ข้อมูลนักเรียนทั้งหมดที่แจ้งความจำนงรถวันเสาร์ สกร.

เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ-สกุล สายรถ จุดขึ้นลง การชำระเงิน
เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ-สกุล สายรถ จุดขึ้นลง การชำระเงิน
00242 เด็กชายพิสิฐชัย อรชุนเลิศไมตรี ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
00339 เด็กชายปรวีร์ เกษสิมลี ฟ้าคราม ฟ้าคราม ชำระแล้ว
12604 เด็กชายพริษฐ์ ธรรมเดซศักดิ์ คลอง14 คลอง10-14 ชำระแล้ว
14880 เด็กชายกนก บัวเมือง แยกลำลูกกา ม.รัตนะ ชำระแล้ว
14906 เด็กชายกานตภัท อาจหาญ ฟ้าคราม ฟ้าคราม ชำระแล้ว
14923 เด็กชายเขตต์พสิษฐ์ เเก้วพูลศรี ไทยธานี วค.วไลย์ ยังไม่ชำระ
14933 เด็กชายจักริน พงษ์สว่าง แยกลำลูกกา ม.รัตนะ ชำระแล้ว
14958 เด็กชายชนาธิป คำภา ฟ้าคราม ตลาดนานาเจริญ ชำระแล้ว
14964 เด็กชายชยพล ชายทวีป แยกลำลูกกา ปตท.ค.2 ชำระแล้ว
14977 เด็กชายโชติพัฒน์ รัตนสิน ราชมงคล ศุภชา,แพรมาพร,บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
15033 เด็กชายณัฐวัฒน์ โพธิ์ตาทอง คลอง14 คลอง7-9,ม.เรือนสุข ชำระแล้ว
15041 เด็กหญิงเดือนธันวา ธนกิจเจริญกุล ไทยธานี ธรรมศาสตร์-บางขัน ชำระแล้ว
15042 เด็กชายตะวัน ฤกษ์ล้วน แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
15058 เด็กชายธนกร ทองปิ่นแก้ว ไทยธานี แขวงการทาง ชำระแล้ว
15135 นางสาวบรรณรต ศรีฉันทะมิตร แยกลำลูกกา ม.รัตนะ ชำระแล้ว
15164 เด็กชายปัณณ์ ฐานไพศาลกิจ ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15191 เด็กชายพงศ์พัฒน์ ตั้งเจริญบำรุงสุข ตลาดAC เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
15224 เด็กหญิงพิชญาภา พุ่มภักดี ตลาดAC พฤกลดา ชำระแล้ว
15245 เด็กชายภคพล ธรรมฤทธิ์ ฟ้าคราม ชัยพฤกษ์-บุศรินทร์ ชำระแล้ว
15278 เด็กหญิงมีสุข ทองเลิศ ไทยธานี กฤษดา-ไวท์เฉ้าท์ ชำระแล้ว
15294 เด็กชายรัชชานนท์ อุบลม่วง คลอง14 คลอง7-9,ม.เรือนสุข ยังไม่ชำระ
15338 เด็กชายศรัณย​พัชร​์ มัจฉริย​กุล​ ตลาดAC ปิยวรารมย์ ชำระแล้ว
15352 เด็กชายศุภกฤต เกียรติพัฒนาชัย ไทยธานี หงสกุล-บุญคุ้ม-ประทานพร ชำระแล้ว
15353 เด็กชายศุภกิจ สีเภา แยกลำลูกกา ไทยพาณิชย์ ชำระแล้ว
15377 เด็กหญิงสุปรียาพร แป้นคุ้มญาติ แยกลำลูกกา สะพานแดง,สะพานเหลือง ชำระแล้ว
15414 เด็กชายอัครชัย ธรรมลังกา แยกลำลูกกา ม.รัตนะ ชำระแล้ว
15420 เด็กหญิงอันนา กัณหดิลด คลอง14 คลอง10-14 ชำระแล้ว
15477 เด็กชายภูดิส เกษกำธร ตลาดAC อยู่เจริญ(ในค.4) ชำระแล้ว
15645 เด็กชายจิรเมธ จุ้ยกำจร คลอง14 คลอง10-14 ชำระแล้ว
