ข้อมูลนักเรียนทั้งหมดที่แจ้งความจำนงรถวันเสาร์ สกร.

เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ-สกุล สายรถ จุดขึ้นลง การชำระเงิน
เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ-สกุล สายรถ จุดขึ้นลง การชำระเงิน
00088 เด็กชายกณิน ทัพมี ตลาดAC อิงลดา ชำระแล้ว
00104 เด็กชายชนสรณ์ สิงหานนท์ตระกูล ราชมงคล ศุภชา,แพรมาพร,บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
00118 เด็กชายธนกร สุทธิกุล คลอง14 คลอง7-9,ม.เรือนสุข ยังไม่ชำระ
00180 เด็กชายอลงกต แจ่มจันทร์ ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
00242 เด็กชายพิสิฐชัย อรชุนเลิศไมตรี ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
00248 เด็กหญิงรัชญา รุ่งแสงธนธร ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
00302 เด็กชายธนกฤต อาชะวะบูล แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
00305 เด็กชายธเนศวร ชูชื่นมานะกิจ ตลาดAC พฤกลดา ชำระแล้ว
01545 เด็กชายนฤพล อธิชัยธนพงศ์ แยกลำลูกกา ฟิวเจอร์ ชำระแล้ว
11007 เด็กชายด.ช.เจตณัฐ มีสุวรรณ์ ตลาดAC พฤกลดา ชำระแล้ว
11042 เด็กหญิงณปภัช พรรณศิลป์ ฟ้าคราม แคทลียา ชำระแล้ว
11396 เด็กหญิงนิศาชล นุเสน ไทยธานี ไทยธานี ชำระแล้ว
11396 เด็กชายจักริน พงษ์สว่าง แยกลำลูกกา ม.รัตนะ ชำระแล้ว
12604 เด็กชายเด็กชายสิรวิชญ์ อมรอินทพิเชฐ คลอง14 คลอง10-14 ชำระแล้ว
13692 เด็กชายกษิดิศ บุญเสนา ตลาดAC ปิยวรารมย์ ชำระแล้ว
14222 เด็กชายกมลภู ถนอมพงษ์ แยกลำลูกกา สี่มุมเมือง ชำระแล้ว
14237 เด็กชายก้องภพ อุบลม่วง คลอง14 คลอง7-9,ม.เรือนสุข ชำระแล้ว
14243 นายกันต์ธีร์ ลี้อารีย์วงศ์ ฟ้าคราม ตลาดนานาเจริญ ชำระแล้ว
14257 เด็กชายกิตติภพ สายโย ตลาดAC อยู่เจริญ(ในค.4) ชำระแล้ว
14270 เด็กหญิงเขมจิรา ดอนไพรปาน ตลาดAC บุณฑริก ชำระแล้ว
14272 เด็กชายคณาธิป คนไว ตลาดAC พฤกลดา ชำระแล้ว
14274 เด็กชายคเณศ อรชุนเลิศไมตรี ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
14278 เด็กชายคุณานนต์ ศิริอ่อนดำรงค์ คลอง14 พรธิสาร,ศาลธัญญะ,พรพิมาน,สินธานี ชำระแล้ว
14307 เด็กหญิงฉัตรชนก หันกระสัน แยกลำลูกกา โลตัสคลองสี่,กรุงไทยคลองสี่ ชำระแล้ว
14318 เด็กหญิงชนิดาภา เอกอำนวย คลอง14 คลอง7-9,ม.เรือนสุข ชำระแล้ว
14336 เด็กชายชิติพัทธ พานิชพึ่งรัถ ตลาดAC ดิสคอฟเวอรี่ ชำระแล้ว
14399 เด็กหญิงณิชาพัชร์ หน่องพงษ์ คลอง14 คลอง7-9,ม.เรือนสุข ชำระแล้ว
14462 เด็กชายธีรพงษ์ คงนาน ตลาดAC อยู่เจริญ(ในค.4) ชำระแล้ว
