ข้อมูลนักเรียนทั้งหมดที่แจ้งความจำนงรถวันเสาร์ สกร.

เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ-สกุล สายรถ จุดขึ้นลง การชำระเงิน
เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ-สกุล สายรถ จุดขึ้นลง การชำระเงิน
00088 เด็กชายกณิน ทัพมี ตลาดAC อิงลดา ยังไม่ชำระ
00104 เด็กชายชนสรณ์ สิงหานนท์ตระกูล ราชมงคล ศุภชา,แพรมาพร,บ้านฟ้ารังสิต ยังไม่ชำระ
00180 เด็กชายอลงกต แจ่มจันทร์ ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
00242 เด็กชายพิสิฐชัย อรชุนเลิศไมตรี ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
00248 เด็กหญิงรัชญา รุ่งแสงธนธร ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
00305 เด็กชายธเนศวร ชูชื่นมานะกิจ ตลาดAC พฤกลดา ยังไม่ชำระ
11007 เด็กชายด.ช.เจตณัฐ มีสุวรรณ์ ตลาดAC พฤกลดา ยังไม่ชำระ
11042 เด็กหญิงณปภัช พรรณศิลป์ ฟ้าคราม แคทลียา ยังไม่ชำระ
11396 เด็กหญิงนิศาชล นุเสน ไทยธานี ไทยธานี ยังไม่ชำระ
11396 เด็กชายจักริน พงษ์สว่าง พูนทรัพย์ ม.สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
12604 เด็กชายเด็กชายสิรวิชญ์ อมรอินทพิเชฐ คลอง14 คลอง10-14 ยังไม่ชำระ
12604 เด็กชายสุวรรณภูมิ สุพงษ์ คลอง14 คลอง10-14 ยังไม่ชำระ
13692 เด็กชายกษิดิศ บุญเสนา ตลาดAC ปิยวรารมย์ ยังไม่ชำระ
14222 เด็กชายกมลภู ถนอมพงษ์ แยกลำลูกกา สี่มุมเมือง ยังไม่ชำระ
14222 เด็กชายกมลภู ถนอมพงษ์ แยกลำลูกกา สี่มุมเมือง ยังไม่ชำระ
14237 เด็กชายก้องภพ อุบลม่วง คลอง14 คลอง7-9,ม.เรือนสุข ชำระแล้ว
14243 นายกันต์ธีร์ ลี้อารีย์วงศ์ ฟ้าคราม ตลาดนานาเจริญ ชำระแล้ว
14257 เด็กชายกิตติภพ สายโย ตลาดAC อยู่เจริญ(ในค.4) ยังไม่ชำระ
14270 เด็กหญิงเขมจิรา ดอนไพรปาน ตลาดAC บุณฑริก ยังไม่ชำระ
14272 เด็กชายคณาธิป คนไว ตลาดAC พฤกลดา ยังไม่ชำระ
14274 เด็กชายคเณศ อรชุนเลิศไมตรี ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
14278 เด็กชายคุณานนต์ ศิริอ่อนดำรงค์ คลอง14 พรธิสาร,ศาลธัญญะ,พรพิมาน,สินธานี ยังไม่ชำระ
14318 เด็กหญิงชนิดาภา เอกอำนวย คลอง14 คลอง7-9,ม.เรือนสุข ยังไม่ชำระ
14324 เด็กชายชอว์ คอนโด ไทยธานี ธรรมศาสตร์-บางขัน ยังไม่ชำระ
14336 เด็กชายชิติพัทธ พานิชพึ่งรัถ ตลาดAC ดิสคอฟเวอรี่ ยังไม่ชำระ
