ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

สถิติการประเมิน ม.1

ห้อง จำนวน นร.ทั้งหมด SDQ-นร. SDQ-ครู SDQ-ผปค. EQ-นร. Info.
ม.101 30 30 30 30 30 Info.
ม.102 30 28 30 30 25 Info.
ม.103 36 36 36 36 36 Info.
ม.104 36 36 0 36 36 Info.
ม.105 36 36 36 36 36 Info.
ม.106 36 36 36 36 36 Info.
ม.107 45 25 0 45 31 Info.
ม.108 45 45 45 45 45 Info.
ม.109 44 44 44 44 44 Info.
ม.110 45 16 0 44 10 Info.
ม.111 45 37 45 45 39 Info.
ม.112 45 45 45 45 45 Info.
ม.113 45 43 0 41 41 Info.
ม.114 46 46 46 46 46 Info.

สถิติการประเมิน ม.2

ห้อง จำนวน นร.ทั้งหมด SDQ-นร. SDQ-ครู SDQ-ผปค. EQ-นร. Info.
ม.201 30 30 30 30 30 Info.
ม.202 30 30 24 30 30 Info.
ม.203 35 35 35 35 35 Info.
ม.204 36 36 36 36 36 Info.
ม.205 35 35 35 35 35 Info.
ม.206 35 35 0 35 35 Info.
ม.207 45 45 45 45 45 Info.
ม.208 45 42 0 36 39 Info.
ม.209 45 45 45 45 45 Info.
ม.210 47 47 47 47 47 Info.
ม.211 47 46 47 45 43 Info.
ม.212 47 47 47 47 47 Info.
ม.213 47 47 47 47 47 Info.
ม.214 47 46 0 42 44 Info.

สถิติการประเมิน ม.3

ห้อง จำนวน นร.ทั้งหมด SDQ-นร. SDQ-ครู SDQ-ผปค. EQ-นร. Info.
ม.301 31 31 1 31 31 Info.
ม.302 30 30 30 30 30 Info.
ม.303 36 23 0 23 20 Info.
ม.304 36 36 36 36 36 Info.
ม.305 36 33 0 29 31 Info.
ม.306 36 33 36 32 32 Info.
ม.307 44 43 28 44 43 Info.
ม.308 43 43 43 43 43 Info.
ม.309 43 39 43 37 38 Info.
ม.310 43 43 43 43 43 Info.
ม.311 42 41 7 39 41 Info.
ม.312 42 34 42 34 32 Info.
ม.313 42 42 0 36 40 Info.
ม.314 42 42 42 42 42 Info.

สถิติการประเมิน ม.4

ห้อง จำนวน นร.ทั้งหมด SDQ-นร. SDQ-ครู SDQ-ผปค. EQ-นร. Info.
ม.401 28 4 0 15 2 Info.
ม.402 26 26 26 26 26 Info.
ม.403 36 36 0 36 36 Info.
ม.404 36 36 36 36 36 Info.
ม.405 36 36 36 36 36 Info.
ม.406 45 15 0 36 10 Info.
ม.407 47 47 47 47 47 Info.
ม.408 48 48 48 48 48 Info.
ม.409 47 20 1 42 20 Info.
ม.410 46 46 46 46 46 Info.
ม.411 48 48 48 48 48 Info.
ม.412 47 40 12 42 36 Info.
ม.413 40 39 0 40 40 Info.
ม.414 46 46 1 46 46 Info.
ม.415 30 30 30 30 30 Info.
ม.416 31 31 31 31 31 Info.

สถิติการประเมิน ม.5

ห้อง จำนวน นร.ทั้งหมด SDQ-นร. SDQ-ครู SDQ-ผปค. EQ-นร. Info.
ม.501 30 29 0 28 29 Info.
ม.502 30 30 30 30 30 Info.
ม.503 35 35 35 35 35 Info.
ม.504 35 33 0 35 32 Info.
ม.505 34 34 34 34 34 Info.
ม.506 43 43 43 43 43 Info.
ม.507 46 46 46 46 46 Info.
ม.508 45 32 45 45 27 Info.
ม.509 47 44 0 35 42 Info.
ม.510 46 45 0 28 42 Info.
ม.511 47 47 47 43 47 Info.
ม.512 47 44 1 40 45 Info.
ม.513 45 45 0 40 45 Info.
ม.514 49 49 49 49 49 Info.
ม.515 30 30 15 30 30 Info.
ม.516 26 26 26 26 26 Info.

สถิติการประเมิน ม.6

ห้อง จำนวน นร.ทั้งหมด SDQ-นร. SDQ-ครู SDQ-ผปค. EQ-นร. Info.
ม.601 27 27 27 27 27 Info.
ม.602 29 29 29 29 29 Info.
ม.603 34 34 34 34 34 Info.
ม.604 34 24 1 29 22 Info.
ม.605 43 42 0 40 42 Info.
ม.606 45 34 20 33 29 Info.
ม.607 44 26 0 30 25 Info.
ม.608 45 45 23 43 45 Info.
ม.609 46 9 0 18 9 Info.
ม.610 45 45 0 41 44 Info.
ม.611 45 42 0 33 42 Info.
ม.612 44 44 44 44 44 Info.
ม.613 43 42 43 39 42 Info.
ม.614 42 28 0 27 25 Info.
ม.615 30 30 30 30 30 Info.