สอบธรรมศึกษา 2560

 

New!! ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบธรรมศึกษา และเลขที่นั่งสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (สอบวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560)
ธรรมศึกษาชั้นตรี (มีการปรับลำดับที่นั่งสอบ ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 7/11/60)
ธรรมศึกษาชั้นโท
ธรรมศึกษาชั้นเอก

 


แนวข้อสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี

(รวมทุกวิชา) ผ่านระบบ Online พร้อมทราบผลคะแนนและเฉลยทันที
ตอนละ ๕๐ ข้อ (ต้องทำทุกข้อ) สามารถทำได้มากกว่า ๑ รอบ เพื่อทบทวนเนื้อหาก่อนสอบ

๑.ข้อสอบธรรมวิภาค ชั้นตรี ตอนที่ ๑

๒.ข้อสอบธรรมวิภาค ชั้นตรี ตอนที่ ๒

๓.ข้อสอบธรรมวิภาค ชั้นตรี ตอนที่ ๓

๔.ข้อสอบพุทธประวัติ ชั้นตรี ตอนที่ ๑

๕.ข้อสอบพุทธประวัติ ชั้นตรี ตอนที่ ๒

๖.ข้อสอบศาสนพิธี ชั้นตรี

๗.ข้อสอบเบญจศีลเบญจธรรม ชั้นตรี ตอนที่ ๑

๘.ข้อสอบเบญจศีลเบญจธรรม ชั้นตรี ตอนที่ ๒

๙. ข้อสอบเบญจศีลเบญจธรรม ชั้นตรี ตอนที่ ๓

๑๐.การเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม


แนวข้อสอบธรรมศึกษา ชั้นโท

(รวมทุกวิชา) ผ่านระบบ Online พร้อมทราบผลคะแนนและเฉลยทันที
ตอนละ ๕๐ ข้อ (ต้องทำทุกข้อ) สามารถทำได้มากกว่า ๑ รอบ เพื่อทบทวนเนื้อหาก่อนสอบ

๑.ข้อสอบธรรมวิภาค ชั้นโท ตอนที่ ๑

๒.ข้อสอบธรรมวิภาค ชั้นโท ตอนที่ ๒

๓.ข้อสอบธรรมวิภาค ชั้นโท ตอนที่ ๓

๔.ข้อสอบพุทธประวัติ ชั้นโท ตอนที่ ๑

๕.ข้อสอบพุทธประวัติ ชั้นโท ตอนที่ ๒

๖.ข้อสอบศาสนพิธี ชั้นโท


แนวข้อสอบธรรมศึกษา ชั้นเอก

(รวมทุกวิชา) ผ่านระบบ Online พร้อมทราบผลคะแนนและเฉลยทันที
ตอนละ ๕๐ ข้อ (ต้องทำทุกข้อ) สามารถทำได้มากกว่า ๑ รอบ เพื่อทบทวนเนื้อหาก่อนสอบ

๑.ข้อสอบวิชาธรรมวิจารณ์ ชั้นเอก ตอนที่ ๑

๒.ข้อสอบวิชาธรรมวิจารณ์ ชั้นเอก ตอนที่ ๒

๓.ข้อสอบวิชาธรรมวิจารณ์ ชั้นเอก ตอนที่ ๓

๔.ข้อสอบวิขาพุทธประวัติ ชั้นเอก ตอนที่ ๑

๕.ข้อสอบวิชาพุทธประวัติ ชั้นเอก ตอนที่ ๒

๖.ข้อสอบวิชาพุทธประวัติ ชั้นเอก ตอนที่ ๓

๗.ข้อสอบวิชากรรมบถ ชั้นเอก ตอนที่ ๑

๘.ข้อสอบวิชากรรมบถ ชั้นเอก ตอนที่ ๒

๙.ข้อสอบวิชากรรมบถ ชั้นเอก ตอนที่ ๓