14399 เด็กหญิงณิชาพัชร์ หน่องพงษ์ คลอง14 คลอง7-9,ม.เรือนสุข ยังไม่ชำระ
14537 นายปัณณ์ เลิศประภามงคล คลอง14 คลอง7-9,ม.เรือนสุข ยังไม่ชำระ
14542 นางสาวปารียา เหลืองประเสริฐ ตลาดAC อยู่เจริญ(ในค.4) ยังไม่ชำระ
14558 เด็กชายพชร เวียงคำ ฟ้าคราม บิ๊กซีคลอง4ลำลูกกา ยังไม่ชำระ
14564 เด็กหญิงพรพัฒน์ พิพัฒน์กุลชัย ฟ้าคราม แคทลียา ยังไม่ชำระ
14606 เด็กหญิงเพ็ญพร การจนารักพงค์ คลอง14 คลอง10-14 ยังไม่ชำระ
14663 เด็กหญิงรวินท์นิภา จินดาสันต์สุข แยกลำลูกกา ซูซูกิ ยังไม่ชำระ
14749 เด็กชายสันธรา ดวงแป้น คลอง14 พรธิสาร,ศาลธัญญะ,พรพิมาน,สินธานี ยังไม่ชำระ
14811 เด็กหญิงเอมณิชา กาญจนะหุต แยกลำลูกกา ม.ชมฟ้า ยังไม่ชำระ
14880 เด็กชายกนก บัวเมือง พูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ยังไม่ชำระ
14888 เด็กหญิงกฤตยา อนันตอวยพร ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
14890 เด็กชายกฤติน จันทร์ฉาย แยกลำลูกกา ซูซูกิ ยังไม่ชำระ
14908 เด็กชายกิตตสรณ์ วิกุลโรจน์พัฒน์ ตลาดAC อยู่เจริญ(ในค.4) ยังไม่ชำระ
14911 เด็กชายกิตติทัต ด่านจิระมนตรี ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
14917 เด็กชายกิตติภพ โรจนาธีรวัฒน์ คลอง14 คลอง7-9,ม.เรือนสุข ยังไม่ชำระ
14929 เด็กหญิงจณิสตา ฟ้ากระจ่าง ไทยธานี ธรรมศาสตร์-บางขัน ยังไม่ชำระ
14932 เด็กชายจักรพรรณ์ กอนา ตลาดAC อยู่เจริญ(ในค.4) ยังไม่ชำระ
14961 เด็กหญิงชนิตา ปุณฑริกภักดิ์ ไทยธานี กฤษดา-ไวท์เฉ้าท์ ยังไม่ชำระ
14964 เด็กชายชยพล ชายทวีป แยกลำลูกกา ปตท.ค.2 ยังไม่ชำระ
14977 เด็กชายโชติพัฒน์ รัตนสิน ราชมงคล ศุภชา,แพรมาพร,บ้านฟ้ารังสิต ยังไม่ชำระ
14994 เด็กหญิงฐิติรัตน์ ปิติสินชูชัย พูนทรัพย์ ม.รัตนะ ยังไม่ชำระ
15027 เด็กชายณัฐภัทร อินทรศักดิ์ ราชมงคล ศุภชา,แพรมาพร,บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
15033 เด็กชายณัฐวัฒน์ โพธิ์ตาทอง คลอง14 คลอง7-9,ม.เรือนสุข ยังไม่ชำระ
15041 เด็กหญิงเดือนธันวา ธนกิจเจริญกุล ไทยธานี ธรรมศาสตร์-บางขัน ยังไม่ชำระ
15058 เด็กชายธนกร ทองปิ่นแก้ว ไทยธานี แขวงการทาง ชำระแล้ว
15064 เด็กชายธนโชค ประสงค์อมรชัย คลอง14 คลอง7-9,ม.เรือนสุข ยังไม่ชำระ
15064 เด็กชายธนโชค ประสงค์อมรชัย คลอง14 คลอง7-9,ม.เรือนสุข ยังไม่ชำระ
