ข้อมูลนักเรียนทั้งหมดที่แจ้งความจำนงรถวันเสาร์ สกร.

เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ-สกุล สายรถ จุดขึ้นลง การชำระเงิน
เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ-สกุล สายรถ จุดขึ้นลง การชำระเงิน
00242 เด็กชายพิสิฐชัย อรชุนเลิศไมตรี ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
00339 เด็กชายปรวีร์ เกษสิมลี ฟ้าคราม ฟ้าคราม ชำระแล้ว
00360 เด็กหญิงปภาดา สัมฤทธิ์ ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
00363 เด็กหญิงณิชมน แก้วลอยมา ตลาดAC เพชรอนันต์ ยังไม่ชำระ
00365 เด็กหญิงพัฒสราพร สายเนตร แยกลำลูกกา ม.ภัสสร4 ชำระแล้ว
00371 เด็กหญิงวริศรา ม่วงจิต ตลาดAC พฤกลดา ยังไม่ชำระ
11005 เด็กชายกฤชณัท เเพงจันทร์ ตลาดAC พฤกลดา ยังไม่ชำระ
11005 เด็กชายกฤชณัท เเพงจันทร์ ตลาดAC พฤกลดา ยังไม่ชำระ
11005 เด็กชายกฤชณัท เเพงจันทร์ ตลาดAC พฤกลดา ยังไม่ชำระ
11629 เด็กชายกิตติคุณ เกียรติพัฒนาชัย ไทยธานี หงสกุล-บุญคุ้ม-ประทานพร ยังไม่ชำระ
12487 เด็กชายเรืองศักดิ์ สุพรรญ์ ฟ้าคราม ซ.พระสิทธิ์-เปียรนนท์ ชำระแล้ว
12604 เด็กหญิงพิชามญธ์ุ บุญสะเดา ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
13033 เด็กชายณัฐกรณ์ กล่อมแก้ว แยกลำลูกกา ปตท.ค.2 ชำระแล้ว
14880 เด็กชายกนก บัวเมือง แยกลำลูกกา ม.รัตนะ ชำระแล้ว
14888 เด็กหญิงกฤตยา อนันตอวยพร ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
14906 เด็กชายกานตภัท อาจหาญ ฟ้าคราม ฟ้าคราม ชำระแล้ว
14911 เด็กชายกิตติทัต ด่านจิระมนตรี ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
14929 เด็กหญิงจณิสตา ฟ้ากระจ่าง ไทยธานี ธรรมศาสตร์-บางขัน ชำระแล้ว
14933 เด็กชายจักริน พงษ์สว่าง แยกลำลูกกา ม.รัตนะ ชำระแล้ว
14957 เด็กหญิงชนันท์กาต์ คงเกื้อ ไทยธานี ธรรมศาสตร์-บางขัน ยังไม่ชำระ
14961 เด็กหญิงชนิตา ปุณฑริกภักดิ์ ไทยธานี หงสกุล-บุญคุ้ม-ประทานพร ชำระแล้ว
14964 เด็กชายชยพล ชายทวีป แยกลำลูกกา ปตท.ค.2 ชำระแล้ว
14977 เด็กชายโชติพัฒน์ รัตนสิน ราชมงคล ศุภชา,แพรมาพร,บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
14991 เด็กหญิงฐิติชญา มนตรี คลอง14 คลอง7-9,ม.เรือนสุข ยังไม่ชำระ
14994 เด็กหญิงฐิติรัตน์ ปิติสินชูชัย แยกลำลูกกา ม.รัตนะ ชำระแล้ว
