ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

สถิติการประเมิน ม.1

ห้อง จำนวน นร.ทั้งหมด SDQ-นร. SDQ-ครู SDQ-ผปค. EQ-นร. Info.
ม.101 30 30 30 30 30 Info.
ม.102 30 30 30 30 30 Info.
ม.103 36 36 36 36 36 Info.
ม.104 36 36 36 36 36 Info.
ม.105 36 36 36 36 36 Info.
ม.106 36 36 36 36 36 Info.
ม.107 45 45 45 45 45 Info.
ม.108 45 45 45 45 45 Info.
ม.109 44 44 44 44 44 Info.
ม.110 45 45 45 45 45 Info.
ม.111 45 45 45 45 45 Info.
ม.112 45 45 45 45 45 Info.
ม.113 45 45 45 45 45 Info.
ม.114 46 46 46 46 46 Info.
ม.115 45 45 45 45 45 Info.

สถิติการประเมิน ม.2

ห้อง จำนวน นร.ทั้งหมด SDQ-นร. SDQ-ครู SDQ-ผปค. EQ-นร. Info.
ม.201 30 30 30 30 30 Info.
ม.202 30 30 30 30 30 Info.
ม.203 35 35 35 35 35 Info.
ม.204 36 36 36 36 36 Info.
ม.205 35 35 35 35 35 Info.
ม.206 35 35 35 35 35 Info.
ม.207 45 45 45 45 45 Info.
ม.208 45 45 45 45 45 Info.
ม.209 45 45 45 45 45 Info.
ม.210 47 47 47 47 47 Info.
ม.211 47 47 47 47 47 Info.
ม.212 47 47 47 47 47 Info.
ม.213 47 47 47 47 47 Info.
ม.214 47 47 47 47 47 Info.
ม.215 45 45 45 44 45 Info.

สถิติการประเมิน ม.3

ห้อง จำนวน นร.ทั้งหมด SDQ-นร. SDQ-ครู SDQ-ผปค. EQ-นร. Info.
ม.301 31 31 31 31 31 Info.
ม.302 30 30 30 30 30 Info.
ม.303 36 36 36 36 36 Info.
ม.304 36 36 36 36 36 Info.
ม.305 36 36 36 36 36 Info.
ม.306 36 36 36 36 36 Info.
ม.307 44 44 44 44 44 Info.
ม.308 43 43 43 43 43 Info.
ม.309 43 43 43 43 43 Info.
ม.310 43 43 43 43 43 Info.
ม.311 42 42 42 42 42 Info.
ม.312 42 42 42 42 42 Info.
ม.313 42 42 42 42 42 Info.
ม.314 42 42 42 42 42 Info.
ม.315 41 41 41 41 40 Info.

สถิติการประเมิน ม.4

ห้อง จำนวน นร.ทั้งหมด SDQ-นร. SDQ-ครู SDQ-ผปค. EQ-นร. Info.
ม.401 28 28 28 28 28 Info.
ม.402 26 26 26 26 26 Info.
ม.403 36 36 36 36 36 Info.
ม.404 36 36 36 36 36 Info.
ม.405 36 36 36 36 36 Info.
ม.406 45 45 45 45 45 Info.
ม.407 47 47 47 47 47 Info.
ม.408 48 48 48 48 48 Info.
ม.409 47 47 47 47 47 Info.
ม.410 46 46 46 46 46 Info.
ม.411 48 48 48 48 48 Info.
ม.412 47 47 47 47 47 Info.
ม.413 40 40 40 40 40 Info.
ม.414 46 46 46 46 46 Info.
ม.415 30 30 30 30 30 Info.
ม.416 31 31 31 31 31 Info.
ม.417 45 45 45 45 45 Info.

สถิติการประเมิน ม.5

ห้อง จำนวน นร.ทั้งหมด SDQ-นร. SDQ-ครู SDQ-ผปค. EQ-นร. Info.
ม.501 30 30 30 30 30 Info.
ม.502 30 30 30 30 30 Info.
ม.503 35 35 35 35 35 Info.
ม.504 35 35 35 35 35 Info.
ม.505 34 34 34 34 34 Info.
ม.506 43 43 43 43 43 Info.
ม.507 46 46 46 46 46 Info.
ม.508 45 45 45 45 45 Info.
ม.509 47 47 47 47 47 Info.
ม.510 46 46 46 46 46 Info.
ม.511 47 47 47 47 47 Info.
ม.512 47 47 47 47 47 Info.
ม.513 45 45 45 45 45 Info.
ม.514 49 49 49 49 49 Info.
ม.515 30 30 30 30 30 Info.
ม.516 26 26 26 26 26 Info.
ม.517 46 46 46 46 46 Info.

สถิติการประเมิน ม.6

ห้อง จำนวน นร.ทั้งหมด SDQ-นร. SDQ-ครู SDQ-ผปค. EQ-นร. Info.
ม.601 27 27 27 27 27 Info.
ม.602 29 29 29 29 29 Info.
ม.603 34 34 34 34 34 Info.
ม.604 34 34 34 34 34 Info.
ม.605 43 43 43 43 43 Info.
ม.606 45 45 45 45 45 Info.
ม.607 44 44 44 44 44 Info.
ม.608 45 45 45 45 45 Info.
ม.609 46 46 46 46 46 Info.
ม.610 45 45 45 45 45 Info.
ม.611 45 45 45 45 45 Info.
ม.612 44 44 44 44 44 Info.
ม.613 43 43 43 43 43 Info.
ม.614 41 41 41 41 41 Info.
ม.615 30 30 30 30 30 Info.
ม.616 43 42 43 38 40 Info.