เดิมคือสาย22) สะพาน ม.สัมมากร ยังไม่ชำระ
12421 นางสาวพิมพ์ชนก ไกรสัย ตลาดบางขัน(เดิมคือสาย24) บางขัน ยังไม่ชำระ
12448 นางสาวภาณิณี จงดำรงพัฒน์ บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ยังไม่ชำระ
12471 นางสาวมนรดา ยินดี วไลย์ แขวงการทาง ยังไม่ชำระ
12479 นางสาวเมทิกา นิมิตรัตน์ ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี,ศุภาลัยบุรี ยังไม่ชำระ
12495 นางสาวรรินดา พูลเล็ก ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี,ศุภาลัยบุรี ยังไม่ชำระ
12586 นายสรัล เต็มรังษี ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ยังไม่ชำระ
12604 นางสาวปิ่นปัก โชติกะพุกกณะ คลอง10(เดิมคือสาย22) สะพาน ม.สัมมากร ยังไม่ชำระ
12738 นายกณรัฐ พนพงศากร ปากทางค.4 ลำลูกกา หมู่บ้านร่มเย็น ยังไม่ชำระ
12747 นายกรกฤต อนันตอวยพร ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
12774 นายกายกาญจน์ จันทรวงศ์ไพศาล วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ยังไม่ชำระ
12790 นางสาวครองขวัญ ฉะอุ่ม อยู่เจริญ1(เดิมคือสาย28) สราญธร ยังไม่ชำระ
12855 นางสาวญาดา ฟองวิฑูร ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
12884 นางสาวณัฏฐณิชา รัตนานุกูล วัดหัตถสาร ปากคลอง5 ยังไม่ชำระ
12942 นางสาวธนภรณ์ เกรียงไกรวัฒน์ คลอง10(เดิมคือสาย22) สะพาน ม.เรือนสุข2 ยังไม่ชำระ
13004 นายนัทที สมัญญากิติมศักดิ์ วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ยังไม่ชำระ
13026 นายบุณยกร บุญวงศ์ บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ยังไม่ชำระ
13074 นางสาวพนิตตา รังสรรค์ปรีชา บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ยังไม่ชำระ
13090 นางสาวพัชรพร พิมพะนิตย์ มาลีวัลย์ บ้านฟ้าลากูล ยังไม่ชำระ
13160 นายภูมิภัทร นันทบุตร ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
13225 นางสาววสุธิดา ถนอมเผ่า ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ยังไม่ชำระ
13232 นางสาววิชญาดา อ้นไชยะ วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ยังไม่ชำระ
13287 นายสิรภพ สมหวัง วัดหัตถสาร วัดหัตถสาร,ตชด. ยังไม่ชำระ
13287 นายสิรภพ สมหวัง วัดหัตถสาร วัดหัตถสาร,ตชด. ยังไม่ชำระ
13419 นางสาวมัณทนา คำเปรม คลอง10(เดิมคือสาย22) สะพานปากค.9 ยังไม่ชำระ
13431 นางสาวกชกร ปริญญาวรวงศ์ ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ยังไม่ชำระ
13465 นางสาวขวัญดาว โพธิสาขา คลอง10(เดิมคือสาย22) วัดอัยยิการาม ยังไม่ชำระ
13474 นางสาวจิณณพัต ถนอมนุ่ม บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ยังไม่ชำระ
13508 นายชวนากร ปานเด ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ยังไม่ชำระ
13527 นายญาณิน เด็ดแก้ว ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
13532 นางสาวฐิตารีย์ พูนผล คลอง10(เดิมคือสาย22) สะพาน ม.ปิยทรัพย์ ยังไม่ชำระ
13538 นางสาวณฐอร รดเรือง บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ยังไม่ชำระ
13565 นางสาวณัฐธยาน์ เพชรปานกัน ม.รัตนะ ม.รัตนะ ยังไม่ชำระ
13567 นางสาวณัฐนรี เพ็ชรรัตน์ คลอง 8 สะพานชุมชนเดิมรักษ์,ม.พรจิรา ยังไม่ชำระ
13570 เด็กชายณัฐนันท์ ไชยมาตย์ ตลาดบางขัน(เดิมคือสาย24) แยกไฟแดงตลาดไท ยังไม่ชำระ
13595 นางสาวทรรศนพร แจ่มแจ้ง หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ยังไม่ชำระ