15027 เด็กชายณัฐภัทร อินทรศักดิ์ ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15028 เด็กชายณัฐภัทร จันทร์ฉายแสง ตลาดAC พฤกลดา ชำระแล้ว
15033 เด็กชายณัฐวัฒน์ โพธิ์ตาทอง คลอง14 คลอง7-9,ม.เรือนสุข ยังไม่ชำระ
15041 เด็กหญิงเดือนธันวา ธนกิจเจริญกุล ไทยธานี ธรรมศาสตร์-บางขัน ยังไม่ชำระ
15058 เด็กชายธนกร ทองปิ่นแก้ว ไทยธานี แขวงการทาง ชำระแล้ว
15070 เด็กชายธนบดี ดำรงค์กูลสมบัติ ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15135 เด็กหญิงบรรณรต ศรีฉันทะมิตร แยกลำลูกกา ม.รัตนะ ชำระแล้ว
15164 เด็กชายปัณณ์ ฐานไพศาลกิจ ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15191 เด็กชายพงศ์พัฒน์ ตั้งเจริญบำรุงสุข ตลาดAC เพชรอนันต์ ยังไม่ชำระ
15201 เด็กชายพริษฐ์ ธรรมเดชศักดิ์ คลอง14 คลอง10-14 ชำระแล้ว
15205 เด็กชายพศุตม์ปิยะ ยอดทอง คลอง14 คลอง10-14 ยังไม่ชำระ
15222 เด็กหญิงพิชญ์สินี ศิริสิทธิ ไทยธานี ธรรมศาสตร์-บางขัน ยังไม่ชำระ
15224 เด็กหญิงพิชญาภา พุ่มภักดี ตลาดAC พฤกลดา ชำระแล้ว
15245 เด็กชายภคพล ธรรมฤทธิ์ ฟ้าคราม ชัยพฤกษ์-บุศรินทร์ ชำระแล้ว
15278 เด็กหญิงมีสุข ทองเลิศ ไทยธานี กฤษดา-ไวท์เฉ้าท์ ยังไม่ชำระ
15280 เด็กชายเมธีกิตติ์ ศิลปเลิศลักษณ์ ฟ้าคราม ซ.พระสิทธิ์-เปียรนนท์ ชำระแล้ว
15294 เด็กชายรัชชานนท์ อุบลม่วง คลอง14 คลอง7-9,ม.เรือนสุข ชำระแล้ว
15301 เด็กหญิงลภัสรดา คิดดี คลอง14 คลอง7-9,ม.เรือนสุข ยังไม่ชำระ
15330 เด็กหญิงวิรัลยุพา โบขุนทด ไทยธานี รพ.ภัทร ชำระแล้ว
15338 เด็กชายศรัณยพัชร์ มัจฉริยกุล ตลาดAC ปิยวรารมย์ ชำระแล้ว
15352 เด็กชายศุภกฤต เกียรติพัฒนาชัย ไทยธานี หงสกุล-บุญคุ้ม-ประทานพร ยังไม่ชำระ
15353 เด็กชายศุภกิจ สีเภา แยกลำลูกกา ไทยพาณิชย์ ยังไม่ชำระ
15377 เด็กหญิงสุปรียาพร แป้นคุ้มญาติ แยกลำลูกกา สะพานแดง,สะพานเหลือง ชำระแล้ว
15407 เด็กหญิงอภิสร รันทม ตลาดAC พฤกลดา ยังไม่ชำระ
15414 เด็กชายอัครชัย ธรรมลังกา แยกลำลูกกา ม.รัตนะ ชำระแล้ว
15420 เด็กหญิงอันนา กัณหดิลก คลอง14 คลอง10-14 ชำระแล้ว
15424 เด็กชายอิสรา กิตติเจริญมนตรี แยกลำลูกกา ซูซูกิ ชำระแล้ว
15465 เด็กหญิง พิชญาภา ทองประเทศ แยกลำลูกกา โลตัสคลองสี่,กรุงไทยคลองสี่ ยังไม่ชำระ
15466 เด็กชายภูดิส เกษกำธร ตลาดAC อยู่เจริญ(ในค.4) ยังไม่ชำระ
15645 เด็กชายจิรเมธ จุ้ยกำจร คลอง14 คลอง10-14 ชำระแล้ว
15657 เด็กชายเจตณัฐ ภคบวร คลอง14 คลอง7-9,ม.เรือนสุข ชำระแล้ว