15069 เด็กชายธนทัต แช่ม​วัฒนา​ ฟ้าคราม รุ่งเรือง ยังไม่ชำระ
15078 เด็กชายธนวัฒน์ ภู่ทอง แยกลำลูกกา ซูซูกิ ยังไม่ชำระ
15082 เด็กชายธนัญชกร อัครกูรณวรา ตลาดAC ดิสคอฟเวอรี่ ชำระแล้ว
15084 เด็กหญิงธนาตา พันธุ์ถาวรนาวิน ตลาดAC วรางกูล ยังไม่ชำระ
15135 เด็กหญิงบรรณรต ศรีฉันทะมิตร พูนทรัพย์ ม.รัตนะ ชำระแล้ว
15141 เด็กชายบูรพา อภิญญากุล ไทยธานี สทล. ยังไม่ชำระ
15164 เด็กชายปัณณ์ ฐานไพศาลกิจ ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15191 เด็กชายพงศ์พัฒน์ ตั้งเจริญบำรุงสุข ตลาดAC เพชรอนันต์ ยังไม่ชำระ
15194 เด็กชาย พงศ์ภรณ์ อินทร์พันธุ์ แยกลำลูกกา ไทยพาณิชย์ ยังไม่ชำระ
15200 เด็กหญิงพริมา แสงสิรคุปต์ ฟ้าคราม ชัยพฤกษ์-บุศรินทร์ ยังไม่ชำระ
15201 เด็กชายพริษฐ์ ธรรมเดชศักดิ์ คลอง14 คลอง10-14 ยังไม่ชำระ
15217 เด็กชายพัสกร จุลกะเศียน คลอง14 คลอง7-9,ม.เรือนสุข ยังไม่ชำระ
15224 เด็กหญิงพิชญาภา พุ่มภักดี ตลาดAC พฤกลดา ชำระแล้ว
15228 เด็กชายพิชญุตม์ มูลสารศิลป์ คลอง14 พรธิสาร,ศาลธัญญะ,พรพิมาน,สินธานี ยังไม่ชำระ
15245 เด็กชายภคพล ธรรมฤทธิ์ ฟ้าคราม ฝาจีบ ยังไม่ชำระ
15246 นายภูริณัฐ ดีทองอ่อน คลอง14 คลอง7-9,ม.เรือนสุข ยังไม่ชำระ
15268 เด็กชายภูวเดช ธารีเกษ พูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ยังไม่ชำระ
15278 เด็กหญิงมีสุข ทองเลิศ ไทยธานี กฤษดา-ไวท์เฉ้าท์ ยังไม่ชำระ
15294 เด็กชายรัชชานนท์ อุบลม่วง คลอง14 คลอง7-9,ม.เรือนสุข ยังไม่ชำระ
15306 เด็กชายเลโอ ภพธร ค็อตตี้ ตลาดAC พฤกลดา ยังไม่ชำระ
15338 เด็กชายศรัณยพัชร์ มัจฉริยกุล ตลาดAC ปิยวรารมย์ ยังไม่ชำระ
15352 เด็กชายศุภกฤต เกียรตพัฒนาชัย ไทยธานี หงสกุล-บุญคุ้ม-ประทานพร ยังไม่ชำระ
15353 เด็กชายศุภกิจ สีเภา แยกลำลูกกา ไทยพาณิชย์ ยังไม่ชำระ
15363 เด็กชายสรายุทธ ผลาภิรมย์ คลอง14 คลอง10-14 ยังไม่ชำระ
15377 เด็กหญิงสุปรียาพร แป้นคุ้มญาติ แยกลำลูกกา สะพานแดง,สะพานเหลือง ชำระแล้ว
15407 เด็กหญิงดญ อภิสร รันทม ตลาดAC พฤกลดา ยังไม่ชำระ
15414 เด็กชายอัครชัย ธรรมลังกา พูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ยังไม่ชำระ
15424 เด็กชายอิสรา กิตติเจริญมนตรี แยกลำลูกกา ซูซูกิ ยังไม่ชำระ
15433 เด็กหญิงกชพรรณ อูทอง ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