13615 นายธนดล มหาพรรณ วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ยังไม่ชำระ
13622 นางสาวธนภรณ์ เมฆฉาย ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ยังไม่ชำระ
13654 นางสาวธีร์จุฑา ศรีฉันทะมิตร ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ยังไม่ชำระ
13682 นางสาวนวลหง เวโรจนนันท์ ตลาดบางขัน(เดิมคือสาย24) แยกไฟแดงตลาดไท ยังไม่ชำระ
13684 นางสาวนัชชา ปันติ วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ยังไม่ชำระ
13685 นางสาวนัฐลดา โสมณวัตร์ คลอง10(เดิมคือสาย22) สะพานไม้ ยังไม่ชำระ
13689 นางสาวนันทกานต์ ด้วงทำ ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ยังไม่ชำระ
13715 นางสาวปพิชญา วีรศักดิ์ธารา พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ยังไม่ชำระ
13719 นางสาวประพาฬรัตน์ เรืองสมบัติ ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ยังไม่ชำระ
13723 นางสาวปริยากร กรานแหยม คลอง10(เดิมคือสาย22) สะพานลอย ม.ธัญภิรมย์ ยังไม่ชำระ
13750 นางสาวพชรพร รัตน์พรพงศ์ คลอง 14 วัดสระบัว ยังไม่ชำระ
13753 นางสาวพรกมล สุขสำราญ ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ยังไม่ชำระ
13768 นายพัชรพล มาบขุนทด ไทยธานี ร.ร.ยิ่งยศ ยังไม่ชำระ
13814 นายภรัณยู อยู่นัด คลอง 14 วัดสระบัว ยังไม่ชำระ
13836 นางสาวภุมริน เขียวน้ำชุม บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ยังไม่ชำระ
13851 นางสาวภูษณิศา เปรมยิ่ง ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ยังไม่ชำระ
13867 นางสาวรวิสรา เถื่อนชัย ไทยธานี ม.ไทยธานี ยังไม่ชำระ
13877 นางสาวรัตติยา อุโคตร คลอง10(เดิมคือสาย22) สะพาน ม.สัมมากร ยังไม่ชำระ
13879 นางสาวรินรดา สุภีคำ บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ยังไม่ชำระ
13949 นางสาวศุภธิดา บุปผานิโรจน์ คลอง10(เดิมคือสาย22) สะพานลอย ม.ธัญภิรมย์ ยังไม่ชำระ
14184 นางสาวพิริยา สนทนา ปากทางค.4 ลำลูกกา หมู่บ้านร่มเย็น ยังไม่ชำระ
14264 เด็กหญิงเกวลิน อินทร์ใหญ่ วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ยังไม่ชำระ
14278 เด็กชายคุณานนต์ ศิริอ่อนดำรงค์ ศาลธัญบุรี พรพิมาน ยังไม่ชำระ
14300 เด็กหญิงจีรนันท์ ระโหฐาน มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ยังไม่ชำระ
14318 เด็กหญิงชนิดาภา เอกอำนวย คลอง 8 แยกไฟแดง ค.7 ยังไม่ชำระ
14328 เด็กชายชัยพฤกษ์ สุขวิจิตต์ ม.รัตนะ ม.รัตนะ ยังไม่ชำระ
14337 เด็กหญิงชุติกนิษฐ์ภา เจริญลาภนพรัตน์ มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ยังไม่ชำระ
14340 เด็กหญิงโชติรส มนตรี คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ยังไม่ชำระ
14349 เด็กหญิงฐิติกาญจน์นภัส สีสุคล คลอง10(เดิมคือสาย22) สะพาน ม.เรือนสุข2 ยังไม่ชำระ
14357 เด็กชายณภัทร ปกครอง ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ยังไม่ชำระ
14359 เด็กชายณภัทร พันธุ์สวัสดิ์ ม.ธนินธร สี่มุมเมือง,เซียร์,แม็คโคร ยังไม่ชำระ
14375 เด็กหญิงณัฏฐ์ศศิ บัวทรัพย์ ตลาดAC(เดิมคือสาย27) ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ยังไม่ชำระ
14411 นายทัพพ์เทพ จิณะแสน ไทยธานี วัดธรรมกาย ยังไม่ชำระ
14413 เด็กชายทิวัตถ์ วณิชเวทิน วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ยังไม่ชำระ
