รายงานการสอนห้อง ม.112 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 6 ท20204 ณัฐพงศ์ สอบ
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 5 ท20204 ณัฐพงศ์ สอบ
พุธ ที่ 07/02/2567 6 ค21102 วิลาวัณย์ การนำเสนอข้อมูล 8
อังคาร ที่ 06/02/2567 3 ค21102 วิลาวัณย์ การนำเสนอข้อมูล -
จันทร์ ที่ 05/02/2567 3 ศ21102 วิมล ตามงานค้าง -
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 6 ท20204 ณัฐพงศ์ สอบ
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 5 ท20204 ณัฐพงศ์ สอบ
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 2 ท21102 ศิรินันท์ สำนวนไทย
พุธ ที่ 31/01/2567 6 ค21102 วิลาวัณย์ การเก็บรวบรวมข้อมูล 29
อังคาร ที่ 30/01/2567 7 อ21202 Oliver TCP-M 5
อังคาร ที่ 30/01/2567 6 ท21102 ศิรินันท์ โวหารการเขียน
อังคาร ที่ 30/01/2567 3 ค21102 วิลาวัณย์ การเก็บรวบรวมข้อมูล 5, 25
อังคาร ที่ 30/01/2567 10 อ21202 Oliver ISP2 5
จันทร์ ที่ 29/01/2567 7 ท21102 ศิรินันท์ การเขียนย่อความ
จันทร์ ที่ 29/01/2567 6 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 5 อาชีพกับเศรษฐกิจ
จันทร์ ที่ 29/01/2567 3 ศ21102 วิมล ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล -
จันทร์ ที่ 29/01/2567 1 ค21102 วิลาวัณย์ ทดสอบเก็บคะแนน 22
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 3 อ21202 Oliver ISP2-M 0
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 8 ค21102 วิลาวัณย์ ข้อมูลและประเภทของข้อมูล -
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 6 ท20204 ณัฐพงศ์ แบบฝึกทักษะที่ 7
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 5 ท20204 ณัฐพงศ์ แบบฝึกทักษะที่ 7
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 2 ท21102 ศิรินันท์ เรียงความ
พุธ ที่ 24/01/2567 7 ค21202 วนัสนันท์ โจทย์สมการ
พุธ ที่ 24/01/2567 6 ค21102 วิลาวัณย์ โจทย์ปัญหาร้อยละ -
พุธ ที่ 24/01/2567 10 ค21202 วนัสนันท์ สอบเก็บคะแนน
พุธ ที่ 24/01/2567 1 ท21202 ประพาฬรัตน์ ความหมายของรายงาน /แบบฝึกทักษะเรื่องความหมายของรายงาน/แบบทดสอบหลังเรียนหน้วยที่ 3 เรื่องการศึกษาค้นคว้าและการเขียนรายงาน
อังคาร ที่ 23/01/2567 7 อ21202 Oliver listening test
อังคาร ที่ 23/01/2567 6 ท21102 ศิรินันท์ จดหมายกิจธุระ มาตราตัวสะกด
อังคาร ที่ 23/01/2567 3 ค21102 วิลาวัณย์ โจทย์ปัญหาร้อยละ -
อังคาร ที่ 23/01/2567 10 อ21202 Oliver IISP2-N,O
จันทร์ ที่ 22/01/2567 7 ท21102 ศิรินันท์ การเขียนจดหมาย
จันทร์ ที่ 22/01/2567 6 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 4 อาชีพกับสังคม
จันทร์ ที่ 22/01/2567 1 ค21102 วิลาวัณย์ การคำนวณเกี่ยวกับร้อยละ -
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 6 ท20204 ณัฐพงศ์ แบบฝึกทักษะ
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 5 ท20204 ณัฐพงศ์ แบบฝึกทักษะ
พุธ ที่ 17/01/2567 7 ค21202 วนัสนันท์ แบบฝึกทักษะสมการ เลขที่ 36 ลา
พุธ ที่ 17/01/2567 6 ค21102 วิลาวัณย์ การเขียนอัตราส่วนในรูปร้อยละ 36
พุธ ที่ 17/01/2567 1 ท21202 ประพาฬรัตน์ ความหมายของการศึกษาค้นคว้าและกระบวนการศึกษาค้นคว้า/แบบทดสอบก่อนเรียน/ผังความคิดเรื่องความหมายของการศึกษาค้นคว้าและกระบวนการศึกษาค้นคว้า/แบบฝึกทักษะ 3.1 36
จันทร์ ที่ 15/01/2567 7 ท21102 ศิรินันท์ กาพย์พระไชยสุริยา
จันทร์ ที่ 15/01/2567 6 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 3 ความสำคัญของการสร้างอาชีพ