15448 เด็กชายเตชภณ ไชยราช ฟ้าคราม ไดม่อน ชำระแล้ว
15453 เด็กชายนฤพล อธิชัยธนพงศ์ พูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ยังไม่ชำระ
15627 เด็กหญิงเด็กหญิง เขมจิรา ศิลาเจริญธนกิจ ฟ้าคราม บิ๊กซีคลอง4ลำลูกกา ยังไม่ชำระ
15649 เด็กหญิงจิรัชญา มวลแก้ว ไทยธานี รพ.ภัทร ยังไม่ชำระ
15657 เด็กชายเจตณัฐ ภคบวร คลอง14 คลอง7-9,ม.เรือนสุข ยังไม่ชำระ
15664 เด็กชายชนกชนน์ปิติ อร่ามวงษ์ ไทยธานี แขวงการทาง ชำระแล้ว
15665 เด็กหญิงชนมน วัฒนเกตุกูล ฟ้าคราม ฝาจีบ ยังไม่ชำระ
15669 เด็กหญิงชนิดาภา บุญภัทรกานต์ แยกลำลูกกา ม.มันทนา ยังไม่ชำระ
15673 เด็กหญิงชลธิชา เปิดปัญญา แยกลำลูกกา ปตท.ค.2 ยังไม่ชำระ
15674 เด็กชายชลาธิป ฟองฤทธิ์ ไทยธานี รพ.ภัทร ยังไม่ชำระ
15676 เด็กชายชวนากร พลารักษ์ ไทยธานี รร.ยิ่งยศ ชำระแล้ว
15681 เด็กชายชัชพิมุข จับคล้าย คลอง14 คลอง10-14 ยังไม่ชำระ
15687 เด็กหญิงชุติกาญจน์ กู้ทรัพย์ แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
15701 เด็กหญิงณ กมล อร่ามเรือง ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
15702 เด็กชายณชพล กอบชัยพานิช คลอง14 คลอง7-9,ม.เรือนสุข ชำระแล้ว
15726 เด็กหญิงณัฐธยาน์ บุญโญอุปถัมภ์ ราชมงคล ศุภชา,แพรมาพร,บ้านฟ้ารังสิต ยังไม่ชำระ
15738 เด็กหญิงณิชกานต์ เหลืองอุดม ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15743 เด็กชายต่อยุทธ ลุนากัน ตลาดAC อยู่เจริญ(ในค.4) ชำระแล้ว
15744 เด็กชายเตชินท์ เรืองขจร พูนทรัพย์ เอสโซ่ ยังไม่ชำระ
15746 เด็กชายด.ช. ถิรวัฒน์ ลีละพันธ์นิวัฒน์ ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
15748 เด็กชายทิฐินันท์ หาญวิญญานันท์ ตลาดAC พฤกลดา ยังไม่ชำระ
15767 เด็กหญิงธนัชพน สมานพันธ์ คลอง14 พรธิสาร,ศาลธัญญะ,พรพิมาน,สินธานี ยังไม่ชำระ
15773 เด็กชายธัชชัย ลำเจียก คลอง14 คลอง7-9,ม.เรือนสุข ยังไม่ชำระ
15794 เด็กชายธีรเพชร ศรีนิธิภาสุรเมธิน คลอง14 พรธิสาร,ศาลธัญญะ,พรพิมาน,สินธานี ยังไม่ชำระ
15804 เด็กหญิงนภสร เพ็ชรเสถียร ฟ้าคราม ฝาจีบ ยังไม่ชำระ
15815 เด็กหญิงนันท์นภัส วัสนชิน ฟ้าคราม สวนทอง ยังไม่ชำระ
15829 เด็กชายบุณยกร จันทร์เพ็ญ แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
15839 เด็กหญิงปณิตา สัมฤทธิ์ ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
15846 เด็กหญิงปริชญา วาณิชยชาติ ตลาดAC อยู่เจริญ(ในค.4) ยังไม่ชำระ
15847 เด็กชายปรินทร ธรรมรักษ์ ฟ้าคราม บิ๊กซีคลอง4ลำลูกกา ชำระแล้ว
15852 เด็กหญิงปวริศา งามเจริญ ฟ้าคราม ไดม่อน ยังไม่ชำระ
15867 เด็กชายปาราเมศ พรสุขสวัสดิ์ แยกลำลูกกา สะพานแดง,สะพานเหลือง ชำระแล้ว
15893 เด็กชายพสธร สวัสดิสาร คลอง14 คลอง10-14 ชำระแล้ว
15902 เด็กหญิงพิชชาภา วณิชเวทิน ตลาดAC พฤกลดา ยังไม่ชำระ
15912 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ ฟูสินพัฒนะ ฟ้าคราม ซ.พระสิทธิ์-เปียรนนท์ ชำระแล้ว
15921 เด็กหญิงพีรดา วิทูรประสาทผล ตลาดAC พฤกลดา ยังไม่ชำระ
15922 เด็กชายพีระพัฒน์ เจือโกศล ฟ้าคราม บิ๊กซีคลอง4ลำลูกกา ยังไม่ชำระ
15939 เด็กชายภาณุพงษ์ ตูมขาว ฟ้าคราม สวนทอง ยังไม่ชำระ
15950 เด็กชายภูมิธรรม บุญด้วยลาน คลอง14 คลอง10-14 ยังไม่ชำระ
15966 เด็กชายยศวีร์ อดิศรสุวรรณ แยกลำลูกกา ปตท.ค.2 ยังไม่ชำระ
15972 เด็กชายรพีพงศ์ อินทร์พันธุ์ แยกลำลูกกา ไทยพาณิชย์ ยังไม่ชำระ
15982 เด็กชายรัฐภูมิ ระงับทุกข์ ไทยธานี แขวงการทาง ยังไม่ชำระ
15989 เด็กชายวชิระ ตั้งโยธาพิพัฒน์กุล ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
15995 เด็กหญิงวรรณิดา จิตรพิมาย ไทยธานี วค.วไลย์ ชำระแล้ว
16003 เด็กชายวศินพรรดิ์ ศิริลักษณ์ ไทยธานี หงสกุล-บุญคุ้ม-ประทานพร ยังไม่ชำระ
16007 เด็กชายวิภาวัส แก้วฤทธิเดช ราชมงคล ศุภชา,แพรมาพร,บ้านฟ้ารังสิต ยังไม่ชำระ
16026 เด็กชายศึกษิต แสงสิงคี พูนทรัพย์ ม.รัตนะ ยังไม่ชำระ
16027 เด็กหญิงศุทรา อินทรรัตน์ ตลาดAC พฤกลดา ชำระแล้ว
16028 เด็กชายศุภกร เสริมศักดิ์ แยกลำลูกกา ม.มันทนา ชำระแล้ว
16030 เด็กชายศุภวิชญ์ ศรีเมือง พูนทรัพย์ เอสโซ่ ยังไม่ชำระ
16035 เด็กชายเศรษฐพัส เพชรรัตน์พงศา ตลาดAC พฤกลดา ชำระแล้ว
16041 เด็กชายสหรัฐ เอี่ยมธนากุล พูนทรัพย์ ม.รัตนะ ยังไม่ชำระ
16060 เด็กชายสุทิวัส สุขเกษม พูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ยังไม่ชำระ
16082 เด็กชายอธิษฐ์ เจริญรุ่งทรัพย์ แยกลำลูกกา ม.ชมฟ้า ชำระแล้ว
16090 เด็กหญิงอัครภา ปายะฤทธิ์ ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
16106 เด็กชายชุติเดช ทรงเดชะ ฟ้าคราม แคทลียา ยังไม่ชำระ