ข้อมูลนักเรียนทั้งหมดที่แจ้งความจำนง สกร.

เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ-สกุล สายรถ จุดขึ้นลง การชำระเงิน
เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ-สกุล สายรถ จุดขึ้นลง การชำระเงิน
- เด็กชายภัทรกฤช มหาสุขานนท์ ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
00001 เด็กชายกมลชัย วงษ์วารี บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
00006 นางสาวจวนหยุย แซ่เหอ ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
00007 นายจิรวัฒน์ จิตรโอวาท ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
00013 นางสาวชัชชยาพร ณ ถลาง พฤกลดา แย้มสะอาด ชำระแล้ว
00016 เด็กชายฐานทอง อินทรชุมนุม มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
00018 เด็กชายณรงค์ศักดิ์ รามคำแหง คลอง 14 คลอง 14 ชำระแล้ว
00019 นางสาวณัฏฐนิช ดีดพิณ ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
00021 นางสาวณัฐณิชา วัชรสินธุ์ ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
00022 นางสาวณิชษ์กมล ศิริเธียรไชย ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
00028 นายธนวัฒน์ นาคนิกร ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
00030 นางสาวธิดารัตน์ อินทร์กลาง ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
00031 นายธีรนนท์ จริยะกุลคุณา คลอง 8 คลอง8 ชำระแล้ว
00032 นางสาวนริสา แก้วเปี่ยม วัดหัตถสาร ปากคลอง5 ชำระแล้ว
00039 เด็กหญิงเปมิกา ไชยสุข ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
00043 นายพัฒนพงศ์ ชับขุนทด ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
00055 นายภูวสิษฎ์ มุ่งอ้อมกลาง อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
00058 นางสาวรัชนีกานต์ ต้นพิกุล ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
00068 เด็กหญิงศศิกาญจน์ หาญกร ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
00073 นางสาวสิราวรรณ วงศ์คุ้มสิน วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
00079 นางสาวอนงครัตน์ อ่อนเปล่ง ไทยธานี หน้าเมือง ชำระแล้ว
00081 นางสาวอริศรา อ่วมทอง ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
00086 นางสาวเอมมิกา ชิบูยา ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
00088 เด็กชายกณิน ทัพมี พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
00089 เด็กหญิงกนกอร พลายละหาร ตลาดบางขัน แยกไฟแดงตลาดไท ชำระแล้ว
00090 เด็กชายกฤติภัทร โอรักษ์ บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
00094 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ผ่องสวัสดิ์ พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
00095 เด็กหญิงกัญญารัตน์ เศียรทอง ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
00096 เด็กหญิงกันยากร สมปัญญา ตลาด AC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
00098 เด็กชายขวัญธีร์ บึงพับ อยู่เจริญ1 ปิยวรารมย์ ชำระแล้ว
00102 เด็กหญิงชญานิน สวนชูโต แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
00104 เด็กชายชนสรณ์ สิงหานนท์ตระกูล บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
00105 เด็กหญิงชนากานต์ อิ่มสำราญ คลอง 8 คลอง7 ชำระแล้ว
00106 เด็กชายชนาภัทร์ พยัพ ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
00111 เด็กหญิงชินาภา ทิพยพันธ์กุล แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
00112 เด็กชายชีวธันย์ หยิบทรัพย์ วัดหัตถสาร วัดหัตถสาร,ตชด. ชำระแล้ว
00115 เด็กหญิงณิชากร ชอบทำเหมือน ตลาดบางขัน บางขัน ชำระแล้ว
00117 เด็กชายแทนธวัช จิตร์ถนอม วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
00118 เด็กชายด.ช.ธนกร สุทธิกุล คลอง 8 คลอง7 ชำระแล้ว
00123 เด็กหญิงศิรดา กล่ำประเสริฐ คลอง 8 คลอง7 ชำระแล้ว
00123 เด็กชายธนวัฒน์ เรืองนุช ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
00125 เด็กหญิงธนิศรา แก้วบัวสา ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
00126 เด็กชายธรดล ประทุมแก้ว Taradol pratumkhawe แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
00127 เด็กหญิงธัญญรัตน์ เนียมประเสริฐ วไลย์ หน้า ส.ท.ล. ชำระแล้ว
00128 เด็กหญิงนภัสสร เกิดกัญการ ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
00129 เด็กชายนราวิชญ์ ศรีแสงอ่อน ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
00130 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน สาลาสุตา ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
00132 เด็กหญิงนาดา พรหมนา พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
00133 เด็กหญิงนิภาวรรณ พรมนรินทร์ ตลาด AC ตลาดAC ชำระแล้ว
00134 เด็กหญิงนิราภร กล่อมเกลี้ยง ม.ธนินธร ธ.ไทยพาณิชย์ ชำระแล้ว
00136 เด็กชายปกรณ์ ปฏิทัศน์ ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
00139 เด็กหญิงปานชนก เปลื้องกลาง ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
00140 เด็กหญิงปียาพัชร ลายบัว ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
00147 เด็กชายภูดินันท์ มีนาบุญ ตลาดบางขัน โลตัสคลองหลวง ชำระแล้ว
00148 เด็กหญิงมุทิตา จานนอก ตลาดบางขัน ร้านช่างเต่า ชำระแล้ว
00149 เด็กชายยศกรณ์ สถานพงษ์ บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
00150 เด็กหญิงรุ่งฉัตร คงสร ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
00154 เด็กหญิงวริษา เทียมทอง ตลาด AC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
00164 เด็กชายศริยงค์ ศรีละวรรณโณธาดา ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
00165 เด็กหญิงศิริวรรณ ม่วงเกษม ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
00173 เด็กชายสุรสิทธิ์ ใจเมือง วัดหัตถสาร เอื้ออาทร,วัดแสวง,เบญจพฤกษ์ ชำระแล้ว
00174 เด็กหญิงสุวภัทร เมฆช่วง อยู่เจริญ1 ปิยวรารมย์ ชำระแล้ว
00175 เด็กหญิงสุวภัทร ราชประสงค์ ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
00178 เด็กชายอภิสิทธิ์ สอนสุภาพ ตลาด AC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
00179 เด็กหญิงอรัชพร สุคนธรส คลอง 8 คลอง7 ชำระแล้ว
00180 เด็กชายอลงกต แจ่มจันทร์ บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
00183 เด็กชายเอราวิทย์ กลิ่นอยู่ ม.ธนินธร สี่มุมเมือง,เซียร์,แม็คโคร ชำระแล้ว
00184 เด็กหญิงกชนันท์ บุญเสริม บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
00188 เด็กชายด.ช.กฤติน วรปภาวินวงศ์ ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
00189 เด็กหญิงชัญญา สถิตวิทยานันท์ ปากทางค.4 ลำลูกกา ลักลี่วิลล์,เปรมฤทัย ชำระแล้ว
00201 นายชานนท์ เปี่ยมทอง ปั้มเอสโซ่ ตลาดสุชาติ ชำระแล้ว
00205 เด็กหญิงญาณิศา จันทะสะเร บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
00207 เด็กหญิงณัฐณิชา สิงพันนา ปากทางค.4 ลำลูกกา ลักลี่วิลล์,เปรมฤทัย ชำระแล้ว
00209 เด็กชายณัฐพล ศิริเสาวลักษณ์ ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
00212 เด็กชายณัท ไซม่อน บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
00220 เด็กชายธนากร ก้านขุนทด ไทยธานี วัดธรรมกาย ชำระแล้ว
00222 เด็กชายนน ถูหลงเพีย บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
00228 เด็กหญิงนิตา เชื่อมวงศา แยกลำลูกกา แยกลำลูกกา ชำระแล้ว
00229 เด็กหญิงเด็กหญิงนิพาพร บางชวด วัดหัตถสาร วัดหัตถสาร,ตชด. ชำระแล้ว
00230 เด็กหญิงเบญจวรรณ แผ่ผ่องพรรณ แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
00231 เด็กชายปราปต์ภพ ปันยารชุน มาลีวัลย์ ซอยดี ชำระแล้ว
00232 เด็กหญิงปัณณธร อารีเสวต บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
00236 เด็กหญิงพรวี จวนสาง ราชมงคล วัดมูล ชำระแล้ว
00237 เด็กหญิงพราวพิศุทธ์ วิริยะประสาท บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
00238 เด็กหญิงพัทธนันท์ ไกรษี ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
00240 เด็กหญิงพิิมพ์พิสุทธิ์ เพชรจินดา บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
00242 เด็กชายพิสิฐชัย อรชุนเลิศไมตรี ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
00246 เด็กชายภูริภัทร เทพทอง คลอง 8 คลอง8 ชำระแล้ว
00248 เด็กหญิงรัชญา รุ่งแสงธนธร ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
00253 เด็กหญิงวนิดา เสือเพชร คลอง 10 ม.ธราดล(ม.ต้น) ชำระแล้ว
00254 เด็กชายวรพนธ์ ประจวบวิรัตน์ ฟ้าคราม 1 ตลาดนานาเจริญ ชำระแล้ว
00255 เด็กหญิงวรัชยา ขำเลิศ บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
00257 เด็กหญิงศรัณยาภัทร ฆรานนท์ ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
00259 เด็กหญิงศิรประภา ภู่วงษ์งาม หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
00262 เด็กชายศุภณัฐ จันทรสาขา วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
00263 เด็กหญิงศุภิสรา พรมโสภา มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
00264 เด็กหญิงสมปรารถนา เจนการ วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
00265 เด็กหญิงสยมพร เหมือนตาล ปากทางค.4 ลำลูกกา ลักลี่วิลล์,เปรมฤทัย ชำระแล้ว
00270 เด็กหญิงสิริรัศม์ วิสมิตะนันท์ พฤกลดา พฤกลดา3 ชำระแล้ว
00272 เด็กหญิงสุพิชญา อวยผล อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
00273 เด็กหญิงสุภาวดี ทองใส ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
00274 เด็กหญิงสุริวิภา แก้วเกิด พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
00280 เด็กหญิงอลิสา เลิศเกษมผล วัดหัตถสาร วัดหัตถสาร,ตชด. ชำระแล้ว
00284 เด็กหญิงณิฌาวรรณ ศรีสนอง ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
00288 เด็กหญิงด.ญ.กฤติยา วรปภาวินวงศ์ ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
00294 เด็กหญิงชัญญา ธิไชย ตลาด AC ม.วรางกูล ชำระแล้ว
00295 เด็กหญิงฐิตาภรณ์ รุ่งเรือง ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
00298 เด็กหญิงณัฐวิภา ทวีดี ตลาดบางขัน แยกไฟแดงตลาดไท ชำระแล้ว
00301 เด็กชายทวีศักดิ์ บุญกัณฑ์ บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
00302 เด็กชายธนกฤต อาชะวะบูล แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
00305 เด็กชายธเนศวร ชูชื่่นมานะกิจ ฟ้าคราม 2 สวนทอง8,7 ชำระแล้ว
00312 เด็กหญิงมนปริยา ทะลิ ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
00315 เด็กหญิงด.ญ.ยูมิกา ชิบูยา ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
00316 เด็กชายวชิร ใบพลูทอง ตลาดบางขัน ร้านช่างเต่า ชำระแล้ว
11005 เด็กชายพิทวัส ยิ่งสุขกมล ม.ธนินธร สี่มุมเมือง,เซียร์,แม็คโคร ชำระแล้ว
11008 นายครองชัย คุณวิทยา มาลีวัลย์ ซอยดี ชำระแล้ว
11029 นายภูมิศักดิ์ ฤทธิ์ทรงเมือง หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
11037 เด็กหญิงเพชรชมพู กลิ่นกุสุม ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
11042 เด็กชายภูริณัฐ ภารแผ้ว อยู่เจริญ1 บุรีรมย์ ชำระแล้ว
11042 เด็กหญิงอันนา ภู่นภาประเสริฐ ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
11043 เด็กชายฐกร วจนะคุณากร อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
11045 นายนภัสกร รัศมีวิจารณ์ คลอง 10 คลอง7(สัมมากร) ชำระแล้ว
11047 เด็กชายรัชพล เชาวลิตถวิล พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
11203 เด็กชายรักพงษ์ พ้นภัย วัดหัตถสาร วัดหัตถสาร,ตชด. ชำระแล้ว
11375 นายกษิดิศ สายอ๋อง พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
11393 เด็กชายภูดิส เกษกำธร ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
11394 นายอุชุกร กิตติปาโล ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
11396 นางสาวนนทยา วัฒนะธำรงค์ บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
11396 เด็กหญิงลักษณพร มีชัย ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
11396 เด็กชายกนกพล บุตรจินดา วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ชำระแล้ว
11396 เด็กชายอิทธิฤทธิ์ กรณ์ทอง ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
11396 เด็กชายวีรภัทร ปาลนิตย์ ไทยธานี ร.ร.ยิ่งยศ ชำระแล้ว
11397 เด็กชายสหรัฐ วงษ์พลับ ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
11398 เด็กหญิงภัคจิรา เนื่องขจร ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
11398 เด็กชายณัชชา ลิ้มชุณหนุกูล ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
11398 เด็กหญิงปฐิมาพร จิรัฐชานนท์ วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
11603 นายกิจพสิษฐ์ เพชวิเศษ ไทยธานี คลอง3 คลองหลวง ชำระแล้ว
11736 นายพีรพิชญ์ อินทรศักดิ์ บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
12009 นายภัทร นิรมานสกุลพงศ์ ฟ้าคราม 2 ปากทางค.4(ลำลูกกา) ชำระแล้ว
12060 นางสาวกนกกานต์ ริตพวง ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี,ศุภาลัยบุรี ชำระแล้ว
12061 นางสาวนัยรัตน์ อุดมเลิศชนธีร์ หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ชำระแล้ว
12064 นางสาวกมลชนก ชินรัตน์ คลอง 10 คลอง10 ชำระแล้ว
12066 นางสาวกรกนก สีแย้ม ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
12070 นายกฤตเมธ พัฒนสุขเกษม พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
12071 นายกฤตวัฒน์ สายยิ้ม วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ชำระแล้ว
12078 นายกษมา อินทะใจ บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
12082 นางสาวกัญญวรักษ์ สง่าสงเคราะห์ ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชาวฟ้า ชำระแล้ว
12085 นายกันตพงศ์ บุญมาก ตลาด AC ดีสคอฟเวอรี่(เรโท),อยู่เจริญ5 ชำระแล้ว
12090 นางสาวกานต์ธิดา ยิ่งแจ่มศิริ ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
12097 นางสาวกีรติกา สุทะ วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
12099 นางสาวกุลชญา สงขวัญ คลอง 10 ม.สัมมากรค.7 ชำระแล้ว
12106 นางสาวขวัญนภา จิตระเบียบ วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
12112 นายคริษฐ์ แตงร่ม ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
12114 นางสาวคันธมาทน์ แก่นจันทร์ ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
12115 นายคุณากร กางทอง ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
12118 นางสาวจณิสตา ฝึกความดี ตลาดบางขัน แยกไฟแดงตลาดไท ชำระแล้ว
12120 เด็กชายกิตติพงศ์ สุขสว่าง หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ชำระแล้ว
12123 นายจักรพรรดิ ทองฉิม ม.ธนินธร ม.พิพรพงษ์ ชำระแล้ว
12125 นางสาวจันทร์จิรา แซ่บุ่ย บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
12130 นายจิรพัส พิมพ์แก้ว ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
12131 นายจิรภัทร เอี้ยวซิโป วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
12134 นายจิรวัฒน์ พัฒนวีรคุณ มาลีวัลย์ บ้านฟ้าลากูล ชำระแล้ว
12138 นางสาวจิราพัชร แก้วจันทร์ คลอง 8 คลอง7 ชำระแล้ว
12139 นายจิรายุส ฉิมอ้อย ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
12153 นางสาวชฎาพร พิมมงคล ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
12158 นางสาวชนิกานต์ คำวาง คลอง 10 คลอง7(สัมมากร) ชำระแล้ว
12161 นางสาวชยามร ศรีจารุยานนท์ พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
12162 นายชยุต กิตินันท์ประกร คลอง 14 คลอง 12 ชำระแล้ว
12163 นายชยุตม์ เกษมวัฒนา บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
12166 นางสาวชลิดา โรจนประเสริฐ ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
12169 นางสาวชัชชา สุนาวงศ์ แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
12171 นางสาวชัญญานุช สุดไวยนต์ ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
12178 นางสาวชุณหกาญจน์ ใฝ่สุข ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
12189 นางสาวญาตา สีวะรม บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
12197 นายณนิติ เบ๊ะกี คลอง 8 คลอง8 ชำระแล้ว
12202 นางสาวณภัสสร ท่านมุข พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
12206 นางสาวณัชชา จินาพุก หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
12209 นายณัชพล สิริแสงสว่าง ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
12212 นางสาวณัฏฐนันท์ สุวรรณวนิช ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
12213 นางสาวณัฐชญา โชติเวชการ ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
12215 นายณัฐชนน กลิ่นลำดวน ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
12217 นางสาวณัฐชยา นนทนาคร วัดหัตถสาร เอื้ออาทร,วัดแสวง,เบญจพฤกษ์ ชำระแล้ว
12218 นางสาวณัฐชา ซื่อสัตย์สิทธิกร ปากทางค.4 ลำลูกกา แยกคลอง2(ลำลูกกา) ชำระแล้ว
12220 นางสาวณัฐณิชา ศรีแสงอ่อน ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
12221 นางสาวณัฐณิชา วงษ์ใหญ่ อยู่เจริญ1 ปิยวรารมย์ ชำระแล้ว
12226 นางสาวณัฐนันท์ สิงห์บุญมี หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