จันทร์ ที่ 15/01/2567 3 ศ21102 วิมล ดนตรีในวัฒนธรรมต่างๆ -
อังคาร ที่ 09/01/2567 7 อ21202 Oliver TCP-l,n.p 11,14,38
อังคาร ที่ 09/01/2567 6 ท21102 ศิรินันท์ กาพย์พระไชยสุริยา
อังคาร ที่ 09/01/2567 3 ค21102 วิลาวัณย์ สัดส่วนผกผัน 11 ,14
จันทร์ ที่ 08/01/2567 7 ท21102 ศิรินันท์ กาพย์พระไชยสุริยา
จันทร์ ที่ 08/01/2567 6 ง21102 วุฒิศักดิ์ ซ้อมเชียร์และแปรอักษร
จันทร์ ที่ 08/01/2567 3 ศ21102 วิมล ประเภทเครื่องดนตีไทย -
จันทร์ ที่ 08/01/2567 1 ว21102 กินรี พายุ
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 6 ค21102 วิลาวัณย์ โจทย์สัดส่วนผกผัน -
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 5 ค21202 วนัสนันท์ ประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 3 อ21202 Oliver ISP2-j,k
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 2 ว21102 กินรี เข้าร่วมกิจกรรม ดนตรี 11 สวน
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 1 ว21102 กินรี เข้าร่วมกิจกรรม ดนตรี 11 สวน
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 6 ท20204 ณัฐพงศ์ คำสแลง
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 5 ท20204 ณัฐพงศ์ คำสแลง
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 3 ท21102 ศิรินันท์ กาพย์พระไชยสุริยา
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 2 ท21102 ศิรินันท์ แบบทดสอบ
พุธ ที่ 03/01/2567 7 ค21202 วนัสนันท์ แจ้งคะแนนสอบและเฉลยข้อสอบ
พุธ ที่ 03/01/2567 6 ค21102 วิลาวัณย์ โจทย์ปัญหาสัดส่วน 13,40
พุธ ที่ 03/01/2567 1 ท21202 ประพาฬรัตน์ ความหมายของรายงาน/ แบบฝึกทักษะ 3.1 ความหมายของรายงาน 13, 40
อังคาร ที่ 02/01/2567 7 อ21202 Oliver TCP-J 6,8,14,26,32,34,407,11,13,15,17,21,25,27/
อังคาร ที่ 02/01/2567 6 ท21102 ศิรินันท์ แจ้งผลสอบกลางภาค ทำนองเสนาะ
อังคาร ที่ 02/01/2567 3 ค21102 วิลาวัณย์ สัดส่วน 6,7,8, 11, 13, 14, 17, 21, 25, 29, 32, 34, 39,40
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 6 ท20204 ณัฐพงศ์ สอบ
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 5 ท20204 ณัฐพงศ์ สอบ
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 2 ท21102 ศิรินันท์ ร่วมกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
พุธ ที่ 20/12/2566 9 ค21102 วิลาวัณย์ สัดส่วน -
พุธ ที่ 20/12/2566 6 ค21102 วิลาวัณย์ อัตราส่วนหลายๆอัตราส่วน -
พุธ ที่ 20/12/2566 1 ท21202 ประพาฬรัตน์ ความหมายการศึกษาค้นคว้าและกระบวนการศึกษาค้นคว้า/แบบฝึกทักษะ 3.1 -
อังคาร ที่ 19/12/2566 9 ว21102 กินรี การเกิดเมฆและฝน
อังคาร ที่ 19/12/2566 6 ท21102 ศิรินันท์ สุภาษิตพระร่วง
อังคาร ที่ 19/12/2566 3 ค21102 วิลาวัณย์ อัตราส่วน เลขที่ 2,5
อังคาร ที่ 19/12/2566 2 ว21205 รุตชเดช ทำแบบทดสอบ Scratch
อังคาร ที่ 19/12/2566 10 ว21102 กินรี การเกิดเมฆและฝน
อังคาร ที่ 19/12/2566 1 ว21205 รุตชเดช ทำแบบทดสอบ Scratch
จันทร์ ที่ 18/12/2566 7 ท21102 ศิรินันท์ สุภาษิตพระร่วง
จันทร์ ที่ 18/12/2566 3 ศ21102 วิมล อิทธิพลดนตรี -
จันทร์ ที่ 18/12/2566 1 ว21102 กินรี ความชื้น 2
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 7 ค21202 วนัสนันท์ กราฟ
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 6 ค21102 วิลาวัณย์ โจทย์ปัญหาO-Net เลขที่ 35 สริตา
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 3 อ21202 Oliver ISP2-D 35