14519 เด็กชายปฐิมาพร จิรัฐชานนท์ ตลาดAC พฤกลดา ยังไม่ชำระ
14537 นายปัณณ์ เลิศประภามงคล คลอง14 คลอง7-9,ม.เรือนสุข ชำระแล้ว
14542 นางสาวปารียา เหลืองประเสริฐ ตลาดAC อยู่เจริญ(ในค.4) ชำระแล้ว
14554 เด็กชายพงศ์ชเนศ งามวิจิตสุวรรณ คลอง14 คลอง10-14 ชำระแล้ว
14558 เด็กชายพชร เวียงคำ ฟ้าคราม บิ๊กซีคลอง4ลำลูกกา ชำระแล้ว
14564 เด็กหญิงพรพัฒน์ พิพัฒน์กุลชัย ฟ้าคราม แคทลียา ชำระแล้ว
14606 เด็กหญิงเพ็ญพร การจนารักพงค์ คลอง14 คลอง10-14 ชำระแล้ว
14663 เด็กหญิงรวินท์นิภา จินดาสันต์สุข แยกลำลูกกา ซูซูกิ ชำระแล้ว
14749 เด็กชายสันธรา ดวงแป้น คลอง14 พรธิสาร,ศาลธัญญะ,พรพิมาน,สินธานี ชำระแล้ว
14797 เด็กชายอัครวินท์ จิรายุวานนท์ ตลาดAC ดิสคอฟเวอรี่ ยังไม่ชำระ
14811 เด็กหญิงเอมณิชา กาญจนะหุต แยกลำลูกกา ม.ชมฟ้า ชำระแล้ว
14880 เด็กชายกนก บัวเมือง แยกลำลูกกา ม.รัตนะ ชำระแล้ว
14888 เด็กหญิงกฤตยา อนันตอวยพร ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
14906 เด็กชายกานตภัท อาจหาญ ฟ้าคราม ฟ้าคราม ชำระแล้ว
14908 เด็กชายกิตตสรณ์ วิกุลโรจน์พัฒน์ ตลาดAC อยู่เจริญ(ในค.4) ชำระแล้ว
14911 เด็กชายกิตติทัต ด่านจิระมนตรี ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
14917 เด็กชายกิตติภพ โรจนาธีรวัฒน์ คลอง14 คลอง7-9,ม.เรือนสุข ชำระแล้ว
14929 เด็กหญิงจณิสตา ฟ้ากระจ่าง ไทยธานี ธรรมศาสตร์-บางขัน ชำระแล้ว
14932 เด็กชายจักรพรรณ์ กอนา ตลาดAC อยู่เจริญ(ในค.4) ชำระแล้ว
14954 เด็กชายชนพัฒน์ หทัยธีร แยกลำลูกกา สี่มุมเมือง ชำระแล้ว
14961 เด็กหญิงชนิตา ปุณฑริกภักดิ์ ไทยธานี กฤษดา-ไวท์เฉ้าท์ ชำระแล้ว
14964 เด็กชายชยพล ชายทวีป แยกลำลูกกา ปตท.ค.2 ชำระแล้ว
14977 เด็กชายโชติพัฒน์ รัตนสิน ราชมงคล ศุภชา,แพรมาพร,บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
14994 เด็กหญิงฐิติรัตน์ ปิติสินชูชัย แยกลำลูกกา ม.รัตนะ ชำระแล้ว
15027 เด็กชายณัฐภัทร อินทรศักดิ์ ราชมงคล ศุภชา,แพรมาพร,บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
15028 เด็กชายณัฐภัทร จันทร์ฉายแสง ตลาดAC พฤกลดา ชำระแล้ว
15033 เด็กชายณัฐวัฒน์ โพธิ์ตาทอง คลอง14 คลอง7-9,ม.เรือนสุข ชำระแล้ว
15041 เด็กหญิงเดือนธันวา ธนกิจเจริญกุล ไทยธานี ธรรมศาสตร์-บางขัน ชำระแล้ว
15058 เด็กชายธนกร ทองปิ่นแก้ว ไทยธานี แขวงการทาง ชำระแล้ว
15064 เด็กชายธนโชค ประสงค์อมรชัย คลอง14 คลอง7-9,ม.เรือนสุข ชำระแล้ว
15069 เด็กชายธนทัต แช่ม​วัฒนา​ ฟ้าคราม รุ่งเรือง ชำระแล้ว