15662 เด็กหญิงชญานนท์ อาจวาที ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15664 เด็กชายชนกชนน์ปิติ อร่ามวงษ์ ไทยธานี แขวงการทาง ชำระแล้ว
15665 เด็กหญิงชนมน วัฒนเกตุกูล ฟ้าคราม ซ.พระสิทธิ์-เปียรนนท์ ยังไม่ชำระ
15669 เด็กหญิงชนิดาภา บุญภัทรกานต์ แยกลำลูกกา ม.มันทนา ยังไม่ชำระ
15673 เด็กหญิงชลธิชา เปิดปัญญา แยกลำลูกกา ปตท.ค.2 ชำระแล้ว
15674 เด็กชายเด้กชาย ชลาธิป ฟองฤทธิ์ ไทยธานี ธรรมศาสตร์-บางขัน ชำระแล้ว
15676 เด็กชายชวนากร พลารักษ์ ไทยธานี รร.ยิ่งยศ ชำระแล้ว
15681 เด็กชายชัชพิมุข จับคล้าย คลอง14 คลอง10-14 ชำระแล้ว
15706 เด็กหญิงณปภัช พรรณศิลป์ ฟ้าคราม แคทลียา ชำระแล้ว
15748 เด็กชายทิฐินันท์ หาญวิญญานันท์ ตลาดAC พฤกลดา ชำระแล้ว
15767 เด็กหญิงธนัชพร สมานพันธ์ คลอง14 พรธิสาร,ศาลธัญญะ,พรพิมาน,สินธานี ชำระแล้ว
15804 เด็กหญิงนภสร เพ็ชรเสถียร ฟ้าคราม ฝาจีบ ชำระแล้ว
15815 เด็กหญิงนันท์นภัส วัสนชิน ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
15830 เด็กหญิงเบนิตา ศรีพันธวานุสรณ์ ฟ้าคราม ตลาดนานาเจริญ ยังไม่ชำระ
15847 เด็กชายปรินทร ธรรมรักษ์ ฟ้าคราม บิ๊กซีคลอง4ลำลูกกา ชำระแล้ว
15852 เด็กหญิงปวริศา งามเจริญ ฟ้าคราม ฝาจีบ ชำระแล้ว
15893 เด็กชายพสธร สวัสดิสาร คลอง14 พรธิสาร,ศาลธัญญะ,พรพิมาน,สินธานี ยังไม่ชำระ
15902 เด็กหญิงพิชชาภา วณิชเวทิน ตลาดAC พฤกลดา ชำระแล้ว
15912 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ ฟูสินพัฒนะ ฟ้าคราม ซ.พระสิทธิ์-เปียรนนท์ ชำระแล้ว
15921 เด็กหญิงพีรดา วิทูรประสาทผล ตลาดAC พฤกลดา ชำระแล้ว
15939 เด็กชายภาณุพงษ์ ตูมขาว ฟ้าคราม ฟ้าคราม ยังไม่ชำระ
15964 เด็กชายไมค์เคิล วิฑูรย์ อนุวัตร์ คลอง14 คลอง10-14 ยังไม่ชำระ
15982 เด็กชายรัฐภูมิ ระงับทุกข์ ไทยธานี แขวงการทาง ชำระแล้ว
15989 เด็กชายวชิระ ตั้งโยธาพิพัฒน์กุล ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
15995 เด็กหญิงวรรณิดา จิตรพิมาย ไทยธานี วค.วไลย์ ชำระแล้ว
16003 เด็กชายวศินพรรดิ์ ศิริลักษณ์ ไทยธานี หงสกุล-บุญคุ้ม-ประทานพร ชำระแล้ว
16007 เด็กชายวิภาวัส แก้วฤทธิเดช ราชมงคล ศุภชา,แพรมาพร,บ้านฟ้ารังสิต ยังไม่ชำระ
16013 เด็กชายวีรภัทร ปาลนิตย์ ไทยธานี รร.ยิ่งยศ ชำระแล้ว
16028 เด็กชายดช.ศุภกร เสริมศักดิ์ แยกลำลูกกา ม.มันทนา ชำระแล้ว
16030 เด็กชายศุภวิชญ์ ศรีเมือง แยกลำลูกกา ปตท.ค.2 ยังไม่ชำระ