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 2 ว21102 กินรี อุณภูมิอากาศ,ความกดอากาศและลม 35
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 1 ว21102 กินรี อุณภูมิอากาศ,ความกดอากาศและลม 35
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 2 ท21102 ศิรินันท์ สุภาษิตพระร่วง
พุธ ที่ 06/12/2566 7 ค21202 วนัสนันท์ จุดตัดแกน
พุธ ที่ 06/12/2566 6 ค21102 วิลาวัณย์ โจทย์ปัญหา O - net -
พุธ ที่ 06/12/2566 1 ท21202 ประพาฬรัตน์ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวัลเกียรติยศ (มอบรางวัลนักเรียน) -
จันทร์ ที่ 04/12/2566 7 ท21102 ศิรินันท์ คำอุทาน
จันทร์ ที่ 04/12/2566 6 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 2 เจตคติต่อการประกอบอาชีพ (ต่อ)
จันทร์ ที่ 04/12/2566 3 ศ21102 วิมล การขับร้อง -
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 7 ค21202 วนัสนันท์ กราฟ
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 6 ค21102 วิลาวัณย์ โจทย์ปัญหาสมการ -
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 3 อ21202 Oliver Speaking test 0
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 2 ว21102 กินรี ทดสอบเก็บคะแนนเรื่องพลังงานความร้อน,บรรยากาศของเรา
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 1 ว21102 กินรี ทดสอบเก็บคะแนนเรื่องพลังงานความร้อน,บรรยากาศของเรา
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 7 ศ21103 วีรวัลย์ ฝึกทักษะปฏิบัติท่ารำเพลงงามแสงเดือน 11,33
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 6 ว21208 รุตชเดช การออกแบบผลงานเพื่อนำสเนอในรูปแบบ Metaverse
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 5 ว21208 รุตชเดช การออกแบบผลงานเพื่อนำสเนอในรูปแบบ Metaverse
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 3 ส21102 นารีรัตน์ โครงสร้างของรัฐธรรมนูญ เลขที่ 33 ลาป่วย
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 2 ท21102 ศิรินันท์ คำสันธาน
พุธ ที่ 29/11/2566 6 ค21102 วิลาวัณย์ ทดสอบเก็บคะแนน -
อังคาร ที่ 28/11/2566 7 อ21202 Oliver TCP-f,bh 0
อังคาร ที่ 28/11/2566 6 ท21102 ศิรินันท์ คำบุพบท
อังคาร ที่ 28/11/2566 5 ส21104 เพ็ญพิกา สอบท่องพุทธประวัติ , ใบงานเก็บคะแนนพุทธประวัติ -
อังคาร ที่ 28/11/2566 3 ค21102 วิลาวัณย์ การแก้สมการ -
อังคาร ที่ 28/11/2566 1 ว21205 รุตชเดช การสร้างเก็บผลไม้
จันทร์ ที่ 27/11/2566 7 ท21102 ศิรินันท์ คำวิเศษณ์
จันทร์ ที่ 27/11/2566 6 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 2 เจตคติต่อการประกอบอาชีพ
จันทร์ ที่ 27/11/2566 3 ศ21102 วิมล เข้าร่วมกิจกรรม -
จันทร์ ที่ 27/11/2566 1 ว21102 กินรี กิจกรรมวันลอยกระทง
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 8 ส21104 เพ็ญพิกา สอบท่องพุทธประวัติ -
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 6 ค21102 วิลาวัณย์ การแก้สมการ -
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 3 อ21202 Oliver ISP2-H 27,36
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 2 ว21102 กินรี ทบทวนเนื้อหาเรื่องพลังงานความร้อน ,ทดสอบเก็บคะแนน
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 1 ว21102 กินรี ทบทวนเนื้อหาเรื่องพลังงานความร้อน ,ทดสอบเก็บคะแนน
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 6 ง20283 มลฤดี ออกแบบร้านค้า/วางแผนการก่อตั้งร้าน