15078 เด็กชายธนวัฒน์ ภู่ทอง แยกลำลูกกา ซูซูกิ ชำระแล้ว
15082 เด็กชายธนัญชกร อัครกูรณวรา ตลาดAC ดิสคอฟเวอรี่ ชำระแล้ว
15084 เด็กหญิงธนาตา พันธุ์ถาวรนาวิน ตลาดAC วรางกูล ชำระแล้ว
15120 เด็กชายกฤติน จันทร์ฉาย แยกลำลูกกา ซูซูกิ ชำระแล้ว
15135 เด็กหญิงบรรณรต ศรีฉันทะมิตร แยกลำลูกกา ม.รัตนะ ชำระแล้ว
15141 เด็กชายบูรพา อภิญญากุล ไทยธานี สทล. ชำระแล้ว
15164 เด็กชายปัณณ์ ฐานไพศาลกิจ ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15190 เด็กชายพงศ์พล รักประเสริฐสุข ไทยธานี ม.กรุงเทพ ชำระแล้ว
15191 เด็กชายพงศ์พัฒน์ ตั้งเจริญบำรุงสุข ตลาดAC เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
15194 เด็กชาย พงศ์ภรณ์ อินทร์พันธุ์ แยกลำลูกกา ไทยพาณิชย์ ชำระแล้ว
15201 เด็กชายพริษฐ์ ธรรมเดชศักดิ์ คลอง14 คลอง10-14 ชำระแล้ว
15217 เด็กชายพัสกร จุลกะเศียน คลอง14 คลอง10-14 ชำระแล้ว
15224 เด็กหญิงพิชญาภา พุ่มภักดี ตลาดAC พฤกลดา ชำระแล้ว
15228 เด็กชายพิชญุตม์ มูลสารศิลป์ คลอง14 พรธิสาร,ศาลธัญญะ,พรพิมาน,สินธานี ชำระแล้ว
15236 เด็กชายพีรณัฐ เอ้งฉ้วน แยกลำลูกกา ซูซูกิ ชำระแล้ว
15245 เด็กชายภคพล ธรรมฤทธิ์ ฟ้าคราม ชัยพฤกษ์-บุศรินทร์ ชำระแล้ว
15246 นายภูริณัฐ ดีทองอ่อน คลอง14 คลอง7-9,ม.เรือนสุข ชำระแล้ว
15254 เด็กชายภานรินทร์ บุตรเพชร ตลาดAC พฤกลดา ชำระแล้ว
15278 เด็กหญิงมีสุข ทองเลิศ ไทยธานี กฤษดา-ไวท์เฉ้าท์ ชำระแล้ว
15294 เด็กชายรัชชานนท์ อุบลม่วง คลอง14 คลอง7-9,ม.เรือนสุข ชำระแล้ว
15306 เด็กชายเลโอ ภพธร ค็อตตี้ ตลาดAC พฤกลดา ชำระแล้ว
15325 เด็กหญิงวิจิตรา แจ้งเจริญ ตลาดAC ปิยวรารมย์ ชำระแล้ว
15352 เด็กชายศุภกฤต เกียรตพัฒนาชัย ไทยธานี หงสกุล-บุญคุ้ม-ประทานพร ชำระแล้ว
15353 เด็กชายศุภกิจ สีเภา แยกลำลูกกา ไทยพาณิชย์ ชำระแล้ว
15363 เด็กชายสรายุทธ ผลาภิรมย์ คลอง14 คลอง10-14 ชำระแล้ว
15377 เด็กหญิงสุปรียาพร แป้นคุ้มญาติ แยกลำลูกกา สะพานแดง,สะพานเหลือง ชำระแล้ว
15382 เด็กชายสุรเมศวร์ พรนิภาภัทร์กุล คลอง14 คลอง7-9,ม.เรือนสุข ชำระแล้ว
15384 เด็กชายสุวรรณภูมิ สุพงษ์ คลอง14 คลอง10-14 ชำระแล้ว
15399 เด็กชายอธิศ จิตเพราเพริด แยกลำลูกกา ม.ภัสสร4 ชำระแล้ว
15407 เด็กหญิงอภืสร รันทม ตลาดAC พฤกลดา ชำระแล้ว
15424 เด็กชายอิสรา กิตติเจริญมนตรี แยกลำลูกกา ซูซูกิ ชำระแล้ว
15433 เด็กหญิงกชพรรณ อูทอง ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15448 เด็กชายเตชภณ ไชยราช ฟ้าคราม ไดม่อน ชำระแล้ว
15466 เด็กชายภูดิส เกษกำธร ตลาดAC อยู่เจริญ(ในค.4) ชำระแล้ว
