ข้อมูลบุคลากร

บุคลากร สกร.

ชื่อ - นามสกุล กลุ่มสาระ ตำแหน่ง email
พ.อ.กฤดา แววนิลานนท์ - - [email protected]
พ.ท.ตุลวัตร ชุณห์วิจิตรา - - [email protected]
นายกฤษฎา สังขมงคล - - -
พ.อ.ภัทรพล แว่วสอน - - -
ร.อ.พงศ์พัฒน์ แต้พานิชเจริญ - - [email protected]
ศ.ดร.วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล - - -
ผศ.ดร.อรจิรา อารักษ์สกุลวงศ์ - - -
ผศ.ดร.สุภกร บุญยืน - - -
นางสาวพันธ์ทิพย์ ขุนดี การงานอาชีพ ครู [email protected]
นางสาวกุลจิรา ทองย้อย การงานอาชีพ ครูผู้ช่วย [email protected]
นายพงษ์นรินทร์ เม่าทับ การงานอาชีพ ครู [email protected]
ว่าที่ ร.ต.หญิงมลฤดี ดาไธสงค์ การงานอาชีพ ครูผู้ช่วย [email protected]
นางสาวกิ่งเดือน เรียนรู้ การงานอาชีพ ครู [email protected]
นายณัฐพร หิรัญอ่อน การงานอาชีพ ครูผู้ช่วย [email protected]
นางวรรณี นาคหาญ การงานอาชีพ ครู [email protected]
นางสาวรติพร ช่อลำไย การงานอาชีพ ครู [email protected]
นายวุฒิศักดิ์ ชมดง การงานอาชีพ พนักงานราชการ [email protected]
นางบุณย์เรือง เกตุอุไรพัชร์ การงานอาชีพ ครู [email protected]
นางสาวไชยยา บัวเผื่อนหอม การงานอาชีพ ครู [email protected]
นางสาวสุธิสา ทับทองคำ คณิตศาสตร์ ครู [email protected]
นางสุกัญญา ภัทรสกล คณิตศาสตร์ ครู "-"
นายธนกร บริบูรณ์ คณิตศาสตร์ ครูผู้ช่วย [email protected]
นายสิทธิกร รัตนวารินทร์ชัย คณิตศาสตร์ ครู [email protected]
นายนัฐถพันธ์ ยิ้มโต คณิตศาสตร์ ครู "-"
นายธวัชชัย รัตนวิชัย คณิตศาสตร์ ครู [email protected]
นางสาวประภัสสร เงินยวง คณิตศาสตร์ ครู [email protected]
นางสาวสุจินตนา พรมพุ้ย คณิตศาสตร์ ครู [email protected]
นางสาวจิตลดา ศิริบูรณ์ คณิตศาสตร์ ครู [email protected]
นางสาวเบญจวรรณ จีนทั่ง คณิตศาสตร์ ครูผู้ช่วย [email protected]
นางสาววนัสนันท์ อโนวัลย์ คณิตศาสตร์ ครู [email protected]
นางสาววัลยา อุดมรัตน์ คณิตศาสตร์ ครู [email protected]
นายวรากฤช นันท์แก้ว คณิตศาสตร์ ครู [email protected]
นางสาวสิริกุล มูลเมือง คณิตศาสตร์ ครู "-"
นายกฤษณะ ภักดีรักษ์ คณิตศาสตร์ ครูผู้ช่วย [email protected]
ว่าที่ ร.ต.หญิงแพรวพรรณ กองพิมพ์ คณิตศาสตร์ ครู [email protected]
นางสาวจุฑามาศ เซี่ยงคิ้ว คณิตศาสตร์ ครู "-"
นางสาวผานิตย์ ตีรเศรษฐ์ศักดิ์ คณิตศาสตร์ ครู [email protected]
นายธรรม์ธเนศวร์ แก้วสุขใส คณิตศาสตร์ ครู [email protected]
นายพรชัย พูนขุนทด คณิตศาสตร์ ครู [email protected]
นายสุรกฤต กุหลาบเพ็ชรทอง คณิตศาสตร์ ครู [email protected]
นางสาวพรทิพย์ จับจิตต์ คณิตศาสตร์ ครู [email protected]
นางสุริยา นิ่มปลื้ม คณิตศาสตร์ ครู [email protected]
นายอำนาจ เปรมบางเขน คณิตศาสตร์ ครู [email protected]
นางอำไพ ตันติกุล คณิตศาสตร์ ครู [email protected]