12227 นายณัฐปภพ ปุณณรัชช์ ตลาด AC ดีสคอฟเวอรี่(เรโท),อยู่เจริญ5 ชำระแล้ว
12230 นายณัฐวรรษ กนกภัยพิพัฒน์ ตลาดบางขัน แยกไฟแดงตลาดไท ชำระแล้ว
12231 นายณัฐวัฒน์ เมธานรธีร์ บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
12232 นายณัฐวีร นันทกอบกุล ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
12233 นายณัฐวุฒิ ภู่เกิด ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
12236 นางสาวณิชกานต์ มะอาจเลิศ ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
12244 นางสาวถิรดา อินทร์สมบัติ ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
12248 นางสาวทัตชญา สอนประสม บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
12251 นางสาวทิพภาพร แซ่เจี่ย คลอง 14 พรธิสาร ชำระแล้ว
12253 นางสาวทิมาณัฐ ดีทองอ่อน คลอง 8 คลอง7 ชำระแล้ว
12260 นายธนกร ศิระบุญชัย ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
12264 นางสาวปัณณภัสร์ เสนีย์กิตติชาติ บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
12270 นายธนวัฒน์ ทองบุญชู วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
12272 นายธนวิชญ์ จำรูญศิริ ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
12283 นางสาวธมลวรรณ ฉายแม้น ตลาด AC ดีสคอฟเวอรี่(เรโท),อยู่เจริญ5 ชำระแล้ว
12286 นางสาวธวัลรัตน์ เพชรปานกัน ม.รัตนะ ม.รัตนะ ชำระแล้ว
12289 นายธัชชนัย ชัยเรืองยศ ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
12291 นายธัญชนก ยิ่งประเสริฐ ม.ธนินธร สี่มุมเมือง,เซียร์,แม็คโคร ชำระแล้ว
12293 นางสาวธัญญธร เวณุนันทน์ ฟ้าคราม 2 ปากทางค.4(ลำลูกกา) ชำระแล้ว
12294 นางสาวธัญญ์พิชชา ฉันทวิลาสกุล คลอง 10 คลอง7(สัมมากร) ชำระแล้ว
12296 นางสาวธันย์ชนก เครือวัลย์ บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
12300 นางสาวธันยพร ศรันยูญาติวงศ์ คลอง 10 คลอง7(สัมมากร) ชำระแล้ว
12302 นายธสม ศิรินาวี แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
12308 นายธีร์จุฑา เตียวศิริทรัพย์ บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
12310 นายนายธีรเทพ สายอาภรณ์ คลอง 8 คลอง7 ชำระแล้ว
12311 นายธีรภัทร มาลีวงศ์ วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
12313 นายธีรภัทร สิงห์ตะนะ ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
12314 นายธีรภัทร์ มาห้างหว้า วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
12315 นางสาวธีรยา ต่ออุดม ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
12322 นางสาวนภสร เนียมฤทธิ์ หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ชำระแล้ว
12323 นางสาวนภัส ญาณวารี บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
12326 นายนรพล หวังดี ตลาด AC ม.วรางกูล ชำระแล้ว
12327 นายนราธิป คงมานะชาญ ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
12331 นางสาวนลินทิพย์ สารพัดโชค วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
12341 นายนิธิกร วิหค วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
12348 นางสาวเบญจพร สังข์ปิด ตลาดบางขัน แยกไฟแดงตลาดไท ชำระแล้ว
12350 นางสาวเบญญาภา แสนโสม คลอง 10 คลอง10 ชำระแล้ว
12353 นางสาวปฏิญญา กระต่ายทอง ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
12354 นางสาวปฏิมา บัวเมือง ม.รัตนะ ม.รัตนะ ชำระแล้ว
12357 นางสาวปทิตตา นิ่มนวล ไทยธานี ร.ร.ยิ่งยศ ชำระแล้ว
12359 นางสาวปภาวรินท์ ครามเขียว ม.ธนินธร เมอร์รี่คิงส์ ชำระแล้ว
12361 นายประภากร มาตรา ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
12363 นายปรัชญา สุรวัฒนวิเศษ ม.ธนินธร สี่มุมเมือง,เซียร์,แม็คโคร ชำระแล้ว
12366 นางสาวปราณปรียา​ สนเล็ก ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชาวฟ้า ชำระแล้ว
12369 นางสาวปวิชญา น้อยสวัสดิ์ บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
12370 นางสาวปัญญาพร ธีรภาพสมบัติ พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
12371 นางสาวปัญญาพร ใยบัว บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
12375 นางสาวปาจรีย์ อมศิริ ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
12380 นายปุณยธร แจ้งกระจ่าง ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
12382 นายพงศธร วันดี ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
12389 นางสาวพรนภัส โรจนรัตน์ ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
12391 นางสาวพรปวีณ์ เกียรติภัทราภรณ์ พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
12394 นางสาวพรรษชล วิริยะคุปต์ ตลาดบางขัน ร้านช่างเต่า ชำระแล้ว
12397 นายพฤฒิชัย ถนอมชาติชัย คลอง 10 คลอง 9 ,ม.เรือนสุขค.9 ชำระแล้ว
12399 นางสาวพลอยไพลิน สิงห์กอ วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
12400 นายพศวีร์ กิ่งจันทร์ แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
12403 นางสาวพัชราพร ล่อสุวรรณ บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
12405 นายพัฒน์ภูมิ หาแก้ว ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี,ศุภาลัยบุรี ชำระแล้ว
12407 นางสาวพัทธนันท์ สงวนเกียรติชัย คลอง 8 คลอง7 ชำระแล้ว
12410 นางสาวพันแสน โพธิ์ศรีทอง คลอง 10 คลอง7(สัมมากร) ชำระแล้ว
12413 นางสาวพิชชาพร กสิกิจ คลอง 14 คลอง11 ชำระแล้ว
12416 นางสาวพิชชาภา รุ่งหลำ พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
12419 นายพิชญุตม์ รงศ์จำเริญ ไทยธานี คลอง3 คลองหลวง ชำระแล้ว
12421 นางสาวพิมพ์ชนก ไกรสัย ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
12430 นายพีรภัทร ยงวานิชากร มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
12431 นางสาวพีรยา บรรจงรักษา ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
12433 นายพีระนันท์ ฤกษ์โสภา คลอง 8 คลอง8 ชำระแล้ว
12434 นายพีระนันท์ เจือโกศล ฟ้าคราม 2 ปากทางค.4(ลำลูกกา) ชำระแล้ว
12440 นายภควุฒิ มาเพิ่ม วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
12442 นางสาวภวิณี ตั้งมั่น ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
12448 นางสาวภาณิณี จงดำรงพัฒน์ บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
12449 นางสาวภาณีรัษฎ์ สุขสัจจี ม.ธนินธร สี่มุมเมือง,เซียร์,แม็คโคร ชำระแล้ว
12452 นายภานุวัฒน์ ปรีกราน วไลย์ แขวงการทาง ชำระแล้ว
12458 นายภูผา ผูกพานิช วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
12464 นายภูริ เยี่ยงยงพันธุ์ มาลีวัลย์ บ้านฟ้าลากูล ชำระแล้ว
12466 นายภูริภัทร์ รื่นสุข คลอง 14 คลอง11 ชำระแล้ว
12471 นางสาวมนรดา ยินดี วไลย์ แขวงการทาง ชำระแล้ว
12472 นางสาวมนัสนันท์ ประทุมรัตน์ อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
12473 นางสาวมนัสนันท์ ภิรมย์พลัด บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
12474 นางสาวมนัสวีร์ นิตยวัน ม.ธนินธร ธ.ไทยพาณิชย์ ชำระแล้ว
12479 นางสาวเมทิกา นิมิตรัตน์ ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี,ศุภาลัยบุรี ชำระแล้ว
12480 นายเมธานันท์ พุ่มเฉลียว วัดหัตถสาร ปากคลอง5 ชำระแล้ว
12484 นายยุทธรินทร์ เหลี่ยมสมบัติ วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
12495 นางสาวรรินดา พูลเล็ก ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี,ศุภาลัยบุรี ชำระแล้ว
12496 นางสาวรสิกา เพ็งหนุน ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
12497 นายรัชชานนท์ เอี่ยมสำอางค์ ตลาด AC ตลาดAC ชำระแล้ว
12501 นายรุ่งโรจน์ สัมโย บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
12507 นายวชิรวิชญ์ แพลอย ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
12509 นายวรเมธ คงเพ็ง ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
12511 นางสาววรวรรณ เจริญจันทร์ คลอง 14 พรธิสาร ชำระแล้ว
12517 นางสาววลัยกร ควรพันธุ์ หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ชำระแล้ว
12520 นายวัชรชัย บุณยกิดา วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
12524 นายวัณณุวรรธน์ สุธารทิพย์ คลอง 10 คลอง7(สัมมากร) ชำระแล้ว
12525 นางสาววันวิสา ธิราวิทย์ ไทยธานี วัดธรรมกาย ชำระแล้ว
12531 นางสาววิภาดา ฉัตรใจดี หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
12532 นางสาววิภาวรรณ ศรีพุฒ วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
12536 นายวิศรุต ขวัญยืน อยู่เจริญ1 ปิยวรารมย์ ชำระแล้ว
12537 นายวิศรุต กระเป๋าทอง ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ยังไม่ชำระ
12543 นายศตายุ มณีกุล คลอง 10 คลอง7(สัมมากร) ชำระแล้ว
12549 นางสาวศศิชา วิเศษศิริกุล ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
12556 นางสาวศิรประภา ตั้งอยู่ ตลาดบางขัน แม็คโคร ชำระแล้ว
12558 นางสาวศิรัชญา อินทร์ประเสริฐ บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
12561 นายศิวกร ศรีทองคำ ตลาด AC ตลาดAC ชำระแล้ว
12563 นายศุภกร ธีรมาศมงคล แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
12564 นายศุภกฤต สุทธิผล วัดหัตถสาร วัดหัตถสาร,ตชด. ชำระแล้ว
12570 นางสาวศุภนาถ เรืองสิน ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
12577 นายศุภวิชญ์ นันทปัญจพร แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
12581 นางสาวน.ส.ศุภิสรา เกื้อแก้ว ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
12588 นางสาวสโรชา แซ่ภู่ ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
12591 นายสหัสวรรษ ฤทธิชัย ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
12592 นายสหัสวรรษ เรืองทวีสุข ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ยังไม่ชำระ
12597 นายสิรภพ ปานพลอย บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
12598 นายสิรวิชญ์ ตรีวิบูลย์ ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
12600 นายสิรวิชญ์ ขัติวงษ์ คลอง 8 คลอง7 ชำระแล้ว
12604 เด็กชายเจตณัฐ ภคบวร คลอง 8 คลอง8 ชำระแล้ว
12606 นายสุกฤษฎิ์ รักษ์ชน พฤกลดา พฤกลดา3 ชำระแล้ว
12609 นางสาวสุชญา โฆษิตนิธิกุล คลอง 8 คลอง7 ชำระแล้ว
12616 นายสุพศิน สายแก้ว ตลาดบางขัน แม็คโคร ชำระแล้ว
12618 นายสุภัทรชัย คุ้มวงษ์ ตลาดบางขัน บางขัน ชำระแล้ว
12620 นางสาวสุภิญญา หวู ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านฟ้าคราม ชำระแล้ว
12623 นายสุวรรณ์ ทองเหลือ ม.ธนินธร สี่มุมเมือง,เซียร์,แม็คโคร ชำระแล้ว
12626 นายอชิมา ฤกษ์เลิศรบ บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
12637 นางสาวอภิญญา คูณค้ำ ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
12638 นางสาวอภิภาวดี รัตนยุคล วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ชำระแล้ว
12640 นายอภิลักษณ์ สังข์แก้ว คลอง 14 พรธิสาร ชำระแล้ว
12641 นางสาวอภิษฎา สุคนธรส คลอง 8 คลอง7 ชำระแล้ว
12644 นางสาวอรชภา ชยพงศ์เดโช ตลาดบางขัน แยกไฟแดงตลาดไท ชำระแล้ว
12645 นางสาวอรปรียา จันทร์ตรี คลอง 10 คลอง 9 ,ม.เรือนสุขค.9 ชำระแล้ว
12646 นางสาวอรพิณ มีบุญเอนก ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
12647 นายอรรถ แสงสุข ฟ้าคราม 2 ปากทางค.4(ลำลูกกา) ชำระแล้ว
12653 นายอัชฌา สองน้อย ตลาด AC ม.วรางกูล ชำระแล้ว
12654 นางสาวอัญชิสา เนายประเทศ ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
12655 นางสาวอัญชิสา เกตุกาญจน์ ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
12659 นางสาวอาทิตญา หอมเกษร ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
12660 นายอาทิพงศ์ เสนา แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
12661 นางสาวอารยา กรวงษ์ บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
12664 นางสาวอุรัจฉัท แสงเดือน ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
12668 นางสาวไอยดา สายาวงศ์ ปากทางค.4 ลำลูกกา แยกคลอง2(ลำลูกกา) ชำระแล้ว
12738 นายกณรัฐ พนพงศากร ปากทางค.4 ลำลูกกา หมู่บ้านร่มเย็น ชำระแล้ว
12739 นางสาวกนกธร ศุภการนิมิต บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
12740 นางสาวกนกนันท์ อรรถพิมล ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
12747 นายกรกฤต อนันตอวยพร ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
12748 นายกรกันต์ ช้างศิลา ฟ้าคราม 2 ปากทางค.4(ลำลูกกา) ชำระแล้ว
12751 นางสาวกรวรรณ น้อยโต วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
12754 นายกฤชติภูมิ เนียมประเสริฐ วไลย์ หน้า ส.ท.ล. ชำระแล้ว
12756 นายกฤตพีร สุมะนา แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
12758 นางสาวกฤติยา อุ่นกาศ ปากทางค.4 ลำลูกกา แยกคลอง2(ลำลูกกา) ชำระแล้ว
12763 นายกัญจน์กรณ์ จิตต์ชื่น ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี,ศุภาลัยบุรี ชำระแล้ว
12765 นางสาวกัญญาณัฐ เพชรเปล่งสี ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
12771 นายกานต์ การะเกษ ปั้มเอสโซ่ สะพานฟ้า ชำระแล้ว
12773 นางสาวกานต์รวี วงค์ศรีแก้ว คลอง 14 คลอง11 ชำระแล้ว
12774 นายกายกาญจน์ จันทรวงศ์ไพศาล วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
12778 นายกิตติพงศ์ รอดไม้ คลอง 10 คลอง10 ชำระแล้ว
12780 นายกิตติพัฒน์ วิจิตรไพศาล ไทยธานี ร.ร.ยิ่งยศ ชำระแล้ว
12783 นางสาวกุริสรา อยู่หนูสิงห์ วัดหัตถสาร วัดหัตถสาร,ตชด. ชำระแล้ว
12784 นางสาวกุลนิษฐ์ ธนะไชย ไทยธานี หน้าเมือง ชำระแล้ว
12785 นางสาวเกวลิน เกลี้ยงเกลา อยู่เจริญ1 บุรีรมย์ ชำระแล้ว
12788 นางสาวขวัญชนก ครุฑสินธุ์ ปากทางค.4 ลำลูกกา หมู่บ้านร่มเย็น ชำระแล้ว
12789 นางสาวเขมกร อินทร์ดี อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
12790 นางสาวครองขวัญ ฉะอุ่ม อยู่เจริญ1 สราญธร ชำระแล้ว
12793 นายคุณากร ตั้งเจริญชัยพาณิช คลอง 14 คลอง11 ชำระแล้ว
12797 นางสาวจริยพร ศิริจันทรา ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
12799 นายจอห์น โทมัส โซลีแวน ตลาดบางขัน แยกไฟแดงตลาดไท ชำระแล้ว
12800 นายจักรกฤษณ์ สุขหน้าไม้ บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
12801 นายจักรภัทร ผาสุพรรณ์ ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
12802 นายจักรรินทร์ แก้วมานะประเสิรฐ หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ชำระแล้ว
12805 นางสาวจันทร์พร เนตรศรีไพบูลย์ คลอง 14 พรธิสาร ชำระแล้ว
12809 นายจารุกิตติ์ เจียงยา คลอง 8 คลอง7 ชำระแล้ว
12811 นายจิณกพัฒน์ กระจายศรี บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
12820 นางสาวจิรนันท์ อ่อนโนนเขวา ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
12821 นายจิรพนธ์ เหลือมพล หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ชำระแล้ว
12825 นายจิรพัทธ์ เหลือมพล หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ชำระแล้ว
12828 นายจิรัฏฐ์ ศิริเขตร บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
12837 นายชนาธิป วงศ์วาส บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
12839 นางสาวชมพูนุท ฤกษ์สวัสดิ์ ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี,ศุภาลัยบุรี ชำระแล้ว
12842 นายชยุต ประเสริฐพันธ์ คลอง 14 คลอง 14 ชำระแล้ว
12844 นางสาวชัชฎา ธนโชตกุลภัทร์ ม.ธนินธร สี่มุมเมือง,เซียร์,แม็คโคร ชำระแล้ว
12848 นางสาวโชติรส วงศ์ศรี ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
12854 นางสาวญาณิศา จิรชัยอารีย์ บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
12855 นางสาวญาดา ฟองวิฑูร ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
12857 นายญานกร สอนประสม บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
12859 นางสาวฐดีญา ดวงแก้ว ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
12866 นางสาวฑิมพิกา เองไพบูลย์ บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
12871 นางสาวณภัทร ผดุงแสง บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
12873 นายณภัทร ทิมแสง ตลาด AC ตลาดAC ชำระแล้ว
12877 นางสาวณริกา สุวรางกูร ตลาด AC ดีสคอฟเวอรี่(เรโท),อยู่เจริญ5 ชำระแล้ว
12884 เด็กชายณัฏฐณิชา รัตนานุกูล วัดหัตถสาร ปากคลอง5 ชำระแล้ว
12893 นางสาวณัฐธยาน์ กล่ำอยู่สุข ม.รัตนะ ม.รัตนะ ชำระแล้ว
12894 นางสาวณัฐนรี ไวยสุศรี ม.รัตนะ ม.รัตนะ ชำระแล้ว
12898 นายณัฐภัทร เจริญรัตน์ ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
12899 เด็กชายนาย ณัฐภัทร ภัทรานุกูลกิจ ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
12900 นายณัฐภัทร น้อยกรณ์ วัดหัตถสาร เอื้ออาทร,วัดแสวง,เบญจพฤกษ์ ชำระแล้ว
12905 นางสาวณัฐริกา อ่อนบาง ม.ธนินธร ธ.ไทยพาณิชย์ ชำระแล้ว
12908 นายณัฐวุฒิ ฤกษ์สมจิตร์ ตลาดบางขัน แยกไฟแดงตลาดไท ชำระแล้ว
12910 นางสาวณิชกานต์ เอี่ยมท้วม วไลย์ แขวงการทาง ชำระแล้ว
12912 นางสาวณิชาภัทร พุ่มโพธิ์ทอง ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
12921 นางสาวเตชินี กุศลสัตย์ อยู่เจริญ1 บุรีรมย์ ชำระแล้ว
12923 นายนายทศพล เกษมศรี มาลีวัลย์ ซอยดี ชำระแล้ว
12934 นายธนกฤต ศุภสิริโรจน์ วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ชำระแล้ว
12935 นายธนโชค ตั้นเส้ง บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
12939 นายธนธัญ อำไพ ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี,ศุภาลัยบุรี ชำระแล้ว
12942 นางสาวธนภรณ์ เกรียงไกรวัฒน์ คลอง 10 ม.เรือนสุข ค.7 ชำระแล้ว
12951 นางสาวธนัญญา จันทร์ชนะ มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
12952 นายธนัท ปาทาน ม.รัตนะ ม.รัตนะ ยังไม่ชำระ
12955 นายธนายุทธ ไม่เศร้า ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
12956 นายธนาวุฒิ ยลถวิล ม.ธนินธร ธ.ไทยพาณิชย์ ชำระแล้ว
12957 นายธนินท์ ปัญญาธนทรัพย์ ม.รัตนะ ม.รัตนะ ชำระแล้ว
12958 นางสาวธมลวรรณ โพธิ์ภักดี บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
12962 นายธราดล แจ่มเที่ยงตรง ตลาด AC ม.วรางกูล ชำระแล้ว
12964 นายธัชภูมิ ภูเมฆ ตลาด AC ตลาดAC ชำระแล้ว
12974 นางสาวธันยมัย ค่ายสงคราม ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
12977 นายธาร พรวรธำรงค์ คลอง 8 คลอง7 ชำระแล้ว
12979 นายธิติวุฒิ เพิ่มผลประเสริฐ แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
12991 นางสาวนภัทร พูลพิพัฒน์ ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
12992 นายนภัสนันท์ จรูญเพิ่มพูน ปากทางค.4 ลำลูกกา หมู่บ้านร่มเย็น ชำระแล้ว
12994 นางสาวนภัสวรรณ ขุนบำรุง วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
12995 นางสาวนภัสสร ชัยทะนุ ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
12997 นางสาวนริสรา การะเกษ ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
13001 นางสาวนวรัตน์ สวนดอก ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
13003 นางสาวนัชชา สาลีศูนย์ บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
13004 นายนัทที สมัญญากิติมศักดิ์ วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
13014 นางสาวนาตาชา วีระนันท์ คลอง 10 คลอง 9 ,ม.เรือนสุขค.9 ชำระแล้ว
13016 นางสาวนิชาภา รักษาศรี อยู่เจริญ1 บุรีรมย์ ชำระแล้ว
13017 นางสาวนิชาภา ผ่องอำไพ ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
13019 นายนิติวัฒน์ ทองใบมณี วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ชำระแล้ว
13024 นางสาวบัณฑิตา กัลยาสิริ วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
13026 นายบุณยกร บุญวงศ์ บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
13029 นางสาวเบญจวรรณ ฟ้าคุ้ม ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
13030 นางสาวเบญญาภา เทวรังษี ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
13031 เด็กหญิงเบญญาภา เรืองเดช วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
13032 นายปคุณ สิงหนนท์ ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
13034 นางสาวปณวรรณ เยี่ยมเวช ไทยธานี หน้าเมือง ชำระแล้ว
13035 นางสาวปณิตา หาญทวีภัทร บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
13043 นางสาวปัญญรัตน์ มะโนรัตน์ ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
13046 นางสาวปัณฑิตา เที่ยงนนทรีย์ ตลาด AC ดีสคอฟเวอรี่(เรโท),อยู่เจริญ5 ชำระแล้ว
13050 นางสาวปาลินี ผลประเสริฐ แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
13057 นางสาวเปมิกา แดงด้วง ตลาดบางขัน บางขัน ชำระแล้ว
13058 นางสาวเปรมยุดา แก้วบุญเรือง ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
13065 นายพงศกร เผือกหอม บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
13066 นายพงศ์​ปณต แม้​นจันทรารัตน์​ บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
13067 เด็กชายพงศพัศ วงค์ต่อม ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
13068 นายพงศ์พิพัฒน์ ฤทธิเลิศ หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ชำระแล้ว
13070 นายพงศ์ศุลี คันตะลี ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านฟ้าคราม ชำระแล้ว
13071 นายพงศา ฉายศิริ บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
13073 นายพทัญ​ญ​ู​ สุ​รักษา​ ปากทางค.4 ลำลูกกา แยกคลอง2(ลำลูกกา) ชำระแล้ว
13074 นางสาวพนิตตา รังสรรค์ปรีชา บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
13078 นางสาวพรภิมล เจริญจันทร์ คลอง 14 พรธิสาร ชำระแล้ว
13079 นายพรภูเบศ อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา ตลาด AC ตลาดAC ชำระแล้ว
13083 นายพฤทธ์ เวียงสมุทร มาลีวัลย์ บ้านฟ้าลากูล ชำระแล้ว
13088 นายพศิน จิระพงษ์ วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
13090 นางสาวพัชรพร พิมพะนิตย์ มาลีวัลย์ บ้านฟ้าลากูล ชำระแล้ว
13098 นางสาวพิชามญชุ์ หัตถเสรีพงษ์ ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
13099 นางสาวพิญาดา ศิริซุ้มสุวรรณ ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
13101 นางสาวพิมพ์มาดา เต็มรังษี ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี,ศุภาลัยบุรี ชำระแล้ว
13102 นายพิพรรธน์ พาหา อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
13109 นางสาวพิมพ์มาดา ขันติพงษ์ บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
13110 เด็กหญิงพิมพ์มาดา ธนเอกวัฒน์ ตลาดบางขัน แยกไฟแดงตลาดไท ชำระแล้ว
13115 นายพีรณัฐ หาญบููรณรักษ์ มาลีวัลย์ บ้านฟ้าลากูล ชำระแล้ว
13120 นายพีระพัฒน์ วิศิษฐ์ศรี วัดหัตถสาร วัดหัตถสาร,ตชด. ชำระแล้ว
13124 นางสาวเพียงฟ้า เวชมงคล อยู่เจริญ1 สราญธร ชำระแล้ว
13126 นางสาวณัฐกนก เกษมสันต์ ณ อยุธยา ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
13131 นางสาวภราดี สุขมงคล ตลาด AC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
13132 นายภวดล ช่วยรอด คลอง 10 คลอง7(สัมมากร) ชำระแล้ว
13141 นางสาวภัทรลดา อัครพานิชไตรภพ คลอง 8 คลอง7 ชำระแล้ว
13148 นางสาวภาริญ จันทรมณี คลอง 8 คลอง7 ชำระแล้ว
13152 นางสาวภาสินี กุฎีศรี บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
13154 นายภีมวัจน์ เพชรคง ฟ้าคราม 2 ปากทางค.4(ลำลูกกา) ชำระแล้ว
13156 นายภูตะวัน ทาคำ ตลาด AC ตลาดAC ชำระแล้ว
13160 นายภูมิภัทร นันทบุตร ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
13163 นายภูรินท์ ธารธรรมวงศ์ ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
13166 นายภูวเนตร ประเสริฐมีศรี คลอง 14 คลอง10 ชำระแล้ว
13170 นางสาวมนชนก สุทธิแก้ว บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
13174 นางสาวมัชฌิมา ภู่ระหงษ์ ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
13188 นายรชต ประชุมชื่น ฟ้าคราม 2 ปากทางค.4(ลำลูกกา) ชำระแล้ว
13190 นายรชานนท์ กลั่นเรืองแสง อยู่เจริญ1 ปิยวรารมย์ ชำระแล้ว
13196 นางสาวรัขนีกร เณรแก้ว ตลาดบางขัน ร้านช่างเต่า ชำระแล้ว
13197 นายรัชพล วงษ์ประยูร ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ยังไม่ชำระ
13199 นายรัฐภูมิ ช่วยด้วง บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
13200 นางสาวริคะ ฮาบุ บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
13201 นางสาวริน คอนโด ตลาดบางขัน แยกไฟแดงตลาดไท ชำระแล้ว
13205 นางสาวรุจิรา จันตบุตร คลอง 14 คลอง 14 ชำระแล้ว
13210 นายวชิรวิทม์ จันทร์โพธิ์ ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
13222 นางสาววราลี คงทรัพย์ คลอง 10 คลอง 9 ,ม.เรือนสุขค.9 ชำระแล้ว
13224 นายวสพล รู้ยืนยง หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
13225 นางสาววสุธิดา ถนอมเผ่า ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
13232 นางสาววิชญาดา อ้นไชยะ วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
13240 นางสาววิวรรณธณี จิตต์รัตนสัทธนา ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
13247 นางสาวศมนวรรณ ไกรคุณ วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
13250 นางสาวศราภรณ์ นิติวัฒนานุกุล ตลาด AC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
13261 นายศิวกร ประกอบสุข ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
13263 นายศิวัช สุขมงคล ตลาด AC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
13264 นางสาวศุจินธร บังเกิดฤทธิ์ ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี,ศุภาลัยบุรี ชำระแล้ว
13272 นายศุภโชติ แสงเงิน คลอง 14 คลอง 14 ชำระแล้ว
13274 นายศุภมงคล ลิมปิพิชัย ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
13275 นางสาวศุภรดา ชั่งดวงจิตต์ บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
13276 นายศุภวิชญ์ มังกรทอง ตลาดบางขัน แยกไฟแดงตลาดไท ชำระแล้ว
13287 นายสิรภพ สมหวัง วัดหัตถสาร เอื้ออาทร,วัดแสวง,เบญจพฤกษ์ ชำระแล้ว
13288 นายสิรวิชญ์ โสทน ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
13289 เด็กชายสิรวิชญ์ เค้าอ้น ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
13290 นายสิรวิชญ์ ยกย่อง คลอง 8 คลอง7 ชำระแล้ว
13301 นายสุธิมนต์ แจ่มรัตน์ ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
13303 นายสุพจน์ สังคะสินธุ์ ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
13307 นายสุรดิษ หาญสวัสดิ์ ม.รัตนะ ม.รัตนะ ยังไม่ชำระ
13308 นายสุรบดี โมกขาว ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
13311 นายสุวิจักขณ์ โพธิ์ตาทอง คลอง 8 คลอง7 ชำระแล้ว
13316 นางสาวอฐิติยา เอี่ยมสำอาง อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
13320 นางสาวอติภา จีนะเทศ ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
13322 นายอธิป ชัยขรรค์ ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
13324 นางสาวอธิษฐาน ไชยทะเศรษฐ์ ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
13326 นางสาวอภิชญา ชิตเครือ คลอง 8 คลอง7 ชำระแล้ว
13329 นางสาวอมันดา ภู่อินทร์ ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
13332 นางสาวอรทิชา ผลสุวรรณ์ ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
13338 นางสาวอศิรวรรณ จัตุกูล ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
13347 นายอิทธิพัทธ์ ผุดผ่อง วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
13419 นางสาวมัณทนา คำเปรม คลอง 10 คลอง 9 ,ม.เรือนสุขค.9 ชำระแล้ว
13431 นางสาวกชกร ปริญญาวรวงศ์ ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
13434 เด็กหญิงกชพร สร้อยกลิ่น ปากทางค.4 ลำลูกกา หมู่บ้านร่มเย็น ชำระแล้ว
13439 นายกรวิชญ์ บัวมี คลอง 14 พรธิสาร ชำระแล้ว
13447 นางสาวกัญญาณัฐ สังข์ยิ้ม หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ชำระแล้ว
13453 นางสาวกานต์ชนก กาญจนะ ฟ้าคราม 1 ตลาดนานาเจริญ ชำระแล้ว
13455 นายกิตติโชติ มณฑล ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
13459 นายกิตติภณ น้อยหลุบเลา ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
13461 เด็กชายกิต์ติภัทร ยุระศรี หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ชำระแล้ว
13465 นางสาวขวัญดาว โพธิสาขา คลอง 10 คลอง 9 ,ม.เรือนสุขค.9 ชำระแล้ว
13466 นางสาวขวัญมนัส ฮาร์พ ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
13467 นางสาวแขสุชา นิภาสชยธร บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
13470 นายจอมพล ฟูวงศ์สิทธิ์ วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
13474 นางสาวจิณณพัต ถนอมนุ่ม บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
13475 นางสาวจิณห์ณิชา เอี่ยมศิรินุกูล ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
13480 นายจิรสิน เห็มยากาศ บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
13482 นายจิระสิน แก้วจันทร์ คลอง 8 คลอง7 ชำระแล้ว
13485 นายจีรศักดิ์ ดวงแสง วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
13487 นางสาวจุฑารัตน์ พงศ์ปัญจศิล พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
13490 นายจูเลี่ยน คริสโตเฟอร์ ดาร์ ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
13492 นางสาวเจนนิเฟอร์ ไซม่อน บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
13496 นายชนกันต์ แก้วมณี หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
13502 นางสาวชนิศา มิ่งมา หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ชำระแล้ว
13503 นางสาวชนิษฐ์กาญจน์ อิ่มสมัย วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
13505 นางสาวนางสาว ชลธิชา ซุ่นเต็ก ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
13508 นายชวนากร ปานเด ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
13511 เด็กหญิงชวิศา กลั่นบุญชุ่ม บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
13513 นายธนภูมิ ธัญสุขไพศาล คลอง 14 คลอง11 ชำระแล้ว
13514 นายชาคร งอกงาม ตลาดบางขัน บางขัน ชำระแล้ว
13521 เด็กชายชิษนุพงศ์ ธีระศิลป์ ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
13522 นายชุติเดช จิระวงค์สันติสุข คลอง 14 คลอง 14 ชำระแล้ว
13524 นายโชติวัฒน์ ฟองฤทธิ์ วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ชำระแล้ว
13526 นางสาวเฌอสิรี ตุมกา บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
13527 นายญาณิน เด็ดแก้ว ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
13528 นางสาวญาณิศา สนใจ บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
13532 นางสาวฐิตารีย์ พูนผล คลอง 10 คลอง10 ชำระแล้ว
13535 นางสาวฐิติมา สุดใจ ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
13536 เด็กหญิงฐิติรัตน์ ศรีแสน บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
13538 เด็กชายณฐนนท์ บุญญามาลย์ คลอง 8 คลอง7 ชำระแล้ว
13539 นางสาวณฐอร รดเรือง บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
13542 นายณภัทร กอบสิริโชคดิลก มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
13544 เด็กชายณภัทร อุณหัง วัดหัตถสาร วัดหัตถสาร,ตชด. ชำระแล้ว
13547 นายณรงศักดิ์ เเซ่เจี่ย คลอง 14 พรธิสาร ชำระแล้ว
13552 นายณัฎฐกิตติ์ เหลืองอุดม บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
13555 นางสาวณัฎฐา หัตถพันธ์ไพบูลย์ ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
13556 นางสาวณัฏฐากร โตสกุล ม.ธนินธร สี่มุมเมือง,เซียร์,แม็คโคร ชำระแล้ว
13559 นางสาวณัฐณิชา กิจสนิท ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี,ศุภาลัยบุรี ชำระแล้ว
13562 นางสาวณัฐณิชา ทองวิค คลอง 8 คลอง7 ชำระแล้ว
13563 นายณัฐดนย์ จุลาภัย บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
13564 นางสาวณัฐทัตกานต์ ขันถม ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
13565 นางสาวณัฐธยาน์ เพชรปานกัน ม.รัตนะ ม.รัตนะ ชำระแล้ว
13567 นางสาวณัฐนรี เพ็ชรรัตน์ คลอง 10 คลอง7(สัมมากร) ชำระแล้ว
13570 นายณัฐนันท์ ไชยมาตย์ ตลาดบางขัน แยกไฟแดงตลาดไท ชำระแล้ว
13576 นายณัฐวัฒน์ ลิมปนะวรรณ คลอง 14 คลอง 14 ยังไม่ชำระ
13578 นายณัทณภัทร เหลาเกิ้มหุ่ง อยู่เจริญ1 บุรีรมย์ ชำระแล้ว
13580 เด็กหญิงณิชกานต์ จุฑานฤนาท ตลาดบางขัน แยกไฟแดงตลาดไท ชำระแล้ว
13584 เด็กหญิงณิชา เทพนิรันดร์ ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
13589 นายติณณภพ ดอนทองดี ตลาดบางขัน ศุภลักษณ์ ชำระแล้ว
13592 นางสาวตุลยา วงศ์พิทักษ์ ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
13595 นางสาวทรรศนพร แจ่มแจ้ง หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
13596 นายทศธรรม ใจเทียมศักดิ์ ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
13598 นางสาวทอฝัน นุ้ยบุตร ม.ธนินธร ธ.ไทยพาณิชย์ ชำระแล้ว
13609 นางสาวแทนใจ พุทธงชัย ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
13612 นายธนเชษฐ์ วงศ์วิริยะสิทธิ์ ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
13614 นายธนโชติ รัตนสุวรรณสิริ คลอง 14 คลอง11 ชำระแล้ว
13615 เด็กชายธนดล มหาพรรณ วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
13622 นางสาวธนภรณ์ เมฆฉาย ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
13623 นายธนภัทร เชื้อโตหลวง ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
13624 นายธนภัทร ร่มพุฒตาล ม.รัตนะ ม.รัตนะ ชำระแล้ว
13625 นายธนภัทร รัตนพงศ์ปกรณ์ คลอง 10 คลอง 9 ,ม.เรือนสุขค.9 ชำระแล้ว
13631 นางสาวธนวรรณ ไวยมาลา บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
13632 นายธนวัฒน์ โอภางค์กูร คลอง 14 คลอง 12 ชำระแล้ว
13636 นายธนาธาร พรรณโยธิน ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
13638 นางสาวธนิภา อัมพะวัต ม.ธนินธร สี่มุมเมือง,เซียร์,แม็คโคร ชำระแล้ว
13644 นางสาวธัญชนก บัวสุวรรณ แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
13653 นายธินณพัทน์ สุปัญญา ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
13654 นางสาวธีร์จุฑา ศรีฉันทะมิตร ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
13655 นางสาวธีรชา กาวินคำ ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
13659 นายธีรภัทร ศรีนิธิภาสุรเมธิน ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
13663 นางสาวนปกวดี ชุมจินดา ตลาด AC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
13665 นายนพรัตน์ หวานเย็น ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
13666 นายนภจร มโหธร คลอง 14 คลอง 13 ชำระแล้ว
13668 เด็กชายนภพบ ทองระย้า ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
13669 เด็กหญิงนภษร ฉายวิชา แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
13670 นายนภสินธุ์ ยะฝา บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
13671 นางสาวนภัส อาภาศรีทองสกุล ตลาด AC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
13672 นายนภัสกร พุ่มพวง วัดหัตถสาร ปากคลอง5 ชำระแล้ว
13678 นางสาวนลัทพร คุณาลัย บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
13682 นางสาวนวลหง เวโรจนนันท์ ตลาดบางขัน แยกไฟแดงตลาดไท ชำระแล้ว
13684 นางสาวนัชชา ปันติ วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
13685 นางสาวนัฐลดา โสมณวัตร์ คลอง 10 คลอง 9 ,ม.เรือนสุขค.9 ชำระแล้ว
13686 นางสาวนัทกาญจน์ ขำชุ่ม ปากทางค.4 ลำลูกกา หมู่บ้านร่มเย็น ชำระแล้ว
13688 นายนัธพัฒน์ หมีนพราน ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
13689 นางสาวนันทกานต์ ด้วงทำ ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
13690 นางสาวนันท์นภัส เกราะแก้ว ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
13691 นางสาวนันท์นภัส ดงทอง ปากทางค.4 ลำลูกกา แยกคลอง2(ลำลูกกา) ชำระแล้ว
13692 เด็กหญิงนันท์นภัส หรูมงคลเจริญ มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
13708 นางสาวบุรฉัตร สัมมากิจ ตลาดบางขัน ร้านช่างเต่า ชำระแล้ว
13714 เด็กชายปฐวี แสงสว่าง คลอง 14 คลอง 14 ชำระแล้ว
13715 นางสาวปพิชญา วีรศักดิ์ธารา พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
13717 นายปรมัตถ์ ศรีวิโรจน์ พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
13719 นางสาวประพาฬรัตน์ เรืองสมบัติ ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
13722 นางสาวปริยากร ปราบจิตร ตลาด AC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
13723 เด็กหญิงปริยากร กรานแหยม คลอง 10 คลอง10 ชำระแล้ว
13731 นางสาวปาณิสรา อินทาน ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
13732 นางสาวปิยฉัตร ปัสสาระกัง พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
13737 นางสาวปุณยาพร พยาเทพ แยกลำลูกกา แยกลำลูกกา ชำระแล้ว
13738 นายเป็นไท เดชราช คลอง 10 คลอง10 ชำระแล้ว
13743 นายพงศธร โพธิ์งาม บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
13745 นายพงศ์นัคระ ยะคำ หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
13747 เด็กชายพงษ์ปณต รักษ์สุจิตรัตน์ แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
13749 นายพชร เพชรชนะ วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
13750 นางสาวพชรพร รัตน์พรพงศ์ คลอง 14 คลอง11 ชำระแล้ว
13753 นางสาวพรกมล สุขสำราญ ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
13754 นางสาวพรนภัส เพ็ชรทวีพรเดช อยู่เจริญ1 บุรีรมย์ ชำระแล้ว
13756 นางสาวพรไพลิน คล้ายผา ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านฟ้าคราม ชำระแล้ว
13767 นางสาวพัชชา รอดชีวัน คลอง 10 คลอง 9 ,ม.เรือนสุขค.9 ชำระแล้ว
13768 นายพัชรพล มาบขุนทด ไทยธานี ร.ร.ยิ่งยศ ชำระแล้ว
13771 นางสาวพัณณิต์ตา ทั่งทอง คลอง 14 คลอง 14 ชำระแล้ว
13780 นางสาวพิชญา บัวดก คลอง 10 คลอง10 ชำระแล้ว
13786 นางสาวพิมพ์พิชชา สุขวาสนะ บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
13792 นางสาวพิมลพรรณ วันโสภา วไลย์ หน้า ส.ท.ล. ชำระแล้ว
13793 นางสาวพิริยาภรณ์ สุขสุมิตร บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
13795 นายพีรณัฐ นันทกอบกุล ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
13797 นายพีรพล สุ่มประเสริฐ คลอง 8 คลอง7 ชำระแล้ว
13800 นายพีระณัฐ ชัยเกิด ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
13801 นางสาวพุทธิญา ศรีคำ บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
13804 นางสาวเพชรลดา วงษ์สวรรค์ คลอง 14 คลอง 13 ชำระแล้ว
13806 นางสาวแพร วัชรเลิศวาณิช ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
13810 นางสาวแพรไหม ใบพลูทอง ตลาดบางขัน ร้านช่างเต่า ชำระแล้ว
13811 เด็กหญิงฟ้าใส น้ำดอกไม้ ม.รัตนะ ม.รัตนะ ชำระแล้ว
13813 นางสาวภรณ์ชนก บรรจง อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
13814 นายภรัณยู อยู่นัด คลอง 14 คลอง11 ชำระแล้ว
13815 นายภราฎร ศรีมหายันต์ บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
13816 นายภวัต เพิ่มเพียร ตลาด AC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
13817 นายภวิศ พงษ์สว่าง ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
13821 นางสาวภัทรพร ศรีกุลวงศ์ ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
13825 นางสาวภัทรวดี ลักษณะ มาลีวัลย์ ซอยดี ชำระแล้ว
13830 เด็กชายภาคิณ ศรีสวย วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
13831 นายภาณุวัฒน์ สถาปิตานนท์ ม.รัตนะ ม.รัตนะ ชำระแล้ว
13832 นางสาวภาวินี ถนอมพงษ์ ม.ธนินธร สี่มุมเมือง,เซียร์,แม็คโคร ชำระแล้ว
13833 นายภาสวิชญ์ ลอยมา อยู่เจริญ1 บุรีรมย์ ชำระแล้ว
13835 เด็กชายภีม ศรีจำลอง ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
13836 นางสาวภุมริน เขียวน้ำชุม บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
13838 นายภูบดี กล้าวิกย์กรณ์ พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
13845 นายภูริณัฐ เผ่าโสภา วไลย์ แขวงการทาง ชำระแล้ว
13846 นายนายภูริณัฐ สุขผล บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
13849 นายภูวดล บุญแท้ ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านซื่อตรง ชำระแล้ว
13851 นางสาวภูษณิศา เปรมยิ่ง ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
13854 นางสาวมัลลิกา ธรรมจิต ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
13867 นางสาวรวิสรา เถื่อนชัย คลอง 10 คลอง10 ชำระแล้ว
13871 เด็กหญิงรักตาภา รัตโนดม ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
13876 นายรัญชต์ ศรีประชา ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
13877 นางสาวรัตติยา อุโคตร คลอง 10 ม.เรือนสุข ค.7 ชำระแล้ว
13879 นางสาวรินรดา สุภีคำ บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
13880 นางสาวรุ่งทิวา สะตะ ปากทางค.4 ลำลูกกา แยกคลอง2(ลำลูกกา) ชำระแล้ว
13882 นายลภัส รักติประกร ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
13886 นางสาวลักษมี เจริญศรีเมือง ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
13890 นายวรกานต์ เสียงใส อยู่เจริญ1 ปิยวรารมย์ ชำระแล้ว
13897 นางสาววรรณนิภา อุบลบาน ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
13900 นายวรัญญู อุปลา คลอง 10 คลอง7(สัมมากร) ชำระแล้ว
13904 นางสาววริศรา ปัญญาธิโป ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
13908 นางสาววไลลักษณ์ ตันเฮียงสุน คลอง 10 คลอง10 ชำระแล้ว
13910 นางสาววันทยา ขอดี ตลาดบางขัน ศุภลักษณ์ ชำระแล้ว
13915 นางสาววิธิดา ธัญรัตน์พงค์ชัย พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
13916 นางสาววิภาดา ประสมทอง หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ชำระแล้ว
13929 นางสาวศิรประภา มีอารีย์ ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
13932 นางสาวศิริกัลยา แสงอรุณ บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
13934 นางสาวศิรินพร วิจิตรหิรัณยการ ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
13935 เด็กหญิงศิริรัตน์ คำขอด อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
13937 นายศิวกร เข็มกลาง ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
13943 นายศุภกร พัฒนานุกูล พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
13945 นางสาวศุภกานต์ จำรูญเสถียร มาลีวัลย์ ซอยดี ชำระแล้ว
13946 นายศุภกิจ กัลยาสิริ วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
13949 นางสาวศุภธิดา บุปผานิโรจน์ คลอง 10 คลอง10 ชำระแล้ว
13952 นายสรยุทธ ผาสุขธรรม ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
13953 นายสรวิชญ์ ศรีไชย คลอง 14 คลอง 14 ชำระแล้ว
13955 นางสาวสรัลชนา ศรีม่วง ปั้มเอสโซ่ ตลาดสุชาติ ชำระแล้ว
13970 นางสาวสุชานันท์ หมอนชู บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
13972 นายสุทธิรักษ์ อัศวอัจฉริยะกุล มาลีวัลย์ ซอยดี ชำระแล้ว
13979 นายสุภนัย ชะลูด ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
13981 นายสุรเชษฐ์ มิตรเจริญรัตน์ ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
13984 นายสุศิษฐิ์ ต๊ะมามูล แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
13985 นายแสงฉัตร กิจบุญเลิศ ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
13990 นางสาวอทิตยา เผ้าหอม ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
13996 นางสาวอภิชญา พยัคมะเริง แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
13998 นางสาวเบญญาภา คงนิ่ม อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
14002 นายอภิภัทร รัตนยุคล วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ชำระแล้ว
14004 นายวรพล ประชุมชน คลอง 10 คลอง7(สัมมากร) ชำระแล้ว
14009 นางสาวอรปรียา เจริญเนตร์ ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
14010 นายอรัญรักษ์ เพชรสกุล พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
14012 นายอริญชย์ สังข์วรรณะ ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
14015 นางสาวอัญชลี ชัยชนะวงศาโรจน์ ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
14017 นางสาวอาทิตย์ติยา เผ่าศิริ พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
14020 นางสาวอิงกมล มูลเงิน วัดหัตถสาร วัดหัตถสาร,ตชด. ชำระแล้ว
14024 นางสาวอุ้มบุญ ระภานุสิทธิ์ แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
14112 นายธรณินทร์ ขุนไชยแก้ว อยู่เจริญ1 บุรีรมย์ ชำระแล้ว
14113 นางสาวนภัสสร เดชสูงเนิน ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
14129 นางสาวกนกภรณ์ บุญเสนา อยู่เจริญ1 ปิยวรารมย์ ชำระแล้ว
14147 นางสาวชนม์นิภา ประเสริฐศรี ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
14148 นางสาวชนัญชนม์ สิริมาลัยพงศ์ ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
14155 นางสาวณัฐนิช พันธ์ศรี วัดหัตถสาร เอื้ออาทร,วัดแสวง,เบญจพฤกษ์ ชำระแล้ว
14156 นางสาวณัฐรุจา บุญเขียน บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
14157 นางสาวเณศรา โชติรัตน์ ตลาด AC ดีสคอฟเวอรี่(เรโท),อยู่เจริญ5 ชำระแล้ว
14159 นายธนพนธ์ ปัญญาธนทรัพย์ ม.รัตนะ ม.รัตนะ ชำระแล้ว
14163 นางสาวธัญดา ธนโชตกุลภัทร์ ม.ธนินธร สี่มุมเมือง,เซียร์,แม็คโคร ชำระแล้ว
14165 นางสาวธันยพร บุญอำไพ หงสกุล ซอยบุญคุ้ม ชำระแล้ว
14167 นางสาวนภสร อินเอียว ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
14170 นายนิพพิชฌน์ ยิ้มพรธนา ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านฟ้าคราม ชำระแล้ว
14175 นางสาวกรปรียา เกษมเกียรติสันติ คลอง 8 คลอง8 ชำระแล้ว
14180 นางสาวพันพัสสา ฤกษ์บุบผา ตลาด AC ตลาดAC ชำระแล้ว
14183 นายพิมุกต์ เอี่ยมวิโรจน์ไพศาล วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
14184 นางสาวพิริยา สนทนา ปากทางค.4 ลำลูกกา หมู่บ้านร่มเย็น ชำระแล้ว
14185 นายพุฒิพงศ์ พรหมคุณ หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
14186 นางสาวพุทธรัตน์ ไหวติง คลอง 10 คลอง10 ชำระแล้ว
14188 นายภัทรเดช นุชหมอน ตลาด AC ตลาดAC ชำระแล้ว
14195 นางสาวรมย์ธีรา คุโรวาท ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
14212 นายสุรพัศ กองจันทรา ม.ธนินธร สี่มุมเมือง,เซียร์,แม็คโคร ชำระแล้ว
14213 นางสาวแสงจันทร์ กลัญชัย วัดหัตถสาร วัดหัตถสาร,ตชด. ชำระแล้ว
14222 เด็กชายกมลภู ถนอมพงษ์ ม.ธนินธร สี่มุมเมือง,เซียร์,แม็คโคร ชำระแล้ว
14223 เด็กหญิงกรกช พูลประดิษฐ์ หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
14227 เด็กชายกฤตภาส ใจดี ม.ธนินธร ธ.ไทยพาณิชย์ ชำระแล้ว
14228 เด็กหญิงกฤตสินี ศักดี ตลาด AC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
14229 เด็กชายกฤษฎิ์ เชาวนะเลิศ ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
14232 เด็กชายกษิดิศ บุญเสนา อยู่เจริญ1 ปิยวรารมย์ ชำระแล้ว
14237 เด็กชายก้องภพ อุบลม่วง คลอง 8 คลอง8 ชำระแล้ว
14239 เด็กหญิงกัญญ์วรา ฟุ้งมงคลเสถียร แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
14241 เด็กชายกัณภพ พวงทอง พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
14242 เด็กชายกันดิศช์ หงษ์ชูเกียรติ วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
14243 นายกันต์ธีร์ ลี้อารีย์วงศ์ ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
14244 เด็กชายกันตภณ กาญจนะ วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
14245 เด็กหญิงกันตา กอวรกุล มาลีวัลย์ บ้านฟ้าลากูล ชำระแล้ว
14250 เด็กชายกิตติธัช อ่อนเกล้า ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
14251 เด็กชายกิตติธัช เเซ่งุ่ย ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
14252 เด็กชายกิตติธัช เจียมเจือจันทร์ ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี,ศุภาลัยบุรี ชำระแล้ว
14253 เด็กชายกิตติธัช งีสันเทียะ วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
14254 เด็กชายกิตตินันท์ สุขศรีวัน มาลีวัลย์ ซอยดี ชำระแล้ว
14255 เด็กชายกิตติพัฒน์ เรืองสุวัฒน์ พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
14257 เด็กชายกิตติภพ สายโย อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
14258 เด็กชายกิตติศักดิ์ แสงใส ตลาดบางขัน ศุภลักษณ์ ชำระแล้ว
14259 เด็กหญิงกุลนันท์ สุนันท์ บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
14260 เด็กหญิงกุลนิษฐ์ ศรีฉัตรทันฑ์ วัดหัตถสาร เอื้ออาทร,วัดแสวง,เบญจพฤกษ์ ชำระแล้ว
14264 เด็กหญิงเกวลิน อินทร์ใหญ่ วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ชำระแล้ว
14266 เด็กชายเกียรติพันธุ์ กุลเกลี้ยง ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
14269 เด็กหญิงด.ญ.ขนิษฐา ศรีคุณ ม.ธนินธร เมอร์รี่คิงส์ ชำระแล้ว
14270 เด็กหญิงเขมจิรา ดอนไพรปาน ตลาด AC ดีสคอฟเวอรี่(เรโท),อยู่เจริญ5 ชำระแล้ว
14272 เด็กชายคณาธิป คนไว วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
14274 เด็กชายคเณศ อรชุนเลิศไมตรี ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
14276 เด็กหญิงคีตา นิลพัตร์ ตลาดบางขัน เลียบคลองสี่ ชำระแล้ว
14277 เด็กหญิงคีรดรา เยาวศรี คลอง 8 คลอง7 ชำระแล้ว
14278 เด็กชายคุณานนต์ ศิริอ่อนดำรงค์ ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
14279 เด็กชายคุณานนท์ ชูโตศรี วัดหัตถสาร วัดหัตถสาร,ตชด. ชำระแล้ว
14282 เด็กชายจิณณทัต หอมเหมือน ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
14287 เด็กชายจิตวิสุทธิ์ กีสุริยา วัดหัตถสาร วัดหัตถสาร,ตชด. ชำระแล้ว
14290 เด็กชายจิรภัทร เรืองพานิช ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
14291 เด็กหญิงจิรภิญญา สุดตา ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
14296 เด็กหญิงจิรัชญา ลือบางใหญ่ ตลาดบางขัน เลียบคลองสี่ ชำระแล้ว
14300 เด็กหญิงจีรนันท์ ระโหฐาน มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
14301 เด็กหญิงจีราภา แสนพลพัฒน์ วัดหัตถสาร เอื้ออาทร,วัดแสวง,เบญจพฤกษ์ ชำระแล้ว
14302 เด็กหญิงจุฑารัตน์ เพ็ญสุข ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
14304 เด็กชายเจตพัฒน์ หวังปรีชาอมร ฟ้าคราม 2 ปากทางค.4(ลำลูกกา) ชำระแล้ว
14307 เด็กหญิงฉัตรชนก หันกระสัน ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
14311 เด็กชายชนพัฒน์ ขำโคกกรวด คลอง 10 ม.ธราดล(ม.ต้น) ชำระแล้ว
14312 เด็กหญิงชนากานต์ ยิ้มน้อย ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
14315 เด็กชายชนาภัทร ภูยาธร คลอง 10 ม.ธราดล(ม.ต้น) ชำระแล้ว
14318 เด็กหญิงชนิดาภา เอกอำนวย คลอง 8 คลอง7 ชำระแล้ว
14319 เด็กชายชยพล จิรชัยอารีย์ บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
14321 เด็กหญิงชลิดา ธีรมาศมงคล แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
14323 เด็กหญิงชวิศา สาโรจน์ อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
14324 เด็กชายชอว์ คอนโด ตลาดบางขัน แยกไฟแดงตลาดไท ชำระแล้ว
14326 เด็กหญิงชัชรินทร์ วัฒนาศิริสมบัติ พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
14327 เด็กหญิงชัญญณัฐ์ พัฒน์วัฒนสิน ตลาด AC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
14328 เด็กชายชัยพฤกษ์ สุขวิจิตต์ ม.รัตนะ ม.รัตนะ ชำระแล้ว
14330 เด็กชายชัยอนันต์ เฉิน หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ชำระแล้ว
14334 เด็กหญิงชาลิสา สุขเมือง ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
14336 เด็กชายชิติพัทธ พานิชพึ่งรัถ ตลาด AC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
14337 เด็กหญิงชุติกนิษฐ์ภา เจริญลาภนพรัตน์ มาลีวัลย์ บ้านฟ้าลากูล ชำระแล้ว