14440 เด็กหญิงธมนวรรณ นาคะโยธินสกุล คลอง10(เดิมคือสาย22) สะพานลอย ม.ธัญภิรมย์ ยังไม่ชำระ
14446 นายธราเทพ ด่านเดชา มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ยังไม่ชำระ
14446 นายธราเทพ ด่านเดชา มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ยังไม่ชำระ
14447 เด็กชายธราธร โชติพรม พฤกลดา แย้มสะอาด ยังไม่ชำระ
14482 นายนัทธพงศ์ วิรัชโชติเสถียร ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ยังไม่ชำระ
14489 นายนิติพัฒน์ ธนภิวัฒน์โภคิน ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี,ศุภาลัยบุรี ยังไม่ชำระ
14497 เด็กหญิงนุชนาฎ เสือมั่น ตลาดบางขัน(เดิมคือสาย24) แยกไฟแดงตลาดไท ยังไม่ชำระ
14517 นายปฐพล มีประเสริฐ ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ยังไม่ชำระ
14519 เด็กหญิงปฐิมาพร จิรัฐชานนท์ วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ยังไม่ชำระ
14523 เด็กชายปยุต ทรัพยอาจิณ ไทยธานี คลอง3 คลองหลวง ยังไม่ชำระ
14525 เด็กชายปรรณพัชร เปรมยิ่ง ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ยังไม่ชำระ
14534 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา มั่นสงค์ ศาลธัญบุรี พรพิมาน ยังไม่ชำระ
14550 นางสาวปุริมปรัชญ์ โกศลวาทะวงศ์ ม.รัตนะ ม.รัตนะ ยังไม่ชำระ
14557 เด็กชายพงศพัศ คุณรักษ์ หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ยังไม่ชำระ
14574 เด็กหญิงพัราภรณ์ แพงศรี วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ยังไม่ชำระ
14582 นางสาวพิชชาภา มารศรี คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ยังไม่ชำระ
14616 เด็กชายภควัต ธำรงค์อนันต์สกุล บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ยังไม่ชำระ
14619 เด็กชายภรัญวิทย์ กิจพิริยะการณ์ บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ยังไม่ชำระ
14626 นางสาวภัทรสุดา ค่านคร ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ยังไม่ชำระ
14633 เด็กชายภูดิศ จิตติวงศ์สมาน ตลาดAC(เดิมคือสาย27) ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ยังไม่ชำระ
14655 เด็กชายมินทดา สานนท์ ไทยธานี ม.ไทยธานี ยังไม่ชำระ
14656 เด็กหญิงเมธาวี เกตุทอง พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ยังไม่ชำระ
14681 เด็กหญิงลักษิกา จีนหมิก วัดหัตถสาร ปากคลอง5 ยังไม่ชำระ
14690 เด็กหญิงวรรณภักสร สำราญใจ วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ยังไม่ชำระ
14724 เด็กหญิงศศิรัศมี พงษ์ประเสริฐสุข ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ยังไม่ชำระ
14752 เด็กชายสิรวิชญ์ ทับทิมไทย พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ยังไม่ชำระ
14768 เด็กหญิงสุภาสิรินทร์ วณิชย์สุวรรณ์ ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ยังไม่ชำระ
14781 เด็กหญิงอณัญญา เอี่ยมวิเชียรเจริญ ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ยังไม่ชำระ
14811 เด็กหญิงเอมณิชา กาญจนะหุต ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ยังไม่ชำระ
14883 เด็กชายกรรัชต์ คมกฤช ปากทางค.4 ลำลูกกา หมู่บ้านร่มเย็น ยังไม่ชำระ
14888 เด็กหญิงกฤตยา อนันตอวยพร ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
14896 เด็กหญิงกัญญ์วรา ชวาลรติกุล ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ยังไม่ชำระ
14908 เด็กชายด.ช.กิตตสรณ์ วิกุลโรจน์พัฒน์ อยู่เจริญ1(เดิมคือสาย28) อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ยังไม่ชำระ
14929 เด็กหญิงจณิสตา ฟ้ากระจ่าง ตลาดบางขัน(เดิมคือสาย24) บางขัน ยังไม่ชำระ
14931 เด็กชายจักรพงศ์ แย้มแสง ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ยังไม่ชำระ
14932 เด็กชายจักรพรรณ์ กอนา อยู่เจริญ1(เดิมคือสาย28) อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ยังไม่ชำระ
14950 เด็กหญิงชญาฎา สุนาวงศ์ แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ยังไม่ชำระ
14955 เด็กหญิงชนัญชิดา สีลาสม คลอง 14 วัดสระบัว ยังไม่ชำระ
14965 เด็กหญิงช่อตะวัน ธรรมพิดา ไทยธานี ม.ไทยธานี ยังไม่ชำระ
14974 เด็กหญิงชุติกาญจน์ โชคเหรียญสุขชัย คลอง10(เดิมคือสาย22) สะพาน ม.ธาราดลบุรี(ม.ต้น) ยังไม่ชำระ
14988 เด็กชายฐานพัฒน์ สุรพันธ์ ไทยธานี วัดธรรมกาย ยังไม่ชำระ
14989 เด็กหญิงฐิตาพร คำเปรม คลอง10(เดิมคือสาย22) สะพานปากค.9 ยังไม่ชำระ
14992 เด็กชายฐิติธรรศ กมลคุณากร ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
14998 เด็กชายณภัทร วรฐานุคุณ ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ยังไม่ชำระ
15012 เด็กหญิงณัฏฐธิดา มะลิต้น ม.รัตนะ ม.รัตนะ ยังไม่ชำระ
15042 เด็กชายตะวัน ฤกษ์ล้วน แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ยังไม่ชำระ
15044 เด็กชายตุลยวัต เวียงทอง ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี,ศุภาลัยบุรี ยังไม่ชำระ
15058 เด็กชายธนกร ทองปิ่นแก้ว วไลย์ แขวงการทาง ยังไม่ชำระ
15074 เด็กหญิงธนภร ประทุมรัตน์ ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ยังไม่ชำระ
15082 เด็กชายธนัญชกร อัครกูรณวรา ตลาดAC(เดิมคือสาย27) ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ยังไม่ชำระ
15100 เด็กหญิงธารกฤษณา สนสุนัน พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ยังไม่ชำระ
15117 เด็กชายนพอนันต์ วงศ์จีโน พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ยังไม่ชำระ
15128 เด็กหญิงนันท์นภัส พงษ์สวัสดิ์ ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ยังไม่ชำระ
15135 เด็กหญิงบรรณรต ศรีฉันทะมิตร ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ยังไม่ชำระ
15136 เด็กชายบรรณวัชร เดชคุ้ม ม.รัตนะ ม.รัตนะ ยังไม่ชำระ
15140 เด็กหญิงบุศราพร มิทธิศร ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ยังไม่ชำระ
15140 เด็กหญิงบุศราพร มิทธิศร ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ยังไม่ชำระ
15147 เด็กหญิงปนัดดา แก้วชะมอญ คลอง10(เดิมคือสาย22) สะพาน ม.ธาราดลบุรี(ม.ต้น) ยังไม่ชำระ
15173 เด็กหญิงปาลิดา ริบรวมทรัพย์ ตลาดAC(เดิมคือสาย27) ตลาดAC ยังไม่ชำระ
15176 เด็กชายด.ช.ปุญญพัฒน์ แก้วประดับ ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ยังไม่ชำระ
15190 เด็กชายพงศ์พล รักประเสริฐสุข หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ยังไม่ชำระ
15205 เด็กชายพศุตม์ปิยะ ยอดทอง คลอง 14 สะพานมัฆวาลรังสรรค์ ยังไม่ชำระ
15221 เด็กหญิงพิชญ์สินี เลิศกชกร แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ยังไม่ชำระ
15244 เด็กหญิงภคพร จันทา คลอง 14 วัดสระบัว ยังไม่ชำระ
15257 เด็กชายภีมวัจน์ ชนะบาล แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ยังไม่ชำระ