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 5 ง20283 มลฤดี ออกแบบร้านค้า/วางแผนการก่อตั้งร้าน
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 2 ท21102 ศิรินันท์ คำกริยา
พุธ ที่ 22/11/2566 8 ค21102 วิลาวัณย์ การแก้สมการ -
พุธ ที่ 22/11/2566 7 ค21202 วนัสนันท์ ความสัมพันธ์เชิงเส้น
พุธ ที่ 22/11/2566 6 ค21102 วิลาวัณย์ การแก้สมการ -
พุธ ที่ 22/11/2566 5 อ21102 พระเอก Unit5: Post exercise (Present Simple and Adverb of frequency)
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 8 ส21104 เพ็ญพิกา พุทธประวัติ (ตอนตรัสรู้ และปรินิพพาน) ***ภาระงาน สอบเล่าเรื่องพุทธประวัติ งานกลุ่ม -
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 7 ค21202 วนัสนันท์ สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 2
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 6 ค21102 วิลาวัณย์ การแก้สมการ -
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 3 อ21202 Oliver ISP2-F,G 0
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 2 ว21102 กินรี สมดุลความร้อน
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 1 ว21102 กินรี สมดุลความร้อน
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 2 ท21102 ศิรินันท์ คำสรรพนาม
พุธ ที่ 15/11/2566 7 ค21202 วนัสนันท์ สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1 เลขที่ 6,27,35 ซ้อมงาน 30 ปี,เลขที่ 24 ซ้อมศิลปหัตถกรรม,เลขที่ 26,39 ลา
พุธ ที่ 15/11/2566 6 ท21202 ประพาฬรัตน์ แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 2 เรื่องสิ่งพิมพ์การเลือกและการใช้/ เรื่ององค์ประกอบของหนังสือ/แบบฝึกทักษะ 2.1 เรื่ององค์ประกอบของหนังสือ 26,39
พุธ ที่ 15/11/2566 1 ท21202 ประพาฬรัตน์ ประโยชน์ของการอ่าน/แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 1 เรื่องการอ่านและการศึกษาค้นคว้า/แบบฝึกทักษะ 1.3 เรื่องประโยชน์ของการอ่าน 1) ด.ญ.นันทริกา เนื่องอินทร์ เลขที่ 26 2) ด.ญ.ไอรฎา บุญคำ เลขที่ 39
อังคาร ที่ 14/11/2566 7 อ21202 Oliver TCP-E 0
อังคาร ที่ 14/11/2566 6 ท21102 ศิรินันท์ คำนาม
อังคาร ที่ 14/11/2566 5 ส21104 เพ็ญพิกา พุทธประวัติ (ประวัติพระพุทธเจ้า ติดตามงาน สอบท่องพุทธประวัติ วันที่ 17/11/66) -
อังคาร ที่ 14/11/2566 3 ค21102 วิลาวัณย์ สมบัติของการเท่ากัน -
จันทร์ ที่ 13/11/2566 7 ท21102 ศิรินันท์ คุณค่าทางวรรณคดี
จันทร์ ที่ 13/11/2566 6 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 1 ประเภทของอาชีพ / แบบฝึกหัด หน่วยที่ 1
จันทร์ ที่ 13/11/2566 3 ศ21102 วิมล ทฤษฎีดนตรีสากล -
จันทร์ ที่ 13/11/2566 1 ว21102 กินรี การถ่ายโอนความร้อนในชีวิตประจำวัน 24
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 7 ค21202 วนัสนันท์ กราฟและการนำไปใช้ เลขที่ 19 ลา
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 6 ค21102 วิลาวัณย์ สมบัติของการเท่ากัน เลขที่ 19 อิทธิเศรษฐ์
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 5 ส21102 นารีรัตน์ การเคารพสิทธิและเสรีภาพ เลขที่ 20 ลาป่วย
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 3 อ21202 Oliver ISP2- B 19
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 2 ว21102 กินรี ความร้อนกับการขยายตัวและหดตัวของสสาร , ความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 1 ว21102 กินรี ความร้อนกับการขยายตัวและหดตัวของสสาร , ความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 2 ท21102 ศิรินันท์ กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
พุธ ที่ 08/11/2566 7 ค21202 วนัสนันท์ กราฟของคู่อันดับ เลขที่ 7,15 ลา
พุธ ที่ 08/11/2566 6 ค21102 วิลาวัณย์ สมบัติของการเท่ากัน เลขที่ 7 ธนดิษ, เลขที่ 15 วงศ์พัทธ์
พุธ ที่ 08/11/2566 5 อ21102 พระเอก Unit5: speaking
พุธ ที่ 08/11/2566 1 ท21202 ประพาฬรัตน์ เทคนิคการอ่าน/แบบฝึกทักษะ 1.2 เรื่องเทคนิคการอ่าน 1. ด.ช.ธนดิษ ยินดีทรง เลขที่ 7 (ลาป่วย) 2. ด.ช.วงศ์พัทธ์ ชัยบุญเรือง เลขที่ 15 (ลาป่วย)
อังคาร ที่ 07/11/2566 7 อ21202 Oliver TCP-C 0
อังคาร ที่ 07/11/2566 6 ท21102 ศิรินันท์ กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
อังคาร ที่ 07/11/2566 5 ส21104 เพ็ญพิกา การเผยแผ่พระพุทธศาสนา -
อังคาร ที่ 07/11/2566 3 ค21102 วิลาวัณย์ สมบัติของการเท่ากัน เลขที่ 15 วงศ์พัทธ์
จันทร์ ที่ 06/11/2566 8 ก21902 สุภาวดี กิจกรรมฉันรักตัวฉัน
จันทร์ ที่ 06/11/2566 7 ท21102 ศิรินันท์ กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
จันทร์ ที่ 06/11/2566 6 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 1 ความสำคัญของอาชีพ
จันทร์ ที่ 06/11/2566 5 อ21102 พระเอก Unit5: Listening
จันทร์ ที่ 06/11/2566 3 ศ21102 วิมล ประเภทเครื่องดนตรีไทย -
จันทร์ ที่ 06/11/2566 1 ว21102 กินรี ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสาร
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 8 ส21104 เพ็ญพิกา การสังคายนา -
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 7 ค21202 วนัสนันท์ กราฟของคู่อันดับ
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 6 ค21102 วิลาวัณย์ สมการ เลขที่ 4 ณัฐธัญพงษ์
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 5 ส21102 นารีรัตน์ บทบาทและหน้าที่ ครบ
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 3 อ21202 Oliver ISP2-A 0
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 2 ว21102 กินรี ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสาร
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 1 ว21102 กินรี ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสาร
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 7 ศ21103 วีรวัลย์ แนะนำรายวิชา/นาฏยศัพท์ ภาษาท่า ครบ
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 3 ส21102 นารีรัตน์ ความหมายของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ครบ
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 2 ท21102 ศิรินันท์ กาพย์ยานี 11
พุธ ที่ 01/11/2566 7 ค21202 วนัสนันท์ คู่อันดับ
พุธ ที่ 01/11/2566 6 ค21102 วิลาวัณย์ การเขียนพีชคณิต -
อังคาร ที่ 31/10/2566 7 อ21202 Oliver TCP-A 0
อังคาร ที่ 31/10/2566 6 ท21102 ศิรินันท์ กาพย์ยานี 11 กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
อังคาร ที่ 31/10/2566 3 ค21102 วิลาวัณย์ พีชคณิต -
จันทร์ ที่ 30/10/2566 8 ก21902 สุภาวดี กิจกรรมฉันคือฉัน
จันทร์ ที่ 30/10/2566 7 ท21102 ศิรินันท์ อธิบายรายวิชา คัดลายมือ
จันทร์ ที่ 30/10/2566 6 ง21102 วุฒิศักดิ์ แนะนำรายวิชา การงานอาชีพ 2
จันทร์ ที่ 30/10/2566 3 ศ21102 วิมล แนะนำรายวิชา -
จันทร์ ที่ 30/10/2566 1 ว21102 กินรี ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของสสาร _
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