15600 เด็กชายกรเอก อมรทัศนสุข คลอง14 คลอง7-9,ม.เรือนสุข ชำระแล้ว
15627 เด็กหญิงเด็กหญิง เขมจิรา ศิลาเจริญธนกิจ ฟ้าคราม บิ๊กซีคลอง4ลำลูกกา ชำระแล้ว
15649 เด็กหญิงจิรัชญา มวลแก้ว ไทยธานี รพ.ภัทร ชำระแล้ว
15655 เด็กชายจุลจักร สายสมคุณ ฟ้าคราม ลักลี่วิลล์-เปรมฤทัย ชำระแล้ว
15657 เด็กชายเจตณัฐ ภคบวร คลอง14 คลอง7-9,ม.เรือนสุข ชำระแล้ว
15664 เด็กชายชนกชนน์ปิติ อร่ามวงษ์ ไทยธานี แขวงการทาง ชำระแล้ว
15665 เด็กหญิงชนมน วัฒนเกตุกูล ฟ้าคราม ซ.พระสิทธิ์-เปียรนนท์ ชำระแล้ว
15669 เด็กหญิงชนิดาภา บุญภัทรกานต์ แยกลำลูกกา ม.มันทนา ชำระแล้ว
15673 เด็กหญิงชลธิชา เปิดปัญญา แยกลำลูกกา ปตท.ค.2 ชำระแล้ว
15674 เด็กชายชลาธิป ฟองฤทธิ์ ไทยธานี รพ.ภัทร ชำระแล้ว
15676 เด็กชายชวนากร พลารักษ์ ไทยธานี รร.ยิ่งยศ ชำระแล้ว
15681 เด็กชายชัชพิมุข จับคล้าย คลอง14 คลอง10-14 ชำระแล้ว
15687 เด็กหญิงชุติกาญจน์ กู้ทรัพย์ แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
15702 เด็กชายณชพล กอบชัยพานิช คลอง14 คลอง7-9,ม.เรือนสุข ชำระแล้ว
15726 เด็กหญิงณัฐธยาน์ บุญโญอุปถัมภ์ ราชมงคล ศุภชา,แพรมาพร,บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
15733 เด็กชายณัฐวัฒน์ มาโนชนฤมล ไทยธานี ม.กรุงเทพ ชำระแล้ว
15738 เด็กหญิงณิชกานต์ เหลืองอุดม ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15743 เด็กชายต่อยุทธ ลุนากัน ตลาดAC อยู่เจริญ(ในค.4) ชำระแล้ว
15744 เด็กชายเตชินท์ เรืองขจร แยกลำลูกกา เอสโซ่ ชำระแล้ว
15746 เด็กชายด.ช. ถิรวัฒน์ ลีละพันธ์นิวัฒน์ ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15748 เด็กชายทิฐินันท์ หาญวิญญานันท์ ตลาดAC พฤกลดา ชำระแล้ว
15767 เด็กหญิงธนัชพร สมานพันธ์ คลอง14 พรธิสาร,ศาลธัญญะ,พรพิมาน,สินธานี ชำระแล้ว
15773 เด็กชายธัชชัย ลำเจียก คลอง14 คลอง7-9,ม.เรือนสุข ชำระแล้ว
15794 เด็กชายธีรเพชร ศรีนิธิภาสุรเมธิน คลอง14 พรธิสาร,ศาลธัญญะ,พรพิมาน,สินธานี ชำระแล้ว
15813 เด็กหญิงนัชชา บุญบุตร คลอง14 คลอง10-14 ชำระแล้ว
15814 เด็กชายนัธทวัฒน์ สงขวัญ คลอง14 คลอง7-9,ม.เรือนสุข ชำระแล้ว
15815 เด็กหญิงนันท์นภัส วัสนชิน ฟ้าคราม สวนทอง ชำระแล้ว
15829 เด็กชายบุณยกร จันทร์เพ็ญ แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
15830 เด็กหญิงเบนิตา ศรีพันธวานุสรณ์ ฟ้าคราม ฝาจีบ ยังไม่ชำระ
15839 เด็กหญิงปณิตา สัมฤทธิ์ ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15846 เด็กหญิงปริชญา วาณิชยชาติ ตลาดAC อยู่เจริญ(ในค.4) ชำระแล้ว
15847 เด็กชายปรินทร ธรรมรักษ์ ฟ้าคราม บิ๊กซีคลอง4ลำลูกกา ชำระแล้ว
15852 เด็กหญิงปวริศา งามเจริญ ฟ้าคราม ไดม่อน ชำระแล้ว
15867 เด็กชายปาราเมศ พรสุขสวัสดิ์ แยกลำลูกกา สะพานแดง,สะพานเหลือง ชำระแล้ว
15893 เด็กชายพสธร สวัสดิสาร คลอง14 คลอง10-14 ชำระแล้ว
15898 เด็กชายพัทธธรรม เพ็งรัตน์ ไทยธานี รพ.ภัทร ชำระแล้ว
15902 เด็กหญิงพิชชาภา วณิชเวทิน ตลาดAC พฤกลดา ชำระแล้ว
15912 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ ฟูสินพัฒนะ ฟ้าคราม ซ.พระสิทธิ์-เปียรนนท์ ชำระแล้ว
15921 เด็กหญิงพีรดา วิทูรประสาทผล ตลาดAC พฤกลดา ชำระแล้ว
15922 เด็กชายพีระพัฒน์ เจือโกศล ฟ้าคราม บิ๊กซีคลอง4ลำลูกกา ชำระแล้ว
15939 เด็กชายภาณุพงษ์ ตูมขาว ฟ้าคราม สวนทอง ชำระแล้ว
15950 เด็กชายภูมิธรรม บุญด้วยลาน คลอง14 คลอง10-14 ชำระแล้ว
15963 เด็กชายแมททิว ไนท์ ดีเมน คลอง14 พรธิสาร,ศาลธัญญะ,พรพิมาน,สินธานี ชำระแล้ว
15964 เด็กชายไมค์เคิล วิฑูรย์ อนุวัตร์ คลอง14 คลอง10-14 ชำระแล้ว
15972 เด็กชายรพีพงศ์ อินทร์พันธุ์ แยกลำลูกกา ไทยพาณิชย์ ชำระแล้ว
15982 เด็กชายรัฐภูมิ ระงับทุกข์ ไทยธานี แขวงการทาง ชำระแล้ว
15989 เด็กชายวชิระ ตั้งโยธาพิพัฒน์กุล ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15995 เด็กหญิงวรรณิดา จิตรพิมาย ไทยธานี วค.วไลย์ ชำระแล้ว
16003 เด็กชายวศินพรรดิ์ ศิริลักษณ์ ไทยธานี หงสกุล-บุญคุ้ม-ประทานพร ชำระแล้ว
16007 เด็กชายวิภาวัส แก้วฤทธิเดช ราชมงคล ศุภชา,แพรมาพร,บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16026 เด็กชายศึกษิต แสงสิงคี แยกลำลูกกา ม.รัตนะ ชำระแล้ว
16027 เด็กหญิงศุทรา อินทรรัตน์ ตลาดAC พฤกลดา ชำระแล้ว
16028 เด็กชายศุภกร เสริมศักดิ์ แยกลำลูกกา ม.มันทนา ชำระแล้ว
16035 เด็กชายเศรษฐพัส เพชรรัตน์พงศา ตลาดAC พฤกลดา ชำระแล้ว
16041 เด็กชายสหรัฐ เอี่ยมธนากุล แยกลำลูกกา ม.รัตนะ ชำระแล้ว
16056 เด็กหญิงสุชญา บัวผัน คลอง14 คลอง7-9,ม.เรือนสุข ชำระแล้ว
16060 เด็กชายสุทิวัส สุขเกษม แยกลำลูกกา ตลาดใน ชำระแล้ว
16079 เด็กชายอติเทพ วายุภักด ิ์ ไทยธานี วค.วไลย์ ชำระแล้ว
16082 เด็กชายอธิษฐ์ เจริญรุ่งทรัพย์ แยกลำลูกกา ม.ชมฟ้า ชำระแล้ว
16090 เด็กหญิงอัครภา ปายะฤทธิ์ ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
16111 เด็กชายรัชกฤต ธนาพรเดชากุล ตลาดAC ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
16114 เด็กหญิงปรัชญา อุตธรรมชัย ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว