ตารางสอนครู

ตารางสอนครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

• กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
• กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
• กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
• กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
• กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
• กลุ่มแนะแนว