Gallery 2560

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 ปี 2560

นายภวัต งามคุณธรรม รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เป็นประธานในพิธีการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 โดยมีนายณัฐพล บัวอุไร หัวหน้าลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการเข้าค่ายพักแรม 

กิจกรรมในค่ายได้แก่ การทำเสาธงลอย เดินทางไกล ผจญภัย กิจกรรมรอบกองไฟ และพิธีประดับบ่าเข้าประจำกองลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม พ.ศ. 2560

กิจกรรมลอยกระทง 2560

กิจกรรมลอยกระทง ปี พ.ศ. 2560 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

พิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช 2560

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ปี 2560 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนสมาคมครูเก่า ตัวแทนสมาคมผู้ปกครอง ตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครอง ตัวแทนองค์กรส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการนักเรียน เข้าร่วมพิธี

อบรมสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จัดการอบรมพัฒนาบุคลากรครูในการเตรียมความพร้อมพัฒนาโรงเรียนตามโครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน ในวันที่ 5-6 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ค่ายภาษาไทย GEP ม.2

ค่ายภาษาไทย ห้องเรียนพิเศษ สสวท. ม.2

ค่ายคอมพิวเตอร์ห้องเรียนพิเศษ ม.2

ค่ายส่งเสริมทักษะวิชาการทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องเรียนพิเศษ สสวท. ม.2

รับการประเมิน OBECQA

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต รับการประเมินวิธีการและการดำเนินการรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเกณฑ์ OBECQA จากคณะกรรมการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 21 ก.ย. 2560

สวนฯรังสิต กตัญญุตา บูชาครู

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต นำโดยคณะกรรมการนักเรียน จัดงาน "สวนฯ รังสิต กตัญญุตา บูชาครู" ให้แก่ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ ได้แก่ ผอ.สมชาย ฟักทอง คุณครูประเสริฐ จุลวงษ์ คุณครูมลฤดี มารุตวงศ์ คุณครูนงลักษณ์ ช่างต่อ และคุณครูวิภา สิงหาวีรสมร

กิจกรรมบูรณาการชิ้นงาน ม.4 2560

นายอำนาจ จันทร์พางาม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมงานบูรณการชิ้นงานนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 5 ก.ย. 2560

กีฬาสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้ 2560

โรงเรียนในสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้ ได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี ณ สนามกีฬา รร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ในระหว่างวันที่ 1-2 ก.ย. 2560

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนหนองไผ่เข้าศึกษาดูงาน สกร.

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์(สพม.40) จำนวน 114 คน นำโดย นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ และด้านการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จังหวัดปทุมธานี ในโอกาสนี้ นายสมชาย ฟักทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และหัวหน้างาน ให้การต้อนรับ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเดินเยี่ยมชมบรรยากาศภายในโรงเรียนอย่างเป็นกันเอง

วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2560

ม.1 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการทดลองต่างๆ และ ชมนิทรรศการแหล่งเรียนรู้มากมาย ได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนาน

ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์การเกษตร เฉลิมพระเกียรติฯ

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2560
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์การเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ นักเรียนได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ มากมายเช่น ชมภาพยนตร์ 3 มิติเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์พืช ทำกิจกรรมกลุ่มโดยมีวิทยากรให้ความรู้ มีการสาธิตและนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติปลูกต้นไม้คอนโด เป็นต้น

กิจกรรม "สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ"

รองฯ อำนาจ จันทร์พางาม เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภายใต้หัวข้อ “เปิดโลก STE เติมเต็มความคิดวิทย์สร้างสรรค์” จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพ มีคุณลักษณะที่ล้ำเลิศทางด้านความคิด สามารถผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย(รัชกาลที่ 4), มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียนที่แข่งขันทางวิทยาศาสตร์, กิจกรรมรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม, กิจกรรมประกวด The Mask Eco,กิจกรรมการแสดงวิทยาศาสตร์, การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์การแข่งขันจรวดขวดน้ำและร่มพยุงไข่ , การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และกิจกรรมตลาดนัด healthy Sci-Food Market

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ผอ.สมชาย ฟักทอง เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง นอกจากนี้ นายวีระ กาญจนะรังสิตา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายพีระ ชัยศิริ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับแม่ดีเด่นด้านต่าง ๆ และแม่ดีเด่นในแต่ละระดับชั้นเรียน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระคุณของแม่ วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2560 เครดิตภาพนักเรียนชุมนุมโสตฯ : 1.ด.ช. สุดเดช บูญพรม ม.312 2.ด.ช.ภูษินันท์ ปริศวงศ์ ม.208 3.ด.ญ.อภิญญา ภัคศิริกุลวัฒน์ ม.215 4.ด.ญ.ณฤดี ศิริพงศ์ ม.213 5.ด.ญ.ธนิสร ส่งศรี ม.213 6.ด.ญ.ปิยวรรณ คำตั้งหน้า ม.310 7.นางสาว นิชาภา ผ่องอำไพ ม.404 (ประธานชุมนุมโสตฯ)