15274 เด็กชายมันตา สืบวงษ์ มาลีวัลย์ ซอยดี ยังไม่ชำระ
15278 เด็กหญิงมีสุข ทองเลิศ หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ยังไม่ชำระ
15304 เด็กหญิงลอร่ามาย กิลลอร์ด ตลาดAC(เดิมคือสาย27) ตลาดAC ยังไม่ชำระ
15306 เด็กชายเลโอ ภพธร ค็อตตี้ วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ยังไม่ชำระ
15321 เด็กหญิงวริศรา ชัยกิจ วัดหัตถสาร วัดหัตถสาร,ตชด. ยังไม่ชำระ
15377 เด็กหญิงสุปรียาพร แป้นคุ้มญาติ ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ยังไม่ชำระ
15382 เด็กชายสุรเมศวร์ พรนิภาภัทร์กุล คลอง 8 สะพานเทศบาลอ.ธัญบุรี ยังไม่ชำระ
15401 เด็กชายอนพัทย์ คงบุญ ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ยังไม่ชำระ
15464 เด็กชายเปี่ยมโชค เพ็ชรผ่อง ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ยังไม่ชำระ
15506 เด็กชายด.ช.นพวิทย์ ธีร์กมลศรี ธีร์กมลศรี วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ยังไม่ชำระ
15553 นางสาวปภาพัฒน์ พสุธา ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ยังไม่ชำระ
15564 นางสาวเพ็ญพรรณ สว่างวงษ์ ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ยังไม่ชำระ
15585 นางสาวสิริกร จันทร์รุ่งเรือง ม.รัตนะ ม.รัตนะ ยังไม่ชำระ
15591 เด็กชายกชกร มั่นใจอารย์ พฤกลดา พฤกลดา3 ยังไม่ชำระ
15595 เด็กชายกนกพล พิพัฒน์ทวีสิน วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ยังไม่ชำระ
15602 เด็กหญิงกฤตติกา อาดัม วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ยังไม่ชำระ
15624 เด็กหญิงแก้วขวัญ บุญกว้าง คลอง10(เดิมคือสาย22) สะพาน ม.ธาราดลบุรี(ม.ต้น) ยังไม่ชำระ
15638 เด็กหญิงจิณห์จุฑา ต่ายเทศ วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ยังไม่ชำระ
15641 เด็กชายจิตติพัฒน์ รุ่งเรือง แยกลำลูกกา แยกลำลูกกา ยังไม่ชำระ
15656 เด็กหญิงเจณิชา แจ้งสว่าง ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
15667 เด็กหญิงชนัญธิดา กันญา พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ยังไม่ชำระ
15672 เด็กหญิงชยาภรณ์ ศรีตะเถระ ศาลธัญบุรี พรพิมาน ยังไม่ชำระ
15676 เด็กชายชวนากร พลารักษ์ ไทยธานี ร.ร.ยิ่งยศ ยังไม่ชำระ
15697 เด็กหญิงฐิติกาญจน์ กลับใจ ตลาดบางขัน(เดิมคือสาย24) ธรรมศาสตร์ ยังไม่ชำระ
15698 เด็กหญิงฐิติชญา อักกะโชติกุล ตลาดบางขัน(เดิมคือสาย24) ธรรมศาสตร์ ยังไม่ชำระ
15701 เด็กหญิงณ กมล อร่ามเรือง บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ยังไม่ชำระ
15730 เด็กหญิงณัฐพร ไชยศิริวัฒนะกุล พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ยังไม่ชำระ
15732 เด็กหญิงณัฐพัชร์ ทวีพันธุ์สานต์ คลอง10(เดิมคือสาย22) สะพาน ม.ธาราดลบุรี(ม.ต้น) ยังไม่ชำระ
15733 เด็กชายณัฐวัฒน์ มาโนชนฤมล ไทยธานี ม.ไทยธานี ยังไม่ชำระ
15744 เด็กชายเตชินท์ เรืองขจร ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ยังไม่ชำระ
15748 เด็กชายทิฐินันท์ หาญวิญญานันท์ วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ยังไม่ชำระ
15772 เด็กชายธฤต ล่องวิเชียร คลอง10(เดิมคือสาย22) สะพานลอย ม.วศิน ยังไม่ชำระ
15785 เด็กหญิงธิชา โชติพรม พฤกลดา แย้มสะอาด ยังไม่ชำระ
15800 เด็กชายนพรุจ ภัทร์กุลชัย ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ยังไม่ชำระ
15815 เด็กหญิงนันท์นภัส วัสนชิน ฟ้าคราม 2 สวนทอง8,7 ยังไม่ชำระ
15823 เด็กหญิงด.ญ. บวรลักษณ์ ส่งเสริม บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ยังไม่ชำระ
15835 เด็กชายปฏิพัทธ์ ม่วงไหมทอง ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ยังไม่ชำระ
15851 เด็กชายปวรปรัชญ์ เปรมบุตร บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ยังไม่ชำระ
15853 เด็กหญิงปวริศา อรัญญะ ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
15855 เด็กชายปัณณธร อุ่นภมรชัย ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ยังไม่ชำระ
15886 เด็กหญิงด.ญ พรพรรณ เศษรักษา ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ยังไม่ชำระ
15902 เด็กหญิงพิชชาภา วณิชเวทิน วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ยังไม่ชำระ
15904 เด็กหญิงพิชญากร แสนสีมนต์ หงสกุล ซอยบุญคุ้ม ยังไม่ชำระ
15906 เด็กหญิงพิชญาภัค ฉัตรเศรษฐกูล คลอง10(เดิมคือสาย22) สะพาน ม.ปิยทรัพย์ ยังไม่ชำระ
15907 เด็กหญิงพิณญาภรณ์ พรมมา ตลาดบางขัน(เดิมคือสาย24) ธรรมศาสตร์ ยังไม่ชำระ
15912 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ ฟูสินพัฒนะ ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ยังไม่ชำระ
15921 เด็กหญิงพีรดา วิทูรประสาทผล วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ยังไม่ชำระ
15924 เด็กชายพีระวิชญ์ สงกุมาร วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ยังไม่ชำระ
15930 เด็กหญิงเด็กหญิงภัณฑิราภรณ์ วัฒนา คลอง 14 วัดสระบัว ยังไม่ชำระ
15944 เด็กชายภูดิท คุณรักษ์ หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ยังไม่ชำระ
15958 เด็กหญิงมนต์นภา ยินดี วไลย์ แขวงการทาง ยังไม่ชำระ
15960 เด็กหญิงมานิตา เปล่งเพ็ชร วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ยังไม่ชำระ
15963 เด็กชายด.ช.แมททิว ไนท์ ดีเมน ศาลธัญบุรี พรพิมาน ยังไม่ชำระ
15969 เด็กหญิงยุพากร กลัดทอง ศาลธัญบุรี ศาลธัญญะ ยังไม่ชำระ
15973 เด็กชายสิริวุฒิ พวงดี ม.รัตนะ บึงใหญ่ ยังไม่ชำระ
15989 เด็กชายวชิระ ตั้งโยธาพิพัฒน์กุล ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
15995 เด็กหญิงวรรณิดา จิตรพิมาย วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ยังไม่ชำระ
15996 เด็กหญิงวรัมพร คูวิบูลย์ศิลป์ อยู่เจริญ1(เดิมคือสาย28) อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ยังไม่ชำระ
16016 เด็กหญิงศรุดา ยงวัฒนสุนทร ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ยังไม่ชำระ
16039 เด็กหญิงสโรชา ขุนทอง วไลย์ แขวงการทาง ยังไม่ชำระ
16052 เด็กชายสิริภูมิ เพชรพิริะพงศ์ บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ยังไม่ชำระ
16056 เด็กหญิงสุชญา บัวผัน คลอง 8 สะพานม.ธาราดล(ม.ปลาย) ยังไม่ชำระ
16057 เด็กหญิงสุชานันท์ พวงนาค หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ยังไม่ชำระ
16074 เด็กหญิงสุวิมล เสือมั่น ตลาดบางขัน(เดิมคือสาย24) แม็คโคร ยังไม่ชำระ
16099 เด็กชายอิทธิพัทธ์ อาจโต แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ยังไม่ชำระ
16111 เด็กชายรัชกฤต ธนาพรเดชากุล วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ยังไม่ชำระ
16115 เด็กชายรชต ชวพละกุล วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ยังไม่ชำระ