16035 เด็กชายเศรษฐพัส เพชรรัตน์พงศา ตลาดAC พฤกลดา ชำระแล้ว
16060 เด็กชายสุทิวัส สุขเกษม แยกลำลูกกา ตลาดใน ยังไม่ชำระ
16062 เด็กหญิงบัณฑิตา ขู่คำราม คลอง14 คลอง7-9,ม.เรือนสุข ชำระแล้ว
16068 เด็กชายสุรพศ รัตนนาวิน คลอง14 คลอง7-9,ม.เรือนสุข ยังไม่ชำระ
16079 เด็กชายอติเทพ วายุภักดิ์ ไทยธานี วค.วไลย์ ยังไม่ชำระ
16082 เด็กชายอธิษฐ์ เจริญรุ่งทรัพย์ แยกลำลูกกา ม.ชมฟ้า ยังไม่ชำระ
16090 เด็กหญิงด.ญ.อัครภา ปายะฤทธิ์ ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
16270 เด็กหญิงกมลชนก ศรีสอาด ไทยธานี หงสกุล-บุญคุ้ม-ประทานพร ชำระแล้ว
16271 เด็กหญิงกมลทิพย์ แทบทาม ตลาดAC เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
16324 เด็กหญิงจารุภา เอกอำนวย คลอง14 คลอง7-9,ม.เรือนสุข ชำระแล้ว
16331 เด็กหญิงจิตราพร บุตรดาวิด คลอง14 คลอง7-9,ม.เรือนสุข ยังไม่ชำระ
16340 เด็กหญิงชญาณัฐ ศรีจรูญ แยกลำลูกกา มาลีวัลย์ ชำระแล้ว
16341 เด็กหญิงชญาดา เพ็ชรปิ่นแก้ว ไทยธานี หงสกุล-บุญคุ้ม-ประทานพร ยังไม่ชำระ
16351 เด็กชายชยธร ทอง​เพ็ง​จันทร์​ คลอง14 คลอง7-9,ม.เรือนสุข ชำระแล้ว
16352 เด็กชายชยะภัทร ไชยฮ้อย ตลาดAC ตลาดลาดสวาย ยังไม่ชำระ
16359 เด็กชายชวรัตน์ ด้วงหอม ตลาดAC อยู่เจริญ(ในค.4) ยังไม่ชำระ
16361 เด็กชายชวัลวิทย์ โศภณศิริทร ฟ้าคราม แคทลียา ชำระแล้ว
16363 เด็กชายชัยกฤต บุญเลิศ แยกลำลูกกา เซียร์ ชำระแล้ว
16368 เด็กหญิงโชติกา โกศัลยวัตร ราชมงคล ศุภชา,แพรมาพร,บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16383 เด็กชายธนกร รักพงษ์ ราชมงคล คลอง5,วัดมูล ชำระแล้ว
16385 เด็กชายณภัทร ทองบุญชู ตลาดAC พฤกลดา ชำระแล้ว
16390 เด็กหญิงณัฎฐณิชา เกิดปทุม ราชมงคล ศุภชา,แพรมาพร,บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16396 เด็กชายณัฏฐวีร์ อินทร์สุวอ ไทยธานี หงสกุล-บุญคุ้ม-ประทานพร ชำระแล้ว
16398 เด็กหญิงณัฐกฤตา ไชยปัญญา ราชมงคล ศุภชา,แพรมาพร,บ้านฟ้ารังสิต ยังไม่ชำระ
16401 เด็กชายณัฐจิระพงศ์ มาปก ตลาดAC ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
16404 เด็กหญิงณัฐชนันท์พร จันทร์ฉาย แยกลำลูกกา ซูซูกิ ยังไม่ชำระ
16408 เด็กหญิงณัฐธิชา บุตรดี แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
16412 เด็กหญิงณัฐนันท์ สารัตถกิจอนันต์ ตลาดAC พฤกลดา ยังไม่ชำระ
16417 เด็กชายณัฐภูมิ พ้องพงษ์ศรี คลอง14 คลอง7-9,ม.เรือนสุข ชำระแล้ว
16419 เด็กหญิงณัฐวดี ทวิชศรี คลอง14 คลอง7-9,ม.เรือนสุข ชำระแล้ว
16468 เด็กชายธนาวินท์ จงเจริญใจ ฟ้าคราม ฝาจีบ ยังไม่ชำระ
16481 เด็กหญิงธัญวลัย วิสระพันธุ์ ราชมงคล ศุภชา,แพรมาพร,บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16483 เด็กชายธามนิธิศ ฉัตรสง่า แยกลำลูกกา ตลาดใน ชำระแล้ว
16485 เด็กหญิงธีรกานต์ มูลเมือง ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
16496 เด็กหญิงนริศรา นาชัยเพชร ไทยธานี หน้าเมือง ชำระแล้ว
16497 เด็กหญิงนฤกมล ลาภสุวรรณ์ ฟ้าคราม รุ่งเรือง ชำระแล้ว
16508 เด็กหญิงนิชาภา ศตวุฒิพร ฟ้าคราม ไดม่อน ชำระแล้ว
16511 เด็กหญิงนิพาดา ขลิบเงิร ไทยธานี ไทยธานี ชำระแล้ว
16533 เด็กชายปภังกร ฤกษ์สันทัด แยกลำลูกกา ม.รัตนะ ชำระแล้ว
16538 เด็กหญิงปราณรวี สีโคตร ฟ้าคราม ซ.พระสิทธิ์-เปียรนนท์ ยังไม่ชำระ
16554 เด็กหญิงปาณิสรา แป้นประโคน แยกลำลูกกา ม.ภัสสร4 ชำระแล้ว
16577 เด็กหญิงพรทิพย์ วรรณดี แยกลำลูกกา สะพานแดง,สะพานเหลือง ยังไม่ชำระ
16585 เด็กชายพลวรรธน์ หมอยา ตลาดAC อยู่เจริญ(ในค.4) ยังไม่ชำระ
16594 เด็กชายพัฒนพงศ์ ชูลาภ แยกลำลูกกา โลตัสคลองสี่,กรุงไทยคลองสี่ ชำระแล้ว
16598 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา สงวนเกียรติชัย คลอง14 คลอง7-9,ม.เรือนสุข ชำระแล้ว
16599 เด็กหญิงพัตรพิมล ปานนาค คลอง14 คลอง10-14 ชำระแล้ว
16607 เด็กหญิงพิชญ์สินี เอี้ยวฉาย ฟ้าคราม บิ๊กซีคลอง4ลำลูกกา ชำระแล้ว
16608 เด็กหญิงพิชญาภา พูลสวัสดิ์ ฟ้าคราม ตลาดนานาเจริญ ชำระแล้ว
16615 เด็กหญิงพิมพ์นารา บุตรเพชร ตลาดAC พฤกลดา ชำระแล้ว
16619 เด็กหญิงพิมพ์มาดา สุวรรณพงศ์ แยกลำลูกกา ซูซูกิ ยังไม่ชำระ
16620 เด็กหญิงพิมพ์มาดา หลักชัยกุล ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
16626 เด็กชายพีรวิชญ์ ศิริอังคาวุธ ตลาดAC พฤกลดา ชำระแล้ว
16635 เด็กชายภัคพล สงคง ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
16638 เด็กชายภัทรกร สิริรัตน์ ตลาดAC เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
16641 เด็กชายภัทรวริศ รัตนกุล คลอง14 คลอง7-9,ม.เรือนสุข ชำระแล้ว
16648 เด็กชายภาณุ​วิ​ช​ญ​์​ ช่าง​เรียน​ คลอง14 คลอง10-14 ชำระแล้ว
16667 เด็กหญิงมณีรัตน์ กาญจนวงศามาศ ราชมงคล ศุภชา,แพรมาพร,บ้านฟ้ารังสิต ยังไม่ชำระ
16678 เด็กชายยศกร ใบศักดิ์ แยกลำลูกกา ม.มันทนา ชำระแล้ว
16686 เด็กหญิงรักษา แหวนในเมือง ราชมงคล คลอง5,วัดมูล ชำระแล้ว
16687 เด็กชายด.ช.รังสิมันตุ์ สุทธิรักษ์ ราชมงคล ศุภชา,แพรมาพร,บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16695 เด็กหญิงลภัสรดา วัฒนชัยพงษ์ ไทยธานี กฤษดา-ไวท์เฉ้าท์ ชำระแล้ว
16696 เด็กหญิงลักษิกา บุญเลิศ ตลาดAC ตลาดลาดสวาย ยังไม่ชำระ
16699 เด็กชายวชิรวิทย์ คงเพ็ง ฟ้าคราม แคทลียา ชำระแล้ว
16701 เด็กชายวรกฤศ จันทร์อ้าย ราชมงคล ศุภชา,แพรมาพร,บ้านฟ้ารังสิต ยังไม่ชำระ
16709 เด็กชายวัชรพัฒน์ ริดำรงค์ ราชมงคล ศุภชา,แพรมาพร,บ้านฟ้ารังสิต ยังไม่ชำระ
16711 เด็กหญิงวัลย์ชิศา คมขำ ราชมงคล คลอง5,วัดมูล ชำระแล้ว
16730 เด็กชายด.ช. ศิรวิชญ์ สิงหรา ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
16735 เด็กหญิงศิรินทิพย์ แสนเด็ดดวงดี แยกลำลูกกา ม.มันทนา ชำระแล้ว
16736 เด็กชายศิวปกร วงศ์บุญ คลอง14 คลอง7-9,ม.เรือนสุข ชำระแล้ว
16744 เด็กชายศุภพล หลีกเลี่ยง ฟ้าคราม ชัยพฤกษ์-บุศรินทร์ ชำระแล้ว
16749 เด็กหญิงศุภัชญา กวีวัจน์ แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ยังไม่ชำระ
16751 เด็กชายสกลวัฒน์ ภู่ประเสริฐวงศ์ แยกลำลูกกา แยกลำลูกกา ยังไม่ชำระ
16761 เด็กหญิงสายรัก เอี้ยงทอง คลอง14 คลอง7-9,ม.เรือนสุข ชำระแล้ว
16763 เด็กชายสิทธิโชค จันตบุตร คลอง14 คลอง10-14 ยังไม่ชำระ
16769 เด็กชายสิรวิชญ์ ลิ้มประเสริฐ ตลาดAC พฤกลดา ยังไม่ชำระ
16772 เด็กหญิงสิริยากร คงทวี แยกลำลูกกา ม.ภัสสร4 ยังไม่ชำระ
16775 เด็กชายสิริวิช เอี่ยมชุ่ม ราชมงคล ศุภชา,แพรมาพร,บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16782 เด็กหญิงสุพิชชา ฝ่ายขันธ์ ราชมงคล ศุภชา,แพรมาพร,บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16784 เด็กหญิงสุภาวดี สิริวุฒิชัยวัฒนา แยกลำลูกกา มาลีวัลย์ ยังไม่ชำระ
16791 เด็กหญิงอชิรญา โชคสมสนอง ไทยธานี หน้าเมือง ชำระแล้ว
16800 เด็กหญิงอนัญชนา แย้มวจี ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
16803 เด็กชายอภิวิชญ์ รันทม ตลาดAC พฤกลดา ยังไม่ชำระ
16812 เด็กหญิงอัยรดา เกตุแป้น แยกลำลูกกา ม.มันทนา ชำระแล้ว
16816 เด็กชายอิทธิเชษฐ์ ภู่เจริญศิลป์ ตลาดAC พฤกลดา ชำระแล้ว
16822 เด็กหญิงไอศวรรย์ อรชร ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว