การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

ประกาศรับสมัครนักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา ปีการศึกษา 2560