ญี่ปุ่น-จีน นิทรรศ 2017 (Japanese-Chinese Fair)
251 รูปภาพ · Updated 5 วันที่แล้ว

ผอ.สมชาย ฟักทอง และคณะผู้บริหาร เป็นประธานเปิดงาน ญี่ปุ่น-จีน นิทรรศ 2017 (Japanese-Chinese Fair) ซึ่งการจัดงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ-จีน ได้แสดงความสามารถทางภาษา ในรูปแบบของกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ละคร การเต้นรำ การร้องเพลง การสาธิตวัฒนธรรมต่าง ๆ ของภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีน โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนโตไก ประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมแสดงในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมแกรนด์กาล่าโรส อาคารสิรินธร 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เครดิตจากนักเรียนชุมนุมโสตฯ 1. นางสาว นิชาภา ผ่องอำไพ ม.404 2. เด็กชาย สุดเดช บุญพรหม ม.312 3. เด็กหญิง อภิญญา ภัคศิริกุลวัฒน์ ม.215 4. เด็กหญิง ธนิสร ส่งศรี ม.213 5. เด็กหญิง ณฤดี ศิริพงษ์ ม.213 วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2560

ส่งเสริมคณิตศาสตร์สู่โอลิมปิกวิชาการ

ผอ.สมชาย ฟักทอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมคณิตศาสตร์สู่โอลิมปิกวิชาการ ในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5 จำนวน 181 คน จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์อย่างเข้มข้น ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัญญัติ สร้อยแสง เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม พ.ศ.2560

เตรียมความพร้อมวิทยาศาสตร์สู่โอลิมปิก

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ตะหนักถึงความสำคัญในการส่้งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาสูงสุด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดนักเรียนที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีโอกาส ได้รับการพัฒนาการศึกษา ช่วยพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ระดับโรงเรียนให้เทียบเท่ามาตรสากล โดยจัดการเรียน 3 กลุ่ม คือ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2560

พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2560

ผอ.สมชาย ฟักทอง เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ โดมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาตะกร้อ 1-2560

โรงเรียนสวนฯรังสิต ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาตะกร้อ ที่ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดปทุมธานี และไปแข่งระดับภาคต่อไป

อบรมกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 2560

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ผอ.สมชาย ฟักทอง เป็นประธานเปิดการอบรมกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 6 จำนวน 93 คน จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้รับเกียรติจาก คุณบุญเลิศ เสาะแสวง วิทยากรจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในการบรรยายให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และ คุณสุพรรณี โพธิ์แก้ว วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสมุนไพรสเปรย์ฉีดเท้าและการทำยาหม่องสมุนไพร

ติวความรู้มุ่งสู่โอลิมปิก

วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2560 ผอ.สมชาย ฟักทอง เป็นประธานเปิดกิจกรรม ติวความรู้มุ่งสู่โอลิมปิก สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 144 คน จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถเป็นตัวแทนแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกและเป็นตัวแทนไปแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก ได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก

พิธีทำบุญถวายภัตตาหาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ปี 2560

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จัด พิธีทำบุญถวายภัตตาหาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2560

มอบรางวัลนักกีฬา

นายสมชาย ฟักทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต มอบรางวัลให้กับนักกีฬาของโรงเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ และนักกีฬาที่เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันต่างประเทศ

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา 2560

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2560

ม.4 ทัศนศึกษา STEM of Dreamworld 2560

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนที่สวนสนุกดรีมเวิลด์ ในหัวข้อ STEM of Dreamworld

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศญี่ปุ่น

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต นำโดยนายสมชาย ฟักทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนแผนการภาษาญี่ปุ่น ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศญี่ปุ่น

การสอบเพชรยอดมงกุฎ

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จัดการสอบคัดเลือกนักเรียนในโครงการเพชรยอดมงกุฎ ในวันอังคาร ที่ 27 มิ.ย. 2560

ม.1 ทัศนศึกษาพระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คณะผู้ปกครองส่งมอบดอกไม้จันทน์แก่โรงเรียนสวนฯรังสิต

คณะผู้ปกครองส่งมอบดอกไม้จันทน์แก่โรงเรียนสวนฯรังสิต

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2560

การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย

การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย

และการแข่งขันหุ่นยนต์ Thailand Robofest Junior

ค่ายจุดประกายนักวิทย์

นายสมชาย ฟักทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดค่ายจุดประกายนักวิทย์ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ(ม.103-106) โดยมีนายฤทธิรงค์ สวากัลป์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และส่งเสริมให้นักเรียนได้จุดประกายความคิด ได้เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อชีวิตประจำวัน ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน พ.ศ.2560 เครดิตภาพ : นักเรียนชุมนุมโสตฯ

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

Science Camp 2017

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ วันที่ 2-4 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

วันพบครูของลูกรัก 1/2560

วันพบครูของลูกรัก หรือวันประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1

พิธีมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในการเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ ในช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมา

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ระหว่างวันที่ 9-11 พ.ค. พ.ศ. 2560