14339 เด็กหญิงชุติมา ไทยถาวร ม.รัตนะ ม.รัตนะ ชำระแล้ว
14340 เด็กหญิงโชติรส มนตรี คลอง 8 คลอง8 ชำระแล้ว
14341 เด็กหญิงเซลีน่า ดอนซิค แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
14344 เด็กหญิงญาดา อำไพ ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
14349 เด็กหญิงฐิติกาญจน์นภัส สีสุคล คลอง 10 ม.เรือนสุข ค.7 ชำระแล้ว
14351 เด็กหญิงฐิติอัฆฒ์ ปิยะพันธ์ ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
14352 เด็กชายฑิฆัมพร อิทธิเดชวงศ์ หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
14353 เด็กชายณฐนนท์ หาญทวีภัทร วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
14356 เด็กชายณตชยพงษ์ เฉยทอง ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
14357 เด็กชายณภัทร ปกครอง ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
14358 เด็กชายณภัทร แสงสระคู คลอง 10 ม.ธราดล(ม.ต้น) ชำระแล้ว
14359 เด็กชายณภัทร พันธุ์สวัสดิ์ ม.ธนินธร สี่มุมเมือง,เซียร์,แม็คโคร ชำระแล้ว
14362 เด็กหญิงณฤชล ฤทธิแผลง อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
14365 เด็กหญิงณัจฉรียา จิตธโนปจัย ปั้มเอสโซ่ ตลาดสุชาติ ชำระแล้ว
14368 เด็กหญิงณัชชา ทองปัญญนพ คลอง 10 คลอง7(สัมมากร) ชำระแล้ว
14369 นางสาวณัชยา ผดุงแสง บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
14370 เด็กชายณัฏฐกิตติ์ จิตรพัฒนพงศ์ ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
14375 เด็กหญิงณัฏฐ์ศศิ บัวทรัพย์ ตลาด AC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
14377 เด็กหญิงณัฏณิชา ศิลปชัย ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
14382 เด็กชายณัฐธีร์ ธนกฤษศิริพัฒน์ ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
14388 เด็กชายณัฐพงศ์ ทิพย์รองพล ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
14392 เด็กชายณัฐพันธุ์ บุญทอง วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
14395 เด็กชายณัฐวัฒน์ สันติวัฒนานนท์ ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
14396 เด็กชายณัฐวัตร สุนทรนฤมิต บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
14397 เด็กหญิงณิชาดา นาคะเสโน ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
14399 เด็กหญิงณิชาพัชร์ หน่องพงษ์ คลอง 8 คลอง8 ชำระแล้ว
14400 เด็กหญิงณิชาภัทร จันทร์แดง ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
14403 เด็กหญิงดลพร เกษทับทิม ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
14409 เด็กชายทัตต์ดนัย อึ้งปกรณ์แก้ว แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
14410 เด็กชายทันกาล อุดมกิจ ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
14413 เด็กชายทิวัตถ์ วณิชเวทิน วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
14414 เด็กหญิงเทียนสว่าง พิจารณ์ บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
14419 เด็กชายธนธัญ วันมี หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
14421 เด็กหญิงธนนันท์ อุณหัง วัดหัตถสาร วัดหัตถสาร,ตชด. ชำระแล้ว
14422 เด็กชายธนภน ปิติมงคลการ ตลาด AC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
14432 เด็กชายธนา ขวัญยืน อยู่เจริญ1 ปิยวรารมย์ ชำระแล้ว
14435 เด็กชายด.ช.ธนาธิป กาวไธสง ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
14436 เด็กหญิงธนิกานต์ จิตรเวโรจน์ ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
14439 เด็กหญิงธมญวรรณ เตี่ยวสกุล แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
14440 เด็กหญิงธมนวรรณ นาคะโยธินสกุล คลอง 10 คลอง10 ชำระแล้ว
14445 เด็กชายธรรศนนท์ แตงร่ม ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
14446 เด็กชายธราเทพ ด่านเดชา มาลีวัลย์ บ้านฟ้าลากูล ชำระแล้ว
14447 เด็กชายธราธร โชติพรม พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
14449 เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา เจริญงามกวีวงษ์ บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
14450 เด็กชายธัญเทพ รินทระ ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
14451 เด็กหญิงธัญรดา ไกรุวฒิสม มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
14453 เด็กชายธันยพงศ์ ศิริบุบผา ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
14455 เด็กชายธามนิธิศ จิตรีศัพท์ ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
14458 เด็กชายธิติวุฒิ พรมชาติ หงสกุล ซอยบุญคุ้ม ชำระแล้ว
14459 เด็กชายธีธัช ลีกุลนมิต บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
14460 เด็กชายธีรดนย์ บัวเพชร คลอง 8 คลอง7 ชำระแล้ว
14461 เด็กชายธีรธรรศช์ ลัคนาวิเชียร ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
14462 เด็กชายธีรพงษ์ คงนาน อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
14466 เด็กหญิงนภสร ประเสริฐผล ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
14467 เด็กหญิงนภสร สุขนิตย์ ตลาดบางขัน แยกไฟแดงตลาดไท ชำระแล้ว
14469 เด็กหญิงนภัสรา พันธ์อิน ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
14471 เด็กชายนโม ทาริยะอินทร์ ไทยธานี คลอง3 คลองหลวง ชำระแล้ว
14474 เด็กหญิงนริศรา วัฒนะ ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
14476 เด็กหญิงนลพรรณ เกตุนุติ พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
14477 เด็กหญิงนวนันท์ แสงเงิน ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
14482 เด็กชายนัทธพงศ์ วิรัชโชติเสถียร ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
14483 เด็กหญิงนัทธมน อ่อนคล้าย คลอง 14 คลอง11 ชำระแล้ว
14484 เด็กหญิงนันท์นภัส วิชัยลักษณ์ คลอง 8 คลอง7 ชำระแล้ว
14485 เด็กหญิงนันทภรณ์ ทองใบ คลอง 8 คลอง7 ชำระแล้ว
14486 เด็กชายด.ญ.นันทภัค อ่อนคล้าย คลอง 14 คลอง11 ชำระแล้ว
14489 เด็กชายนิติพัฒน์ ธนภิวัฒน์โภคิน ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี,ศุภาลัยบุรี ชำระแล้ว
14492 เด็กชายด.ช.นิรวิทธ์ ยิ้มพรธนา ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านฟ้าคราม ชำระแล้ว
14494 เด็กหญิงนิศาชล นุเสน ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
14496 เด็กหญิงนิสารัตน์ แสงปรีชา ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
14500 เด็กชายเนติพัฒน์ สนิทศักดิ์ดี พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
14502 เด็กชายบรรณรุต ศรีศักดา อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
14512 เด็กหญิงเบญญาภา ศิริมงคล ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
14513 เด็กหญิงใบบุญ ประสมพลอย แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
14514 เด็กหญิงปกรณ์พรชนก ระเวง คลอง 8 คลอง7 ชำระแล้ว
14517 เด็กชายปฐพล มีประเสริฐ ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
14520 เด็กหญิงปทิตตา เพ็งเอม มาลีวัลย์ บ้านฟ้าลากูล ชำระแล้ว
14523 เด็กชายปยุต ทรัพยอาจิณ ไทยธานี คลอง3 คลองหลวง ชำระแล้ว
14525 เด็กชายปรรณพัชร เปรมยิ่ง ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
14529 เด็กชายปริวัตร เยี่ยมเวช ไทยธานี หน้าเมือง ชำระแล้ว
14531 เด็กหญิงปรียาภัทร เที่ยงนนทรีย์ ตลาด AC ดีสคอฟเวอรี่(เรโท),อยู่เจริญ5 ชำระแล้ว
14533 เด็กหญิงปวิชญาดา มารีอนุเคราะห์ ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
14534 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา มั่นสงค์ ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
14535 เด็กหญิงปวีณา เศรษฐวงศ์สิน ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
14537 เด็กชายปัณณ์ เลิศประภามงคล คลอง 8 คลอง8 ชำระแล้ว
14540 เด็กหญิงปัณณพร รอดอ่อง ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
14541 เด็กหญิงปัณณพร แพเสือ ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
14542 เด็กหญิงปารียา เหลืองประเสริฐ ตลาด AC ม.วรางกูล ชำระแล้ว
14546 เด็กหญิงปิยะพร สิงห์สาย ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
14547 เด็กหญิงปิยาภรณ์ รู้ยืนยง หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
14549 เด็กชายปุณยธร กิจลำมี อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
14550 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์ โกศลวาทะวงศ์ ม.รัตนะ ม.รัตนะ ชำระแล้ว
14554 เด็กชายพงศ์ชเนศ งามวิจิตสุวรรณ คลอง 14 คลอง 14 ชำระแล้ว
14556 เด็กชายพงศพัศ วิไลรัตน์ วไลย์ ม.กรุงเทพ ชำระแล้ว
14557 เด็กชายพงศพัศ คุณรักษ์ หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
14558 เด็กชายพชร เวียงคำ ฟ้าคราม 2 ปากทางค.4(ลำลูกกา) ชำระแล้ว
14560 เด็กหญิงพณาภา กอไพบูลย์กิจ มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
14563 เด็กหญิงพรประดับ บุญรอด อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
14564 เด็กหญิงพรพัฒน์ พิพัฒน์กุลชัย ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
14565 เด็กหญิงพรรวษา พิมพ์หมื่น พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
14568 เด็กชายพลวัฒน์ ศิริเรือง วัดหัตถสาร เอื้ออาทร,วัดแสวง,เบญจพฤกษ์ ชำระแล้ว
14571 เด็กชายพสิษฐ์ สมประสงค์ วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
14572 เด็กหญิงพัชรวรรณ อ้วนล่ำ ตลาดบางขัน เลียบคลองสี่ ชำระแล้ว
14573 เด็กหญิงพัชรานิษฐ์ วรพันธ์ มาลีวัลย์ ซอยดี ชำระแล้ว
14574 เด็กหญิงพัชราภรณ์ แพงศรี วไลย์ แขวงการทาง ชำระแล้ว
14576 เด็กชายพัฒนสิน เจียง ปั้มเอสโซ่ ตลาดสุชาติ ชำระแล้ว
14579 เด็กหญิงพัศชนันท์ หลักทรัพย์ ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
14582 เด็กหญิงพิชชาภา มารศรี คลอง 8 คลอง7 ชำระแล้ว
14586 เด็กหญิงพิชญา ฮาดสม วไลย์ แขวงการทาง ชำระแล้ว
14589 เด็กหญิงพิมญาดา พิมพา บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
14591 เด็กหญิงพิมพ์ดาว ศรีราตรี คลอง 8 คลอง8 ชำระแล้ว
14595 เด็กหญิงพิมพ์ศิริ ยุคนธจิตต์ ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
14603 เด็กชายพุฒิภู ดีพร้อม พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
14606 เด็กหญิงเพ็ญพร การจนารักพงค์ คลอง 14 คลอง 13 ชำระแล้ว
14609 เด็กหญิงแพรพลอย สุจริตธรรม ฟ้าคราม 1 ตลาดนานาเจริญ ชำระแล้ว
14610 เด็กหญิงแพรวา อดุลทิฐิพัชร ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
14616 เด็กชายภควัต ธำรงค์อนันต์สกุล บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
14619 เด็กชายภรัญวิทย์ กิจพิริยะการณ์ บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
14620 เด็กชายภัคภูมิ สงคง ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
14624 เด็กชายภัทรพล วลิตวรางค์กูร ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
14626 เด็กหญิงภัทรสุดา ค่านคร ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
14628 เด็กชายภาคิน ผิวศิริ ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
14628 เด็กหญิงภัทราวดี จันโทริ บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
14633 เด็กชายภูดิศ จิตติวงศ์สมาน อยู่เจริญ1 บุรีรมย์ ชำระแล้ว
14642 เด็กชายภูริภัค สุขเกษม อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
14646 เด็กชายภูษินันท์ ปริศวงศ์ ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
14648 เด็กชายมณฑล บุญชนะเมธี บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
14650 เด็กหญิงมนตริกาญจน์ สุราวุธ ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
14655 เด็กชายมินทดา สานนท์ ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
14656 เด็กหญิงเมธาวี เกตุทอง พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
14657 เด็กชายยศกร มหิสนันท์ ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
14663 เด็กหญิงรวินท์นิภา จินดาสันต์สุข หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
14665 เด็กชายรัชชานนท์ ขมิ้นทอง วไลย์ หน้า ส.ท.ล. ชำระแล้ว
14667 เด็กชายรัชชานนท์ ยิ่งยง ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
14669 เด็กชายรัฐธีร์ พนิตจินดาศักดิ์ คลอง 8 คลอง8 ชำระแล้ว
14675 เด็กหญิงรุตุจา รามราว ชางเล่ คลอง 10 ม.เรือนสุข ค.7 ชำระแล้ว
14676 เด็กชายฤทธิไกร บุญวงศ์ ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
14677 เด็กหญิงลภัสรดา เพ็ชร์รุ่ง หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ชำระแล้ว
14679 เด็กหญิงลลิตา พุทธา ตลาด AC ม.วรางกูล ชำระแล้ว
14680 เด็กหญิงลลิตา สุขทอง คลอง 14 คลอง 13 ชำระแล้ว
14681 เด็กหญิงลักษิกา จีนหมิก วัดหัตถสาร ปากคลอง5 ชำระแล้ว
14683 เด็กชายเลิศพิพัฒน์ กาญจนเรืองโรจน์ ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
14684 เด็กหญิงวงศ์ชนก ชนินทร์ชนพงศ์ ตลาด AC ตลาดAC ชำระแล้ว
14687 เด็กชายวรท ฟักอุไร ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
14689 เด็กชายวรพัสส ศรีรุจจนานนท์ ตลาด AC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
14690 เด็กหญิงวรรณภักสร สำราญใจ วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
14691 เด็กหญิงวรัญญา เฉื่อยราษฎร์ แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
14692 เด็กชายวรัท จำนงบุตร วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
14696 เด็กหญิงวศิกานต์ อั้นน้อย บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
14702 เด็กหญิงวาริศา กลิ่นหอม ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
14703 เด็กหญิงวารุณี โพธิ์งาม ไทยธานี หน้าเมือง ชำระแล้ว
14704 เด็กหญิงวาสนา เฮ็งรักษา ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
14705 เด็กชายวิชญพงศ์ พรหมจรรย์ ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
14707 เด็กชายวิชยุตม์ ศรีจันทรักษ์ ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
14711 เด็กหญิงวิภวานี ยอดนิล ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
14713 เด็กหญิงวิวรรณฉัตร ปะนัดโส ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
14719 เด็กชายศตายุ อิ่มสอาด วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ชำระแล้ว
14720 เด็กชายศรันย์ สงวนวัฒนารักษ์ มาลีวัลย์ ซอยดี ชำระแล้ว
14721 เด็กหญิงศรารินทร์ คำแก้ว ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
14722 เด็กหญิงศรีสกุล ยางกลาง คลอง 14 คลอง11 ชำระแล้ว
14724 เด็กหญิงศศิรัศมี พงษ์ประเสริฐสุข ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
14725 เด็กชายศักดิธัช สว่างแสง ตลาด AC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
14729 เด็กหญิงศุภจิรา มธุรสสุนทร วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
14730 เด็กชายศุภชัย ฤกษ์สมโภช หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
14731 เด็กชายศุภโชค เพชรคง ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
14733 เด็กหญิงศุภภัสสินี จันทรแก้ว ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
14736 เด็กหญิงศุภิสรา พูลผล หงสกุล โรงงานบริจสโตน ชำระแล้ว
14738 เด็กหญิงสมิตรา พัฒนธารทิพย์ ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
14739 เด็กหญิงสมิตา ศรีวะอุไร ปากทางค.4 ลำลูกกา หมู่บ้านร่มเย็น ชำระแล้ว
14740 เด็กหญิงสรณ์ปวีณ์ ภาคบุญมี วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
14741 เด็กชายสรยุทธ อิงบุญ ม.ธนินธร เมอร์รี่คิงส์ ชำระแล้ว
14748 เด็กหญิงด.ญ. สวรส พลมณี บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
14749 เด็กชายสันธรา ดวงแป้น คลอง 10 คลอง10 ชำระแล้ว
14750 เด็กชายสิเมโอน ทศวงศ์วรรษ ตลาด AC วรารักษ์ ชำระแล้ว
14751 เด็กหญิงสิรภัทร เขตต์ปุระ บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
14752 เด็กชายสิรวิชญ์ ทับทิมไทย พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
14755 เด็กหญิงสิริมา แดงนา ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
14758 เด็กชายสกฤษฎิ์ ชนะไชยมงคลกุล ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
14763 เด็กชายสุทธวีร์ สุรีย์พงษ์ ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
14765 เด็กหญิงสุธีมนต์ สำลีพันธ์ ฟ้าคราม 2 ปากทางค.4(ลำลูกกา) ชำระแล้ว
14768 เด็กหญิงสุภาสิรินทร์ วณิชย์สุวรรณ์ ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
14770 เด็กชายสุเมธ ยวนเขียว ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
14775 เด็กหญิงเสาวภาคย์ ลำใย หงสกุล โรงงานบริจสโตน ชำระแล้ว
14778 เด็กหญิงอคิราภ์ แสนนาม ตลาดบางขัน ร้านช่างเต่า ชำระแล้ว
14781 เด็กหญิงอณัญญา เอี่ยมวิเชียรเจริญ ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
14784 เด็กชายอนวัช ลาวัณย์เสถียร ตลาดบางขัน ร้านช่างเต่า ชำระแล้ว
14792 เด็กหญิงอรุชา แก้วประเสริฐ แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
14793 เด็กชายอรุโณทัย ไพทีกุล ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
14797 เด็กชายอัครวินท์ จิรายุวานนท์ ตลาด AC ดีสคอฟเวอรี่(เรโท),อยู่เจริญ5 ชำระแล้ว