นางเทพนรินทร์ ลาพาสระน้อย คณิตศาสตร์ ครู "-"
นางสาวกนกพันธ์ อรุณรัศมี คณิตศาสตร์ ครู -
นางสาววิลาวัณย์ รักงาม คณิตศาสตร์ ครู [email protected]
นางสาวอภันตรี กระต่ายทอง งานห้องสมุด ครู [email protected]
นางสาวประพาฬรัตน์ จำปาทิพย์ งานห้องสมุด ครู [email protected]
นางสาวสุภาวดี คำแสง งานแนะแนว ครู [email protected]
นางสาวอาศุ อุทารจิตต์ งานแนะแนว ครู [email protected]
นางสาวณัฐภัชสร รื่นกมล งานแนะแนว ครู [email protected]
นางจารีรัตน์ บัวแย้ม งานแนะแนว ครู [email protected]
นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ชำนาญ งานแนะแนว ครู [email protected]
นายอภิรักษ์ ทองโชติ งานแนะแนว ครู [email protected]
นางสาววาสนา บัวจะมะ บริหารกิจการนักเรียน เจ้าหน้าที่สำนักงาน "-"
นางสาวเพ็ญพิชชา หมายอุ้ม บริหารกิจการนักเรียน เจ้าหน้าที่สำนักงาน "-"
นางสาวอัมพรทิพย์ เอี่ยมท้วม บริหารกิจการนักเรียน เจ้าหน้าที่สำนักงาน -
นางสาวเกศรินทร์ ศรีสุข บริหารงบประมาณและงานบุคคล เจ้าหน้าที่สำนักงาน "-"
นายภาณุพงศ์ หอมหิรัญ บริหารงบประมาณและงานบุคคล เจ้าหน้าที่สำนักงาน -
นางสาวนันท์นภัส สุขประดับ บริหารงบประมาณและงานบุคคล เจ้าหน้าที่สำนักงาน -
นายทัศนัย ทิพวารี บริหารงบประมาณและงานบุคคล เจ้าหน้าที่สำนักงาน "-"
นางสาวณฐารินทร์ อัครวราทรัพย์ บริหารงบประมาณและงานบุคคล เจ้าหน้าที่สำนักงาน "-"
นางสาวพัทธนันท์ เลิศหิรัญภรณ์ บริหารงบประมาณและงานบุคคล เจ้าหน้าที่สำนักงาน "-"
นางสาวศิรินภา อ่อนชาติ บริหารงบประมาณและงานบุคคล เจ้าหน้าที่สำนักงาน [email protected]
ว่าที่ ร.ต.หญิงณิชารัศม์ ศรารัตนวิรุจน์ บริหารงบประมาณและงานบุคคล เจ้าหน้าที่สำนักงาน -
นางสาวมยุรี ลี้เซ่งเฮง บริหารงบประมาณและงานบุคคล เจ้าหน้าที่สำนักงาน -
นางอรวรรณ คงกระมล บริหารทั่วไป เจ้าหน้าที่สำนักงาน "-"
นายอรพล พลอยนัด บริหารทั่วไป เจ้าหน้าที่สำนักงาน "-"
นางวราพร ชุติเวชานนท์ บริหารทั่วไป เจ้าหน้าที่สำนักงาน "-"
นางอังคณา จิตบุญ บริหารทั่วไป เจ้าหน้าที่สำนักงาน "-"
นางอัจฉรา พิทักษ์กุล บริหารทั่วไป เจ้าหน้าที่สำนักงาน "-"
นางสาวพรชุตา พรมทา บริหารวิชาการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน "-"
นางสาวภัทรปภา ประทุมเมศ บริหารวิชาการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน "-"
นางสาวรจรินทร์ หอมหวล บริหารวิชาการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน "-"
นางญาณินี สุขสนิท บริหารวิชาการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน "-"
นางวันเพ็ญ วงศ์วัฒนวรรณ บริหารวิชาการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน "-"
นายภาสกร โชคขจิตสัมพันธ์ ฝ่ายบริหาร รอง ผอ. "-"
นายเกรียงไกร ดำประภา ฝ่ายบริหาร รอง ผอ.
นายชาลี วัฒนเขจร ฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการ "-"
นายจักรพงษ์ จันทร์หอม ฝ่ายบริหาร รอง ผอ. "-"
นายภวัต งามคุณธรรม ฝ่ายบริหาร รอง ผอ. "-"
นายErike Akwuba ภาษาต่างประเทศ ครู -
นายWestley Ferguson ภาษาต่างประเทศ ครู -
นายOlivia Douglas ภาษาต่างประเทศ ครู -
นายDaniel Dribble ภาษาต่างประเทศ ครู -
นายColin Kitt ภาษาต่างประเทศ ครู -
นายWilliam Fisher ภาษาต่างประเทศ ครู [email protected]
นายJoshua Little ภาษาต่างประเทศ ครู -
นายEarl Demerin ภาษาต่างประเทศ ครู -
นางสาวHelen Joy Barcebal ภาษาต่างประเทศ ครู -
นางสาวAnnalyn Molde ภาษาต่างประเทศ ครู -
นายDaniel Pheiffer ภาษาต่างประเทศ ครู -
นายMichael Sagaral ภาษาต่างประเทศ ครู [email protected]
นายDaryl Navalta ภาษาต่างประเทศ ครู -
นายRoderick Wright ภาษาต่างประเทศ ครู -
นางสาวAkou Kudatsi ภาษาต่างประเทศ ครู -
นางสาวSamara Fuller ภาษาต่างประเทศ ครู -
นางสาวKate Camphell ภาษาต่างประเทศ ครู -
นายOliver Sole ภาษาต่างประเทศ ครู -
นายMichael Rhodes ภาษาต่างประเทศ ครู -
นายDaniel Robinson ภาษาต่างประเทศ ครู -
นายVikas Thakersee ภาษาต่างประเทศ ครู -
นางสาวHoney Vasnani ภาษาต่างประเทศ ครู -
นายElliot Gold ภาษาต่างประเทศ ครู -
นายNick York ภาษาต่างประเทศ ครู -
นายJohn Wilmot ภาษาต่างประเทศ ครู -
นายEduard Phillipson ภาษาต่างประเทศ ครู -
นางสาวBee Quach ภาษาต่างประเทศ ครู -
นายTsuruishi Tatsu ภาษาต่างประเทศ ครู [email protected]
-English Foreigner ภาษาต่างประเทศ - -
นายวีรภัทร ติระดำรงค์กุล ภาษาต่างประเทศ ครู [email protected]
นางสาวปิยภัทร เรืองโรจน์ ภาษาต่างประเทศ ครู [email protected]
นางสาวฉัตรรวี มากทรัพย์ ภาษาต่างประเทศ ครู [email protected]
นางสาวอรวรรณ เอี่ยมพล ภาษาต่างประเทศ ครู [email protected]
นางสาวชุติมา จันทร์แจ้ง ภาษาต่างประเทศ ครูผู้ช่วย [email protected]
นายธิติ ไชยันติร์ ภาษาต่างประเทศ ครู [email protected]
นายกฤตยชญ์ พัวพันธ์ ภาษาต่างประเทศ ครูผู้ช่วย "-"
นางสาวดารารัตน์ รอดเจริญ ภาษาต่างประเทศ ครูผู้ช่วย [email protected]
นางสาวชลทิชา ไวยรัตน์ ภาษาต่างประเทศ ครู "-"
นายพระเอก เสนาะคำ ภาษาต่างประเทศ ครูพิเศษ "-"
นางสาวสุธีราภรณ์ ทองคำ ภาษาต่างประเทศ ครูผู้ช่วย [email protected]
นางสาวพลอยนภัส มนตรีพิทักษ์ ภาษาต่างประเทศ ครูผู้ช่วย [email protected]
นางสาวสุพิชาภรณ์ โพธิ์ศรีหา ภาษาต่างประเทศ ครูผู้ช่วย "-"
นางสาวโสรยา สะกล ภาษาต่างประเทศ ครู [email protected]
นางสาวคนึงนิจ สิญจวัตร์ ภาษาต่างประเทศ ครู [email protected]
นางสาววรธิติ สีสุข ภาษาต่างประเทศ ครูพิเศษ [email protected]
นางตวงทรัพย์ เสาะแสวง ภาษาต่างประเทศ ครู [email protected]
นางสาวธิดารัตน์ คนตรง ภาษาต่างประเทศ ครู
นางลภัสรดา ศรีรุ่งเรือง ภาษาต่างประเทศ ครู [email protected]
นายรวิพล เปรมเกร็ด ภาษาต่างประเทศ ครู [email protected]
นางสาวจินดาพร พ่วงปิ่นเพชร์ ภาษาไทย ครู [email protected]
นางสาวนพวรรณ มัยลิขิตมงคล ภาษาไทย ครู [email protected]
นายชัยยุทธ อนุวรรณ ภาษาไทย ครู [email protected]
นางสาวฐิดารัตน์ ปานพรม ภาษาไทย ครูผู้ช่วย [email protected]
นายนพพล เพิ่มพูน ภาษาไทย ครู [email protected]
นางสาวสุภาภรณ์ วงษ์แดง ภาษาไทย ครู [email protected]
นางสาวรัชนีวรรณ ขาวเผือก ภาษาไทย ครู ~
นางสาวจิรสุดา ด้นประดิษฐ ภาษาไทย ครู [email protected]
นางสาวอุมาพร คืดนอก ภาษาไทย ครูผู้ช่วย [email protected]
นายวสุธร บุตรจันทร์ ภาษาไทย ครู [email protected]
นางสาวศิรินันท์ เสียงพานิชย์ ภาษาไทย ครูผู้ช่วย -
ว่าที่ ร.ต.วัชระ นิลบุตร ภาษาไทย ครูผู้ช่วย [email protected]
นางวรรณา ปันส่วน ภาษาไทย ครู [email protected]
นายเจริญ ทองอ่อน ภาษาไทย ครู -
นายณัฐพงศ์ อ้นน้อย ภาษาไทย ครู ืื[email protected]
นางธัญธารีย์ สินศักดิ์โค ภาษาไทย ครู
นายกิตติศักดิ์ พิมพ์ขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครูพิเศษ [email protected]
นายสงขลา ไพศาลสุขะกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู [email protected]
นายกชพงศ์ มากแดง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู [email protected]
นางสาวศิวนาฏ ฉวีจันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู [email protected]
นายณฐกร สุทธิวรรณ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู [email protected]
นางสาววรรษมล โชคขจิตสัมพันธ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู [email protected]
นางสาวศิราณี โชติงาม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู [email protected]
นางภคพร จิตตรีขันธ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู [email protected]
นางสาวสาวิณี ปิ่นคล้าย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู [email protected]
นางสาวสุกัญญา ธีรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู [email protected]
นางสาวไปรยา บุญโพธิ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู [email protected]
นางสาวกินรี มุ่งมาตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู
นายอภิชาติ กิจเจริญพิบูลย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู [email protected]
นายภาคภูมิ ประไพเพชร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครูผู้ช่วย [email protected]
นางสาวศิริรัตน์ โถชัยคำ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครูผู้ช่วย sir
นางสาวทิพยาภรณ์ อุปนันท์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครูผู้ช่วย [email protected]
นางสาวฐิติมนต์ นิธิยศเดชาวัชร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครูผู้ช่วย [email protected]
นางสาวเบญจวรรณ อุทธโยธา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู [email protected]
นางสาววิภารัตน์ พะแป่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู [email protected]
นายอชิตพน ยิ้มโสภา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครูผู้ช่วย [email protected]
นางรุ่งทิวา ค้ำคูณ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู [email protected]
นางสาวรัตนา ทองคำธรรมชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู [email protected]
นายธงชัย ควรคนึง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู [email protected]
นางสราวีย์ เมธาพิทักษ์นนท์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู [email protected]
นางเสาวภา ทองต้นรัตนากร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู
นางยรรยง เชตุใจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู [email protected]
นายฤทธิรงค์ สวากัลป์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู [email protected]
นางสาวอรุณศิริ สัมมา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู [email protected]
นางนุชนาถ ไมตรีแพน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู [email protected]
นางเพ็ญจันทร์ รัตนาภรณ์วงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู [email protected]
นางนภา เติมศักดิ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู [email protected]
นางปารณีย์ ศุภศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู [email protected]
นางจิรัฐิติกาล เข็มขาว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู [email protected]
นางชื่นจิต แสนสุด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครู
นางสาวชนากานต์ คงสมแก้ว ศิลปะ ครูผู้ช่วย [email protected]
นายอนันท์ วงษ์แสง ศิลปะ ครู
นางสาวศศิมา แสงสว่าง ศิลปะ ครู [email protected]
นางนิภาพร ขันเงิน ศิลปะ ครู [email protected]
นางอรรถยา จันทร์พางาม ศิลปะ ครู [email protected]
นางสาววีรวัลย์ สัมพันธ์ ศิลปะ ครู [email protected]
นางสาวกัญญ์วรา พลายชุม ศิลปะ ครูผู้ช่วย [email protected]
นางสาวชนิดา กุลแพทย์ ศิลปะ ครู [email protected]
นายนรากร คำโสภา ศิลปะ ครู [email protected]
นายทิวากร ว่องเจริญ ศิลปะ ครู [email protected]
นายวิมล พงษ์เตรียง ศิลปะ ครู [email protected]
นางชัญญา แซ่ลิ้ม ศิลปะ ครู [email protected].
นายณัฐพล บัวอุไร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครู [email protected]
นายพีระพงษ์ ปรีดาชม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครู [email protected]
นายรุตชเดช คะตะวษ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครูผู้ช่วย [email protected]
นายอิศรพงศ์ พรมลาย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครูพิเศษ "-"
นายธานี พันธ์ุไม้สี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครูผู้ช่วย [email protected]
นายสุธีร์ นาทร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พนักงานราชการ
นางสาวพินทิพา เทศวิศาล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครู [email protected]
นางสาวอรวิลาสินี โพธิ์ศรีขาม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครู [email protected]
นางณัชญ์สรัล ณัฐนันท์ธร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครู
นายปิยชาติ จันทรานนท์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครู [email protected]
นางสาวเพ็ญพิกา พาโคกทม สังคมศึกษาฯ ครูผู้ช่วย [email protected]
นายชนินทร์ แก้วเจริญ สังคมศึกษาฯ ครู [email protected]
นางสาวนภัทร สีหะวงษ์ สังคมศึกษาฯ ครูผู้ช่วย [email protected]
นางสาวฐาปนี ชำนาญกุล สังคมศึกษาฯ ครู [email protected]
นายปฏิภาณ สุตระ สังคมศึกษาฯ ครู
นางสาวทิพวรรณ คนคล่อง สังคมศึกษาฯ ครูผู้ช่วย [email protected]
นายปรัชญา งาสิทธิ์ สังคมศึกษาฯ ครู [email protected]
นายวราวิทย์ ทับทิม สังคมศึกษาฯ ครูผู้ช่วย [email protected]
นางสาวนารีรัตน์ จันต๊ะใจ สังคมศึกษาฯ ครู
นายเจนณรงค์ ต๊ะผัด สังคมศึกษาฯ ครูผู้ช่วย [email protected]
นายโรจนัสถ์ อินเทพ สังคมศึกษาฯ ครูผู้ช่วย [email protected]
นางสุพัตรา เยาวนิช สังคมศึกษาฯ ครู [email protected]
นางสาวปภัสรา ห้อยกรุด สังคมศึกษาฯ ครูพิเศษ [email protected]
นายณัฐพงษ์ พิริยสถิต สังคมศึกษาฯ ครูผู้ช่วย [email protected]
นางสาวสำเริง ศรีพลอย สังคมศึกษาฯ ครู [email protected]
นางสาวรุ่งทิวา ปัญญาสืบ สังคมศึกษาฯ ครู [email protected]
นางสาววิภา วิชัยพรหม สังคมศึกษาฯ ครู [email protected]
นางสาวรวิษฎา ถิรวัชรภูวดล สังคมศึกษาฯ ครู [email protected]
นายชวัลวิทย์ สอนมานะ สุขศึกษาและพลศึกษา ครู [email protected]
นายฐิติวัสส์ ชำนาญเท สุขศึกษาและพลศึกษา ครูพิเศษ [email protected]
นายพลสันต์ บุญเจริญ สุขศึกษาและพลศึกษา ครูพิเศษ
นางสาวพรทิพย์ แก้วรัตนะสกุล สุขศึกษาและพลศึกษา ครู [email protected]
นายเอกปกรณ์ ฐีตะธรรมานนท์ สุขศึกษาและพลศึกษา ครู
นายสมพอ ภู่โกสีย์ สุขศึกษาและพลศึกษา ครู [email protected]
นายวิเชียร จันทแสง สุขศึกษาและพลศึกษา ครู
นายธีระศักดิ์ จเรรัชต์ สุขศึกษาและพลศึกษา ครู
นายสิทธิชัย ดุลแสง สุขศึกษาและพลศึกษา ครู -
นางสาวพรชีวัน ทัฬหิกรณ์ สุขศึกษาและพลศึกษา ครู [email protected]
ชื่อ - นามสกุล กลุ่มสาระ ตำแหน่ง email