15662 เด็กหญิงชญานนท์ อาจวาที ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15664 เด็กชายชนกชนน์ปิติ อร่ามวงษ์ ไทยธานี แขวงการทาง ชำระแล้ว
15665 เด็กหญิงชนมน วัฒนเกตุกูล ฟ้าคราม ซ.พระสิทธิ์-เปียรนนท์ ยังไม่ชำระ
15674 เด็กชายชลาธิป ฟองฤทธิ์ ไทยธานี ธรรมศาสตร์-บางขัน ชำระแล้ว
15676 เด็กชายชวนากร พลารักษ์ ไทยธานี รร.ยิ่งยศ ชำระแล้ว
15701 เด็กหญิงณ กมล อร่ามเรือง ราชมงคล ศุภชา,แพรมาพร,บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
15733 เด็กชายณัฐวัฒน์ มาโนชนฤมล ไทยธานี ไทยธานี ชำระแล้ว
15767 เด็กหญิงธนัชพร สมานพันธ์ คลอง14 พรธิสาร,ศาลธัญญะ,พรพิมาน,สินธานี ยังไม่ชำระ
15815 เด็กหญิงนันท์นภัส วัสนชิน ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
15852 เด็กหญิงปวริศา งามเจริญ ฟ้าคราม ไดม่อน ชำระแล้ว
15950 เด็กชายภูมิธรรม บุญด้วยลาน คลอง14 คลอง10-14 ชำระแล้ว
15953 เด็กหญิงภูริชญา เทพทอง คลอง14 คลอง7-9,ม.เรือนสุข ชำระแล้ว
15964 เด็กชายไมค์เคิล วิฑูรย์ อนุวัตร์ คลอง14 คลอง10-14 ชำระแล้ว
15982 เด็กชายรัฐภูมิ ระงับทุกข์ ไทยธานี แขวงการทาง ชำระแล้ว
15989 เด็กชายวชิระ ตั้งโยธาพิพัฒน์กุล ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15995 เด็กหญิงวรรณิดา จิตรพิมาย ไทยธานี วค.วไลย์ ชำระแล้ว
16003 เด็กชายวศินพรรดิ์ ศิริลักษณ์ ไทยธานี หงสกุล-บุญคุ้ม-ประทานพร ชำระแล้ว
16007 เด็กชายวิภาวัส แก้วฤทธิเดช ราชมงคล ศุภชา,แพรมาพร,บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16013 เด็กชายวีรภัทร ปาลนิตย์ ไทยธานี รร.ยิ่งยศ ชำระแล้ว
16028 เด็กชายดช.ศุภกร เสริมศักดิ์ แยกลำลูกกา ม.มันทนา ชำระแล้ว
16030 เด็กชายศุภวิชญ์ ศรีเมือง แยกลำลูกกา ปตท.ค.2 ชำระแล้ว
16035 เด็กชายเศรษฐพัส เพชรรัตน์พงศา ตลาดAC พฤกลดา ชำระแล้ว
16079 เด็กชายอติเทพ วายุภักดิ์ ไทยธานี วค.วไลย์ ชำระแล้ว
16082 เด็กชายอธิษฐ์ เจริญรุ่งทรัพย์ แยกลำลูกกา ม.ชมฟ้า ชำระแล้ว
16090 เด็กหญิงอัครภา ปายะฤทธิ์ ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
16295 เด็กชายกิตติคุณ เกียรติพัฒนาชัย ไทยธานี หงสกุล-บุญคุ้ม-ประทานพร ชำระแล้ว
16305 เด็กหญิงเกศินี จึงเกรียงไกร ฟ้าคราม ตลาดนานาเจริญ ชำระแล้ว
16324 เด็กหญิงจารุภา เอกอำนวย คลอง14 คลอง10-14 ชำระแล้ว
16331 เด็กหญิงจิตราพร บุตรดาวิด คลอง14 คลอง10-14 ยังไม่ชำระ
16341 เด็กหญิงชญาดา เพ็ชรปิ่นแก้ว ไทยธานี หงสกุล-บุญคุ้ม-ประทานพร ชำระแล้ว
16342 เด็กหญิงชฎาณิศ พันธุขะวงษ์ ไทยธานี รร.ยิ่งยศ ชำระแล้ว
16361 เด็กชายชวัลวิทย์ โศภณศิริทร ฟ้าคราม แคทลียา ชำระแล้ว
16362 เด็กหญิงชัญญา มูลสารศิลป์ คลอง14 พรธิสาร,ศาลธัญญะ,พรพิมาน,สินธานี ชำระแล้ว
16385 เด็กชายณภัทร ทองบุญชู ตลาดAC พฤกลดา ชำระแล้ว
16401 เด็กชายณัฐจิระพงศ์ มาปก ตลาดAC ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
16408 เด็กหญิงณัฐธิชา บุตรดี แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
16412 เด็กหญิงณัฐนันท์ สารัตถกิจอนันต์ ตลาดAC พฤกลดา ชำระแล้ว
16417 เด็กชายณัฐภูมิ พ้องพงษ์ศรี คลอง14 พรธิสาร,ศาลธัญญะ,พรพิมาน,สินธานี ชำระแล้ว
16421 เด็กชายณัฐวัตร โพธิ์จิ๋ว ไทยธานี หงสกุล-บุญคุ้ม-ประทานพร ชำระแล้ว
16463 เด็กหญิงธนัชพร ไชยโย ไทยธานี หงสกุล-บุญคุ้ม-ประทานพร ยังไม่ชำระ
16483 เด็กชายธามนิธิศ ฉัตรสง่า แยกลำลูกกา ตลาดใน ชำระแล้ว
16496 เด็กหญิงนริศรา นาชัยเพชร ไทยธานี หน้าเมือง ชำระแล้ว
16508 เด็กหญิงนิชาภา ศตวุฒิพร ฟ้าคราม ไดม่อน ชำระแล้ว
16517 เด็กหญิงบัณฑิตา ขู่คำราม คลอง14 คลอง10-14 ชำระแล้ว
16533 เด็กชายปภังกร ฤกษ์สันทัด แยกลำลูกกา ม.รัตนะ ชำระแล้ว
16577 เด็กหญิงพรทิพย์ วรรณดี แยกลำลูกกา สะพานแดง,สะพานเหลือง ชำระแล้ว
16594 เด็กชายพัฒนพงศ์ ชูลาภ แยกลำลูกกา โลตัสคลองสี่,กรุงไทยคลองสี่ ชำระแล้ว
16599 เด็กหญิงพัตรพิมล ปานนาค คลอง14 คลอง10-14 ชำระแล้ว
16610 เด็กหญิงพิชามญธ์ุ บุญสะเดา ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
16619 เด็กหญิงพิมพ์มาดา สุวรรณพงศ์ แยกลำลูกกา ปตท.ค.2 ชำระแล้ว
16626 เด็กชายพีรวิชญ์ ศิริอังคาวุธ ตลาดAC พฤกลดา ชำระแล้ว
16635 เด็กชายภัคพล สงคง ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
16638 เด็กชายด.ช.ภัทรกร สิริรัตน์ ตลาดAC เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
16641 เด็กชายภัทรวริศ รัตนกุล คลอง14 คลอง7-9,ม.เรือนสุข ชำระแล้ว
16648 เด็กชายภาณุ​วิ​ช​ญ​์​ ช่าง​เรียน​ คลอง14 คลอง10-14 ยังไม่ชำระ
16678 เด็กชายยศกร ใบศักดิ์ แยกลำลูกกา ม.มันทนา ชำระแล้ว
16687 เด็กชายรังสิมันต์ุ สุทธิรักษ์ ราชมงคล ศุภชา,แพรมาพร,บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16711 เด็กหญิงวัลย์ชิศา คมขำ ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
16735 เด็กหญิงศิรินทิพย์ แสนเด็ดดวงดี แยกลำลูกกา ไทยพาณิชย์ ชำระแล้ว
16736 เด็กชายศิวปกร วงศ์บุญ คลอง14 พรธิสาร,ศาลธัญญะ,พรพิมาน,สินธานี ชำระแล้ว
16791 เด็กหญิงอชิรญา โชคสมสนอง ไทยธานี หน้าเมือง ชำระแล้ว
16800 เด็กหญิงอนัญชนา แย้มวจี ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
16816 เด็กชายอิทธิเชษฐ์ ภู่เจริญศิลป์ ตลาดAC อยู่เจริญ(ในค.4) ชำระแล้ว
16822 เด็กหญิงไอศวรรย์ อรชร ไทยธานี ม.กรุงเทพ ชำระแล้ว