14799 เด็กหญิงอัญธิดา เจริญฉิม ตลาด AC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
14801 เด็กหญิงอันนา วัธนวิสูตร วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
14803 เด็กหญิงอาริยา คงมานะชาญ ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
14804 เด็กชายอิทธิภากร ซันตระกูล คลอง 10 ม.ธราดล(ม.ต้น) ชำระแล้ว
14808 เด็กหญิงอินทิรา เจริญจุฑารักษ์ หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ชำระแล้ว
14811 เด็กหญิงด.ญ.เอมณิชา กาญจนะหุต ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
14820 เด็กชายพชรพล ขวัญดี ตลาดบางขัน แม็คโคร ชำระแล้ว
14821 นางสาวกรอุมา เกษมเกียรติสันติ คลอง 8 คลอง8 ชำระแล้ว
14823 นายกีรติ สุภา ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
14824 นางสาวชนาภา สีเข็ม คลอง 8 คลอง8 ชำระแล้ว
14825 นายชาคริต คำสิริคุณากร คลอง 8 คลอง7 ชำระแล้ว
14830 นางสาวธณัฏฐา ชาตะวะสุ วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
14831 นางสาวธณัฐชา คชเสวตร์ ตลาด AC ตลาดAC ชำระแล้ว
14833 นางสาวธัญยพร ชนะดี คลอง 8 คลอง7 ชำระแล้ว
14834 นายธัญวัฒน์ ทับทิมธงไชย คลอง 8 คลอง7 ชำระแล้ว
14835 นายธีรภัทร ลู่สมบูรณ์ แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
14838 นางสาวนันท์นิชา พุฒิเนาวพัฒน์ บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
14839 นายนิธิพัชร์ ฮาพา ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
14840 นายเนติพงศ์ กลีบตะขบ ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
14843 นางสาวปารตา สีหปัญญา ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
14844 นางสาวปิ่นปัก โชติกะพุกกณะ คลอง 10 คลอง7(สัมมากร) ชำระแล้ว
14846 นางสาวพลอย กระจ่างศรี หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ชำระแล้ว
14847 นางสาวพินัดดา อัคนิรัตน์ หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ชำระแล้ว
14849 นางสาวภรภัทร ไชยมณี ตลาด AC ตลาดAC ชำระแล้ว
14854 นายวริทธิ์ วิกรัยพัฒน์ ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี,ศุภาลัยบุรี ชำระแล้ว
14855 นางสาววริศรา รอดย้อย อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
14857 นายวัชรโชค เลาหชินบัญชร ตลาดพูนทรัพย์ องค์การโทรศัพท์ ชำระแล้ว
14859 นางสาวศลิษา ด้วงศาลเจ้า ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
14865 นายสุรชาคริษฐ์ สายทอง ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
14866 นายอชิต งามคุณธรรม ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
14870 นางสาวอารียา แช่มช้อย ฟ้าคราม 2 ปากทางค.4(ลำลูกกา) ชำระแล้ว
14871 นางสาวเอริกะ โองาตะ ตลาดบางขัน แยกไฟแดงตลาดไท ชำระแล้ว
14876 เด็กหญิงกชพรรณ พึ่งแดง คลอง 10 คลอง7(สัมมากร) ชำระแล้ว
14877 เด็กหญิงกชมน เลี้ยงเจริญ ตลาดบางขัน บางขัน ชำระแล้ว
14879 เด็กชายกณพ นวลเสือ ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
14880 เด็กชายกนก บัวเมือง ม.รัตนะ ม.รัตนะ ชำระแล้ว
14883 เด็กชายกรรัชต์ คมกฤช ปากทางค.4 ลำลูกกา หมู่บ้านร่มเย็น ชำระแล้ว
14888 เด็กหญิงกฤตยา อนันตอวยพร ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
14890 เด็กชายกฤติน จันทร์ฉาย หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
14892 เด็กชายกฤษณะ ทับทอง พฤกลดา อยู่เจริญ3 ชำระแล้ว
14894 เด็กชายกวิน เครือวงษ์ ม.รัตนะ ม.รัตนะ ชำระแล้ว
14896 เด็กหญิงกัญญ์วรา ชวาลรติกุล ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
14897 เด็กหญิงกัญญาณัฐ เด็ดแก้ว ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
14899 เด็กชายกันตธี สายอ๋อง ตลาด AC ม.วรางกูล ชำระแล้ว
14901 เด็กชายกันตวิชญ์ ทองเชื้อ ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
14905 เด็กชายกานต์พงศ์ ดำขำ แยกลำลูกกา แยกลำลูกกา ชำระแล้ว
14906 เด็กชายกานตภัท อาจหาญ ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านฟ้าคราม ชำระแล้ว
14908 เด็กชายกิตตสรณ์ วิกุลโรจน์พัฒน์ ตลาด AC ตลาดAC ชำระแล้ว
14909 เด็กชายกิตติกานต์ อรรถปักษ์ วัดหัตถสาร วัดหัตถสาร,ตชด. ชำระแล้ว
14911 เด็กชายกิตติทัต ด่านจิระมนตรี บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
14913 เด็กชายกิตติพงศ์ สร้อยประดิษฐ์ วัดหัตถสาร เอื้ออาทร,วัดแสวง,เบญจพฤกษ์ ชำระแล้ว
14915 เด็กชายกิตติภพ ขันแก้ว ตลาดบางขัน ศุภลักษณ์ ชำระแล้ว
14917 เด็กชายกิตติภพ โรจนาธีรวัฒน์ คลอง 8 คลอง8 ชำระแล้ว
14918 เด็กหญิงกีรตยา ยวงใย ม.ธนินธร ธ.ไทยพาณิชย์ ชำระแล้ว
14919 เด็กหญิงเก็จกัญญาภรณ์ รินทอง วัดหัตถสาร วัดหัตถสาร,ตชด. ชำระแล้ว
14921 เด็กหญิงขวัญข้าว ปริศวงศ์ ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
14923 เด็กชายเขตต์พสิษฐ์ เเก้วพูลศรี วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
14925 เด็กหญิงคณิสร บุญทรัพย์ คลอง 8 คลอง8 ชำระแล้ว
14929 เด็กหญิงจณิสตา ฟ้ากระจ่าง ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
14931 เด็กชายจักรพงศ์ แย้มแสง ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
14932 เด็กชายจักรพรรณ์ กอนา อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
14933 เด็กชายจักริน พงษ์สว่าง ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
14934 เด็กหญิงจันทัปปภา สัจสุวรรณ อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
14938 เด็กหญิงจิรประภา เอกวงษา ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
14942 เด็กหญิงจิรัฐิกร เวสารัชช์ ตลาด AC ม.วรางกูล ชำระแล้ว
14947 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ใจจุ่ม อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
14949 เด็กชายเจษณะ กสิโสภา ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
14950 เด็กหญิงชญาฎา สุนาวงศ์ แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
14954 เด็กชายชนพัฒน์ หทัยธีร ม.ธนินธร เมอร์รี่คิงส์ ชำระแล้ว
14955 เด็กหญิงชนัญชิดา สีลาสม คลอง 14 คลอง11 ชำระแล้ว
14958 เด็กชายชนาธิป คำภา ฟ้าคราม 1 ตลาดนานาเจริญ ชำระแล้ว
14959 เด็กหญิงชนิกา จันสด วัดหัตถสาร เอื้ออาทร,วัดแสวง,เบญจพฤกษ์ ชำระแล้ว
14961 เด็กหญิงชนิตา ปุณฑริกภักดิ์ หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ชำระแล้ว
14964 เด็กชายชยพล ชายทวีป ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
14965 เด็กหญิงช่อตะวัน ธรรมพิดา ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
14970 เด็กชายชาลี ณัฏฐ์ ปลัดท้วม ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
14972 เด็กหญิงชินาทิพ บุญขันธ์ ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
14973 เด็กหญิงชีวาพร อ่อนเนตร์ ตลาดบางขัน แยกไฟแดงตลาดไท ชำระแล้ว
14974 เด็กหญิงชุติกาญจน์ โชคเหรียญสุขชัย คลอง 10 ม.ธราดล(ม.ต้น) ชำระแล้ว
14977 เด็กชายเด็กชายโชติพัฒน์ รัตนสิน บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
14979 เด็กหญิงโซเฟีย โอซาลีแวน ตลาดบางขัน แยกไฟแดงตลาดไท ชำระแล้ว
14982 เด็กหญิงญาณิดา จีวัฒนา อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
14983 เด็กหญิงญาณิศา สิทธินันทน์ ตลาด AC ตลาดAC ชำระแล้ว
14984 เด็กหญิงญาโณทัย จันทะคุณ ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี,ศุภาลัยบุรี ชำระแล้ว
14985 เด็กหญิงญาดา นันทกอบกุล คลอง 8 คลอง7 ชำระแล้ว
14988 เด็กชายฐานพัฒน์ สุรพันธ์ ไทยธานี วัดธรรมกาย ชำระแล้ว
14989 เด็กหญิงฐิตาพร คำเปรม คลอง 10 คลอง 9 ,ม.เรือนสุขค.9 ชำระแล้ว
14991 เด็กหญิงฐิติชญา มนตรี คลอง 8 คลอง8 ชำระแล้ว
14992 เด็กชายฐิติธรรศ กมลคุณากร ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
14993 เด็กชายด.ช.ฐิติพงศ์ จันทร์คล้าย แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
14994 เด็กหญิงฐิติรัตน์ ปิติสินชูชัย ปั้มเอสโซ่ ตลาดสุชาติ ชำระแล้ว
14995 เด็กหญิงฐิติวรดา ขวัญสมคิด ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
14996 เด็กหญิงฑิตฐิตา เสนาใจ ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
14998 เด็กชายณภัทร วรฐานุคุณ ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
14999 เด็กชายณภัทร แก้วเนตร ม.ธนินธร ธ.ไทยพาณิชย์ ชำระแล้ว
15001 เด็กชายณภัทร จันทรานุวัฒน์กูล ตลาด AC ตลาดAC ชำระแล้ว
15005 เด็กหญิงณัชชา เรืองสิน ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
15007 เด็กหญิงณัชชา แสงมณี ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
15008 เด็กหญิงณัชชา เธียรศิริพิพัฒน์ ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
15012 เด็กหญิงณัฏฐธิดา มะลิต้น ม.รัตนะ ม.รัตนะ ชำระแล้ว
15016 เด็กหญิงณัฎฐา เอี่ยมสมบุญ คลอง 14 คลอง 13 ชำระแล้ว
15017 เด็กหญิงณัฐกมล นิมมล บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
15021 เด็กชายณัฐฌา วุฒิสาร ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
15022 เด็กหญิงณัฐฐิญา มาซา ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
15027 เด็กชายณัฐภัทร อินทรศักดิ์ บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
15028 เด็กชายณัฐภัทร จันทร์ฉายแสง วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
15029 เด็กชายณัฐภัทร สังข์ปิด ตลาดบางขัน แยกไฟแดงตลาดไท ชำระแล้ว
15032 เด็กชายณัฐวัฒน์ ใจดี อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
15033 เด็กชายณัฐวัฒน์ โพธิ์ตาทอง คลอง 8 คลอง7 ชำระแล้ว
15036 เด็กหญิงณิชา สุรพันธนากร คลอง 10 คลอง7(สัมมากร) ชำระแล้ว
15041 เด็กหญิงเดือนธันวา ธนกิจเจริญกุล ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
15042 เด็กชายตะวัน ฤกษ์ล้วน แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
15043 เด็กชายติณณ์ ชาลีมุ้ย คลอง 10 คลอง7(สัมมากร) ชำระแล้ว
15044 เด็กชายตุลยวัต เวียงทอง ฟ้าคราม 2 ปากทางค.4(ลำลูกกา) ชำระแล้ว
15048 เด็กชายทัศน์พล พารา ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
15049 เด็กชายทินกฤต อินต๊ะวัน วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
15052 เด็กชายไทเอื้อ อิงควิศาล ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
15055 เด็กชายธณตะวัน มีดี อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
15058 เด็กชายธนกร ทองปิ่นแก้ว วไลย์ แขวงการทาง ชำระแล้ว
15062 เด็กชายธนชาติ สาหร่าย บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
15065 เด็กชายธนโชติ มีศิริ บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
15069 เด็กชายธนทัต แช่มวัฒนา ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
15070 เด็กชายธนบดี ดำรงค์กูลสมบัติ บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
15073 เด็กชายธนพล ต่ออุดม ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
15074 เด็กหญิงธนภร ประทุมรัตน์ ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
15075 เด็กหญิงธนภรณ์ เกตุกาญจน์ ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
15078 เด็กชายธนวัฒน์ ภู่ทอง หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
15079 เด็กชายธนสร โชติเวชการ ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
15080 เด็กชายธนัช เพิ่มผลประเสริฐ แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
15082 เด็กชายธนัญชกร อัครกูรณวรา ตลาด AC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
15084 เด็กหญิงธนาตา พันธุ์ถาวรนาวิน ตลาด AC วรารักษ์ ชำระแล้ว
15086 เด็กชาย ธนาพิพัฒน์ ม่วงคราม มาลีวัลย์ ซอยดี ชำระแล้ว
15090 เด็กชายธรรมปพน รัศมี ไทยธานี คลอง3 คลองหลวง ชำระแล้ว
15091 เด็กหญิงธฤษพรวรรณ ชาดี ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
15096 เด็กหญิงธัญญรัตน์ โตครพงษ์ วัดหัตถสาร เอื้ออาทร,วัดแสวง,เบญจพฤกษ์ ชำระแล้ว
15099 เด็กชายธานินท์ ลาภสัมฤทธิ์ผล ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
15100 เด็กหญิงธารกฤษณา สนสุนัน พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
15102 เด็กหญิงธีมาดา งามแสงแข วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ชำระแล้ว
15105 เด็กหญิงธีรนาถ ต่ออุดม ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
15106 เด็กหญิงธีรนุช ชัยยะคง คลอง 8 คลอง7 ชำระแล้ว
15111 เด็กชายนนท์ปวิธ ภู่พันธ์กุล บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
15112 เด็กชายนนทพัทธ์ ฟักสุวรรณ์ พฤกลดา บุณฑริก ชำระแล้ว
15114 เด็กชายนนทัช อันภักดี ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านฟ้าคราม ชำระแล้ว
15116 เด็กชายนพรัตน์ พรมเอี่ยม ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
15117 เด็กชายนพอนันต์ วงศ์จีโน พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
15120 เด็กหญิงนภัสสร รอดชีวัน คลอง 10 คลอง 9 ,ม.เรือนสุขค.9 ชำระแล้ว
15121 เด็กชายนรเศรษฐ์ธาดา พงศ์เลิศคณิต หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
15125 เด็กหญิงนวพร แก้วมณี คลอง 8 คลอง7 ชำระแล้ว
15128 เด็กหญิงนันท์นภัส พงษ์สวัสดิ์ ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
15129 เด็กชายนันทภพ งาเนียม ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
15131 เด็กชายนันทิพัฒน์ สุขเจริญ ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
15133 เด็กหญิงนารี สันตพงศ์ ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
15134 เด็กหญิงเนตรชนก ยินดี ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
15135 เด็กหญิงบรรณรต ศรีฉันทะมิตร ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
15136 เด็กชายบรรณวัชร เดชคุ้ม ม.รัตนะ ม.รัตนะ ชำระแล้ว
15139 เด็กหญิงบุญสิตา ทวีรัตน์ บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
15140 เด็กหญิงบุศราพร มิทธิศร ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
15141 เด็กชายบูรพา อภิญญากุล วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
15142 เด็กหญิงเบญจรัตน์ กฤษฎาชาตรี บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
15147 เด็กหญิงปนัดดา แก้วชะมอญ คลอง 10 ม.ธราดล(ม.ต้น) ชำระแล้ว
15154 เด็กหญิงปภาวรัตน์ ครามเขียว ม.ธนินธร เมอร์รี่คิงส์ ชำระแล้ว
15155 เด็กชายปยุต โพธิ์งาม ตลาดบางขัน เลียบคลองสี่ ชำระแล้ว
15159 เด็กหญิงปวริศา อรุณวัชรินทร์ ม.รัตนะ ม.รัตนะ ชำระแล้ว
15163 เด็กหญิงปวีรานุช ศรีสวัสดิ์ วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
15164 เด็กชายปัณณ์ ฐานไพศาลกิจ ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15165 เด็กชายด.ช.ปัณณธร ฟูแสง พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
15166 เด็กชายปัณณวัฒน์ น้ำคำ ตลาด AC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
15167 เด็กชายปัณณวิชญ์ ตาลช่วง มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
15170 เด็กหญิงปาณิสรา จักรแก้ว ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
15171 เด็กชายปานณวัฒน์ ดวงทอง ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
15172 เด็กหญิงปารณีย์ รุ่งศักดิ์เจริญชัย ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
15173 เด็กหญิงปาลิดา ริบรวมทรัพย์ ตลาด AC ตลาดAC ชำระแล้ว
15176 เด็กชายปุญญพัฒน์ แก้วประดับ ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
15183 เด็กหญิงปูริดา สุขารมณ์ ไทยธานี คลอง3 คลองหลวง ชำระแล้ว
15185 เด็กหญิงเปมิกา ศรีชัยเพชร ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
15187 เด็กชายฝนหลวง อินอ่อน ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15190 เด็กชายพงศ์พล รักประเสริฐสุข หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ชำระแล้ว
15191 เด็กชายพงศ์พัฒน์ ตั้งเจริญบำรุงสุข พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
15195 เด็กชายพงศ์ภาวี ธีรธิติวงศ์ คลอง 8 คลอง7 ชำระแล้ว
15201 เด็กชายพริษฐ์ ธรรมเดชศักดิ์ คลอง 14 คลอง11 ชำระแล้ว
15202 เด็กชายพลกฤต วงศ์รักษ์ ตลาด AC ดีสคอฟเวอรี่(เรโท),อยู่เจริญ5 ชำระแล้ว
15205 เด็กชายพศุตม์ปิยะ ยอดทอง คลอง 14 พรธิสาร ชำระแล้ว
15207 เด็กหญิงพอวา เลิศคชาธาร คลอง 14 คลอง11 ชำระแล้ว
15209 เด็กหญิงพัชนันท์ บุญคำ คลอง 14 คลอง 9 ชำระแล้ว
15218 เด็กหญิงพาขวัญ ทองฉิม ม.ธนินธร ม.พิพรพงษ์ ชำระแล้ว
15221 เด็กหญิงพิชญ์สินี เลิศกชกร แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
15222 เด็กหญิงพิชญ์สินี ศิริสิทธิ ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
15224 เด็กหญิงพิชญาภา พุ่มภักดี วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
15226 เด็กหญิงพิชญาภา พลับนิล พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
15228 เด็กชายพิชญุตม์ มูลสารศิลป์ ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
15229 เด็กชายพิชญุตม์ กิตติดิลก ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี,ศุภาลัยบุรี ชำระแล้ว
15230 เด็กหญิงพิณพิชชา ศิริซุ้มสุวรรณ ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
15231 เด็กหญิงพิณภัสสร ถาวรกุล ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
15232 เด็กชายพิพัฒน์ชน เนยโอชา ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
15236 เด็กชายพีรณัฐ เอ้งฉ้วน หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
15239 เด็กชายพีรพัฒน์ ฤทธิเลิศ หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ชำระแล้ว
15241 เด็กชายเพ็ชรสยาม อุริต ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
15243 เด็กหญิงเฟอร์ริสา มากผล คลอง 8 คลอง8 ชำระแล้ว
15244 เด็กหญิงภคพร จันทา คลอง 14 คลอง11 ชำระแล้ว
15245 เด็กชายภคพล ธรรมฤทธิ์ ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
15252 เด็กหญิงภัทรีพร อินทอง ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15253 เด็กหญิงด.ญ.ภานรินทร์ ศรีคำรุณ บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
15254 เด็กชายเด็กชายภานรินทร์ บุตรเพชร พฤกลดา แย้มสะอาด ชำระแล้ว
15255 เด็กชายภานุวัฒน์ โกมุท มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
15257 เด็กชายภีมวัจน์ ชนะบาล แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
15264 นายภูริณัฐ ดีทองอ่อน คลอง 8 คลอง7 ชำระแล้ว
15268 เด็กชายภูวเดช ธารีเกษ ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
15269 เด็กหญิงมนัสนันท์ อุดมรัตน์ ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
15270 เด็กหญิงมนัสนันท์ พณิชาฉัตรคุปต์ หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
15274 เด็กชายมันตา สืบวงษ์ มาลีวัลย์ ซอยดี ชำระแล้ว
15275 เด็กชายมานะชัย สิงห์ทอง วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ชำระแล้ว
15276 เด็กหญิงมาริษา อินทำ ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี,ศุภาลัยบุรี ชำระแล้ว
15278 เด็กหญิงมีสุข ทองเลิศ หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ชำระแล้ว
15280 เด็กชายเมธีกิตติ์ ศิลปเลิศลักษณ์ ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
15283 เด็กหญิงยอดหทัย เนื่องฤทธิ์ พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
15286 เด็กชายเด็กหญิงรดา โรจนศิริ ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
15290 เด็กหญิงด.ญ รวิสรา เชิดชูสีมา ฟ้าคราม 1 ตลาดนานาเจริญ ชำระแล้ว
15291 เด็กชายระพีพัฒน์ บุญเทศนา หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ชำระแล้ว
15294 เด็กชายรัชชานนท์ อุบลม่วง คลอง 8 คลอง8 ชำระแล้ว
15295 เด็กชายรัฐนนท์ บ่อแตน ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
15299 เด็กหญิงรุ่งทิพย์ บุญชู คลอง 8 คลอง7 ชำระแล้ว
15301 เด็กหญิงลภัสรดา คิดดี คลอง 10 ม.ธราดล(ม.ต้น) ชำระแล้ว
15304 เด็กหญิงลอร่ามาย กิลลอร์ด ตลาด AC ตลาดAC ชำระแล้ว
15306 เด็กชายเลโอ ภพธร ค็อตตี้ วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
15307 เด็กชายวชิรพัส เสือดาว มาลีวัลย์ ซอยดี ชำระแล้ว
15313 เด็กชายวรโชติ ตาววัฒนา ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
15314 เด็กชายวรปัญญา ลาภสุวรรณ์ ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
15318 เด็กหญิงนัชชา บุญบุตร คลอง 14 คลอง11 ชำระแล้ว
15318 เด็กหญิงวรวลัญช์ หรูมงคลเจริญ มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
15321 เด็กหญิงวริศรา ชัยกิจ วัดหัตถสาร วัดหัตถสาร,ตชด. ชำระแล้ว
15325 เด็กหญิงวิจิตรา แจ้งเจริญ อยู่เจริญ1 ปิยวรารมย์ ชำระแล้ว
15328 เด็กชายวิทัศน์ สุวรรณมณี มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
15330 เด็กหญิงวิรัลยุพา โบขุนทด วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ชำระแล้ว
15338 เด็กชายศรัณยพัชร์ มัจฉริยกุล อยู่เจริญ1 สราญธร ชำระแล้ว
15341 เด็กหญิงด.ญ.ศศิรินทร์ ประมูลศิลป์ อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
15344 เด็กหญิงศิริประภา นุ่มฤทธิ์ ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
15345 เด็กหญิงศิริลักษณ์ โบประทอง วัดหัตถสาร เอื้ออาทร,วัดแสวง,เบญจพฤกษ์ ชำระแล้ว
15352 เด็กชายศุภกฤต เกียรติพัฒนาชัย หงสกุล ซอยบุญคุ้ม ชำระแล้ว
15353 เด็กชายศุภกิจ สีเภา ม.ธนินธร ธ.ไทยพาณิชย์ ชำระแล้ว
15357 เด็กหญิงโศภิฐตา ฆารสมบูรณ์ ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
15359 เด็กชายสฐภนช์ เครือศรี บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
15363 เด็กชายสรายุทธ ผลาภิรมย์ คลอง 10 คลอง 9 ,ม.เรือนสุขค.9 ชำระแล้ว
15366 เด็กหญิงสวิชญา ธงไชยฤทธิ์ ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
15368 เด็กชายสิทธิ แสงสุข ฟ้าคราม 2 ปากทางค.4(ลำลูกกา) ชำระแล้ว
15373 เด็กหญิงสิริยากร เอียดชัง ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
15374 เด็กชายสิริวุฒิ พวงดี ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
15375 เด็กหญิงสุญาดา วิศิษฏ์วรกุล อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
15377 เด็กหญิงสุปรียาพร แป้นคุ้มญาติ ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
15378 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ทวีธัญญ์ หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
15382 เด็กชายสุรเมศวร์ พรนิภาภัทร์กุล คลอง 10 คลอง7(สัมมากร) ชำระแล้ว
15384 เด็กชายสุวรรณภูมิ สุพงษ์ คลอง 14 พรธิสาร ชำระแล้ว
15386 เด็กหญิงสุวิชาดา หนองทองทา ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
15387 เด็กชายด.ช.เสฏฐวุฒิ โสภณวิมลรัตน์ ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
15392 เด็กชายอคิราภ์ ปัญญาวรวัจน์ พฤกลดา แย้มสะอาด ชำระแล้ว
15399 เด็กชายอธิศ จิตเพราเพริด ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
15400 เด็กชายอนณ อ่อนเปรี้ยว ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
15401 เด็กชายอนพัทย์ คงบุญ ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
15403 เด็กชายอภิชา ธีรมาศมงคล แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
15405 เด็กชายอภิรักษ์ ทุมพัด บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
15406 เด็กหญิงอภิสญารัชต์ หลักทรัพย์ ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15407 เด็กหญิงดญ.อภิสร รันทม วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
15409 เด็กหญิงอรพรรณ รอดบำรุง คลอง 14 คลอง11 ชำระแล้ว
15412 เด็กชายอริย เหล่าวนิชย์ บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
15414 เด็กชายอัครชัย ธรรมลังกา ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
15415 เด็กชายปณัต เพชรชนะ วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
15420 เด็กหญิงอันนา กัณหดิลก คลอง 14 คลอง11 ชำระแล้ว
15422 เด็กหญิงอาจรีย์ สิทธิสรวง บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
15424 เด็กชายอิสรา กิตติเจริญมนตรี หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
15433 เด็กหญิงกชพรรณ อูทอง ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15435 เด็กชายกรวิชญ์ กรานแหยม คลอง 8 คลอง7 ชำระแล้ว
15436 เด็กชายกฤษฎา ทรัพย์งาม วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
15445 เด็กหญิงโญษิตา รอดเขียว บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
15448 เด็กชายเตชภณ ไชยราช ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
15450 เด็กชายธรรมธร โรจนเสถียร ฟ้าคราม 2 ปากทางค.4(ลำลูกกา) ชำระแล้ว
15451 เด็กชายด.ช นนทกร โกวิทย์วิวัฒน์ คลอง 10 ม.ธราดล(ม.ต้น) ชำระแล้ว
15453 เด็กชายนฤพล​ อธิชัยธนพงศ์ ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
15456 เด็กหญิงนิรดา คงเอียด ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15457 เด็กหญิงเนตรนภา เอี่ยมรัศมี ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
15463 เด็กชายปุญญพัฒน์ ศิลาเจริญธนกิจ ตลาดบางขัน เลียบคลองสี่ ชำระแล้ว
15464 เด็กชายเปี่ยมโชค เพ็ชรผ่อง ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
15465 เด็กหญิงพิชญาภา ทองประเทศ ปากทางค.4 ลำลูกกา แยกคลอง2(ลำลูกกา) ชำระแล้ว
15468 เด็กหญิงลัลน์ลลิตน์ ลุขะรัง ปากทางค.4 ลำลูกกา หมู่บ้านร่มเย็น ชำระแล้ว
15470 เด็กชายศักย์ศรณ์ ทองนิ่ม ไทยธานี คลอง3 คลองหลวง ชำระแล้ว
15475 เด็กชายด.ช.สิริวัฒน์ บัวพรหม พฤกลดา บุณฑริก ชำระแล้ว
15476 เด็กหญิงอรทัย ยศวงษ์ ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
15477 เด็กหญิงด.ญ.อิงศิกา ซันไล แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
15501 นางสาวกานต์สิรี บัววิชัยศิลป์ บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
15504 เด็กหญิงจิดาภา เรืองสระ อยู่เจริญ1 สราญธร ชำระแล้ว
15505 เด็กชายธนวิชญ์ นามศร ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
15506 เด็กชายด.ช.นพวิทย์ ธีร์กมลศรี วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
15514 นางสาวกมลวรรณ สิทธเชนทร์ คลอง 8 คลอง8 ชำระแล้ว
15515 นางสาวพัชราวลัยภรณ์ กิจพิทักษ์ หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ชำระแล้ว
15516 นางสาวกมลภัทร นวนอ่อน หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
15517 นางสาวกัญญ์ธิมา เหมี้ยงหอมบุญ พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
15526 นายชุษณธร จิตรสิงห์ วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
15533 นายณรงค์พล กิจรังสรรค์ คลอง 8 คลอง8 ชำระแล้ว
15534 นางสาวณัฐพร เอี่ยมสุวรรณ์ ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
15535 นางสาวณัฐวลัญช์ เรือนหล้า ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15536 นางสาวณิชารีย์ มีคุณ ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15538 นายธนกฤต ศรีปาน ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15542 นายธนภัทร ชำนาญ ฟ้าคราม 2 ปากทางค.4(ลำลูกกา) ชำระแล้ว
15545 นางสาวนงนภัส ท่อแก้ว ม.ธนินธร สี่มุมเมือง,เซียร์,แม็คโคร ชำระแล้ว
15547 นายนพคุณ ปัญโญ อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
15553 นางสาวปภาพัฒน์ พสุธา ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
15557 นางสาวพัชรนันท์ คำมิทัน ตลาดบางขัน ร้านช่างเต่า ชำระแล้ว
15563 เด็กหญิง์พิรญาณ์ แจ้งไพร ม.ธนินธร เมอร์รี่คิงส์ ชำระแล้ว
15564 นางสาวเพ็ญพรรณ สว่างวงษ์ ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
15565 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ถนอมเกียรติยิ่ง ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
15568 นางสาวรติกานต์ เปลื้องกลาง ไทยธานี หน้าเมือง ชำระแล้ว
15571 เด็กหญิงรัญชิดา คำพูน ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
15579 นายศรีภูมิ กมลกิจไพบูลย์ ม.รัตนะ ม.รัตนะ ชำระแล้ว
15581 นายศุภกร อินอภัย อินอภัย ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
15583 นางสาวส่องดาว เหลี่ยมจินดา ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
15585 เด็กหญิงสิริกร จันทร์รุ่งเรือง ม.รัตนะ ม.รัตนะ ชำระแล้ว
15587 นางสาวสุนิสา เม็งมุธา ตลาดบางขัน ร้านช่างเต่า ชำระแล้ว
15591 เด็กชายกชกร มั่นใจอารย์ พฤกลดา พฤกลดา3 ชำระแล้ว
15593 เด็กหญิงกชพร จันชุมนุม วัดหัตถสาร วัดหัตถสาร,ตชด. ชำระแล้ว
15595 เด็กชายด.ช. กนกพล พิพัฒน์ทวีสิน ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
15598 เด็กหญิงกมลวรรณ กลิ่นสุคนธ์ ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
15600 เด็กชายกรเอก อมรทัศนสุข คลอง 8 คลอง7 ชำระแล้ว
15602 เด็กหญิงกฤตติกา อาดัม วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ชำระแล้ว
15603 เด็กชายกฤตภาส ว่องพานิช ปากทางค.4 ลำลูกกา หมู่บ้านร่มเย็น ชำระแล้ว
15607 เด็กชายกฤติน พัฒนสุขเกษม พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
15614 เด็กหญิงเด็กหญิง กัลยกร เครือสาร มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
15615 เด็กหญิงกานต์มณี มากบัว วไลย์ หน้า ส.ท.ล. ชำระแล้ว
15617 เด็กชายกิตติภูมิ ทุ่มเพชร ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
15619 เด็กชายกิตติศักดิ์ ธนปรียนันท์ ธนปรียนันท์ ตลาดบางขัน โลตัสคลองหลวง ชำระแล้ว
15624 เด็กหญิงแก้วขวัญ บุญกว้าง คลอง 8 คลอง7 ชำระแล้ว
15625 เด็กหญิงขวัญจิรา อุดมวิทยานุกูล ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
15627 เด็กหญิงเขมจิรา ศิลาเจริญธนกิจ ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี,ศุภาลัยบุรี ชำระแล้ว
15632 เด็กชายคุณากร ทรายขาว พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
15633 เด็กหญิงจรรยพร จิวะกุลชัยนันท์ อยู่เจริญ1 ปิยวรารมย์ ชำระแล้ว
15636 เด็กชายจารุภัทร เกิดสาสน์ วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ชำระแล้ว
15638 เด็กหญิงจิณห์จุฑา ต่ายเทศ วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ชำระแล้ว
15639 เด็กหญิงเด็กหญิงจิณห์วรัช ภู่สาย บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
15641 เด็กชายจิตติพัฒน์ รุ่งเรือง แยกลำลูกกา แยกลำลูกกา ชำระแล้ว
15643 เด็กชายจิรภัทร ประทีป ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
15644 เด็กหญิงจิรภิญญา ปลีหจินดา ม.รัตนะ ม.รัตนะ ชำระแล้ว
15645 เด็กชายจิรเมธ จุ้ยกำจร คลอง 14 คลอง11 ชำระแล้ว
15651 เด็กหญิงจิรัชยา เจริญไชย ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
15652 เด็กชายจิรัฏฐ์ จันทรวงศ์ ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
15653 เด็กชายจีราวัฒน์ คำยันต์สิทธิเดช ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
15655 เด็กชายจุลจักร สายสมคุณ ตลาด AC ตลาดAC ชำระแล้ว
15656 เด็กหญิงเจณิชา แจ้งสว่าง ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15658 เด็กชายเจตณัฐ มีสุวรรณ์ วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
15660 เด็กหญิงฉัตรกมล รักษาศรี อยู่เจริญ1 บุรีรมย์ ชำระแล้ว
15664 เด็กชายชนกชนน์ปิติ อร่ามวงษ์ วไลย์ แขวงการทาง ชำระแล้ว
15665 เด็กหญิงชนมน วัฒนเกตุกูล ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
15667 เด็กหญิงชนัญธิดา กันญา พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
15669 เด็กหญิงชนิดาภา บุญภัทรกานต์ ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
15670 เด็กหญิงชมฟ้า กองสี ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
15672 เด็กหญิงชยาภณ์ ศรีตะเถระ ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
15673 เด็กหญิงชลธิชา เปิดปัญญา ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
15674 เด็กชายเด็กชายชลาธิป ฟองฤทธิ์ วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ชำระแล้ว
15675 เด็กหญิงชลิดา แตงสุก ตลาดบางขัน แยกไฟแดงตลาดไท ชำระแล้ว
15676 เด็กชายชวนากร พลารักษ์ ไทยธานี ร.ร.ยิ่งยศ ชำระแล้ว
15677 เด็กหญิงชวิศา เรืองทรัพย์ ไทยธานี วัดธรรมกาย ชำระแล้ว
15681 เด็กชายชัชพิมุข จับคล้าย คลอง 10 คลอง10 ชำระแล้ว
15683 เด็กชายชัยกร จินันทุยา หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ชำระแล้ว
15684 เด็กชายชัยพร ศักดิ์ศิริธร คลอง 10 ม.เรือนสุข ค.7 ชำระแล้ว
15685 เด็กหญิงชาลิสา สุขวัฒนาการวิทย์ ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
15687 เด็กหญิงชุติกาญจน์ กู้ทรัพย์ แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
15689 เด็กชายญาณวัฒน์ สว่างวงษ์ ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
15692 เด็กหญิงญาดา ยิ้มงาม วไลย์ ม.กรุงเทพ ชำระแล้ว
15697 เด็กหญิงฐิติกาญจน์ กลับใจ ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
15698 เด็กหญิงฐิติชญา อักกะโชติกุล ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
15701 เด็กหญิงณ กมล อร่ามเรือง บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
15703 เด็กชายณฐกร ถาวรพันธุ์ ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
15706 เด็กหญิงณปภัช พรรณศิลป์ ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
15707 เด็กชายณภพ วงษ์เสวก หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
15708 เด็กชายณภัทร บัวเพชร คลอง 8 คลอง7 ชำระแล้ว
15711 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี ทองฤทธิ์ พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
15713 เด็กหญิงณัฎฐธิดา เลี้ยงพันธุ์สกุล ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
15714 เด็กหญิงณัฏฐนิต ใชยจอกเกี้ย ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี,ศุภาลัยบุรี ชำระแล้ว
15715 เด็กชายณัฎฐพล ลาภประสพ ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี,ศุภาลัยบุรี ชำระแล้ว
15719 เด็กชายณัฐชนน พรมเอี่ยม ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
15722 เด็กหญิงณัฐณิชา จุลโพธิ์ บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
15724 เด็กชายด.ช. ณัฐดนัย พนาลิกุล วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
15726 เด็กหญิงณัฐธยาน์ บุญโญอุปถัมภ์ บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
15729 เด็กหญิงณัฐนารี ภูษา ตลาดบางขัน แยกไฟแดงตลาดไท ชำระแล้ว
15730 เด็กหญิงณัฐพร ไชยศิริวัฒนะกุลๆ พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
15732 เด็กหญิงณัฐพัชร์ ทวีพันธุ์สานต์ คลอง 10 ม.ธราดล(ม.ต้น) ชำระแล้ว
15733 เด็กชายณัฐวัฒน์ มาโนชนฤมล ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
15738 เด็กหญิงณิชกานต์ เหลืองอุดม บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
15741 เด็กหญิงตรีเพชร พันธ์ุสุ ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
15742 เด็กชายตฤณ มาสุจันทร์ ตลาดบางขัน ศุภลักษณ์ ชำระแล้ว
15743 เด็กชายต่อยุทธ ลุนากัน พฤกลดา อยู่เจริญ3 ชำระแล้ว
15744 เด็กชายเตชินท์ เรืองขจร ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
15745 เด็กชายเตชินท์ สุวรรณะ แยกลำลูกกา แยกลำลูกกา ชำระแล้ว
15746 เด็กชายด.ช.ถิรวัฒน์ ลีละพันธ์นิวัฒน์ ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15748 เด็กชายทิฐินันท์ หาญวิญญานันท์ วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
15759 เด็กชายธนดล แสงศิลา ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
15760 เด็กชายธนบดี เรืองสุวรรณ์ ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
15761 เด็กชายธนภัทร ธนศรีสถิตย์ บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
15765 เด็กหญิงธนัชชา ชัยยะ คลอง 10 คลอง10 ชำระแล้ว
15766 เด็กหญิงธนัชชา ปัดลาด คลอง 14 คลอง11 ชำระแล้ว
15767 เด็กหญิงธนัชพร สมานพันธ์ ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
15768 เด็กหญิงธนัญญา อัศวสงคราม ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
15770 เด็กชายธนาภัทร วงศ์รักษ์ ตลาด AC ดีสคอฟเวอรี่(เรโท),อยู่เจริญ5 ชำระแล้ว
15772 เด็กชายธฤต ล่องวิเชียร คลอง 10 คลอง 9 ,ม.เรือนสุขค.9 ชำระแล้ว
15781 นางสาวนับพร บุตรดาวิด คลอง 8 คลอง7 ชำระแล้ว
15783 เด็กชายธัญวรัตน์ คุณดิลกปกรณ์ ตลาด AC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
15785 เด็กหญิงธิชา โชติพรม พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
15793 เด็กชายธีรไนย มาห้างหว้า วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
15794 เด็กชายธีรเพชร ศรีนิธิภาสุรเมธิน ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
15795 เด็กชายธีรภัทร์ สถิรเศรษฐ วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
15800 เด็กชายนพรุจ ภัทร์กุลชัย ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
15801 เด็กหญิงนพัตธีรา เหลาเกิ่ิ้มทุ่ง อยู่เจริญ1 บุรีรมย์ ชำระแล้ว
15804 เด็กหญิงนภสร เพ็ชรเสถียร ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
15805 เด็กหญิงนภสร มังกรทอง ตลาดบางขัน แยกไฟแดงตลาดไท ชำระแล้ว
15808 เด็กหญิงนริศรา คงประทีป คลอง 8 คลอง7 ชำระแล้ว
15809 เด็กหญิงนริศรา สนใจยิ่ง ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
15810 เด็กหญิงนลพรรณ อุดมรัตน์ ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
15814 เด็กชายนัธทวัฒน์ สงขวัญ คลอง 10 คลอง7(สัมมากร) ชำระแล้ว
15815 เด็กหญิงนันท์นภัส วัสนชิน ฟ้าคราม 2 สวนทอง8,7 ชำระแล้ว
15820 เด็กหญิงเนตรนันทินี คนคล่องพิชญะ วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ชำระแล้ว
15821 เด็กหญิงบริภัทร ชาญนคร ปั้มเอสโซ่ ตลาดสุชาติ ชำระแล้ว
15823 เด็กหญิงบวรลักษณ์ ส่งเสริม บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
15824 เด็กชายบวรวัช คละวรรณดี บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
15826 เด็กหญิงบุญรักษา หงษ์ทอง หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ชำระแล้ว
15827 เด็กหญิงบุญสิตา พัฒนมงคล ตลาด AC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
15829 เด็กชายบุณยกร จันทร์เพ็ญ แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
15830 เด็กหญิงเบนิตา ศรีพันธวานุสรณ์ ฟ้าคราม 1 ตลาดนานาเจริญ ชำระแล้ว
15832 เด็กชายปกรลักษณ์ เกตุราม คลอง 14 คลอง11 ชำระแล้ว
15834 เด็กชายปงศ์ปณต ปั้นพุ่มโพธิ์ ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
15835 เด็กชายปฏิพัทธ์ ม่วงไหมทอง ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
15839 เด็กหญิงปณิตา สัมฤทธิ์ ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15841 เด็กชายปภณพรรษ กำเนิดสูง ตลาดบางขัน เลียบคลองสี่ ชำระแล้ว
15846 เด็กหญิงปริชญา วาณิชยชาติ พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
15847 เด็กชายปรินทร ธรรมรักษ์ ฟ้าคราม 2 ปากทางค.4(ลำลูกกา) ชำระแล้ว
15848 เด็กชายปริพัฒน์ สุขทัศน์ ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
15850 เด็กหญิงปรียาวดี วรรณสินธ์ บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
15851 เด็กชายปวรปรัชญ์ เปรมบุตร บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
15852 เด็กหญิงปวริศา งามเจริญ ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
15853 เด็กหญิงปวริศา อรัญญะ ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15855 เด็กชายปัณณธร อุ่นภมรชัย แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
15856 เด็กชายปัณณวัชร์ ว่องเจริญกิจกุล มาลีวัลย์ ซอยดี ชำระแล้ว
15857 เด็กชายปัณณวัฒน์ ทองใสพร หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
15859 เด็กชายปัณณวิขญ์ ด่านเดชา มาลีวัลย์ บ้านฟ้าลากูล ชำระแล้ว
15860 เด็กชายปัณณวิชญ์ โสภา อยู่เจริญ1 บุรีรมย์ ชำระแล้ว
15862 เด็กหญิงปัถยา กองจันทรา ม.ธนินธร สี่มุมเมือง,เซียร์,แม็คโคร ชำระแล้ว
15867 เด็กชายปาราเมศ พรสุขสวัสดิ์ ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
15868 เด็กหญิงปิยธิดา จันทรอวยชัย ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
15870 เด็กชายปิยะวัฒน์ ไชยยุทธมานนท์ คลอง 10 ม.ธราดล(ม.ต้น) ชำระแล้ว
15872 เด็กหญิงปุญญิสา กันชู ตลาด AC วรารักษ์ ชำระแล้ว
15873 เด็กชายปุณญพัฒน์ กิจพ่อค้า ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
15878 เด็กหญิงด.ญ.เปรมสินี ทรงแก้ว อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
15886 เด็กหญิงด.ญ พรพรรณ เศษรักษา ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
15887 เด็กหญิงพรรณอร ธรรมยศ วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
15891 เด็กหญิงพลอยภุมรินทร์ ประจันทร์ ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
15892 เด็กชายพลัน เลิศร่วมพัฒนา ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
15893 เด็กชายพสธร สวัสดิสาร ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
15894 เด็กชายพัชร์เธียร ศรียาภัย พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
15897 เด็กชายพัฒธิวัฒน์ เจียง ปั้มเอสโซ่ ตลาดสุชาติ ชำระแล้ว
15898 เด็กชายพัทธธรรม เพ็งรัตน์ ตลาดบางขัน ศุภลักษณ์ ชำระแล้ว
15900 เด็กหญิงพาขวัญ รุ่งหลำ พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
15902 เด็กหญิงพิชชาภา วณิชเวทิน วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
15903 เด็กหญิงพิชญา ใจทัศน์กุล ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
15904 เด็กหญิงพิชญากร แสนสีมนต์ หงสกุล ซอยบุญคุ้ม ชำระแล้ว
15906 เด็กหญิงพิชญาภัค ฉัตรเศรษฐกูล คลอง 14 พรธิสาร ชำระแล้ว
15907 เด็กหญิงพิณญาภรณ์ พรมมา ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
15908 เด็กชายพิธิพัฒน์ เจียง ปั้มเอสโซ่ ตลาดสุชาติ ชำระแล้ว
15910 เด็กหญิงพิมพ์นิภา เตรียมมีฤทธิ์ ปั้มเอสโซ่ ตลาดสุชาติ ชำระแล้ว
15912 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ ฟูสินพัฒนะ ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
15914 เด็กหญิงพิมพ์รดา อาจมาก ตลาด AC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
15916 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส คำงาม ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
15918 เด็กหญิงพิรัชญา ยิ้มฤทธิ์ มาลีวัลย์ ซอยดี ชำระแล้ว
15921 เด็กหญิงพีรดา วิทูรประสาทผล วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
15922 เด็กชายพีระพัฒน์ เจือโกศล ฟ้าคราม 2 ปากทางค.4(ลำลูกกา) ชำระแล้ว
15924 เด็กชายพีระวิชญ์ สงกุมาร วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
15930 เด็กหญิงเด็กหญิงภัณฑิราภรณ์ วัฒนา คลอง 14 คลอง11 ชำระแล้ว
15932 เด็กชายภัทรดล พงษ์พานิช ตลาด AC วรารักษ์ ชำระแล้ว
15933 เด็กหญิงภัทรพร คูศรีเทพประทาน ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15934 เด็กชายภัทรภูมิ กมลวารินทร์ ม.ธนินธร ธ.ไทยพาณิชย์ ชำระแล้ว
15936 เด็กหญิงภัทรวดี มณีคุณ วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
15938 เด็กหญิงภันทิสา อุตส่าห์ ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
15939 เด็กชายภาณุพงษ์ ตูมขาว ฟ้าคราม 2 สวนทอง8,7 ชำระแล้ว
15941 เด็กหญิงภาวิกา กองหนู ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
15942 เด็กหญิงภาวินี สีสรรณ์ พฤกลดา พฤกลดา3 ชำระแล้ว
15944 เด็กชายภูดิท คุณรักษ์ หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
15950 เด็กชายภูมิธรรม บุญด้วยลาน คลอง 10 คลอง10 ชำระแล้ว
15953 เด็กหญิงภูริชญา เทพทอง คลอง 8 คลอง8 ชำระแล้ว
15955 เด็กชายภูวเดช ประกอบกิจเจริญ ม.รัตนะ ม.รัตนะ ชำระแล้ว
15958 เด็กหญิงมนต์นภา ยินดี วไลย์ แขวงการทาง ชำระแล้ว
15959 เด็กชายมรุพงษ์ เขียวอ่อน คลอง 10 คลอง 9 ,ม.เรือนสุขค.9 ชำระแล้ว
15960 เด็กหญิงมานิตา เปล่งเพ็ชร วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
15961 เด็กหญิงมิกะ โคมิเน่ พฤกลดา แย้มสะอาด ชำระแล้ว
15962 เด็กชายเมตตรัย เหลี่ยมจินดา ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
15963 เด็กชายด.ช.แมททิว ไนท์ ดีเมน ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
15964 เด็กชายไมค์เคิล วิฑูรย์ อนุวัตร์ คลอง 14 คลอง11 ชำระแล้ว
15966 เด็กชายยศวีร์ อดิศรสุวรรณ ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
15967 เด็กหญิงยศสินี มีมงคล ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
15969 เด็กหญิงยุพากร กลัดทอง ศาลธัญบุรี ศาลธัญญะ ชำระแล้ว
15973 เด็กชายรพีภัทร์ หมั่นเขตรกิจ พฤกลดา บุณฑริก ชำระแล้ว
15977 เด็กหญิงรษิตา แก้วแดง วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
15979 เด็กชายรักษ์ วงศ์วัน พฤกลดา พฤกลดา3 ชำระแล้ว
15980 เด็กชายรัชภูมิ นกน้อย บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
15981 เด็กชายรัฐนันท์ โรหิตานนท์ ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
15982 เด็กชายรัฐภูมิ ระงับทุกข์ วไลย์ แขวงการทาง ชำระแล้ว
15983 เด็กหญิงรัตติมมา ศิลธรา วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
15985 เด็กชายริสกี วิวัชพงศ์ ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
15989 เด็กชายวชิระ ตั้งโยธาพิพัฒน์กุล ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15990 เด็กชายวชิระ หนูแก้ว ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
15991 เด็กชายวชิระวิทย์ วีรอนันตมิตร คลอง 10 คลอง 9 ,ม.เรือนสุขค.9 ชำระแล้ว
15995 เด็กหญิงวรรณิดา จิตรพิมาย วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
15996 เด็กหญิงวรัมพร คูวิบูลย์ศิลป์ อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
15997 เด็กชายเด็กชาย วริทธ์ธร สุขวรรณ ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
15998 เด็กชายวรินทร ประนม หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
16001 เด็กหญิงวริษฐา นิภาการุณวงศ์ ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
16002 เด็กหญิงวันสิริ แย้มโกสุมภ์ พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
16003 เด็กชายวศินพรรดิ์ ศิริลักษณ์ หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ชำระแล้ว
16007 เด็กชายวิภาวัส แก้วฤทธิเดช บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
16009 เด็กชายวิภู ภู่สกุล วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
16016 เด็กหญิงศรุดา ยงวัฒนสุนทร ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
16018 เด็กชายศศิธร พุ่มพวง วัดหัตถสาร เอื้ออาทร,วัดแสวง,เบญจพฤกษ์ ชำระแล้ว
16021 เด็กหญิงศิริกร บัวแก้ว บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ปลาย) ชำระแล้ว
16026 เด็กชายศึกษิต แสงสิงคี ม.รัตนะ ม.รัตนะ ชำระแล้ว
16027 เด็กหญิงศุทรา อินทรรัตน์ วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
16028 เด็กชายศุภกร เสริมศักดิ์ ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
16029 เด็กชายศุภริวัฒม์ สุขสม ตลาด AC ตลาดAC ชำระแล้ว
16030 เด็กชายศุภวิชญ์ ศรีเมือง ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
16034 เด็กหญิงศุภิสรา วิรัชโชติเสถียร ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
16035 เด็กชายเศรษฐพัส เพชรรัตน์พงศา วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
16036 เด็กชายสกลวรรธน์ ยิ้มนาโพธิ์ คลอง 10 ม.ธราดล(ม.ต้น) ชำระแล้ว
16037 เด็กชายสฐิพัจ เสริมสกุลวัฒน์ ไทยธานี คลอง3 คลองหลวง ชำระแล้ว
16039 เด็กหญิงสโรชา ขุนทอง วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
16041 เด็กชายสหรัฐ เอี่ยมธนากุล ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
16043 เด็กหญิงสิตานันท์ พัฒนานันท์ วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
16046 เด็กหญิงสิรภัทร สุขนุ่ม ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
16047 เด็กหญิงสิรยากร กุลสุวรรณ ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
16050 เด็กชายสิรวิชญ์ อมรอินทพิเชฐ คลอง 14 คลอง 14 ชำระแล้ว
16052 เด็กชายสิริภูมิ Phetpiriyapong บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
16053 เด็กชายสุโกสนธิ์ บูรณพานิช ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
16056 เด็กหญิงสุชญา บัวผัน คลอง 10 ม.ธราดล(ม.ต้น) ชำระแล้ว
16057 เด็กหญิงสุชานันท์ พวงนาค หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ชำระแล้ว
16058 เด็กหญิงสุชาวดี แสงอรุณ ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
16060 เด็กชายสุทิวัส สุขเกษม ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
16065 เด็กหญิงสุภัสสรา โทโยชิมา พฤกลดา แย้มสะอาด ชำระแล้ว
16068 เด็กชายสุรพศ รัตนนาวิน คลอง 8 คลอง7 ชำระแล้ว
16076 เด็กชายหฤษฎ์ รดเรือง บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
16077 เด็กหญิงอชิรญา ลิมาภิรักษ์ ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี,ศุภาลัยบุรี ชำระแล้ว
16078 เด็กหญิงอชิรญา เอี่ยมวิเชียรเจริญ ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
16079 เด็กชายอติเทพ วายุภักดิ์ วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
16080 เด็กชายอธิคุณ เวชพิทักษ์ ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
16081 เด็กชายอธิป จิตรวศินกุล แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
16082 เด็กชายอธิษฐ์ เจริญรุ่งทรัพย์ ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
16084 เด็กชายอนรรฆ แสงสระคู คลอง 10 ม.ธราดล(ม.ต้น) ชำระแล้ว
16085 เด็กหญิงอนันดา รัตนมั่นคง ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
16086 เด็กหญิงอภิษฎา สารกุล ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
16089 เด็กหญิงอรรัมภา ไทยเจริญ วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
16090 เด็กหญิงอัครภา ปายะฤทธิ์ ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
16095 เด็กชายอากิระ อิเคดะ วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
16096 เด็กหญิงอาคาริ อิชิคุระ บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
16097 เด็กหญิงอาทิตยา เงินมาก มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
16099 เด็กชายอิทธิพัทธ์ อาจโต แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
16100 เด็กชายอิสรพงศ์ นวลสมบูรณ์ ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
16106 เด็กชายชุติเดช ทรงเดชะ ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
16109 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส พรหมจรรย์ ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
16111 เด็กชายรัชกฤต ธนาพรเดชากุล ตลาด AC วรารักษ์ ชำระแล้ว
16113 เด็กชายอภิชา ฉัตรใจดี หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
16114 เด็กหญิงปรัชญา อุตธรรมชัย บ้านฟ้า บ้านฟ้ารังสิต (ม.ต้น) ชำระแล้ว
16115 เด็กชายรชต ชวพละกุล วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
16125 เด็กชายศักดิโชติ สุวรพันธ์ ตลาด AC วรารักษ์ ชำระแล้ว
16599 เด็กหญิงชลิตา แก้วยองผาง คลอง 10 คลอง7(สัมมากร) ชำระแล้ว
18007 เด็กชายวิษณุ ม่วงจิต ตลาด AC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
2002 เด็กชายนันทวัฒน์ นีลวัฒนานนท์ ม.ธนินธร สี่มุมเมือง,เซียร์,แม็คโคร ชำระแล้ว
21396 นางสาวพิณชญา ทองเหลือ ม.ธนินธร สี่มุมเมือง,เซียร์,แม็คโคร ชำระแล้ว
220 นายอัยยธรณ์ กรัดศิริ ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
บอร์ด นายภูริฉัตร มัจฉริยกุล อยู่เจริญ1 สราญธร ชำระแล้ว